2
Bo bákɛ́ rɔ mbǐ nɛpɛ́m mánɛ́m ɛbhɨ
Ndu ɛchi yɛ̌ nɔ, sɛ́bhɔŋ bɛsɔt mpok sɛ́mbʉrɛ mɛnyɨŋ ɛbhɛn sɛ́náŋ sɛ́ghɔ́kɔ́ bɛ sɛ́kɛ́ rɔ bhɔ sɛnɛm ɛbhɨ. Tɛ̌ndu mɛnyɨŋ ɛbhɛn bɔángɛl barɛmɛ bɛchi nyaka tɛtɛp, nɛ yɛ̌ agha anɛ abhɨkɨ bhʉɛrɛ bhɔ nɛ mmu anɛ átàŋ ntí, abhɔ̌ŋ nyaka ntɛmsi anɛ ákwáy nɛ yi, ná sɛ́kwày bɛbʉɛ ntɛmsi anɛ átwɔ̀ mbák sɛ́mbyak ɛrɛmɛ́ nɛpɛmɛ anɛ Mandɛm áyàŋ bɛ́pɛ́mɛ́ bhɛsɛ? Mbɔŋ Yesu Acha kɛ áyámbɨ bɛrɛm kpoŋoroŋ ɛ̌ti nɛpɛmɛ anɛ Mandɛm ápɛ̀mɛ bho, kɛ bo abhɛn bághókó bákʉ bɛsɛ sɛndɨŋɨ bɛ ɛchi tɛtɛp. Mandɛm are tɔ́ŋ bɛrɨŋ, ankʉ nɔkɔ mɛnyɨŋɨ́ maknkay mɛnyu nɛ mɛnyu ndu bɛtɔŋ nkwɔ bɛ́ bɛchí tɛtɛp. Are fʉɛ́t nkwɔ ndǔ akap anɛ Ɛfóŋó Bɛdyɛrɛ áchyɛ̀ bho, bɛ́kóŋo nkaysi yi.
Yesu kɛ atɔŋ bɛsɛ mbi nɛpɛ́m
Puyɛ̌ ntá bɔángɛl kɛ Mandɛm áchyɛ́ bɛtaŋ amfay mmɨk anɛ sɛ́rɛ̀m nɛ́ bɛ ǎtwɔ̀ ansɛm. Básɨŋ nɛbhʉ́ɛ́rɛ́fu amɛm Ɛkáti Mandɛm bɛ, “Mandɛm Acha, nkwǎŋwaŋ chí agha anɛ ɔ́re kaysi yi? Mmu anɛ áfú ntá Mandɛm chi agha anɛ ɔ́re fyɛ ntí nɛ yi? Ndǔ mɔ́mbɨŋɨ́ mpok, ɔsɛ́ptí yi bɛ bɔángɛl máncha yi. Ɔkʉ yɛ yí ámbɔ́ŋ kɛnɛ́m nɛ kɛnókó mbɔ mfɔ. Ɔchyɛ́ yi bɛtaŋ amfǎy yɛ̌ntɨkɨ ɛnyɨŋ.”
Bɛrɛm bɛ báchyɛ yi bɛtaŋ amfǎy yɛ̌ntɨkɨ ɛnyɨŋ ɛ́tɔ̀ŋ bɛ yɛ̌nyɨŋ ɛ́bhɨ́kɨ́ rɔp ɛnɛ ɛpu antɛnɛ́-yi. Kɛ sɛ́bhɨ́kɨ́ re ghɔ bɛ yɛ̌ntɨkɨ ɛnyɨŋ ɛchi antɛnɛ́-yi. Kɛ sɛ́ghɔ̀ Yesu mmu bákʉ́ bɔángɛl máncha yi ndǔ mɔ́mbɨŋɨ mpok. Báchyɛ́ yi kɛnɛ́m nɛ kɛnókó mbɔ mfɔ ɛ̌ti ɛsɔŋɔri nɛwú. Chi ɛ̌ti bɛrɨ̌ndu Mandɛm kɛ yi ágú ɛ̌ti bo mankɛm. 10 Mandɛm kɛ ághókó yɛ̌ntɨkɨ ɛnyɨŋ nɛ yɛ̌ntɨkɨ ɛnyɨŋ ɛchi ntá yi. Ndu áyàŋ nyaka bɛ bɛyǎ bho mámbɔ́ŋ mbi bɛbhak bɔ̌bhi nɛ mámbɔŋ kɛnɛ́m, ɛrɨ nyaka bɛ yi mmu ánɛ́nɛ́ bhɔ mbǐ wu ámfʉɛ́t ndǔ ɛsɔŋɔri bɛ ankwáy ndǔ yɛ̌ntɨkɨ mbi mbɔ mmǔ anɛ ákʉ̀ bɔ mámbɔŋ nɛpɛ́m. 11 Yesu mmu ákʉ̀ bo mambák pɛ́pɛ́p bɛsí Mandɛm abhɔŋ chi amɔt nɛ bo abhɛn yi ákʉ́ bɛ mambák pɛ́pɛ́p. Ɛ̌ti yɔ, yi ábhɨ́kɨ́ bhɔŋ ntíánwɔ́p ndu bɛbhɨŋɨ bɔ bɛ, “Bɔ̌ma.” 12 Yi arɛm ntá Mandɛm bɛ, “Chɔŋ ndɛm ɛ̌ti yɛ ntá bɔ̌maya mpok bǒbhɛ báchɛ́mɛ́ ndǔ nɛbhʉɛt amɔt, nte bɛsí bhap nchyɛ́ wɔ bakak.” 13 Apɛt arɛm bɛ, “Chɔŋ nsɨkɨ ntɨ nɛ Mandɛm.” Nɛ bɛ, “Ghɔ́ mɛ́ nɛ́, nɛ bɔ̌ abhɛn Mandɛm achyɛ mɛ.”
14 Tɛ̌ndu bɔ̌ abhɛn yi arɛmɛ nɔ ɛ̌ti yap báchí bakwǎŋwaŋ, mbɔŋ Yesu ayíbhírí nyaka arɔp nkwǎ. Akʉ nɔ́ bɛ́ ámfʉɛ́t ndǔ nɛwú anchɔŋti bɛtaŋ ɛbhɛn mmǔ anɛ ábhɔ́ŋɔ́ bɛtaŋá nɛwú, nɔ chi Satan. 15 Ɛnyu ɛyɔ kɛ yi ákway nyaka bɛfɛrɛ bho ndǔ bɛcháy nɛwú. Báchí nyaka basɛm ndǔ bɛcháy ɛbhɔ ndǔ nɛpɛ́m ɛnap nɛnkɛm. 16 Sɛ́rɨŋɨ bɛ atwɔ nyaka bɛkwak chi bɛbhárɛ́bhɔ Ábraham, puyɛ̌ bɔángɛl. 17 Abhɔŋ yɛ bɛrɔp nyaka mbɔ bhɛsɛ bakwǎŋwaŋ ndu yɛ̌ntɨkɨ mbi, bɛ́ ámbák mǔngo bachiǎkap anɛ ábhʉ̀rɛ bariɛp ami bɛsí Mandɛm ndu bɛtɨk ɛbhi nɛ bɛ ánkway bɛchyɛ akap ɛ̌ti bɛbʉ́ bǒ mankɛm. 18 Tɛ̌ndu yímbɔŋ ánáŋ ábhɔ́ŋɔ́ nyaka ɛsɔŋɔri nɛ mamɔ, abhɔŋ mbi bɛkwak abhɛn mamɔ átwɔ̀ ntá yap.