2
Mandɛm ǎtaŋ bo ɛnyu ɛnɛ ɛchi chak
Yɛ̌ ɔchí agha, mpok ɔ́tàŋ bo nɛ ɔ́nkʉ nɔkɔ nkúbhɛ́ mɛnyɨŋ ɛbhɛn bɔ bákʉ̀, ɔpú kway bɛtaŋa mmʉɛt bɛsí Mandɛm. Bɛ́taŋ mmu kɛ ɔ́nkʉ nɔkɔ nkúbhɛ́ mɛnyɨŋ ɛbhɛn yi ákʉ̀ chi bɛrɛm bɛ wɔmbɔŋ ɔ́kwɛ̌n manyé bɛsí Mandɛm. Sɛ́rɨŋɨ bɛ Mandɛm achi chak ndǔ nɛtáŋ anɛ yi átàŋ bo abhɛn bákʉ̀ mɛnyǔ mɛnyɨŋ ɛbhɔ. Yɛ̌ ɔchí agha, mpok ɔ́tàŋ bo abhɛn bákʉ̀ mɛnyu mɛnyɨŋ ɛbhɔ, kɛ wɔmbɔŋ ɔ́nkʉ nɔkɔ bhɔ, ɔkaysi bɛ ɔ̌kway bɛbʉɛ ɛnyu ɛnɛ Mandɛm apu chyɛ wɔ ntɛmsi kɛ? Kɛ chi bɛ ɔ̌sɔ̀t bɛyǎ bɛrɨ̌ntɨ ɛbhɛn Mandɛm átɔ̀ŋ bhɛsɛ, nɛ nɛghɔ́ anɛ yi ághɔ̀ mɛnyɨŋ ɛbhɛn sɛ́kʉ̀ mbɔ bɛ apú ghɔ, nɛ ɛkɛ́bhɛ́ntɨ́ ɛyi mbɔ ɛráká ndak? Ɔ́bhɨ́kɨ́ ghɔ bɛ ntí anɛ Mandɛm átɔ̀ŋ bhɛsɛ bɛrɨ̌ntɨ chi bɛkwak bhɛsɛ sɛntɨknsɛm ndǔ bɛbʉ́ ɛbhɛsɛ? Kɛ ɛ̌ti ɔ́gwɔ̀t ntɨ ɛnɛ amɛm ɔkɛ ka bɛ́tɨknsɛm ndǔ bɛbʉ́ ɛbhɛ, ɔ̌kʉ̀ bɛběntɨ Mandɛm nɛ wɔ mɛnja mɛndɔk nɔkɔ chi ambɨ. Nɛ chɔŋ mɛ́mfú kpoŋoroŋ ndǔ nywɔp ɛnɛn Mandɛm átɔ̀ŋ bɛběntɨ ɛbhi, antáŋ bo ɛnyu ɛnɛ ɛchi chak. Chɔŋ Mandɛm ankap yɛ̌ntɨkɨ mmu bɛkoŋo mɛnyɨŋ ɛbhɛn yi ákʉ́. Bo abhɛn bákɛ̀m ɛkɨ́kɨ́ ndǔ bɛrɨ ɛbhɛn bɔ bákʉ̀, báfyɛ̀ bɛtaŋ bɛkʉ bɛ Mandɛm anchyɛ bhɔ kɛnɛ́m nɛ kɛnókó nɛ nɛpɛ́m ɛnɛn mmu ápú gu. Mandɛm ǎchyɛ̀ bhɔ nɛpɛ́m ɛnɛn nɛbhɨkɨ bhɔŋ ngwɛnti. Kɛ bo abhɛn babhɨkɨ bhɔŋ mpok nɛ batɨ ndu báyɨ̀ŋɨ chi mmʉɛt ɛyap, nɛ bápu koŋo tɛtɛp ndu nɛpɛ́m ɛnap kɛ bákoŋo chi bɛbʉ́, chɔŋ Mandɛm antɔŋ bɔ bɛběntɨ ɛbhi, anchyɛ bhɔ ntɛmsi. Chɔŋ Mandɛm ankʉ yɛ̌ntɨkɨ mmu anɛ ákʉ̀ bɛbʉ́ ámbák ndǔ bɛyǎ ɛkwɛt nɛ angók bɛyǎ bɛbe. Ákʉ̀ nɔ bɛbho nɛ bo Israɛl nɛ bɛghaka amʉɛt bo abhɛn bapu bo Israɛl nkwɔ. 10 Kɛ bo abhɛn bákʉ̀ bɛrɨ bábhɔŋ kɛnɛ́m nɛ kɛnókó nɛ kpák. Ɛ́bhàk ɛnyu ɛyɔ bɛbho nɛ bo Israɛl bɛghaka amʉɛt bo abhɛn bápú bo Israɛl nkwɔ. 11 Mandɛm apu tɔŋ kɛ́rɨ́ŋámík.
