Ɛkáti Pɔ̌l ntá
Filɛmɔn
1
Bakak
Mɛ Pɔ̌l, mǔkɛnɔŋ ɛ̌ti Yesu Kristo kɛ nchí sɨŋ ɛkáti ɛnɛ. Nchí fá nɛ mɔ́mayɛsɛ Tímɔti. Filɛmɔn, nchí sɨŋ ntá yɛ anɛ ɛkɔŋ, nɛ ntɨ nkʉbɛtɨk ywɛsɛ. Kaká mɔmáyɛsɛ Afia, nɛ Akipɔs, ntɨ ntɛmɛ́ nɛnu Yesu mbɔ bhɛsɛ, nɛ ɔ́nkaka bǒnkwɔ abhɛn báchɛ̀m nɔkɔ ɛkɛt ɛyɛ ndu mɛnɨkmʉɛt ntá Mandɛm.
Mandɛm Ɛtayɛsɛ nɛ Yesu Kristo Acha mántɔ́ŋ be bɛrɨ̌ndu mánchyɛ be kpák.
Pɔ̌l ákàka Mandɛm nɛ ǎnɨ̀kmʉɛt ɛ̌ti Filɛmɔn
Filɛmɔn, yɛ̌ntɨkɨ mpok anɛ mɛ̌nɨ̀kmʉɛt nchí kaka Mandɛm ɛ̌ti yɛ, mbɔnyunɛ nchí ghok ɛ̌ti ɛkɔŋ ɛnɛ ɔ́bhɔ́ŋɔ́ nɛ bo Mandɛm, nɛ ɛnyu ɔ́bhɔ́ŋɔ́ nɛka nɛ Yesu Acha. Nɛ nchí nɨkmʉɛt ntá Mandɛm bɛ ɔ́nchɛ́m mmʉɛt nɛ batɨ̌ bǒnkwɔ ɔ́ndɔ́k nɔ́kɔ́ chi ambɨ, nɛ bɛ ɛyɔ ɛ́nkwak wɔ ɔ́ndɨ́ŋɨ́ bɛrɨ́tí mɛnyɨŋ mɛnkɛm ɛbhɛn Mandɛm áchyɛ̀ bhɛsɛ ndu sɛbharɛ mmʉɛt nɛ Kristo. Manɔ́, ɛnyu ɛnɛ́ ɔ́bhɔ́ŋɔ́ ɛkɔŋ nɛ batǐ bǒnkwɔ ɛ́chyɛ̀ mɛ bɛyǎ maŋák nɛ nɛpɔptǐntɨ́ tontó mbɔnyunɛ ɔ́kʉ́ batɨ̌ bo Mandɛm mankɛm ataŋ amɛm.
Pɔ̌l ǎnɨ̀kmʉɛt ntá Filɛmɔn ɛ̌ti Onɛ́simɔs
Ndu mbárɛ́ mmʉɛt nɛ Kristo, nchí kway bɛghati wɔ ɔ́nkʉ ɛnyɨŋ ɛnɛ ɔ́bhɔ́ŋɔ́ bɛkʉ. Yɛ̌ nɔ, ɛ̌ti ɛkɔŋ, mɛ Pɔ̌l, mmǔ nsensi nɛ mǔkɛnɔŋ nɛ́nɛ ɛ̌ti Yesu Kristo, nchí nɨk wɔ chi mmʉɛt. 10 Nchí nɨkmʉɛt ntá yɛ ɛ̌ti mɔ́wa Ɔnɛ́simɔs mmu ndɔ́bhɛ́ ɛtayi fá amɛm ɛkɛrɛ́kɛnɔŋ. 11 Ndǔ mpok anɛ áfʉ́ɛ́rɛ́ ansɛm, apú nyaka yɛ̌nyɨŋ ntá yɛ, kɛ nɛ́nɛ achí mmu anɛ ákway bɛkwak wɔ, nɛ ǎkwáy bɛkwak mɛ nkwɔ. 12 Nchí to yi ampɛtnsɛm ntá yɛ, nɛ ɛchi mbɔ bɛ ntɨ ɛna kɛ mɛ̌tò nɔ ntá yɛ. 13 Mbʉ́ nkɔŋ bɛ yi andɔp fá ánkwáká nɔ́kɔ́ mɛ ndǔ kɛnɔŋ ɛkɛ́nɛ nchí arɛ ɛ̌ti Mbok Ndɨ́ndɨ́. Mbʉ yi arɔp fá bɛkwak mɛ ndǔ ntí ywɛ. * Ɔnɛ́simɔs chi “Mɛnwɔp” ndǔ ɛyɔŋɔ́ Grik. 14 Kɛ mbɨ́kɨ́ yaŋ bɛkʉ yɛ̌nyɨŋ ɛnɛ ɔ́bhɨ́kɨ́ chyɛ mɛ bɛtaŋ bɛ nkʉ. Ɛ́rɨ bɛ́ bɛrɨ ɛbhɛn ɔ́kʉ̀ mɛ́mfú chi wɔmbɔŋ antɨ, kɛbhak bɛ mɛ̌jirɛ wɔ jirɛ.
