3
Bɛtɨk ɛbhɛn Pɔ̌l ákʉ́ ntá bo abhɛn bápú bo Israɛl
Mɛ Pɔ̌l, mɛ̌nɨ̀kmʉɛt ntá Mandɛm ɛ̌ti yɛka bo abhɛn bápú bo Israɛl. Nchí mǔkɛnɔŋ mbɔnyunɛ nchí ghati bho Mbok Ndɨ́ndɨ́ ɛ̌ti Yesu Kristo ndu bɛkwak bhe. Nkáysí bɛ mǎnaŋ bǎghok ɛ̌ti bɛtɨk ɛbhɛn Mandɛm áchyɛ́ mɛ ɛ̌ti bɛrɨ̌ndu ɛbhi bɛ nkʉ ndǔ bɛkwak bhe. Atɔ́ŋ mɛ mɛnyɨŋ ɛbhɛn bɛ́chí nyaka bhɛ́sɛ́ bhɛ́sɛ́, ákú ndɨ́ŋɨ́ bhɔ, mbɔ ɛnyǔ nsɨ́ŋɨ́ mandú ngátí bhe ɛ̌ti mbɔk mɛnyɨŋ ɛbhɔ. Mpok bǎpày ɛkáti ɛnɛ, chɔŋ mǎnkwáy bɛghɔ bɛ njwímɛm sayri ndǔ nkaysi Mandɛm anɛ achi nyaka bhɛ́sɛ́ bhɛ́sɛ́ ɛ̌ti Kristo. Ndǔ mkpáká bho anɛ ɛ́fʉɛ́rɛ́ ansɛm, Mandɛm abhɨ́kɨ́ kʉ bho mándɨŋɨ nkaysi yɔ, mbɔ ɛnyǔ yi ákʉ́ nɛ́nɛ bɛ Ɛfóŋó Bɛdyɛrɛ ántɔ́ŋ yɔ ntá bǒnto nɛ barɛmɛ́ kɛpɨ̌ntɨ bhi, bɔ́ bho báchi nyáŋá ntá yi. Nkaysi bhɛ́sɛ́ bhɛ́sɛ́ yɔ achi bɛ bo abhɛn bápú bo Israɛl bábhɔ̀ŋ nkwɔ áfɔ́k anɛ bo Israɛl bábhɔ̀ŋ, bɛ bɔ bárɔp chi mmu amɔt nɛ bo Israɛl nɛ bɛ chɔŋ mámbɔŋ mɛnyɨŋ ɛbhɛn Mandɛm afyɛ́ bariɛp bɛ ǎkʉ ntá bɔ̌bhi ndǔ yi ábhárɛ́ bhɔ nɛ Kristo. Bɛfʉɛt ndǔ Mbok Ndɨ́ndɨ́ ɛ̌ti Yesu Kristo kɛ bábhɔ́ŋɔ́ mɛnyɨŋ ɛbhɔ.
Mandɛm atɔŋ mɛ bɛrɨ̌ndu, asɔt mɛ bɛ nkʉ́ bɛtɨk ɛbhi ndu bɛghati bho Mbok Ndɨ́ndɨ́-nɛ. Akʉ nɔ ndǔ áchyɛ́ mɛ bɛtaŋ ɛbhi. Tɛ̌ndu mbɨ́kɨ́ ghaka mbɔ yɛ̌ mmu Mandɛm achak, yi atɔŋ mɛ bɛrɨ̌ndu, áchyɛ́ mɛ bɛtɨk bɛghati bo abhɛn bápú bo Israɛl áfɔ́k anɛ áfù ntá Kristo. Áfɔ́k wu áya ɛnyu ɛnɛ́ mmu apu kway bɛjwimɛm ndǔ wu ankɛm achi. Bɛtɨk bɛchak ɛbhɛn yi áchyɛ́ mɛ chi bɛ nkʉ́ bǒ mankɛm mángɔ́ mɛnyɨŋ ɛbhɛn Mandɛm mmu ághókó mɛnyɨŋ mɛnkɛm ábhʉ́rɛ́ nyaka bhɛ́sɛ́ bhɛ́sɛ́ ndǔ mpoknkɛm anɛ áfʉɛ́rɛ́ ansɛm. 