3
క్రీస్తు ప్రబు అన్నె ఉత్ర జెతి దీసి
ఈది తుమ్‍క ఆఁవ్ రెగ్డిలి దొన్నిచి ఉత్రుమ్. ప్రేమ తిల బావుడ్లు, చి దొన్నితె కి అంచి ఉద్దెసుమ్ కిచ్చొ మెలె, సత్తిమ్‍చి నిదానుమ్‍చి తుమ్‍చి మెన్సుతె తుమ్‍క ఏక్ కోడు ఉచర్తసి రిసొ, తుమ్‍క ఆత్మ డిట్టుమ్ కెర్తి రిసొ. కిచ్చొ కోడు మెలె, * 3:2 యూదా 17 నంబర్‍చి కోడు దెక.‘జర్గు జయెదె’ మెన దేముడుచ కబుర్లు సంగిలస సంగిలిసి ఎత్కి, పడ్తొ ప్రబు జలొ రచ్చించుప కెర్తొసొ జోవయించ బారికుల్‍చి అత్తి తుమ్‍క సంగిల సెలవ్ కొడొ ఎత్కి తుమ్ కెర మెనయ్ ఈంజ ఉత్రుమ్ రెగిడ్తసి.
తొలితొ ముక్కిమ్‍క కిచ్చొ అర్దుమ్ తుమ్ కెరనుక మెలె, ఆకర్ దీసల్‍క 3:3 యూదా 18 నంబర్‍చి కోడు దెక.అన్మానల్‍చ మాన్సుల్ సత్తిమ్‍చి ఉప్పిరి ఆఁస్తస జా కెర, జోవయించి పెట్టిచి పాపుమ్‍చ ఆసల్ రితి ఇండ. కీస కొడొ లట్టబుల మెలె. 3:4 యోహాను 14:3, 28 దెక.“అన్నె జెయిందె, మెన జో క్రీస్తు సంగిలిసి కేతె జర్గు జలి? అమ్‍చ పూర్గుమ్‍చ జిఁయ మొర్లి తెంతొ కి, అన్నె అగ్గె తెంతొ, లోకుమ్ జెర్మున్ జలి తెంతొ కి, ఎత్కి మాములుమ్ అగ్గెచి రితి జర్గు జతయ్.” మెన సంగుల. దస్సి సంగితస జాన జానయ్ కిచ్చొ కోడు ఉచరుక నెసితి మెలె, ఒగ్గర్ ఒగ్గర్ అగ్గెయ్ తెంతొ ‘జర్గు కెరిందె’ మెన దేముడు ఒప్పన్‍తికయ్, ఆగాసుమ్ అస్సె, చి § 3:5 ఆదికాండుమ్ 1:2, 6, 7.పాని తెంతొ, పానితె జర్గు జలిస్‍చి రిసొ, బూలోకుమ్ జెర్మున్ జలి. అన్నె, బూలోకుమ్ తెదొడి తిలిసి వెల్లొ పానిచి * 3:6 ఆదికాండుమ్ 6-8 అద్యయల్.బూరుమ్‍క సిచ్చ జా నాసెనుమ్ జలి. జలె, దేముడుచి దస్సి సెలవ్‍క కి, జోచి కోడుకయ్, అప్పెచి ఈంజయ్ బూలోకుమ్ ఈంజయ్ ఆగాసుమ్ కి డడ్డ గెతి సమయుమ్‍క రకితె అస్తి. జో వెల్లి తీర్పు కెర్తి, జోక నెస పాపుమ్ ఇండిల మాన్సుల్‍క నాసెనుమ్ కెర్తి దీసి ఎదక దేముడు రకితె అస్సె.
గని, ప్రేమ తిల బావుడ్లు, ఏక్ కోడు తుమ్ పఁవ్స నాయ్. కిచ్చొ మెలె, ప్రబుచి మొక్మె ఎక్కి దీసి వెయి వెర్సుల్‍చి రితి జతయ్, చి వెయి వెర్సులు ఎక్కి దీసిచి రితి జతయ్. ప్రబు సంగిలి ప్రమానుమ్ జో నెరవెర్సుప కెరుక ఆల్సిమ్ కెర్తయ్ మెన సగుమ్‍జిన్ ఉచర్లె కి, జో ఆరి ఆల్సిమ్ కెరె నాయ్. కిచ్చొక మెలె, “జోవయింతెన్ కోయి నాసెనుమ్‍తె గెతు నాయ్, గని జేఁవ్ ఎత్కిజిన్ జోవయించి పాపుమ్ చినన ముల్తు” మెన, తుమ్‍చి రిసొయి జో ఆల్సిమ్ కెర్తయ్. 10 గని, జా వెల్లి దీసి జెతిసి కీసి తయెదె మెలె, కో నేన్లె పొది చోరు అయ్‍లి రితి జెయెదె. తెదొడ్‍క వెల్లి అవాడ్ వీర్లి రితి కెర, ఆగాసుమ్‍తె తిలిసి డడ్డ గెచ్చ ఆగాసుమ్ కేడయ్ గెచ్చెదె, చి ఈంజ బూలోకుమ్ జేఁవ్‍చ కమొ తెన్ని 3:10 డీసయ్‍లిసి 8:7, 21:1, మత్తయి 5:18, 24:35, మార్కు 13:31, లూకా 21:33, యోహాను రెగిడ్లి ఏక్ నంబర్ ఉత్రుమ్ 2:17.డడ్డయ్ గెచ్చెదె.