12 Chɔŋ bo mankɛm abhɛn bákʉ̀ bɛbʉ́ ɛnɛ́ bábhɨ́kɨ́ rɨŋɨ ɛbhé Moses mánɛ́m yɛ̌ndu bátàŋ bhɔ kɛkoŋo bɛbhé Mandɛm. Nɛ chɔŋ Mandɛm amkpɔ́t manyé bo mankɛm abhɛn bákʉ̀ bɛbʉ́ mpok bárɨŋɨ bɛbhé Moses bɛkoŋo bɛbhé Moses. 13 Puyɛ̌ bo abhɛn bághòk ɛnyɨŋ ɛnɛ ɛbhé ɛ́ghàti bhɔ kɛ bábhàk chak bɛsí Mandɛm, chi bo abhɛn bákʉ̀ mbɔ ɛnyǔ ɛbhé ɛ́rɛ̀m kɛ bábhàk chak bɛsí bhi. 14 Mpok anɛ bo abhɛn bápú bo Israɛl bákʉ̀ mɛnyɨŋ ɛbhɛn ɛbhé ɛ́rɛ̀m mbɔ ɛnyǔ batɨ yap aghati bhɔ, yɛ̌ndu babhɨkɨ bhɔŋ bɛbhé ɛbhɛn bɛ́fʉɛ́rɛ́ ntá Moses, bátɔ̀ŋ ndu mɛnyɨŋ ɛbhɛn bɔ bákʉ̀, bɛ bárɨŋɨ ɛnyɨŋ ɛnɛ babhɔŋɔ bɛkʉ nɛ ɛnɛ babhɨkɨ bhɔŋ bɛkʉ. 15 Bɔ bátɔ̀ŋ ndǔ mɛnyɨŋ ɛbhɛn bákʉ̀ bɛ Mandɛm asɨŋ bɛbhé amɛm batɨ yap. Batɨ yap átè ntísiɛ bɛ ɛyɔ ɛ́chí tɛtɛp, tɛ̌ndu mpokófu batɨ yap ághàti bhɔ bɛ babhɔŋ bɛkwɛ́nɛ́ nɛ mpok achak bɛ báchí chak. 16 Ndǔ nywɔp ɛnɛn Mandɛm áfʉɛt ntá Yesu Kristo bɛtaŋ bo mbɔ ɛnyǔ Mbok Ndɨ́ndɨ́ anɛ mɛ́ghàti bo árɛ̀m, chɔŋ antáŋ bo bɛkoŋo nkaysi anɛ achi bhɔ antɨ nɛ mɛnyɨŋ ɛbhɛn bɔ bákʉ̀ bhɛ́sɛ́ bhɛ́sɛ́.
