2
అబద్దుమ్‍క సంగితస సికడ్తి రిసొ
“దేముడుచ కబుర్లు సంగితసుమ్” మెన అగ్గెచ పొదులె, పూర్గుమ్, అబద్దుమ్‍క కి అమ్‍చ ప్రెజల్‍తె, అమ్‍చ ఇస్రాయేలుల్‍తె, సగుమ్‍జిన్ బార్ జల. దస్సి, తుమ్‍తె కి అబద్దుమ్‍చి బోదన కెర్తస తవుల. జేఁవ్ మాన్సుల్ కిచ్చొ కెరుల మెలె, నాసెనుమ్ కెర్త ఇస్టుమ్ అయ్‍ల జోవయించ అబద్దుమ్ తిరీమ్ తిరీమ్ సికడ, ‘పాపుమ్ తెంతొ రచ్చించుప జతు’ మెన జోచి జీవ్ దా జోవయింక గెనన్లొ * 2:1 యూదా, చెత్తర్ నంబర్‍చి కోడు దెక.ప్రబుక ‘దేముడు నెంజె’ మెన సంగిల్ రితి జా, జోచి మరియాద కడ్లి రితి ఇండుల. జేఁవ్ దస్సి కెర, జోవయింక జెఁవ్వి చట్కున పూర్తి నాసెనుమ్ ఆననుల.
జేఁవ్ లాజ్ నెంతె కెర్త పాపల్ దెక దెక, అన్నె ఒగ్గర్‍జిన్ జోవయించి పట్టి గెచ్చుల, చి “ఒహొ, సత్తిమ్ తిలొ దేముడుక జొకర్తతి, గని దసయ్ కమొ కెర్తతి” మెన, అన్నె మాన్సుల్ నిస్కారుమ్ సంగుల, చి జోవయించి ఇండుకతె ప్రబుచి సత్తిమ్ వాటు నిస్కారుమ్ డీసెదె. జోవయించి పెట్టిచ ఆసల్‍క తెలివి కొడొ బెదవ బెదవ, తుమ్ కి అబద్దుమ్ నంపజతి రితి తుమ్‍క మోసిమ్ కెర లాబుమ్ కెరనుల. జలె, అగ్గె తెంతొ జోవయించి సిచ్చ దేముడు సంగ అస్సె, జోవయించి సిచ్చ రకితె అస్సె, చి జోవయించి నాసెనుమ్ కచితుమ్ జోవయింక లయెదె.
అగ్గెయి పరలోకుమ్‍చ దూతల్ సగుమ్‍జిన్ 2:4 ఆదికాండుమ్ 6:1-7.పాపుమ్ కెర పాపుమ్‍తె సేడ్లి రిసొ, దేముడు జోవయింక సిచ్చ కెరుక నే పిట్టయ్‍తె, వెల్లి ఆగిచి గొయిచితె ఎత్కిచి కంట ఎట్టొ తిలిస్‍తె జోవయింక గల దా, ఎత్కిక తీర్పు కెర్తి ఆకర్ దీసిచి వెల్లి సిచ్చ జతె ఎదక జేఁవ్ రకితి రిసొ, జోవయింక ఎత్కిచి కంట 2:4 నెంజిలె, ‘గొల్సుల్ తెన్ బంద అస్సె, గెద’. యూదాతె 6 నంబర్ కోడు కి దెక.అందర్ తిల బోన్లుతె గలయ్ అస్సె.
పడ్తొ, పూర్గుమ్‍చ మాన్సుల్‍చి రిసొ ఉచర్లె, జోవయించి పాపుమ్‍చి సిచ్చ జోవయింక నే పిట్టయ్‍తె, జేఁవ్ పొదులె సత్తిమ్ సాడుప కెర్తె తిలొ ఎక్కి § 2:5 ఆదికాండుమ్ 6, 7 అద్యయల్.నోవహుక చి జో తెన్ అన్నె సత్తుజిన్ జోచి కుటుంబుమ్‍చ మాన్సుల్‍క రచ్చించుప కెర, ఒండి లోకుమ్‍చ పాపుమ్‍చ మాన్సుల్ ఎత్కిజిన్ మొర్తి రితి, దేముడు వెల్లొ పాని పెటవ బూరుమ్‍తె డుఙడ గెలన్.