11 అప్పె తిలిసి ఎత్కి దస్సి జా గెచ్చుక అస్సె. జలె, కీస మాన్సుల్ జా తుమ్ ఇండుక మెలె, మాన్సుల్‍చి మొక్మె సుద్ది తెన్ ఇండ, దేముడు తెన్ బెద నిదానుమ్ ఇండ, 12 జోచి వెల్లి దీసి జెతె ఎదక ఎక్కి ఆస నిదానుమ్ 3:12 దెస్సలొనీకుల్‌క రెగిడ్లి 1 నంబర్ ఉత్రుమ్ 1:10, రోమియుల్ 8:19-25, కొరిందిల్‍క రెగిడ్లి 1 నంబర్ ఉత్రుమ్ 1:7, గలతీయుల్ 5:5, పిిలిప్పియుల్ 3:20, ఎబ్రీయుల్ 9:28. రకితె తా, జో § 3:12 “జెవుస్” మెన ప్రార్దన కెరుక జయెదె, మత్తయి 6:10, చి ‘ఒండి లోకుమ్‍తె సుబుమ్ కబుర్ సూనయ్ జలె జా దీసి జెయెదె’ మెన కేనె డీస్తయ్ మెలె, మత్తయి 24:14తె.బే బేగి జెతిస్‍కయ్ రితి ప్రార్దన కెర, సత్తిమ్ ఇండ. జా దీసిచి కామ్‍క ఆగాసుమ్ డడ్డ గెచ్చ కేడెదె, చి జా ఆగిక ఒత్త తిలిసి ఎత్కి జూర గెచ్చెదె. 13 జలెకి, జో ప్రమానుమ్ సంగిలిస్‍క రకితసుమ్. కిచ్చొక మెలె, * 3:13 డీసయ్‍లిసి 21:1.నొవి ఆగాసుమ్‍క, చి సత్తిమ్ బెర్లి నొవి బూలోకుమ్‍క రకితసుమ్.
14 జాకయ్, ప్రేమ తిల బావుడ్లు, ఇన్నెక తుమ్ రకితసు చి రిసొ, ప్రబు జా కెర తుమ్‍క చజిలె, కిచ్చొ ముర్కి నెంతె కిచ్చొ పొరపాట్ నెంతె, జోచి సేంతుమ్ తుమ్‍చి పెట్టి కామ్ కెర్తె తా, సుద్ది తంక తుమ్ దెకన. 15 అన్నె, అమ్‍చొ ప్రబు ఆల్సిమ్ కెర్తిస్‍క ఉచర్లె, తుమ్ కిచ్చొ చిన మెలె, జో వాయిద కెర్తిస్‍తె అన్నె మాన్సుల్ రచ్చించుప జంక జో అవ్‍కాసుమ్ దెతయ్. ప్రబు జోక దిలి గ్యానుమ్‍చి రిసొ పవులు కి ఇన్నెచి రిసొ ఇసి సంగ రెగిడ్లన్ 3:15 నంబర్ కోడుచి ఎట్టొచి కోడు దెక. రోమియుల్ 2:4, చి డీసయ్‍లిసి 2:21 కి దెక. 16 జోచ ఉత్రల్ ఎత్కితె రెగిడ్లి రితి. జోచ ఉత్రల్‍తె తిలిసి సగుమ్ అర్దుమ్ కెరనుక ఇదిల్ అల్లర్ జంక జతయ్. జేఁవ్ కొడొ సగుమ్‍జిన్ నేన్ల మాన్సుల్, దొన్ని మెన్సుల్ తిల మాన్సుల్, జోవయించి సొంతయ్ ఇస్టుమ్ అయ్‍లి రితి మార్సుప కెర, వేరయ్ అర్దుమ్ సికడ్తతి. దేముడుచి కొడొతెచ అన్నె కొడొ కి దస్సి మార్సుప కెర్తతి. జలె, జోవయింక జెఁవ్వి నాసెనుమ్ కెరంతతి.
17 జలె, ప్రేమ తిల బావుడ్లు, ఈంజ ఎత్కి జర్గు నే జతె అగ్గె సూన జాన్సుచి రిసొ, దేముడుచి కోడు నే సూన్‍త మాన్సుల్‍చి పట్టి తుమ్ నే గెతి రితి, తుమ్‍చి సొంత నిదానుమ్ తుమ్ నే పిట్టవన్‍తి రితి, తుమ్ జాగర్త తెన్ తా. 18 అమ్‍చొ ప్రబు, అమ్‍చొ రచ్చించుప కెర్తొసొ జలొ యేసుక్రీస్తుచి దయతె ఇండ, జోచి గ్యానుమ్ పోసన, ఆత్మక తుమ్ వడ్డ. అప్పె, కి, జా ఆకర్ దీసి ఎద కి కెఁయఁక తెఁయఁక కి జోక జొఒర! ఆమేన్.

