Ɛkáti Pɔ̌l ntá
Bo Hibru
1
Yesu achá barɛmɛ́ kɛpɨ̌ntɨ abhɛn nku nsɨ́
Ndǔ mpok anɛ áfʉɛ́rɛ́ ansɛm, Mandɛm ǎfʉ̀ɛt nyaka ntá barɛmɛ́ kɛpɨ̌ntɨ bhi ndu bɛrɛm kɛpɨ ntá bachǐmbɨ bhɛsɛ. Akʉ́ nɔ ndɔŋ nɛ ndɔŋ nɛ ndǔ bɛyǎ babhi. Kɛ ndǔ manywɔp anɛ ɛchɔŋ, anɛ́ achí kɛkwɔt nɛ ngwɛnti mmɨk, afʉɛ́t chi ntá Mɔ́ywi kɛ ǎrɛ̀m kɛpɨ ntá yɛsɛ. Yí kɛ Mandɛm ákʉ́ bɛ́ ámbák mmu anɛ mɛnyɨŋ mɛnkɛm bɛ́bhɔ́ŋɔ́ bɛbhak ɛbhi. Nɛ afʉɛ́t chí ntá yi kɛ ǎghoko yɛ̌ntɨkɨ ɛnyɨŋ. Yí amʉ́ɛ́t kɛ̌ kɛnɛ́m Mandɛm kɛ́tɔ̀ŋ kpoŋoroŋ nɛ ɛnyǔ mmu Mandɛm achi, nkúbhɛ́ ɛnyu mmu wu kɛ yi achi. Ɛyɔŋ ɛyi ɛbhɔŋ bɛtaŋ nɛ yɔ kɛ yi ásɔ̀t bɛkɛm mmɨk nkɛm. Mpok yi ánáŋá bɛkʉ ɛnyɨŋ ɛnɛ ɛ́kʉ̀ Mandɛm amfoŋori bɛbʉ́ bho bɛ mámbák pɛ́pɛ́p bɛsí bhi, akó amfay achɔkɔ ɛbhě awɔ́nɛm Mandɛm mmu ábhɔ́ŋɔ́ bɛtaŋ mɛnkɛm.
Mmɔ Mandɛm abhɔŋ bɛtaŋ mɛnkɛm
Ndu ɛchi nɔ, Mandɛm akʉ bɛ́ Mɔ́ywi ánchá bɔángɛl nkúbhɛ́ mbɔ ɛnyǔ nnyɛ́n ɛnɛn yi áchyɛ́ yi nɛcha ɛnɛn bɔángɛl. Yɛ̌ ángɛl apú anɛ Mandɛm ághátí yi bɛ, “Wɔ, ɔchí Mɔ́wa, nɛ ɛchɔŋ nchí rɛm bɛ ndɔp Ɛtayɛ.” Nɛ yɛ̌ chí bɛ́rɛ́m bɛ, “Chɔŋ mbak Ɛtayi nɛ ɔ́mbak Mɔ́wa”, abhɨ́kɨ́ rɛm ntá bɔángɛl. Nɛ yɛ̌ chí mpok Mandɛm átó Mmɔ̌ mbɨ ywi fá amɨk, arɛm chí bɛ́ bɔángɛl abhi mankɛm mánchyɛ́ Mɔ́ywi kɛnókó. Ɛ̌ti bɔángɛl, yi ǎrɛ̀m bɛ́ ákʉ̀ bɔ mambak mbɔ mbʉ́ɛ́p, ákʉ̀ bǒ bɛtok abhi mámbák mbɔ bárɨ́-ngo. Kɛ ntá Mɔ́ywi arɛm chi bɛ, “Ɛ̌ Mandɛm, kɛfɔ ɛkɛ kɛ́bhɨ́kɨ́ bhɔŋ ngwɛnti. Mpok ɔ́kɛ̀m bǒbhɛ, ɔ́kʉ̀ nɔ ɛnyu ɛnɛ ɛchí chak. Ɔkɔŋ mɛnyɨŋ ɛbhɛ́n bɛchí chak nɛ ɔpap ɛpɨŋ ɛnɛ bo bapu bhʉɛrɛ bɛbhé. Mɛ Mandɛm ywɛ nkʉ yɛ wɔ ɔ́mbɔ́ŋ maŋák mbɔnyunɛ nchyɛ́ wɔ kɛnókó ɛkɛ́n kɛ́chá ɛkɛn mamʉɛrɛ bhɛ mankɛm.” 10 Mandɛm apɛt arɛm ntá Mɔ́ywi bɛ, “Wɔ, Acha, kɛ ɔ́ghókó mmɨk ndǔ nɛbhǒnɛt. Nɛ yɛ̌ntɨkɨ ɛnyɨŋ ɛnɛ ɛchi amfay, chí awɔ-bɛtɨk aywɛ. 11 Mɛnyɨŋ ɛbhɛn mɛnkɛm bɛ́fʉɛ̀rɛ fʉɛt, kɛ wɔ ɔbhɨ́kɨ́ bhɔŋ ngwɛnti. Chɔŋ bɔ́ mɛnkɛm mɛ́nkɔk mɛndɔp mbɔ bɛsɨ ndɛn. 12 Chɔŋ ɔ́mpɛt bhɔ́ ɔ́mfɛrɛ mbɔ bɛsɨ́ ndɛn ɛbhɛn mmu áwùpsi, kɛ wɔ ɔchí ɛnyumɔt mpoknkɛm, nɛ nɛpɛ́m ɛnɛ nɛbhɨkɨ bhɔŋ ngwɛnti.”
13 Kɛ ntɨkɨ ángɛl Mandɛm ánáŋ ághátí yi bɛ, “Chɔkɔ́ fá ɛbhě awɔ́nɛm awa kpatɛ nkʉ bǒmpap abhɛ mándɔp mbɔ ɛnɔk ɛnɛ ɔ́nyàŋa bɛkak arɛ?” 14 Pú bɔ́ mankɛm bachi chi bɛfóŋó ɛbhɛn bɛ́kʉ̀ bɛtɨk ɛbhi nɛ Mandɛm átò bhɔ bɛ mankwak bǒ abhɛn yi ábhɔ́ŋɔ́ bɛpɛmɛ?