పడ్తొ, పూర్గుమ్ పొదిచ * 2:6 ఆదికాండుమ్ 18:20-29. యూదాతె 7 నంబర్‍చి కోడు కి దెక.సొదొమ చి, గొమొరా మెల పట్నల్ సార్ జతి రితి దేముడు సిచ్చ దా, కిచ్చొ జీవ్ నే తతి రితి పూర్తి నాసెనుమ్ కెర పుంచ దా, పడ్తొక పాపుమ్ ఇండిత మాన్సుల్‍క ‘పాపుమ్‍తె గెలె, సిచ్చ జంక అస్సె’ మెన రుజ్జు తతి రితి దేముడు జర్గు కెర్లొ. గని, ఒత్తచ పాపుమ్ సుదల్ ముద్దొ నే కెరంతిసి, జోవయించ ఆసల్‍చ కమొ దెక దెక బాద సేడ్లొ సత్తిమ్ ఇండిలొ 2:7 ఆదికాండుమ్ 19:12.లోతుక రచ్చించుప కెర్లొ. జో సత్తిమ్‍చొ మాన్సు జేఁవ్ పాపుమ్‍చ మాన్సుల్‍తె జితె తా దెకిలిస్ సూన్లిస్‍చి రిసొ, జేఁవ్ కెర్తె తిల జోవయించ ఆసల్ ముద్దొ నే కెరంత పాపల్‍చి రిసొ, రోజుక జోచి పెట్టి దుకుమ్ సేడ్తె తిలొ.
జలె, ఈంజ ఎత్కి బెదయ్‍లె కిచ్చొ దెకితసుమ్ మెలె, జోవయింక నిదానుమ్ తిలసక బాదల్ తెంతొ రచ్చించుప కెరుక కి, పడ్తొ వెల్లి తీర్పు కెర్తి ఆకర్ దీసిచి సిచ్చ జతె ఎదక సత్తిమ్ నెంజిలసక సిచ్చతె రకుక కి దేముడు జానె. 10  2:10 యూదా 8 నంబర్‍చి కోడు దెక.ముక్కిమ్‍క కక్క సిచ్చ దెంక మెలె, మరియాద గెత ఆసల్ రితి ఇండితసక చి అదికారుమ్‍క నే బితసక. జోవయించ వెట్కారుమ్‍చ ఆసల్‍క ఇండిత, అదికారుమ్‍క నే బిత మాన్సుల్, జలె, సొంత సెక్తిక నంపజా తా దయిరిమ్ తెన్ ఇస్టుమ్ అయ్‍లి రితి ఇండితస జా, దేముడు కబుర్ తెద్రయ్‍త పరలోకుమ్‍చి ఉజిడ్‍చి గవురుమ్ తిల దూతల్ గట్రక § 2:10 పూర్గుమ్, ఎత్కి అదికారుమ్ తిలొ దేముడు దెతి సిచ్చ జర్గు కెరుక మెన మాన్సు రూపుమ్ జల దొగుల దూతల్ ఏక్ సుట్టు సొదొమ పట్నుమ్‍తె గెతికయ్, జా పట్నుమ్‍చ మున్సుబోదల్ జేఁవ్ దూతల్‍క లంజె కెర జోవయించి మరియాద కడుక ఉచర్ల. ఎత్కి అదికారుమ్ తిలొ దేముడు జోవయింక అడ్డు కెర గుడ్డి కెర్లన్. ఆదికాండుమ్ 18:20, 22, చి 19:1-11. పేతురు ఈంజ ఉత్రుమ్ రెగిడ్లి పొదులె కి ప్రబుచ కబుర్లు సంగిల మాన్సుల్‍క పాపుమ్‍చ మాన్సుల్ దూసుప కెర్తె తిల. చి అగ్గెచి ఇన్నెక టాలి జతయ్.