*3:2 3:2 యూదా 17 నంబర్‍చి కోడు దెక.

3:3 3:3 యూదా 18 నంబర్‍చి కోడు దెక.

3:4 3:4 యోహాను 14:3, 28 దెక.

§3:5 3:5 ఆదికాండుమ్ 1:2, 6, 7.

*3:6 3:6 ఆదికాండుమ్ 6-8 అద్యయల్.

3:10 3:10 డీసయ్‍లిసి 8:7, 21:1, మత్తయి 5:18, 24:35, మార్కు 13:31, లూకా 21:33, యోహాను రెగిడ్లి ఏక్ నంబర్ ఉత్రుమ్ 2:17.

3:12 3:12 దెస్సలొనీకుల్‌క రెగిడ్లి 1 నంబర్ ఉత్రుమ్ 1:10, రోమియుల్ 8:19-25, కొరిందిల్‍క రెగిడ్లి 1 నంబర్ ఉత్రుమ్ 1:7, గలతీయుల్ 5:5, పిిలిప్పియుల్ 3:20, ఎబ్రీయుల్ 9:28.

§3:12 3:12 “జెవుస్” మెన ప్రార్దన కెరుక జయెదె, మత్తయి 6:10, చి ‘ఒండి లోకుమ్‍తె సుబుమ్ కబుర్ సూనయ్ జలె జా దీసి జెయెదె’ మెన కేనె డీస్తయ్ మెలె, మత్తయి 24:14తె.

*3:13 3:13 డీసయ్‍లిసి 21:1.

3:15 3:15 నంబర్ కోడుచి ఎట్టొచి కోడు దెక. రోమియుల్ 2:4, చి డీసయ్‍లిసి 2:21 కి దెక.