2
Mandɛm áchyɛ̀ nɛpɛ́m nɛkɔ ntá bo Kristo
Ndǔ mpok anɛ afʉɛ́rɛ́ ansɛm, bǎchi nyaka mbɔ bawú bɛsí Mandɛm mbɔnyunɛ bǎpú bhʉɛrɛ nyaka bɛbhé Mandɛm ɛ̌ti bɛyǎ bɛbʉ́ ɛbhɛka. Mpok yɔ, bɛpɨŋ ɛbhɛka bɛbhak chi ɛbhɛn bǒ mmɨk nɛ mǎnkoŋo nɔkɔ chi mfɔ bɛfóŋó bɛbʉ́bɛbʉ anɛ, nɛ́nɛ, abhɔ̌ŋ bɛtaŋ ndǔ bɛpɨŋɨ́ bho. Mfɔ bɛfóŋó wu ǎkɛ̀m batɨ̌ bo abhɛn bátàŋti nɛ Mandɛm. Bɛsɛ mankɛm nkwɔ sɛ́kʉ̀ nyaka mbɔ bhɔ, sɛ́nkoŋo nɔkɔ chi bɛbɛ́ptí mɛnyɨŋ ɛbhɛn mmʉɛt ɛyɛsɛ nɛ batɨ̌ yɛsɛ áŋwàka bɛ sɛnkʉ. Ndǔ ntee ayɛsɛ yɔ, Mandɛm abhɔ̌ŋ nyaka bɛchyɛ bhɛsɛ ntɛ́msí mbɔ yɛ̌ntɨkɨ mmu achak ndu ábé nyaka ntɨ tontó ɛ̌ti bɛbʉ́. Kɛ ntínso Mandɛm nɛya tontó. Atɔ́ŋ yɛ bhɛsɛ chi ɛkɔŋ ɛyi ɛnɛ ɛ́yá ɛ́chá. Nɛ yɛ̌ chi mpok anɛ sɛ́chí nyaka mbɔ bawú ɛ̌ti sɛpu bhʉɛrɛ bɛbhé Mandɛm, yí akʉ sɛ́bhak nɛpɛ́m chɛ́chɛm nɛ Kristo mmu ápɛ́rɛ́nsɛm ndǔ nɛpɛ́m. Bɛkoŋo bɛrɨ̌ndu ɛbhi kɛ̌ yi ápɛ́mɛ́ bhé. Ndu Mandɛm ábhárɛ́ bhɛsɛ nɛ Yesu Kristo, yí akʉ sɛ́pɛtnsɛm ndǔ nɛpɛ́m nɛ yi. Nɛ akʉ sɛ́chɔ́kɔ́ nɛ Kristo amfay ndǔ nɛbhʉɛt anɛ yi achi Mfɔ. Ákʉ́ bhɛsɛ bɛyǎ bɛrɨ ɛnyu yɔ bɛfʉɛt ndǔ ɛnyɨŋ ɛnɛ Yesu Kristo ákʉ́ ndu bɛkwak bhɛsɛ bɛ sɛ́ntɔ́ŋ bo abhɛn mpok anɛ átwɔ̀ ansɛm ɛnyǔ bɛrɨ̌ndu ɛbhi bɛyǎ tontó ɛnyu ɛnɛ sɛ́pú kway bɛyɛnti bhɔ. Mandɛm ápɛ́mɛ́ bhe ɛ̌ti bɛrɨ̌ndu bhi nɛ ndǔ bǎbhɔ́ŋɔ́ nɛka nɛ yi. Abhɨ́kɨ́ pɛmɛ bhe ɛ̌ti bɛrɨ́tí mɛnyɨŋ ɛbhɛn bǎkʉ̀, chi akap anɛ yi áchyɛ́ bhe ndɛ́ndɛm. Mandɛm abhɨ́kɨ́ pɛmɛ be bɛ bǎkʉ nyaka bɛrɨ́tí bɛtɨk. Yɛ̌ mmu ákɛ́ pá yɛ nnyu. 10 Sɛ́chí yɛ chí awɔ́-bɛtɨk Mandɛm. Aghókó bhɛsɛ, abhat nɛ Yesu Kristo, bɛ́ sɛ́nkʉ́ nɔ́kɔ́ chí bɛrɨ́tí mɛnyɨŋ. Nɛ Mandɛm anáŋ átóŋtí nyaka bɛrɨ́tí mɛnyɨŋ ɛbhɔ ábhʉ́rɛ́ ntá yɛsɛ, bɛ sɛ́nkʉ nɔkɔ bhɔ.
