Ɛkáti Pɔ̌l ntá
Nkwɔ Rom
1
Pɔ̌l ǎtò bakak ntá bǒnkwɔ abhɛn Rom
Mɛ Pɔ̌l kɛ nchí sɨŋ ɛkáti ɛnɛ. Nchí mɔ̌bɛtok Yesu Kristo. * “Kristo” fá chi ɛnyɨŋ ɛ́mɔt nɛ “Mpɛmɛ Mandɛm átó”. Mandɛm abhɨ́ŋɨ́ mɛ bɛ mbak mǔnto, abhʉrɛ mɛ nyáŋá bɛ ngati bhó Mbok Ndɨ́ndɨ́. Mbok Ndɨ́ndɨ́ nɛ kɛ Mandɛm afyɛ́ nyaka bariɛp bɛchyɛ tɛ mpok Yesu ábhɨ́kɨ́re two fá amɨk. Afʉɛ́t ntá barɛmɛ́ kɛpɨ̌ntɨ bhi bɛkʉ nɔ, nɛ bɔ básɨ́ŋ ɛ̌ti bariɛp amɔ amɛm Ɛkáti Mandɛm. Mbok Ndɨ́ndɨ́ nɛ achí ɛ̌ti Mɔ́ywi. Yí achi nyaka ɛbhárɛ́mɔ Mfɔ Debhít ndǔ nɛtwɔ́ anɛ yi átwɔ́ fá amɨk mbɔ nkwǎ. Mandɛm atɔ́ŋ nɛ bɛtaŋ bɛ Acha ywɛsɛ Yesu Kristo achi Mmɔ Mandɛm mmu ábhɔ́ŋɔ́ Ɛfóŋó ɛnɛ ɛchi nyáŋá mpok ákʉ́ Acha ápɛ́tnsɛm ndu nɛpɛ́m. Ɛ̌ti Yesu Kristo kɛ Mandɛm atɔŋ mɛ bɛrɨ̌ndu, akʉ mɛ mbák mǔnto. Akʉ nɔ́ bɛ nkʉ́ bǒ bɛtɔk mɛnkɛm mámbɔŋ nɛka nɛ Yesu, mángoko nɔkɔ chi yi nɛ mánchyɛ nɔkɔ nnyɛ́n ɛni kɛnókó. Bě bǒ Rom nkwɔ bǎchi ndǔ mpǎy bo abhɛn Mandɛm ábhɨ́ŋɨ́ bɛ mǎmbak bǒ Yesu Kristo. Nchí ghati bhe mankɛm, bɛ Mandɛm akɔŋ be tontó nɛ abhɨ́ŋɨ́ be bɛ mǎmbak bǒbhi.
Mandɛm Ɛtayɛsɛ nɛ Yesu Kristo Acha mántɔ́ŋ be bɛrɨ̌ndu, mánchyɛ bɛ kpák.
