3
Ɛpɨŋɨ́ mmu Mandɛm
Táytɔs, ghatí bakoŋo Yesu bɛ mámbɔŋ nɛsɛptǐmʉɛt nta bo bati ɛtɔk nɛ bo abhɛn bábhɔ́ŋɔ́ bɛtaŋ amfay yap. Bákɛ́ tɔ́ŋ nɛtaŋántɨ nɛ bɛ́ ɛ́mbák wɨkɨrɨk nta yap bɛ́kʉ bɛtɨk nɛ ntɨ nɛmɔt. Ghatí bhɔ́ bɛ mmu ákɛ́ rɛm ndak abʉ́abʉ ɛ̌ti ntɨ, nɛ bɛ mánchɔ́kɔ́ sayri nɛ batɨ, mámbak ndu kpak nɛ batɨ. Ɛrɨ mámbɔ́ŋ nɛsɛptímʉɛt bɛsí bo mankɛm. Ghatí bhɔ́ ɛnyu yɔ́ mbɔnyunɛ ndǔ mpok anɛ áfúɛ́rɛ́ ansɛm, bɛsɛ babhɔŋ sɛ́chí nyaka amɨ́k nɛ́mɛ́ nɛ́mɛ́ ndǔ baraka Mandɛm. Sɛ́tàŋ nyaka ntí. Nɛ bo bárwɔ̀ nyaka bhɛsɛ sɛ́nkʉ́ nɔkɔ bɛbʉ́. Sɛ́bhák ndǔ kɛsɛmɛ́ mɛnyɨŋ ɛbhɛn mmʉɛt ɛyɛsɛ ɛ́nŋwaka bɛ́ sɛ́nkʉ. Sɛ́kaysi nyaka bɛ mɛnyɨŋ ɛbhɔ bɛ́chyɛ̀ bhɛsɛ maŋák. Sɛ́kʉ̀ nyaka bɛbʉ́ nɛ sɛ́bhɔ́ŋ mpap amɨ́k. Bo bápàp nyaka bhɛsɛ, bɛsɛ́ nkwɔ sɛ́mpap nɔkɔ batɨ. Kɛ Mandɛm Mpɛmɛ ywɛsɛ́ átɔ́ŋ nɔkɔ bhɛsɛ́ bɛrɨ̌ntɨ ɛbhi nɛ ɛkɔŋ ɛyi, apɛmɛ bhɛsɛ. Ɛ́pú nyaka chí bɛ sɛ́kʉ̀ bɛrɨtí mɛnyɨŋ, chi ɛ̌ti ntínso ɛni. Apɛ́mɛ́ bhɛsɛ́ ndu ákʉ́ Ɛfóŋó Bɛdyɛrɛ yi áfɛ́rɛ́ bhɛsɛ́ bɛbʉ́ antɨ, akʉ sɛ́rɔp chí bo bakɔ abhɛn bábhɔ́ŋɔ́ nɛpɛ́m nɛkɔ. Mandɛm anɛ, apɛrɛ́ chyɛ mmu ɛnyɨŋ, ǎchyɛ kɛrɔ mbɔk ansɛm, achyɛ bɛsɛ Ɛfóŋó Bɛdyɛrɛ tontó bɛfʉɛt ntá Mɔ́ywi, Yesu Kristo Mpɛmɛ ywɛsɛ́, bɛ ankʉ sɛmbak chak bɛsí Mandɛm ɛ̌ti bɛrɨ̌ndu ɛbhi. Akʉ nɔ bɛ́ sɛmbak bɔ̌bhi, sɛ́mbáká ntɨ bɛ chɔŋ sɛmbɔŋ nɛpɛ́m ɛnɛn nɛbhɨkɨ bhɔŋ ngwɛnti.
Mɛnyɨŋ ɛ́bhɛn ngátí nɛ́ wɔ bɛ́chí tɛtɛp. Nchi yaŋ yɛ bɛ ɔ́ngáti bo abhɛn mánoko Mandɛm mɛnyɨŋ ɛbhɛn sayri bɛ mámfyɛ́ ntí bɛ́kʉ bɛrɨ. Mɛnyɨŋ ɛbhɛn bɛ́rɨ tontó nɛ bɛ́kwàk yɛ̌ntɨkɨ mmu. Kɛ ɔbhɨkɨ bhɔ́ŋ bɛ́kɛm kɛfě nɛ bo ɛ̌ti mɛnyɨŋ ɛbhɛ́n bɛ́bhɨkɨ bhɔ́ŋ ntí nɛ nnɛt, nɛ ɛ̌ti manyɛ́n bachǐmbɨ. Kɛ́ táŋ nɛ bho ɛ̌ti bɛbhé ɛbhɛn Mandɛm áchyɛ nyaka Moses. Bɛkʉ mɛnyɨŋ ɛbhɔ apú kwak yɛ̌ mmu, nɛ bɛ́bɛp tontó. 10 Ghatí mmu anɛ átwɔ̀ nɛ ákɔ́rɛ́ ándɔ́ barak ákɔ́rɛ́., Mbák ɔ́ngátí yí ndɔŋ amɔt, ndɔŋ ɛ́pay, abhɨkɨ ghók, fɛrɛ́ nti nɛ yi. 11 Ɔrɨ́ŋɨ́ bɛ nkaysi ɛnyǔ mmu wu apú chak. Ǎkʉ bɛbʉ́ mpǒknkɛm nɛ bɛbʉ́ ɛbhi bɛ́tɔ̀ŋ bɛ́ bɛkwɛ́nɛ́ bɛ́chí nɛ yi.
Bɛyɔŋɔ́ ngwɛnti nɛ bakak
12 Mɛ̌tò wɔ mmu awu. Mbák ɛ́pú Atɛ́mas, chɔŋ ɛ́mbak Tíkíkɔs. Nɛghɔ́ anɛ ɔ́ghɔ́ mmu wap, ɔ́kɛ́ nɔ́k bɛ́twɔ ayak ndu bɛtɛmɛri mɛ ɛtɔk Nikópolis. Arɛ́ kɛ̌ mɛ̌bhák mpok manyiɛp áyá nɛ mbǎŋ ǎkwɛn tontó. 13 Mpok Sɛ́nas ntaŋá manyé nɛ Apólos báté bɛ́rɔ́ŋ nɛkɔ, kʉ yɛ̌ntɨkɨ ɛnyɨŋ bɛ́ghɔ bɛ́ ɛnyɨŋ ɛ́bhɨkɨ chɛp bɔ́ ndǔ nɛkɔ ɛnap. 14 Bǒ bhɛsɛ chi bǒ Mandɛm nɛ bábhɔŋ bɛ́fyɛ ntí ndu bɛkʉ bɛrɨ, bɛ́ ɛ́kɛ́ be bhɔ mmʉɛt bɛ́kwak bo abhɛn ɛyap ɛ́pú. Bákɛ́ bhák mbɔ mmu anɛ ápú kʉ bɛrɨ ndǔ nɛpɛ́m ɛni.
15 Bo abhɛn báchi fá nɛ mɛ bátó wɔ bakak. Kaká bǒ nkwɔ́ abhɛn bákɔ́ŋ bhɛsɛ́ nɛ manoko ɛnyumɔt mbɔ bɛsɛ. Mandɛm ántɔ́ŋ bé bɛrɨ̌ndu.