యోహాను రెగిడ్లి మొదొల్‍చి ఉత్రుమ్
బారిక్ జలొ యోహాను రెగిడ్లి మొదొల్‍చి ఉత్రుమ్
1
మొదొల్ తెంతొ తిలిసి, అమ్ సూన్లిసి, అమ్‍చ సొంత అంకివొ దెకిలిసి, దెక సొంత అత్తొ చడ్లిసి చి రిసొ తుమ్‍క సూనయ్‍తసుమ్, రెగ్డితసుమ్.* 1:1 నెంజిలె, ‘మెలె, దొర్కు జలొ జీవ్ తిలి దొర్కు జలి జీవ్ దెతి కోడు జలొ యేసుక్రీస్తుచి రిసొ రెగిడ్తసుమ్’. యోహాను 1:1-4, 14 దెక. మెలె, 1:1 యోహాను 1:4, బారికుల్ 5:20 దెక.ఎత్కిక దొర్కు జలి జీవ్ జలిసి, దొర్కు జలి జీవ్ జోతె దొర్కు జతిస్‍చి రిసొచి దేముడుచి కోడు జలి జీవ్ దెతి దేముడుచి కోడుతె తిలిస్‍చి రిసొ రెగ్డితసుమ్. క్రీస్తు జలొ దెకయ్ జలి జీవుక 1:2 యోహాను 1:14.ఈంజ లోకుమ్‍తె జో జెర్మున్ జా అయ్‍లిస్ జిలిస్ తెన్ అమ్‍క రుజ్జు జా అస్సె. అమ్ దెకిలమ్, సాచి జా సంగితసుమ్, చి జో ‘ఎత్కిచి కంట అగ్గె తెంతొ దేముడు తెన్ తిలి కెఁయఁక తెఁయఁక తాఁ గెతి జీవు, చి జో ఈంజ లోకుమ్‍తె జెర్మున్ జా అమ్‍క డీస అస్సె’ మెన ఒప్పన, తుమ్‍క సూనయ్‍తసుమ్. అమ్ దెకిలిసి, అమ్ సూన్లిసి కిచ్చొక తుమ్‍కయ్ సూనయ్‍తసుమ్ రెగ్డితసుమ్ మెలె, తుమ్‍క ప్రబు దెతి రచ్చన, జో దెతి సర్దచి వాటతె అమ్‍చి తెన్ బెదుత్. అమ్‍చి తెన్ తుమ్‍చి తెన్ బెదితిస్‍చి కట్టు దేముడు అబ్బొస్ తెన్ చి జోచొ పుత్తుస్ జలొ యేసుక్రీస్తు తెన్ అమ్‍క బెదవ అస్సె. అమ్‍చి సర్దసంతోసుమ్ పూర్తి జవుస్ మెనయ్ ఈంజ ఉత్రుమ్ రెగిడ్తసుమ్.
దేముడుచి ఉజిడ్‍తె ఇండ
ప్రబుతె సూన తుమ్‍కయ్ అమ్ సూనయ్‍తి కబుర్ కిచ్చొ మెలె, దేముడు § 1:5 యోహాను 1:4, 5, 9, 14, 8:12, 9:5, 12:46, యాకోబు 1:17 దెక.ఉజిడి జా అస్సె, చి జోతె కిచ్చొ అందర్ నాయ్. జో తెన్ బెద జో తెన్ ఇండితసుమ్ మెనంతసుమ్, గని * 1:6 యోహాను 3:19, 20, 11:9-10, 12:35, కొరిందిల్‍క రెగిడ్లి 2 నంబర్ ఉత్రుమ్ 6:14.అందర్‍బుద్ది తెన్ ఇండితసుమ్ జలె, అబద్దుమ్‍చ జా సత్తిమ్ ఇండుమ్ నాయ్. గని, జో కీసి ఉజిడి అస్సె గే, ఆమ్ కి దస్సి 1:7 మత్తయి 5:14, 16, యోహాను 3:21, 12:36, బారికుల్ 13:47, రోమియుల్ 13:12, ఎపెసు 5:8, దెస్సలొనీకుల్‌క రెగిడ్లి 1 నంబర్ ఉత్రుమ్ 5:5 దెక.ఉజిడ్ బుద్ది తెన్ ఇండితసుమ్ జలె, ఎక్కిలొ తెన్ ఎక్కిలొ బెద ఎక్కి కట్టు తెన్ ఇండితసుమ్, చి జోచొ పుత్తుసి యేసు 1:7 కొలొస్సియుల్ 1:20, 2:14, పేతురుక రెగిడ్లి 1 నంబర్ ఉత్రుమ్ 2:24, మత్తయి 27:32-54, మార్కు 15:21-39, లూకా 23:26-48, యోహాను 19:17-37 దెక.సిలువతె జో మొర అర్పితుమ్ జలిస్‍చి జోచి సూఁయి జలి లొఁయి అమ్‍చి పాపుమ్ ఎత్కి పుంచ అమ్‍క సుద్ది కెర్తె అస్సె.
పాపుమ్ ఒప్పన్‍తిస్‍చి రిసొ
‘అమ్‍క పాపుమ్ నాయ్’ మెన అమ్ ఏక్ వేల సంగన్లె, అమ్‍క ఆమి మోసిమ్ కెరంతసుమ్, సత్తిమ్ అమ్‍చి పెట్టి నాయ్. గని అమ్ కెర్ల పాపల్ దేముడుచి మొక్మె అమ్ ఒప్పన్లె, జో నిదానుమ్ సత్తిమ్ కెర్తొసొ, చి అమ్‍చి పాపుమ్ చెమించుప కెర అమ్ పాపుమ్ తెన్ నే తతి రితి జో అమ్‍క సుబ్రుమ్ కెరెదె. 10 అమ్ కెర్లి పాపుమ్‍క ‘పాపుమ్ కెరుమ్ నాయ్’ మెన అమ్ సంగిలె, జోకయ్ ‘అబద్దుమ్‍చొ’ మెన సంగిల్ రితి జతసుమ్, చి జోచి కోడు అమ్‍చి పెట్టి నాయ్, ‘పాపుమ్ సుదల్’ మెన జో అమ్‍క సంగిలి § 1:10 రోమియుల్ 3:10, 23, 5:12.కోడు ఒప్పనుమ్ నాయ్.