Pɔ̌l ǎkàka Mandɛm ɛ̌ti bǒnkwɔ abhɛn Rom
Ɛnyɨŋɨ́ mbɨ chi bɛ nchí kaka Mandɛm. Chi Yesu Kristo kɛ ákʉ̀ bɛ ɛmbak nɔ mbɔnyunɛ mmɨk nkɛm aghok ɛ̌ti ɛnyǔ nɛka ɛnɛn bǎbhɔ́ŋɔ́ nɛ Yesu. Mandɛm mmu mɛ̌kʉ̀ bɛtɨk ɛbhi nɛ ntɨ ɛna nɛnkɛm ndu nchí ghati bo Mbok Ndɨ́ndɨ́ ɛ̌ti Mɔ́ywi achi ntísiɛ wa bɛ yɛ̌ntɨkɨ mpok anɛ mɛ̌nɨ̀kmʉɛt, mpú rɔ bɛfyɛ bhe ndǔ nɛnɨkɨ́mʉɛt ɛnɛ. 10 Nchí nɨkmʉɛt bɛ mbák chí nkaysi Mandɛm, yi ánkwak mɛ mbɔ̌ŋ mbi bɛ́twɔ awu nɛ́nɛ ndu bɛghɔ bhe. Nnáŋ njambɨ nnu bɛ́twɔ awu ndɔŋ ɛchak. 11 Mbɔ̌ŋ bɛyǎ ɛkwak bɛghɔ bhe ndu bɛkʉ mǎmbɔŋ ákɔ́rɛ́ ndu áfɔ́k anɛ Ɛfóŋó Bɛdyɛrɛ áchyɛ chɔŋ be bɛ mǎntáŋ ndǔ mbi Mandɛm. 12 Ɛnyɨŋ ɛnɛ mɛ́rɛ̀m nɔ chi bɛ, sɛ́mbɔ́ŋ mbi bɛfyɛ batɨ ntɨ, nɔ chí bɛ, mǎnsɔt nɛka ɛnɛka nɛ Yesu mǎmfyɛ mɛ ntɨ, mɛ nkwɔ nsɔt nɛka ɛná nɛ Yesu mfyɛ́ bhe ntɨ. 13 Bɔ̌ma, nnáŋ ntɨ bɛ́twɔ awu bɛyǎ mpok, kɛ yɛ̌ntɨkɨ mpok ɛnyɨŋ ɛ́chɛ̀t mɛ mbi. Nnáŋ nte bɛ́twɔ awu bɛ bɛtɨk ɛbha mɛnyu kɛpɛm ndǔ nkwɔ ywɛka mbɔ ɛnyu bɛ́kʉ̀ ntá bo abhɛn bápú bo Israɛl amɛm bɛtɔk bɛchak. 14 Mbɔ̌ŋ barɛm bɛkwɔ ntá bo abhɛn amɨ́k anɛnɛ bhɔ nɛ ntá bǒbhɨ, nɛ ntá barɨŋɨ ɛ́káti nɛ abhɛn babhɨkɨ rɨŋɨ ɛkáti. 15 Ɛ̌ti yɔ, mbɔŋ yɛ bɛyǎ ɛkwak ndu bɛghati be nkwɔ bǒ bǎchi Rom Mbok Ndɨ́ndɨ́.
Mbok Ndɨ́ndɨ́ abhɔŋ bɛtaŋ
16 Mbɨ́kɨ́ bhɔŋ ntíánwɔ́p ɛ̌ti Mbok Ndɨ́ndɨ́ mbɔnyunɛ yɔ achi bɛtaŋ Mandɛm ndǔ bɛpɛmɛ yɛ̌ntɨkɨ mmu anɛ ánókó yɔ bɛbho nɛ bo Israɛl, nɛ bɛghaka ntá abhɛn bapu bo Israɛl nkwɔ. 17 Mbok Ndɨ́ndɨ́ kɛ ákʉ̀ mándɨ́ŋɨ́ ɛnyu Mandɛm ákʉ̀ bo mambak chak bɛsí bhi. Ɛnyɨŋ ɛnɛ ɛ́yàŋ chi bɛ bo mámbɔ́ŋ nɛka nɛ Yesu, mándɔk ambɨ bɛkʉ nɔ tɛ ndǔ ngwɛnti. Ɛchi mbɔ ɛnyǔ Ɛkáti Mandɛm ɛ́rɛ̀m bɛ, “Mmu anɛ ábhɔ́ŋɔ́ nɛka nɛ Mandɛm, Mandɛm ákʉ̀ yi ambak chak bɛsí bhi nɛ chɔŋ ambɔ́ŋ nɛpɛ́m.”
