3
Bɛbhak mmu Israɛl ǎkʉ̀ mmu ánchá bo abhɛn bapu bo Israɛl kɛ? Nɛ nsyɛ́p ǎkwak mmu ndǔ ntɨkɨ mbi? Mɛnkɛm bɛ́kwàk ndǔ bɛyǎ babhi. Ɛnyɨŋɨ́ mbɨ ɛnɛ ɛkwak mmu anɛ achi mmu Israɛl chi bɛ Mandɛm afyɛ́ ɛyɔŋ ɛyi amɔ ayap. Kɛ mbɔk yap bábhɨ́kɨ́ kʉ ɛnyɨŋ ɛnɛ báfyɛ nyaka bariɛp nɛ Mandɛm bɛ babhɔŋ bɛkʉ chi bɛ Mandɛm apu pɛrɛ bhʉrɛ bariɛp ami kɛ? Wáwák! Yɛ̌ndu yɛ̌ntɨkɨ mmu achi nsěnse, Mandɛm ákʉ̀ chi ɛnyɨŋ ɛnɛ yi árɛ́mɛ́. Ɛchi mbɔ ɛnyǔ Ɛkáti Mandɛm ɛ́rɛ̀m ɛ̌ti yi bɛ,
“Ɔ̌tɔ̀ŋ kpoŋoroŋ ndǔ yɛ̌ntɨkɨ ɛnyɨŋ
ɛnɛ ɔ́rɛ̀m bɛ ɔchí chak,
nɛ mpok bákpɔt manyé yɛ,
bɛkwɛ́nɛ́ bɛpu bhak nɛ wɔ.”
Kɛ mbák bɛbʉ́ ɛbhɛn sɛ́kʉ̀ bɛ́kʉ̀ bo mangɔ kpoŋoroŋ bɛ Mandɛm achi chak, chɔŋ sɛ́ngati bhɔ bɛ Mandɛm apu chak ndu bɛ́bentɨ anchyɛ bhɛsɛ ntɛmsi? [Nchí rɛm nɔ chi nɛ nɛrɨŋɨ́ndak ɛnɛn bakwǎŋwaŋ.] Ɛ́pú ɛnyu ɛyɔ wáwák! Mbɔ Mandɛm apu chak mbʉ ná yi ákway bɛtaŋ bo? Kɛ mpok mmu árɛ̀m bɛ, “Nsé ɛnɛ mɛ̌sè ɛ́kwak bo mángɔ kpoŋoroŋ bɛ Mandɛm achi mmu tɛtɛp, nɛ ɛyɔ ɛ́kʉ mánchyɛ yi kɛnókó. Mbák ɛchi nɔ, ná Mandɛm akway bɛtaŋ mɛ andɛm bɛ nchí mmu bɛbʉ́ ndu nchí sense.” Ndaká yí bǎpú rɛm bɛ, “Sɛ́ndɔk ambɨ bɛkʉ bɛbʉ́ bɛ Mandɛm antɔŋ bhɛsɛ bɛrɨ,” mbɔ ɛnyǔ mbɔk bo báchɔ̀ŋti manyɛ́n ayɛsɛ bɛ sɛ́rɛ̀m ɛnyu yɔ. Chɔŋ mámbɔŋ ntɛmsi anɛ akway nɛ bhɔ.
Yɛ̌ mmu apu chak bɛsí Mandɛm
Chɔŋ sɛ́ndɛm yɛ bɛ yi? Bɛ́ nté ayɛsɛ bo Israɛl acha anɛ bo bachak kɛ? Wáwák! Nnáŋ ntɔŋ bɛ bɛbʉ́ bɛbhɔŋ bɛtaŋ amfay bo mankɛm, yɛ̌ chi bo Israɛl nɛ yɛ̌ chi abhɛn bapu bo Israɛl. 10 Ɛchi mbɔ ɛnyǔ Ɛkáti Mandɛm ɛ́rɛ̀m bɛ,
“Yɛ̌ mmu apu chak bɛsí Mandɛm,
yɛ amɔt apu,
11 yɛ̌ mmu apu yaŋ bɛrɨŋɨ Mandɛm,
yɛ̌ mmu apu yaŋ mbi Mandɛm.
12 Mankɛm bátɨknsɛm ntá Mandɛm,
bɔ mankɛm barɔp bǒ bɛkwɛnɛ,
yɛ̌ amɔt apú kʉ bɛrɨ,
wáwák! Yɛ̌ amɔt apu.”
13 “Ɛyɔŋɔ́nyu yap ɛ́nɛ̀m
mbɔ ɛriɛp ɛnɛ ɛ́fú ndǔ nnɛm ɛnɛ́n
ɛnɛ́n mánɛ́nɛ́, bárɔ́ fúú.
Básɔ̀t bárɨ́ yap bɛrwɔ bho.”
“Bɛyɔŋɔ́nyu bhap bɛ́wày mmu way
mbɔ ɛfé mpok ɛ́nɛ́m mmu.”
14 “Ɛyak nɛ bɛbɛ́ptí bɛyɔŋ
kɛ bɛ́fù bɔ anyu mpoknkɛm.”
15 “Bɛkak ɛbhap bɛ́wàkari bɛpɔkɔ bɔ
bɛ mandɔk mangway bo.
16 Yɛ̌ntɨkɨ ɛbhak ɛnɛ bɔ bárɔ́ŋɔ́,
bátwɔ̀ chi nɛ mɛnɛmɛ nɛ nɛdǐ kɛbhɔ.
17 Bábhɨ́kɨ́ rɨŋɨ bɛkʉ bo mámbɔ́ŋ kpák
nɛ batɨ.”
