పేతురు రెగిడ్లి దొన్నిచి ఉత్రుమ్
బారిక్ జలొ పేతురు రెగిడ్లి దొన్నిచి ఉత్రుమ్
1
మొదొల్ కోడు
అమ్‍చొ దేముడు అమ్‍క రచ్చించుప కెర్తొసొ జలొ యేసుక్రీస్తుచి పున్నిమ్‍చి రిసొ, జోచి దయక అమ్ నంపజలస తెన్ ఎక్కి విలువచి నముకుమ్ తిల నంపజలసక, యేసుక్రీస్తుక * 1:1 నెంజిలె, ‘గొతిమాన్సు’, నెంజిలె ‘గొత్తి సుదొ’.సేవ కెర్తొసొ జా జోచి బారికి జలొ 1:1 నెంజిలె ‘సీమోను’. జోవయించి అన్నెక్ నావ్ ‘పేతురు’. బారికుల్ 15:7, 14 దెక.సీమోను పేత్రు రెగిడ్లి ఉత్రుమ్.
దేముడుచి ప్రబు జలొ అమ్‍చొ యేసుక్రీస్తుచి ఉప్పిర్‍చి గ్యానుమ్ తుమ్‍చి పెట్టి జాన్సుప జా, జోక తుమ్ రోజుక అన్నెయ్ జాన్‍తిస్‍చి రిసొ తుమ్‍క జోచి దయ జోచి సేంతుమ్ అన్నె ఒగ్గర్ జవుస్!
దేముడు జోచి పరలోకుమ్‍చి సెక్తి అదికారుమ్‍కయ్ తెన్, జోచి సొంత పరలోకుమ్‍చి గవురుమ్‍చి ఉజ్జిడ్‍తె, జోచి చెంగిల్‌చి రిసొ అమ్‍క నిసాన బుకర్లొసొక అమ్ జాన్‍తి వాటు పరలోకుమ్‍తె బెదితి జీవ్, పరలోకుమ్‍చి సత్తిమ్ సుద్ది ఇండితి సెక్తి అమ్‍క దొర్కు జతి రితి, ఎత్కి అమ్‍క దా అస్సె. దస్సి, ఎత్కిచి కంట విలువ తిల జోచ ప్రమానల్ అమ్‍క దా అస్సె. కిచ్చొక మెలె, జేఁవ్ ప్రమానల్‍చి సెక్తిక ఈంజ ఆఁగ్‍చ గార్ ఆసల్‍చి రిసొచి ఈంజ లోకుమ్‍చి పాపుమ్ తెంతొ తుమ్ పిటవన్‍క, చి అన్నె, జోచి ఆత్మ తుమ్‍చి పెట్టి జా, దేముడుచి రితి తుమ్ మార్సుప జా జోచి తెన్ పాఁవుక మెన తుమ్‍క దా అస్సె.
జాకయ్, తుమ్ నిదానుమ్ చజ దెరన తుమ్‍చి నముకుమ్‍తె చెంగిల్ గునుమ్ బెదవుక అస్సె. జా చెంగిల్ గునుమ్‍తె గ్యానుమ్, జా గ్యానుమ్‍తె ఆస ముద్దొ కెరంతిసి బెదవ, ఆస ముద్దొ కెరంతిస్‍తె నిదానుమ్ బెదవ, జా నిదానుమ్‍తె దేముడుక బితిసి బెదన, జా దేముడుక బితిసి తెన్ నంపజలసక ముద్దు కెర్తి ప్రేమయ్ బెదవ, చి ప్రేమయ్ తెన్ కన్కారుమ్ బెదవ తంక. ఇస బుద్దుల్ తుమ్ ఇండుక దెర అన్నె అలవాట్ జలె, అమ్‍చొ ప్రబు జలొ యేసుక్రీస్తుక జాన్‍తిస్‍తె తుమ్ కామ్‍క నే అయ్‍లస్ నే జస్తె, జోచి