Bo Israɛl bápu bhʉɛrɛ bɛbhé Moses
17 Mbák chi be, bǎbhɨ̀ŋɨ mmʉɛt ɛyɛka bɛ bǎchí bo Israɛl nɛ bǎghɔ̀kɔ mmʉɛt ndǔ ɛbhé ɛnɛ bǎbhɔŋɔ nɛ bǎpà bɛ bǎchi bo Mandɛm. 18 Bǎrɨŋɨ ɛnyɨŋ ɛnɛ ɛchi chak bɛkʉ mbɔnyunɛ bǎghɔ̀k bɛbhé. 19 Bǎrɨŋɨ sayri bɛ báyà bo abhɛn bachi mbɔ manɛ́mámɨk mbi nɛ bɛ bǎchi mbɔ ɛrɔŋɔ ntá bo abhɛn bachi amɛm ɛjuri. 20 Nɛ bǎrɨŋɨ sayri bɛ mǎnyurɛ bɛchɨŋtǐ bho nɛ bɛ bǎtɔ̀ŋ bo abhɛn báchí mǎmbɔ ndǔ mbi Mandɛm mbɔnyunɛ bǎkàysi bɛ ɛbhé ɛ́kʉ bǎrɨŋɨ yɛ̌ntɨkɨ ɛnyɨŋ nɛ ɛ́tɔ̀ŋ be tɛtɛp nkɛm. 21 Ɛ̌, be bho bǎtɔ̀ŋ bo bachak, ndaká yí bǎpú tɔŋ mmʉɛt ɛyɛka? Bǎghàti bo bɛ bákɛ́ ghɛ́p aghɛp, kɛ bě babhɔŋ bǎpú ghɛ́p aghɛ́bhɛ́? 22 Bě bo bǎrɛ̀m bɛ, “Mmu abhɨ́kɨ́ bhɔŋ bɛkwɛn bɛrwɔp,” Bě babhɔŋ bǎpú kwɛn bɛrwɔbhɛ? Bě bo bǎre pap baraká bɔmandɛm nsé, bǎpú ghɛp mɛnyɨŋ ɛbhɛn bɛchi amɛm bɛkɛrɛ́ bɔmandɛm nsé? 23 Bě bo bǎpà bɛ bǎrɨ̀ŋɨ ɛbhé Mandɛm, bǎpú chyɛ nɔ Mandɛm ntíánwɔ́p ndǔ bapú bhʉɛrɛ ɛbhé ɛyi? 24 Ɛkáti Mandɛm ɛ́rɛ̀m bɛ, “Bě bo Israɛl bǎkʉ̀ bo abhɛn bápú bo Israɛl bárɛ̀m ɛbʉ́bʉ ɛ̌ti Mandɛm.”
25 Nsyɛ́p anɛ bǎsiɛ̀p bo bɛtɔŋ bɛ bachí bo Mandɛm chi ɛrɨ́tí ɛnyɨŋ mbák bǎbhʉ̀rɛ bɛbhé, kɛ mbák bǎpú bhʉɛrɛ bɛbhé Mandɛm nsyɛ́p anɛ bǎsiɛ̀p bo achi chi ndɛ́ndɛm. 26 Ndu ɛchi nɔ, mbák mmu anɛ bábhɨ́kɨ́ syɛp yi ákʉ̀ mɛnyɨŋ mbɔ ɛnyǔ ɛbhé ɛ́yàŋ, Mandɛm apu sɔt yi mbɔ mmu anɛ basyɛphɛ? 27 Ɛyɔ ɛ́kʉ̀ bɛ bo abhɛn bábhɨ́kɨ́ syɛp bhɔ ndǔ nkwɔmʉɛt kɛ bábhʉ̀ɛrɛ ɛbhé mándɛm chɔŋ bɛ bɛkwɛ́nɛ́ bɛchi nɛ be bo Israɛl mbɔnyunɛ bǎpu bhʉɛrɛ ɛbhé yɛ̌ndu Mandɛm achyɛ nyaka bhe bɛbhé ɛbhɛn básɨ́ŋɨ́ amɨk, apɛt achyɛ bhe ɛpɨŋ bɛsyɛp bho. 28 Puyɛ̌ bɛsyɛp mmu kɛ ákʉ̀ yi ambak mbɔ̌ŋ mmu Israɛl tɛ́mɛ́ tɛ́mɛ́, nɛ nsyɛ́p anɛ tɛtɛp puyɛ̌ anɛ nkwɔmʉɛt. 29 Mmu ǎbhák mmu Israɛl tɛtɛp chí ndǔ ntɨ ɛni nɛ nsyɛ́p anɛ tɛtɛp ǎbhak chí antɨ. Chí bɛtɨk Ɛfóŋó Mandɛm, puyɛ̌ ɛbhɛn nkwɔmʉɛt. Mmu anɛ ábhɔ́ŋɔ́ ɛnyǔ nsyɛp ɛyɔ Mandɛm kɛ ábɨti yi, puyɛ̌ nkwǎŋwaŋ.