18 “Bápu chyɛ Mandɛm kɛnókó wáwák!”
19 Sɛ́rɨŋɨ bɛ yɛ̌ntɨkɨ ɛnyɨŋ ɛnɛ ɛchi amɛm bɛkáti ɛbhé Moses bɛ́yɨ̀ŋɨ chi bo abhɛn Mandɛm achyɛ bhɔ ɛbhé ɛyɔ. Ɛ́yɔ ɛ́chòk manyu bo abhɛn báyàŋ bɛtaŋa mmʉɛt bɛ bapu bo bɛbʉ́. Yɛ̌ntɨkɨ mmu abhɔŋ bɛte bɛsí Mandɛm ndǔ manyé. 20 Ɛ́bhàk ɛnyu ɛyɔ mbɔnyunɛ, yɛ̌ mmu apu kway bɛbhak chak bɛsí Mandɛm nɛ ntɨ bɛ ǎkʉ̀ mɛnyɨŋ ɛbhɛn ɛbhé ɛ́yàŋ yi ankʉ. Ɛbhé ɛ́kʉ̀ mmu andɨŋɨ bɛ yi achi mmu bɛbʉ́.
Ɛnyǔ Mandɛm ákʉ̀ bo mámbák chak bɛsí bhi
21 Nɛ́nɛ, Mandɛm ákʉ́ bo mandɨŋɨ kpoŋoroŋ ɛnyǔ mmu ákway bɛbhak chak bɛsí bhi. Ɛyɔ ɛbhɨkɨ bhɔŋ yɛ̌nyɨŋ bɛkʉ nɛ ɛbhé yɛ̌ndu bɛbhé Moses nɛ barɛmɛ́ kɛpɨ̌ntɨ mɛnáŋ báté ntísiɛ ɛnyǔ Mandɛm ákʉ̀ bo mámbák chak. 22 Mandɛm ǎkʉ̀ bo mámbák chak mpok babhɔŋɔ nɛka nɛ Yesu Kristo. Ǎkʉ̀ nɔ nɛ yɛ agha anɛ ábhɔ́ŋɔ́ nɛka nɛ Yesu Kristo. Mandɛm apu tɔŋ kɛ́rɨ́ŋámík. 23 Yɛ̌ntɨkɨ mmu ákʉ́ bɛbʉ́ nɛ abhɨ́kɨ́ pɛrɛ ghaka ndǔ nte anɛ Mandɛm ághókó nyaka yi ambak. 24 Kɛ nɛ́nɛ, Mandɛm átɔ̀ŋ bo bɛrɨ̌ndu ɛbhi ndu ákʉ̀ mámbák chak bɛsí bhi. Ɛyɔ chi akap Mandɛm nɛ ǎfʉ̀ɛt chi ntá Yesu Kristo bɛkʉ nɔ ɛ̌ti ɛnyɨŋ ɛnɛ Yesu ákʉ́ ndu bɛfɛrɛ bhɛsɛ ndǔ kɛsɛmɛ́ bɛbʉ́. 25 Mandɛm achyɛ́ nyaka Yesu mbɔ akap, bɛ ɛ̌ti manoŋ mi amɛn árɔ́ŋɔ́ amɨk, Mandɛm amfoŋori bɛbʉ́ bo abhɛn mánóko Yesu. Mandɛm ǎkʉ̀ nɔ bɛtɔŋ bɛ yi achi chak. Ɛ̌ti ɛkɛ́bhɛ́ntɨ́ ɛyi, asó nyaka bɛbʉ́ ɛbhɛn bo bákʉ́. Ǎghɔ̀ nyaka bɛbʉ́ ɛbhɛn bo bákʉ́ ndu mpok anɛ áfʉɛ́rɛ́ ansɛm mbɔ bɛ apu ghɔ. 26 Kɛ nɛ́nɛ, ǎtɔ́ŋ bo bɛ yi achi chak nɛ ǎkʉ̀ yɛ̌ntɨkɨ mmu anɛ abhɔŋ nɛka nɛ Yesu ambak chak bɛsí bhi.
27 Ndu ɛchi yɛ̌ nɔ, yi ɛ́kway bɛkʉ sɛ́mpányu? Yɛ̌nyɨŋ! Nɛ ntí achi bɛ yi? Chi bɛ sɛ́kʉ̀ bɛrɨ́tí mɛnyɨŋ kɛ? Wáwák! Chi bɛ sɛ́noko. 28 Sɛ́ghɔ̀ yɛ bɛ Mandɛm ǎsɔt bɛ mmu achi chak chi mbák abhɔŋ nɛka nɛ Yesu. Ɛyɔ ɛbhɨkɨ bhɔŋ yɛ̌nyɨŋ bɛkʉ nɛ mɛnyɨŋ ɛbhɛn mmu ákʉ̀ bɛkoŋo ɛbhé. 29 Mandɛm achi Mandɛm chi ndiɛrɛ ntá bo Israɛl? Apu Mandɛm bo abhɛn bápú bo Israɛl? Achi Mandɛm bo abhɛn bápú bo Israɛl nkwɔ. 30 Mandɛm amɔt kɛ achi nɛ ǎkʉ̀ bo abhɛn básiɛ̀p bo nɛ abhɛn bapú syɛp bo mámbák chak chi mbák bábhɔŋ nɛka nɛ Yesu. 31 Ɛyɔ ɛ́kʉ̀ sɛ́nsɔt bɛ ɛbhé ɛpu yɛ̌nyɨŋ kɛ? Wáwák! Mbák sɛ́mbɔ́ŋ nɛka nɛ Yesu, sɛ́kɛ̀m bɛbhé sayri.