Yesu Kristo akʉ sɛrɔp chi mmu amɔt
11 Bě bho bǎpú bo Israɛl, bǎkɛ ghɔkɔntɨk ɛnyǔ bǎchí nyaka ndǔ mpok anɛ áfʉɛ́rɛ́ ansɛm. Bo Israɛl básyɛp bho, nɛ ɛ̌ti yɔ bábhɨ̀ŋɨ mmʉɛt yap bɛ, “Bo abhɛn bǎsyɛphɛ bho nɛ bǎbhɨ̀ŋɨ bo abhɛn bápú bo Israɛl bɛ, bo abhɛn babhɨkɨ syɛp bhɔ.” * “Bo abhɛn bábhɨ́kɨ́ syɛp bhɔ”: Nnyɛ́n ɛnɛn chi nnyɛ́n kɛyɔkɔ́ ndu bɛtɔŋ bɛ bo abhɛn babhɨkɨ syɛp bhɔ bapu pɛ́pɛ́p bɛsí Mandɛm. 12 Bǎkɛ́ ghɔkɔntɨk bɛ mpok ɛyɔ bǎbhɨkɨ bhɔŋ nyaka yɛ̌nyɨŋ bɛkʉ nɛ Kristo. Bě kɛbhɔŋ ɛnyɨŋ nɛ bǎbhak mankɔ ndu nkwɔ bo abhɛn Mandɛm áyábhɛ́ afyɛ́ bariɛp ɛ̌ti mɛnyɨŋ ɛbhɛn yi áyàŋ bɛkʉ ntá yap, kɛ ɛyɔ ɛbhɨkɨ yɨŋɨ nyaka bhe. Bǎbhɨ́kɨ́ bhɔŋ nyaka yɛ̌nyɨŋ ɛnɛ́ bǎbhaka ntɨ arɛ́ mǎnòŋ nɔkɔ fá ndǔ mmɨkɨ nɛ, nɛ be kɛrɨŋɨ Mandɛm. 13 Bǎsap nyaka nɛkɔ nɛ Mandɛm, kɛ nɛ́nɛ, Mandɛm abhat be nɛ Yesu Kristo, ákʉ mǎmbák kɛkwɔt nɛ yi bɛfʉɛt ndǔ manoŋ Kristo amɛn árɔ́ŋɔ́ amɨk. 14 Kristo yímbɔŋ ákʉ́ bhɛsɛ́ bo Israɛl nɛ be bho bǎpu bo Israɛl bɛ sɛ́mbák kpák nɛ batɨ. Mpap achí nyaka nɛntɨ ɛnɛsɛ mbɔ nkók anɛ ákɔ́rɛ́ bhɛsɛ. Afɛ́rɛ́ mpap ayɔ mpok yi ágú, akʉ sɛ́rɔp chi mmu amɔt. 15 Achɔ́ŋtí bɛtaŋ ɛbhɛn bɛbhé Moses mɛnkɛm. Mbɔk bɛbhé bɛbhak ɛ̌ti mɛnyɨŋ ɛbhɛn bo babhɔŋɔ bɛkʉ. Bɛchak bɛkóŋo bɛpɨŋɨ́tɔk. Akʉ́ ɛnyuyɔ bɛ bakwɔ́ bho apay andɔp chi nkwɔ amɔt, nɔ chi, nkwɔ bo bakɔ abhɛn Mandɛm ábhárɛ́ nɛ yi. Ɛnyu ɛyɔ kɛ̌ yi akʉ kpák ámbák nɛntɨ bo Israɛl nɛ abhɛn bapu bo Israɛl. 16 Afɛ́rɛ́ mpap nɛntɨ bakwɔ́ bho bhɔ apay bɛfʉɛt ndǔ nɛwú ɛni ndǔ ɛkotákátí. Akʉ bɛ́ bakwɔ́ bho apay mándɔp chi nkwɔ amɔt, nɛ bɛ bo Israɛl nɛ abhɛn bapu bo Israɛl, mambak ɛrɨrɨ nɛ Mandɛm. 17 Atwɔ́ yɛ aghati Mbok Ndɨ́ndɨ́ anɛ árɛ̀m bɛ kpák achi nɛ bě bho bǎchi nyaka nɛkɔ nɛsiɛ nɛ abhɛn bachi kɛkwɔt. 18 Chi bɛfʉɛt ntá Yesu Kristo kɛ Ɛfóŋó Mandɛm ákwàk bhɛsɛ nɛ be bɛ sɛ́mbɔ́ŋ mbi bɛrɔŋ ntá Ɛta.
19 Bě bho bǎpu bo Israɛl bǎpɛt bǎpú yɛ mankɔ, nɛ bǎpú bo abhɛn báfú nɛkɔ nɛsiɛ. Bǎrɔp chí bǒ ɛtɔk mbɔ bo Mandɛm bachak, nɛ bǒ nnɛrɛkɛt Mandɛm anɛ áchí mbɔ ɛfo ɛ́mɔt. 20 Bě nɛ bhɔ bǎchi bɛkpɔkɔ́ ntɔp ɛbhɛn básɔ́rɛ́ báté ɛkɛt ɛyɔ. Barɛmɛ́ kɛpɨ̌ntɨ nɛ bǒnto Yesu báchí nɛbhʉɛ́rɛ́kɛt ɛnɛn bághókó báté ɛkɛt ɛyɔ arɛ, nɛ Yesu Kristo yímbɔŋ achi ɛkwap ɛnɛ ɛ́kɛ̀m ɛkɛt. 21 Yi akʉ bɛsɛ bho sɛchi maŋɔkɔ́kɛt nyáŋá nyáŋá sɛ́bhàt mmʉɛt nɛ batɨ sayri ɛnyu ɛnɛ ɛkɛrákap ɛ́té sɛnɛ nɛ ɛ́gò bɛbhak nyáŋá ndǔ ɛchi ntá Acha. 22 Nɛ ndǔ Mandɛm áchɛ́mɛ́ bhe nɛ Kristo, yí ákʉ́ bǎbhàt mmʉɛt nɛ bǒnkwɔ bachak mankɛm bɛ be nɛ bhɔ mǎmbák ɛkɛt ɛnɛ Mandɛm áchɔ̀kɔ arɛ bɛfʉɛt ntá bɛtaŋ Ɛfóŋó Bɛdyɛrɛ.

*2:11 “Bo abhɛn bábhɨ́kɨ́ syɛp bhɔ”: Nnyɛ́n ɛnɛn chi nnyɛ́n kɛyɔkɔ́ ndu bɛtɔŋ bɛ bo abhɛn babhɨkɨ syɛp bhɔ bapu pɛ́pɛ́p bɛsí Mandɛm.