15 Ngufú, ɛ́fákárí nyaka bɛ Onɛ́simɔs ándɔ́ wɔ ndu mɔ́mbɨŋɨ́ mpok chi bɛ ámpɛ́tnsɛm ntá yɛ ndu nté anɛ yi ákway bɛbhak nɛ wɔ mpoknkɛm. 16 Yi apɛt apu chi ndiɛrɛ nsɛm. Acha nsɛm nɛ́nɛ. Arɔp chi ntɨ manɔ́ anɛ ɔ́kwáy bɛkɔŋ. Nkɔŋ yi tontó, kɛ ɔbhɔ̌ŋ mbɔŋ bɛkɔŋ yi ɛncha ɛnyu ɛnɛ nkɔ́ŋɔ́ yi. Achí nsɛm aywɛ, apɛt abhak ntɨ manɔ́ ntá yɛ ndu ábhárɛ́ mmʉɛt nɛ Yesu Acha mbɔ wɔ.
17 Ndu ɛchi nɔ, mbák ɔsɔt mɛ mbɔ ntɨ nkʉbɛtɨk Kristo, yi ánáŋ ántwɔ́ awu, syɛpti yi nɛ maŋák nkúbhɛ́ mbɔ ɛnyu ɔ́syɛpti nɔkɔ mɛ. 18 Yɛ̌ ákʉ́ wɔ chi ɛnyɨŋ, yɛ̌ ǎkɛ̀m wɔ chi barɛm, fyɛ́ mɔ́ ndǔ nnyɛ́n ɛna. 19 Mɛmbɔ̌ŋ Pɔ̌l kɛ nchí sɨŋ ɛnyɨŋ ɛnɛ nɛ awɔ́ wa bɛ́ chɔŋ ńkwɔ yɛ̌ntɨkɨ barɛm amɛn Ɔnɛ́simɔs ákɛ̀m wɔ. Nɛ mbɨ́kɨ́ yaŋ bɛrɛm bɛ ɔ̌kɛ̀m mɛ barɛm nkwɔ, nɛ barɛmɛ́ mɔ chi nɛpɛ́m nɛkɔ ɛnɛ. 20 Manɔ́, kʉ ɛnyɨŋ ɛnɛ ntá ya ndu nnyɛ́n Yesu Acha. Kʉ mbɔ ntɨ mmǔ Kristo bɛ ntɨ nɛ́mpɔ́p mɛ amɛm.
21 Ndu nchí sɨŋ ɛkáti-nɛ, mbɨ́kɨ́ bhɔŋ bɛcháy nɛ wɔ mbɔnyunɛ ndɨ́ŋɨ́ bɛ chɔŋ ɔ́nkʉ ɛnyɨŋ ɛnɛ mɛ́yàŋ wɔ ɔ́nkʉ, nɛ ɔ́nkʉ mbɔŋ ɛncha ɛnyu ɛnɛ mɛ́yàŋ. 22 Mpɛt nchí yaŋ bɛ ɔ́ngoko mɔ́kɛt ɔmbʉrɛ ntá ya. Nnókó bɛ́ chɔŋ Mandɛm angók nɛnɨkɨ́mʉɛt ɛnɛka, ankʉ ńtwɔ awu.
Ngwɛnti bakak
23 Ɛpáfras, ntɨ mǔkɛnɔŋ ɛ̌ti Yesu Kristo ǎtò wɔ bakak. 24 Mák nɛ Arístakɔs nɛ Demas nɛ Lukas, batɨ̌ bakʉ̌ bɛtɨk Mandɛm, bátò bhe bakak nkwɔ́. 25 Bɛrɨ̌ndu Yesu Kristo Acha mɛ́mbak nɛ bhe.

*1:13 Ɔnɛ́simɔs chi “Mɛnwɔp” ndǔ ɛyɔŋɔ́ Grik.