6
Ɛnyɨŋ ɛnɛ mmu ápɨ́ kɛ yi ághɛm
Bɔ̌ma, be bho Ɛfóŋó Bɛdyɛrɛ achi nɛ bhe, mbák mǎngɔ́ ndǔ mmu ákʉ̀ bɛbʉ́, kwák ká yí pɛtii bɛ ampɛtnsɛm ndǔ mbi Mandɛm. Nɛ ndǔ bǎkʉ̀ nɔ, sɔt ká mpok bɛ be babhɔŋ bǎkɛ kwɛn ndǔ nɛmɔ. Pɔkɔ́ nɔ́kɔ́ ká batu batɨ. Mbák mǎnkʉ nɔ, nɔ bábhʉ̀rɛ ɛbhé Kristo. Mbák mmu akaysi bɛ achi mǔngo, ɛnɛ́ yi apú yɛ̌nyɨŋ, ǎrwɔ́ chi mmʉɛt. Yɛ̌ntɨkɨ mmu ánjɨ́ŋɨ́ mɛnyɨŋ ɛbhɛn yi ákʉ̀, nɛ mmu anɛ ákʉ̀ sayri áŋák nɛ mmʉɛt ɛyi, kɛbhak bɛ ǎyɛ̀nti mmʉɛt nɛ mmǔ achak. Yɛ̌ntɨkɨ mmu abhɔŋ bɛ́kʉ chi ɛbhi bɛtɨk ɛbhɛn Mandɛm achyɛ yi ankʉ.
Mmu anɛ bátɔ̀ŋ yi Ɛyɔŋ Mandɛm abhɔŋ bɛchyɛ mmu anɛ átɔ̀ŋ yi aywi ákɔ́rɛ́ bɛrɨ́tí mɛnyɨŋ ɛbhɛn yi ábhɔ́ŋɔ́. Mmu akɛ́ rwɔ mmʉɛt, yɛ̌ mmu ápú kwáy bɛrwɔ Mandɛm. Ɛnyɨŋ ɛnɛ́ mmu ápɨ́, yɔ́ kɛ yi aghɛm. Mmu anɛ ápɨ́ chi mɛnyɨŋ ɛbhɛn bɛchyɛ mmʉɛt yi maŋák, ǎghɛm chi nɛwú. Kɛ mmu anɛ ákʉ̀ mɛnyɨŋ ɛbhɛn Ɛfóŋó Mandɛm áyàŋ yi ankʉ ǎghɛm nɛpɛ́m ɛnɛn nɛbhɨkɨ bhɔŋ ngwɛnti. Sɛ́kɛ́ pɔp yɛ bɛkʉ bɛrɨ mbɔnyunɛ, mbák sɛbhɨkɨ fɛrɛ amɔ́, mpok ánkwáy, chɔŋ sɛ́ngɛm ɛrɨ́tí mbwɔt. 10 Ndu ɛchi nɔ, yɛ̌ntɨkɨ mpok anɛ sɛ́bhɔ́ŋɔ́ mbi, sɛnkʉ yɛ̌ntɨkɨ mmu bɛrɨ, sayri sayri, batɨ bǒnkwɔ.
Bakak nɛ ngwɛnti maniɛ
11 Ghɔ́ ká bɛrɛmɛ́ basɨŋ amɛn nsɔ́rɛ́ bɛsɨŋ ɛkáti ɛnɛ ntá yɛka nɛ awɔ́ awa mɛmbɔŋ. 12 Bo abhɛn báyàŋ bɛkʉ bɛ yɛ̌ntɨkɨ mmu ambɔŋ maŋák nɛ bhɔ kɛ báfyɛ̀ bɛtaŋ bɛ mansyɛp bhe. Bákʉ̀ nɔ ndu bápú yaŋ bɛ bo Israɛl mánchyɛ bhɔ ɛsɔŋɔri bɛ́ bághàti bo bɛ́ nɛwú Kristo ndǔ ɛkotákátí kɛ nɛ́pɛmɛ mmu. 13 Bo abhɛn basyɛphɛ bhɔ bápú bhʉɛrɛ mbɔŋ bɛbhé mɛnkɛm. Kɛ báyàŋ bɛsyɛp bhe bɛ mámpányu bɛ́ bǎchi bakoŋo bhap. 14 Kɛ Mandɛm akɛka bɛ́ mpányu ɛ̌ti ɛnyɨŋ ɛchak ɛ́bhɨ́kɨ́fʉɛt chi ɛ̌ti nɛwú Yesu Kristo Acha ndu ɛkotákátí. Ɛ̌ti nɛwú Yesu ndu ɛkotákátí. Mɛnyɨŋɨ́ mmɨk bɛrɔp ntá ya chi mbɔ bɛgú mɛnyɨŋ, nɛ mɛ ndɔp chi mbɔ ngú ntá mɛnyɨŋɨ́ mmɨk. 15 Yɛ̌ básyɛp mmu syɛp, yɛ̌ babhɨkɨ syɛp, ɛbhɨkɨ bhɔŋ yɛ̌nyɨŋ bɛkʉ. Nnɛ́m ɛnyɨŋ chi bɛ́ sɛmbak bǒ bakɔ. 16 Kpák ambak nɛ bhe, ntínso Mandɛm nɛ́mbak nɛ bǒ Mandɛm mankɛm abhɛn bákòŋo ɛbhé ɛkɔ ɛnɛ. 17 Bɛbho ɛchɔŋ, yɛ̌ mmu ákɛ́pɛrɛ chyɛ mɛ ɛsɔŋɔri mbɔnyunɛ bɛrɨŋ ɛbhɛn bɛchi mɛ amʉɛt bɛ́tɔ̀ŋ bɛ nchí mmu Yesu. 18 Bɔ̌ma, bɛrɨ̌ndu Yesu Kristo Acha mɛ́mbak amɛm batɨ ayɛka. Amen.