రిసొ పలితుమ్ దెర్తె. ఇస బుద్దుల్ కక్క తయె నాయ్ గే, జో మాన్సు గుడ్డి జలి రితి జా, జోచ ఆత్మ అంకివొ సరిగా డీస్తి నాయ్, జోక దూరి తిలిసి నే డీసిల్ రితి జతయ్, చి జో అగ్గె పాపుమ్ ఇండిలిస్‍తె జో అన్నె నే ఇండిత్ రితి దేముడు జోక విడ్దల్ కెర్లిసి, చెమించుప కెర్లిసి, జో పఁవ్స అస్సె.
10 జాకయ్, బావుడ్లు, తుమ్‍క దేముడు నిసాన బుకార్లి వాట్ ఇండుక ఆస జా అన్నె నిదానుమ్ జతి రితి తుమ్ దెకన. తుమ్ ఇసి నిదానుమ్ జలె, వెర్రి బుద్దితె అన్నె సేడ్సు నాయ్. 11 దస్సి కి అమ్‍చొ ప్రబు అమ్‍చ రచ్చించుప కెర్తొసొ జలొ యేసుక్రీస్తుచి పరలోకుమ్‍చి రాజిమ్‍తె తుమ్ బెదుక మెన జో పూర్తి సర్ద తెన్ తుమ్‍క వాట్ దెయెదె.
12 తుమ్‍క దిలి సత్తిమ్‍తె తుమ్ డిట్టుమ్ జలెకి, ఈంజ ఎత్కి తుమ్ జాన్లె కి, కెఁయెఁక కి తుమ్‍క ఆఁవ్ ఉచార కెరయ్‍తె తయిందె. 13 ఆఁవ్ ఈంజ 1:13 కొరిందిల్‍క పవులు రెగిడ్లి 2 నంబర్ ఉత్రుమ్ 5:1, 4 దెక.కుడియ జలి రితి మొర్తి ఆఁగ్‍తె తతి ఎద తుమ్‍క ఉచార కెరవుక అంచి పూచి మెన జాని. 14 అమ్‍చొ ప్రబు జలొ యేసుక్రీస్తు అంక § 1:14 యోహాను 21:18-19 దెక.దెకయ్‍లి రితి, ఆఁవ్ ఈంజ కుడియ జలి రితి మొర్తి ఆఁగ్ ముల్తి సమయుమ్ పాసి జెతయ్ మెన జాని. 15 జాకయ్, అన్నె, ఆఁవ్ ఉట్ట గెలి పడ్తొ కి ఈంజ ఎత్కి తుమ్ ఉచార కెర్తి రితి * 1:15 పేతురు బోదన కెర కెర సంగిలిన్ ఎత్కి మార్కు రెగ్డ చి రిసొచి జోవయించి సాచి రెగిడ్లన్, మెన మాన్సుల్ సంగితతి. జేఁక, ఇన్నె జా మార్కుచి రిసొ ఏక్ వేల సంగితయ్ మెన సగుమ్‍జిన్ ఉచర్తతి.దెకిన్‍దె.
16 అమ్‍చొ ప్రబు జలొ యేసుక్రీస్తుచి సెక్తి తిలిస్‍చి రిసొచి జో అన్నె ఉత్ర జెతిస్‍చి రిసొ తుమ్‍క అమ్ జానవ కెర, కో తెలివి మాన్సు అఁవ్వి ఉచర్లిసి నెంజె. జోచి 1:16 మత్తయి 17:1-5, మార్కు 9:2-7, లూకా 9:28-35 దెక.పరలోకుమ్‍చి గవురుమ్ తిలి ఉజిడి జో జతిసి అమ్ సొంత దెక అస్సుమ్. 17 కెఁయ మెలె, కీసి మెలె, దేముడు అబ్బొసి జోక గవురుమ్ ఉజిడి కెర్లిస్‍తె, చి