దూసుప కెరుక కి బితి నాయ్. 11  * 2:11 యూదా 9 నంబర్‍చి కోడు దెక.పరలోకుమ్‍చ దూతల్, మాత్రుమ్, జేఁవ్ మాన్సుల్‍చి కంట జోవయింక ఒగ్గర్ సెక్తి అదికారుమ్ తిలె కి, ప్రబుచి మొక్మె జేఁవ్ తిలె కి, జేఁవ్ మాన్సుల్‍క దూసుప కెర్తి తీర్పు నే సంగితె తుక్లె తత్తతి. 12  2:12 యూదా 10 నంబర్‍చి కోడు దెక.జేఁవ్ మాన్సుల్, మాత్రుమ్, కీస జతతి మెలె, జంతువుల్‍చ రిత, జంతువుల్ రిత గునుమ్ తా, జోవయించి పెట్టి అయ్‍లిసి అర్దుమ్ నెంతె దస్సే జర్గు కెర్తతి, చి బోనుతె దెర్ను సేడ మొర్తి రిసొయి జెర్మ తవుల. జలె, జేఁవ్ మాన్సుల్, దస్సి, జేఁవ్ నేన్లిస్‍చి రిసొ దూసుప కెర్త తీర్పుల్ సంగ సంగ, జంతువుల్‍చి రితి జోవయించి నాసెనుమ్ జెఁవ్వి జవుల. 13 జోవయించి పాపుమ్ జెఁవ్వి కవుల. కీస కమొతె జేఁవ్ మాన్సుల్ సర్ద జతతి మెలె, లాజ్ నెంతె మెద్దెన్‍చి ఉజిడ్‍తె కి ఇస్టుమ్ అయ్‍ల కమొ కెర్తతి. 2:13 యూదా 12 నంబర్‍చి కోడు దెక.ముర్కిచ మర్కల్ రిత జా, ప్రబుచి ప్రేమ దెకయ్‍త తుమ్‍చ అన్నిమ్‍తె బెద కతె తా, జా సుద్దిచిక వెట్కారుమ్ కెర్తి రితి, జోవయింక ఇస్టుమ్ అయ్‍ల జోవయించి పెట్టిచ ఆసల్ లాజ్ నెంతె జర్గు కెరంతతి. 14 జోవయించ అంకివొ బెర్తు లంజె దెకుక. జేఁవ్ జా పాపుమ్ కెరుక కెఁయఁక ముల్తి నాయ్. డిట్టుమ్ నెంజిల నంపజలసక సికడ పాపుమ్ కెరయ్‍తతి. ఆసచి అలవాట్ కెరనయి అస్తి, రితి పాపుమ్‍చ బోదల్, జేఁవ్. 15 సత్తిమ్‍చి వాటు ముల దా, ఇస్టుమ్ అయ్‍లి వేర వాట్ బుల, బెయోరుచొ పుత్తుస్ § 2:15 యూదా 11 నంబర్‍చి కోడు దెక.బిలామ్‍చి పట్టి గెచ్చ, జో గెలి వాట్ గెచ్చ అస్తి. పాపుమ్‍తె లాబుమ్ కెరనుక జోవయించి అలవాట్, జోచి సర్ద! 16 జో * 2:16 యూదా 11 నంబర్‍చి కోడు కి దెక. బిలామ్ ఎత్కి అదికారుమ్ తిలొ దేముడుచ కబుర్లు సంగితొసొ జలెకి, చెత్తర్ తప్పుల్ కెర్లొ. ఎత్కి అదికారుమ్ తిలొ దేముడుచి కోడు మార్సుప కెరుక ఉచర్లొ ఎత్కి అదికారుమ్ తిలొ దేముడుక విరోదుమ్ తిల మాన్సుల్ “డబ్బుల్ దెమ్‍దె” మెంతికయ్, జా డబ్బుల్ ఆసకయ్ ఎత్కి అదికారుమ్ తిలొ దేముడుచి కోడు పిట్టవుక ఉచర్లొ, సంక్యాకాండుము 22:2-35, 31:16. పడ్తొ, బొమ్మల్‍క బలి దిలిసి ప్రెజల్ కంక సికడ్లొ, చి ప్రెజల్ లంజె జతి రితి సికడ్లొ, డీసయ్‍లిసి 2:14.