Ɛkáti Pɔ̌l ntá
Nkwɔ Ɛfɛsɔs
1
Ɛkáti ɛnɛ Pɔ̌l asɨ́ŋɨ́ ntá bǒnkwɔ abhɛn Ɛ́fɛsɔs
Mɛ Pɔ̌l, mǔntó Yesu Kristo bɛkoŋo nkaysi Mandɛm, kɛ nchí sɨŋ ɛkáti ɛnɛ.
Nchí sɨŋ ntá yɛka bo Mandɛm abhɛn bǎbhʉ̀rɛ bariɛp ndǔ Mandɛm áchɛ́mɛ́ bhe nɛ Yesu Kristo. Mandɛm Ɛtayɛsɛ nɛ Acha yɛsɛ Yesu Kristo mántɔ́ŋ be bɛrɨ̌ndu, mánchyɛ be kpák.
Ɛnyu Mandɛm áyɛ̀t bɛsɛ ndǔ sɛ́bhárɛ́mʉɛt nɛ Yesu
Sɛ́mbɨ́tí Mandɛm Mmu achi Chi Yesu Kristo Acha ywɛsɛ. Yi achyɛ́ bhɛsɛ yɛ̌ntɨkɨ áfɔ́k anɛ́ áfù amfay ndǔ nɛbhʉɛt anɛ yi achi Mfɔ arɛ́, mbɔnyunɛ ábhat bhɛsɛ nɛ Kristo. Mandɛm ápɛ́rɛ́ ghoko mmɨk, anáŋ ayap nyaka bhɛsɛ ndu áchɛ́mɛ́ bhɛsɛ nɛ Kristo, bɛ sɛ́mbák nyáŋá, kɛbhɔ́ŋ bɛkwɛ́nɛ́ bɛsí bhi. Ndu ákɔ́ŋ bhɛsɛ, anáŋ atɨ nyaka bɛ sɛ́mfʉ́ɛ́t ntá Yesu Kristo sɛmbak bɔ̌bhi. Akʉ nɔ bɛkoŋo ɛnyɨŋ ɛnɛ yi átɨ́ nyaka bɛkʉ, bɛ sɛ́mbɨ́tí yi ɛ̌ti bɛyǎ bɛrɨ̌ndu ɛbhɛn yi átɔ́ŋɔ́ bhɛsɛ ndɛ́ndɛm, ndu ábhárɛ́ bhɛsɛ nɛ Mɔ́ywi mmu yi akɔŋ tontó. Mandɛm aku bhɛsɛ nɛ manoŋ Kristo afɛ́rɛ́ ndǔ kɛsɛm ndu ábhárɛ́ bhɛsɛ nɛ Kristo. Nɛ afóŋórí bhɛsɛ ndǔ sɛ́pú bhʉɛrɛ bɛbhé. Akʉ nɔ bɛkoŋo ɛnyǔ yi átɔ́ŋ bhɛsɛ bɛyǎ bɛrɨ̌ndu ɛbhɛn yi áre tɔŋ bhɛsɛ, akʉ nkwɔ bɛ sɛ́mbɔ́ŋ nɛrɨŋɨ́ndak nɛnkɛm nɛ nɛjwǐmɛm nɛnkɛm. Ɛnyɨŋ ɛnɛ yi átɨ́ nyaka bɛkʉ ɛnɛ́ sɛ́bhɨ́kɨ́re rɨŋɨ nyaka, atɨ̌ bɛkʉ yɔ bɛfʉɛt ndu mɛnyɨŋ ɛbhɛn Kristo ákʉ́. 10 Ɛnyɨŋ ɛyɔ nɔ Mandɛm atɨ bɛkʉ ɛchi nyaka bɛ mpok ánáŋ ánkwáy, yi ǎchɛm mɛnyɨŋ mɛnkɛm, ɛbhɛn amfay nɛ ɛbhɛn fá amɨk, amfyɛ́ amɔ Kristo. 11 Mandɛm ǎkʉ̀ yɛ̌ntɨkɨ ɛnyɨŋ mbɔ ɛnyǔ yi átɨ́ bɛkʉ. Ayap bhɛsɛ tɛntɛp ndu ákɔ́ŋ nyaka bɛkʉ nɔ, bɛ́ sɛ́mbák bɔ̌bhi ndǔ yi ábhárɛ́ bhɛsɛ nɛ Kristo mbɔnyunɛ yi ákʉ̀ mɛnyɨŋ ɛbhɛn yi átɨ́ nyaka bɛkʉ bɛkoŋo mɛnyɨŋ ɛbhɛn yi áyàŋ bɛkʉ. 12 Bɛsɛ́ bho sɛ́yámbɨ bɛbhaka ntɨ nɛ Kristo sɛbhɔŋ bɛkʉ bo mámbɨ́tɨ́ yi ɛ̌ti kɛnɛ́m ɛki. 13 Ɛchi ɛnyumɔt nɛ bhe nkwɔ. Mǎnáŋ bǎghok ɛyɔŋ ɛnɛ ɛchi tɛtɛp, nɛ chí Mbok Ndɨ́ndɨ́ bɛ Mandɛm ǎpɛmɛ chɔŋ bhe, nɛ mǎnókó Kristo. Mpok anɛ mǎnókó, Mandɛm achyɛ bhe Ɛfóŋó Bɛdyɛrɛ mbɔ sɛbhaŋ ndu bɛtɔŋ bɛ bǎchi bǒbhi nkúbhɛ́ mbɔ ɛnyu yi afyɛ́ nyaka bariɛp bɛ ǎkʉ. 14 Achyɛ́ bhɛsɛ Ɛfóŋó Bɛdyɛrɛ mmu yi áchyɛ̀ bɔ̌bhi. Ɛ̌ti yɔ, sɛ́rɨŋɨ bɛ Mandɛm ǎfɛrɛ chɔŋ bɛsɛ mankɛm bo sɛ́chí bɔ̌bhi ndǔ kɛsɛm. Ɛnɛ ɛ́kʉ́ bo báre bɨti Mandɛm ndǔ bɛtaŋ ɛbhi bɛyǎ bɛcha.