Nkwǎŋwaŋ nkɛm achi mmu bɛbʉ́
18 Mandɛm ǎkʉ bɛběntɨ bhi mɛ́mfú amfay mɛ́nsɛp amɨk ndǔ bɛbʉ́ nɛ bɛbɛ́ptí mɛnyɨŋ ɛbhɛn bo abhɛn bápú koŋo mbi ywi bákʉ̀. Bɛbɛ́ptí mɛnyɨŋ ɛbhɔ bɛ́chyɛ̀t bo báchák mbi bɛrɨŋɨ tɛtɛp Mandɛm. 19 Mɛnyɨŋ ɛbhɛn mmu ákway bɛrɨŋɨ ɛ̌ti Mandɛm bɛ́chí kpoŋoroŋ ntá bǒ abhɛn bákʉ̀ bɛbɛ́ptí mɛnyɨŋ ɛbhɔ mbɔnyunɛ Mandɛm atɔŋ bɔ́ ntá yap bɛ mandɨŋɨ bhɔ. 20 Bɛbho ndǔ mpok anɛ Mandɛm aghoko mmɨk, mɛnyɨŋ ɛbhɛn yi aghoko bɛ́tɔ̀ŋ kpoŋoroŋ bɛtaŋ ɛbhi nɛ ɛnyǔ mmu yi achi mbɔ Mandɛm. Ndu ɛchi bɛ, bápú ghɔ yi nɛ amɨ́k ntí apu anɛ bɔ bárɛ̀m bɛ bɛkwɛ́nɛ́ bɛpu nɛ bhɔ ndu bábhɨ́kɨ́ rɨŋɨ Mandɛm.
21 Yɛ̌ndu bɔ bárɨ́ŋɨ́ nyaka bɛ Mandɛm achi, babhɨkɨ chyɛ yi kɛnókó mbɔ Mandɛm, nɛ yɛ̌ chi bakak bábhɨkɨ chyɛ yi. Kɛ bárɔ́bhɛ́ kaysi chi bɛchǒŋ mɛnyɨŋ nɛ bɔ kɛkway bɛjwimɛn ndǔ ɛnyɨŋ ɛnɛ Mandɛm áyàŋ bɔ mandɨŋɨ. 22 Yɛ̌ndu bárɛ̀m bɛ babhɔŋ kɛboŋ barɔp chi bɛchɨŋtǐ bho. 23 Bárɔ́ bɛchyɛ kɛnókó ntá Mandɛm mmu apu gu, bárɔ́bhɛ chyɛ kɛnókó chi ntá mɛnyɨŋ ɛbhɛn bɔ bághókó nɛ amɔ. Mɛnyɨŋ ɛbhɔ bɛchi mbɔ nkwǎŋwaŋ nɛ bɛchak bɛchi mbɔ kɛnɛn nɛ bɛ́chák mbɔ nnya ɛnɛ́ bɛkak mɛnwi, nɛ ɛbhɛ́nɛ́fú mbɔ nnya ɛnɛ ɛ́su mɛniɛ amɨk. Bɔ mɛnkɛm bɛ́gùgu.
24 Ɛ̌ti yɔ, Mandɛm afɛ́rɛ́ amɔ nɛ bhɔ bɛ mámkpɨk mánkʉ bɛpɔ̌ mɛnyɨŋ ɛbhɛn batɨ yap áŋwaka bɛ mánkʉ, ɛnyu ɛnɛ básɔ̀t mmʉɛt ɛyap bɛkʉ nɛ batɨ mɛnyɨŋ ɛbhɛn bɛ́chyɛ̀ bhɔ ntíánwɔ́p. 25 Mandɛm afɛ́rɛ́ amɔ nɛ bhɔ mbɔnyunɛ barɔ mɛnoko mɛnyɨŋ ɛbhɛn bɛchi tɛtɛp ɛ̌ti yi bárɔbhɛ koŋo chi nsé. Nɛ mɛnyɨŋ ɛbhɛn Mandɛm ághókó kɛ bɔ bárɔ́bhɛ́ chyɛ kɛnókó, puyɛ̌ mmu anɛ ághókó yɛ̌ntɨkɨ ɛnyɨŋ. Yi kɛ bábhɔ́ŋɔ́ bɛchyɛ bakak mpoknkɛm. Amen. 26 Ndu bákʉ̀ ɛnyu yɔ kɛ Mandɛm afɛ́rɛ́ amɔ nɛ bhɔ bɛ máŋwáká nɔ́kɔ́ bɛkʉ mɛnyɨŋ ɛbhɛn bɛ́chyɛ̀ bhɔ ntíánwɔ́p. Baghɔrɛ́ bhap bárɔ babhakanɛm bárɔbhɛ bhʉrɛ chi nɛ batɨ baghɔrɛ́, ɛnyɨŋ ɛnɛ ɛbhɨkɨ kway wawak. 27 Ɛnyumɔt kɛ ɛchi nkwɔ nɛ babhakanɛm. Bárɔ baghɔrɛ́ bárɔbhɛ ŋwaka bɛbhʉrɛ chi nɛ batɨ̌ babhakanɛm, ɛnyɨŋ ɛnɛ ɛbhɨkɨ kway. Bákʉ̀ baraka ntíánwɔ́p nɛ batɨ̌ babhakanɛm. Bákʉ̀ nɔ mámbɔŋ nɔkɔ ntɛmsi anɛ akway nɛ bhɔ.