*1:1 1:1 నెంజిలె, ‘మెలె, దొర్కు జలొ జీవ్ తిలి దొర్కు జలి జీవ్ దెతి కోడు జలొ యేసుక్రీస్తుచి రిసొ రెగిడ్తసుమ్’. యోహాను 1:1-4, 14 దెక.

1:1 1:1 యోహాను 1:4, బారికుల్ 5:20 దెక.

1:2 1:2 యోహాను 1:14.

§1:5 1:5 యోహాను 1:4, 5, 9, 14, 8:12, 9:5, 12:46, యాకోబు 1:17 దెక.

*1:6 1:6 యోహాను 3:19, 20, 11:9-10, 12:35, కొరిందిల్‍క రెగిడ్లి 2 నంబర్ ఉత్రుమ్ 6:14.

1:7 1:7 మత్తయి 5:14, 16, యోహాను 3:21, 12:36, బారికుల్ 13:47, రోమియుల్ 13:12, ఎపెసు 5:8, దెస్సలొనీకుల్‌క రెగిడ్లి 1 నంబర్ ఉత్రుమ్ 5:5 దెక.

1:7 1:7 కొలొస్సియుల్ 1:20, 2:14, పేతురుక రెగిడ్లి 1 నంబర్ ఉత్రుమ్ 2:24, మత్తయి 27:32-54, మార్కు 15:21-39, లూకా 23:26-48, యోహాను 19:17-37 దెక.

§1:10 1:10 రోమియుల్ 3:10, 23, 5:12.