10 Mandɛm akʉ nɔ bɛ nɛ́nɛ, bɛfʉɛt ntá nkwɔ Kristo, ántɔ́ŋ bɛfóŋó bɛbʉ́bɛbʉ nɛ bafɔ bhap nɔ bábhɔ́ŋɔ́ bɛtaŋ amfay ndu nɛbhʉɛt anɛ Yesu achi Mfɔ arɛ ɛnyǔ yi ábhɔ́ŋɔ́ nɛrɨŋɨ́ndak ndǔ yɛ̌ntɨkɨ ɛnyɨŋ ɛnɛ yi ákʉ̀. 11 Mandɛm ákʉ́ mbɔ ɛnyǔ yi átɨ́ nyaka tɛ mpok yi ábhɨ́kɨ́ re fʉɛt ntá Acha ywɛsɛ Yesu Kristo. 12 Ndu Mandɛm ábhárɛ́ bhɛsɛ nɛ Kristo nɛ sɛ́sɨkɨ ntɨ nɛ yi, sɛ́kwáy bɛrɔŋ ntá Mandɛm ndu bɛrɛm kɛpɨ nɛ yi, kɛbhɔŋ bɛcháy nɛ kɛmakati bɛ yi ǎghòk bhɛsɛ. 13 Ndu ɛchi nɔ, nchí ghati bhe bɛ bǎkɛ́ fɛrɛ amɔ ɛ̌ti bɛsɔŋɔri ɛbhɛn mɛ̌ghɔ̀ ɛ̌ti yɛka ndu bɛkwak bhe.
Pɔ̌l ǎnɨ̀kmʉɛt ɛ̌ti nkwo Yesu abhɛn Ɛ́fɛsɔs
14 Ndu Mandɛm ákʉ́ bɛyǎ mɛnyɨŋ, nchí kwɛn bɛsí Mandɛm Ɛtayɛsɛ ndǔ mɛ̌nɨ̀kmʉɛt ɛ̌ti yɛka. 15 Yi afyɛ́ nnyɛ́n ɛni ndǔ manɛrɛ́kɛt ankɛm, awu amfay nɛ fá amɨk. 16 Yǐ ataŋ acha nɛ abhɔŋ bɛyǎ áfɔ́k. Mɛ̌nɨ̀kmʉɛt bɛ yi ankʉ batɨ̌ yɛka antaŋ amɛm ndu bɛtaŋ Ɛfóŋó Bɛdyɛrɛ, 17 bɛ Kristo ámbák amɛm batɨ yɛka mpoknkɛm ndǔ bǎsɨ́kɨ́ ntɨ nɛ yi, nɛ bɛ mǎmbak mbɔ ɛnɔk ɛnɛ bakaŋ ɛyi áchwè amɨk sayri nɛ mbɔ ɛkɛt ɛnɛ ɛ́té sɛnɛ́ ndǔ ɛkɔŋ Mandɛm. 18 Ɛnyu ɛyɔ, be nɛ bo Mandɛm báchák mankɛm bǎkwáy bɛjwimɛm bɛ Kristo akɔŋ bhɛsɛ tontó ɛnyu ɛnɛ mmu apu kway bɛyɛnti yɔ. 19 Mɛ̌nɨ̀kmʉɛt bɛ mǎndɨ́ŋɨ́ ɛkɔŋ ɛnɛ Kristo, yɛ̌ndu sɛ́pú kway bɛrɨŋɨ yɔ ɛnkɛm, bɛ́ mǎnkwáy bɛrɔp chi mbɔ Mandɛm ndǔ ɛpɨŋ ɛyɛka.
20 Mandɛm ǎkway bɛkʉ ɛncha mɛnyɨŋ mɛnkɛm ɛbhɛn sɛ̌kwáy mɛnɨkmʉɛt bɛ yi ankʉ ndǔ bɛkwak bhɛsɛ, nɛ ɛncha ɛnyǔ ɛnɛ sɛ́kway bɛkaysi bɛ chɔŋ yi ankʉ. Ǎkʉ̀ nɔ nɛ bɛtaŋ ɛbhi ɛbhɛn bɛ́kʉ̀ bɛtɨk amɛm nɛpɛ́m ɛnɛsɛ. 21 Bɛsɛ bho sɛchi ndu Nkwɔ Kristo, bo Mandɛm ábhárɛ́ nɛ Yesu Kristo, sɛ́nchíɛ Mandɛm kɛnókó. Ndǔ mkpáká bho ɛnkɛm, mpoknkɛm. Amen.