Pɔ̌l ǎnɨ̀kmʉɛt ɛ̌ti bǒnkwɔ abhɛn Ɛ́fɛsɔs
15 Tɛ mpok anɛ njámbɨ ngoko bɛ bǎsɨ́kɨ́ ntɨ nɛ Yesu Acha nɛ bɛ́ bǎkɔŋ bo Mandɛm mankɛm, 16 mbɨ́kɨ́ rɔ bɛkaka Mandɛm ɛ̌ti yɛka ndǔ mpok anɛ mɛ̌nɨ̀kmʉɛt. 17 Mɛ̌nɨ̀kmʉɛt ntá Mandɛm mmu ábhɔ́ŋɔ́ bɛtaŋ mɛnkɛm. Achi Mandɛm Yesu Kristo Acha ywɛsɛ. Achi nkwɔ Ɛtayi. Mɛ̌nɨ̀kmʉɛt bɛ yi anchyɛ bhe Ɛfóŋó yi mmu ákʉ̀ mǎndɨŋɨ Mandɛm mǎndɔk nɔkɔ chi ambɨ. 18 Mɛ̌nɨ̀kmʉɛt bɛ yi ánɛ́nɛ́ batɨ̌ yɛka sayri ɛnyu ɛnɛ́ bǎrɨŋɨ manɛ́m mɛnyɨŋ ɛbhɛn bǎbháká ntɨ arɛ bɛ chɔŋ yi ankʉ ntá bo abhɛn yi ábhɨ́ŋɨ́. Nchí yaŋ bɛ mǎndɨŋɨ bɛyǎ áfɔ́k anɛ yi afyɛ́ bariɛp ndu bɛkʉ manɛ́m mɛnyɨŋ ntá bo abhɛn bachi abhi. 19 Mɛ̌nɨ̀kmʉɛt bɛ mǎndɨŋɨ ɛnyǔ bɛtaŋ ɛbhi bɛyǎ ɛnyǔ ɛnɛ́ sɛpu kway bɛyɛnti bhɔ. Bɛyǎ ndu bɛkwak bhɛsɛ bho sɛ́nókó yi. Bɛtaŋ ɛbhi bhɔ bɛyǎ tontó. 20 Nɛ nkúbhɛ́ bɛtaŋ ɛbhɛn kɛ Mandɛm ákʉ́ nyaka Yesu ápɛ́rɛ́nsɛm ndǔ nɛpɛ́m achɔkɔ ɛbhě awɔ́nɛm ywi awu amfay ndǔ nɛbhʉɛt anɛ Kristo achi arɛ mbɔ Mfɔ. 21 Arɛ́, abhɔ́ŋ bɛtaŋ amfǎy bɔángɛl mankɛm nɛ bafɔ bhap, nɛ amfǎy yɛ̌ntɨkɨ ɛnyɨŋ ɛnɛ ɛ́bhɔ́ŋɔ́ bɛtaŋ awu amfay nɛ fá amɨk. Abhɔŋ bɛtaŋ amfǎy bafɔ mankɛm, abhɛn bakwǎŋwaŋ nɛ abhɛn bachi bɛfóŋó nkwɔ amfǎy bo abhɛn báchí ndǔ nɛŋɔkɔ́mɨk ɛnɛn mfay ɛnɛn nɛ́twɔ̀. 22 Afyɛ́ mɛnyɨŋ mɛnkɛm amɔ́ yi bɛ ndǔ ákʉ́ yi mmu abhɔŋ bɛtaŋ amfay yɛ̌ntɨkɨ ɛnyɨŋ, ámbák mǔnti ntá bǒnkwɔ. 23 Nɛ bǒnkwɔ mankɛm báchí mmʉɛt Yesu. Amʉɛt bǒnkwɔ kɛ bághɔ bɛrɨ̌ Kristo mɛnkɛm nɛ mbák chi Kristo, amʉɛrɛ-yi kɛ bo bághɔ bɛrɨ Mandɛm.