1:17 మత్తయి 17:5.“ఈందె, ఈంజొయి అంచొ ప్రేమ తిలొ పూత్తు.
ఇన్నెచి రిసొ అంక ఒగ్గర్ సర్దసంతోసుమ్”
మెన పరలోకుమ్‍చొ దేముడు అబ్బొసి జోచి అవాడ్ సూనయ్‍లి పొది, 18 పరలోకుమ్ తెంతొ చి జా అవాడ్ అమ్ సొంత సూన్లమ్. కీసి మెలె, అమ్ కి సొంత జో తెన్ జా సుద్ది తిలి డొంగ్రె తిలమ్.
19 పూర్గుమ్ దేముడు జోచ కబుర్లు సంగిలసచి అత్తి సంగిలిసి ఎత్కి కచితుమ్ జర్గు జయెదె, మెన అమ్ తెదొడి దెకిలిస్‍చి రిసొ అమ్‍క రుజ్జు అయ్‍లి. జాకయ్, దేముడు సంగిలి ఈంజ కబుర్ తుమ్ డిట్టుమ్ దెరన, రాత్ పాయితి పెందాలె దీస్తి సుక్కొ తుమ్‍చి పెట్టి ఉజిడ్ జతి రితి ప్రబు అన్నె జెతికయ్ జా వెల్లి దీసి జెతె ఎదక అందర్‍తె ఉజిడ్ దీస్తి దీవు రగుమ్ జా అస్సె. జాకయ్ తుమ్ జాగర్త తెన్ దెకన్‍లె తుమ్‍క చెంగిల్ తయెదె. 20 ముక్కిమ్‍క తుమ్ కిచ్చొ అర్దుమ్ కెరన మెలె, దేముడుచి కోడుతె రెగ్డయ్‍లిస్‍తె జోచి కేన్ కోడు కి కీసి అర్దుమ్ కెరనుక జలె, మాన్సు సొంత జొయ్యి అర్దుమ్ ఉచరన్‍తి రితి జయె నాయ్. జో దేముడు సొంత దిలి అర్దుమ్ అమ్ కెరనుక అస్సె. 21 కిచ్చొక మెలె, దస కబుర్లుతె కేన్ కి కెఁయఁక కి మాన్సుచి సొంత పెట్టిచి ఉచరన్‍తతి తెంతొ చి నెంజె. గని దేముడుచి సుద్ది తిలి ఆత్మ కేన్ కేన్ మాన్సుల్‍క దెర్లి గే, దేముడుచి సొంత కొడొ జేఁవ్ మాన్సుల్ లట్టబ్ల, రెగిడ్ల. జేఁవ్ జోచయ్ కొడొ.

*1:1 1:1 నెంజిలె, ‘గొతిమాన్సు’, నెంజిలె ‘గొత్తి సుదొ’.

1:1 1:1 నెంజిలె ‘సీమోను’. జోవయించి అన్నెక్ నావ్ ‘పేతురు’. బారికుల్ 15:7, 14 దెక.

1:13 1:13 కొరిందిల్‍క పవులు రెగిడ్లి 2 నంబర్ ఉత్రుమ్ 5:1, 4 దెక.

§1:14 1:14 యోహాను 21:18-19 దెక.

*1:15 1:15 పేతురు బోదన కెర కెర సంగిలిన్ ఎత్కి మార్కు రెగ్డ చి రిసొచి జోవయించి సాచి రెగిడ్లన్, మెన మాన్సుల్ సంగితతి. జేఁక, ఇన్నె జా మార్కుచి రిసొ ఏక్ వేల సంగితయ్ మెన సగుమ్‍జిన్ ఉచర్తతి.

1:16 1:16 మత్తయి 17:1-5, మార్కు 9:2-7, లూకా 9:28-35 దెక.

1:17 1:17 మత్తయి 17:5.