28 Tɛ̌ndu bǒbhɛn bábhɨ́kɨ́ yaŋ bɛkaysi ɛ̌ti ɛnyɨŋ ɛnɛ bɔ bárɨ́ŋɨ́ bɛ ɛchi tɛtɛp ɛ̌ti Mandɛm, Mandɛm afɛ́rɛ́ amɔ nɛ bhɔ. Arɔ́ bhɔ́ ndǔ bɛpɔ̌ nkaysi yap, nɛ ndǔ mɛnyɨŋ ɛbhɛn bɛbhɨkɨ kway bɛ bɔ mankʉ. 29 Batɨ yap ájwí nɛ yɛ̌ntɨkɨ ɛnyǔ ndak abʉ́abʉ mbɔ bɛkʉ bɛbʉ́ nɛ bɛfyɛ amɨ́k ndǔ mɛnyɨŋ bo bachak, nɛ ɛpɨŋ bɛyaŋ bɛkʉ batɨ bɛbʉ́, nɛ mpabhamɨ́k, nɛ bɛway bho, nɛ bɛtaŋa ɛbhɛn mmu ábhɔ̀ŋ nɛ batɨ ndu áyɛ̀nti mmʉɛt nɛ bhɔ, nɛ bɛrwɔ bho, nɛ ɛpɨŋ bɛkʉ batɨ bɛbʉ́, nɛ ɛnáŋtí. 30 Nɛ bɛrɛm ɛbʉ́bʉ ɛ̌ti bo ndǔ bɛchɔ́ŋti manyɛ́n ayap, nɛ bɛpap Mandɛm, nɛ nɛsaŋ, nɛ nɛyoŋómʉɛt, nɛ mpányu, nɛ bɛkaysi babhi akɔ anɛ bɛkʉ bɛbʉ́, nɛ bɛtaŋ ntí nɛ bɔtáyap nɛ bɔmáyap. 31 Nɛ bɛbhak ɛchɨŋtímu, nɛ ɛpɨŋ ɛnɛ mmu apu bhʉɛrɛ bariɛp, nɛ bɛbhɔŋ ntɨ ɛnɛn mmu abhɨkɨ bhɔŋ ɛkɔŋ nɛ batɨ, nɛ bɛbhɔŋ ɛpɨŋ ɛnɛ mmu apu ghɔ batɨ ntínso. 32 Bǒbhɛn bákʉ̀ mɛnyǔ mɛnyɨŋ ɛbhɛn bárɨŋɨ bɛ Mandɛm arɛm bɛ bo abhɛn bákʉ̀ mɛnyǔ mɛnyɨŋ ɛbhɔ bábhɔŋ bɛgu. Yɛ̌ nɔ, bákʉ̀ mɛnyɨŋ ɛbhɔ nɛ bárɔ̀ŋ tɛ ambɨ bɛka nɛ bo bachak abhɛn bákʉ̀ bhɔ bɛ ɛrɨ bɛkʉ bhɔ.

*1:1 “Kristo” fá chi ɛnyɨŋ ɛ́mɔt nɛ “Mpɛmɛ Mandɛm átó”.