బిలామ్‍చి సొంత పాపుమ్‍చి రిసొ, దేముడు జోక తీర్పు కెర్లన్. మెలె, నే లట్టబ్తి గాడ్దె మాన్సుచి అవాడ్‍క లట్టబ, బిలామ్‍క కోడు సంగ, జో ఉచర్లి వెర్రి కామ్ అడ్డు కెర్లి.
17 జలె, పాపుమ్‍చ జేఁవ్ మాన్సుల్ కీస జతతి మెలె, పాని నెంజిల ఊటల్‍చి రిత, 2:17 యూదా 12, 13 నంబర్‍చ కోడు దెక.వాదు పెట్టనిలి పాని నెంజిల్ మబ్బుల్‍చ రిత జా అసుస్. ఆకర్ దీసిచి రిసొ కిచ్చొ వాట జోవయింక రకితయ్ మెలె, అందర్‍చి ఉప్పిరి అందర్. 18 కిచ్చొక మెలె, వెర్రి కమొచి రిసొ గవురుమ్ లట్టబన, పాపుమ్ తెంతొ నొవర్ విడ్దల్ జల నొవ నంపజలసక సికడ సికడ, ఆఁగిచ ఆసల్ జర్గు కెరంతిస్‍తె జోవయింక అలవాట్ కెర్తతి. 19  2:19 యూదా 4 నంబర్‍చి కోడు దెక.“ఆగ్నల్‍చ గొతిమాన్సుల్ నెంజుస్, ఆగ్నల్ తెంతొ విడ్దల్ జా అస్సుస్. తుమ్ కిచ్చొ కెర్లె కి బాద నాయ్” మెన సికడ, వేర అర్దుమ్ బెదవ పాపుమ్ సికయ్‍తతి. గని జేఁవ్ దస్సి సికడ్తస కిచ్చొచ గొతిమాన్సుల్ జా అస్తి మెలె, మొర్ను దెత ఆసల్‍చ గొతిమాన్సుల్ జా అస్తి. కిచ్చొక మెలె, కేన్ అలవాట్ మాన్సుక ఏలుప కెర్తయ్ గే, జా అలవాట్‍తె జో మాన్సు గొతిమాన్సు జా అస్సె. 20 దస్సి అమ్‍చొ ప్రబు అమ్‍చొ రచ్చించుప కెర్తొసొ జలొ యేసుక్రీస్తుక జాన్లి సెక్తిక ఈంజయ్ లోకుమ్‍చి పాపుమ్ ఇండుక తెంతొ విడ్దల్ జా తా, జేఁవ్ జా పాపుమ్ వాట్ అన్నె గెచ్చ సిక్కు జా దెర్ను సేడ్లె, జేఁవ్ అగ్గెయి తిలి పాపుమ్‍చి కంట అన్నెయ్ నాసెనుమ్ జా గెచ్చ అస్తి. 21 దేముడు దిలి పరలోకుమ్‍చి సుద్ది సెలవ్ జేఁవ్ జాన జానయ్ ములిలి కంట, జా సత్తిమ్ వాట్ జేఁవ్ కెఁయ్య నే జాన్లె చెంగిల్ తత్తి. 22 సత్తిమ్ తిలి టాలితె సంగిల్ రితి, జోవయింక జర్గు జా అస్సె. మెలె, సొంత ఒక్రన్లిసి అన్నె కతయ్ సూనొ, చి అండ్రి దోయి జా తిలె, బుర్దతె ఎంగ్డ జా అన్నె ముర్కి కలొయ్ జతయ్.

*2:1 2:1 యూదా, చెత్తర్ నంబర్‍చి కోడు దెక.

2:4 2:4 ఆదికాండుమ్ 6:1-7.

2:4 2:4 నెంజిలె, ‘గొల్సుల్ తెన్ బంద అస్సె, గెద’. యూదాతె 6 నంబర్ కోడు కి దెక.

§2:5 2:5 ఆదికాండుమ్ 6, 7 అద్యయల్.

*2:6 2:6 ఆదికాండుమ్ 18:20-29. యూదాతె 7 నంబర్‍చి కోడు కి దెక.

2:7 2:7 ఆదికాండుమ్ 19:12.

2:10 2:10 యూదా 8 నంబర్‍చి కోడు దెక.

§2:10 2:10 పూర్గుమ్, ఎత్కి అదికారుమ్ తిలొ దేముడు దెతి సిచ్చ జర్గు కెరుక మెన మాన్సు రూపుమ్ జల దొగుల దూతల్ ఏక్ సుట్టు సొదొమ పట్నుమ్‍తె గెతికయ్, జా పట్నుమ్‍చ మున్సుబోదల్ జేఁవ్ దూతల్‍క లంజె కెర జోవయించి మరియాద కడుక ఉచర్ల. ఎత్కి అదికారుమ్ తిలొ దేముడు జోవయింక అడ్డు కెర గుడ్డి కెర్లన్. ఆదికాండుమ్ 18:20, 22, చి 19:1-11. పేతురు ఈంజ ఉత్రుమ్ రెగిడ్లి పొదులె కి ప్రబుచ కబుర్లు సంగిల మాన్సుల్‍క పాపుమ్‍చ మాన్సుల్ దూసుప కెర్తె తిల. చి అగ్గెచి ఇన్నెక టాలి జతయ్.

*2:11 2:11 యూదా 9 నంబర్‍చి కోడు దెక.

2:12 2:12 యూదా 10 నంబర్‍చి కోడు దెక.

2:13 2:13 యూదా 12 నంబర్‍చి కోడు దెక.

§2:15 2:15 యూదా 11 నంబర్‍చి కోడు దెక.

*2:16 2:16 యూదా 11 నంబర్‍చి కోడు కి దెక. బిలామ్ ఎత్కి అదికారుమ్ తిలొ దేముడుచ కబుర్లు సంగితొసొ జలెకి, చెత్తర్ తప్పుల్ కెర్లొ. ఎత్కి అదికారుమ్ తిలొ దేముడుచి కోడు మార్సుప కెరుక ఉచర్లొ ఎత్కి అదికారుమ్ తిలొ దేముడుక విరోదుమ్ తిల మాన్సుల్ “డబ్బుల్ దెమ్‍దె” మెంతికయ్, జా డబ్బుల్ ఆసకయ్ ఎత్కి అదికారుమ్ తిలొ దేముడుచి కోడు పిట్టవుక ఉచర్లొ, సంక్యాకాండుము 22:2-35, 31:16. పడ్తొ, బొమ్మల్‍క బలి దిలిసి ప్రెజల్ కంక సికడ్లొ, చి ప్రెజల్ లంజె జతి రితి సికడ్లొ, డీసయ్‍లిసి 2:14.

2:17 2:17 యూదా 12, 13 నంబర్‍చ కోడు దెక.

2:19 2:19 యూదా 4 నంబర్‍చి కోడు దెక.