5
సంగుమ్‍చ వెల్లెల మాన్సుల్ కీసి ఇండుక
తుమ్‍చి తెచ సంగుమ్‍చ వెల్లెల మాన్సుల్‍క, జలె, ఆఁవ్ ఏక్ కోడు సంగిఁదె. తుమ్‍చి తెన్ కి నంపజలసక ఆఁవ్ వెల్లొ జలొసొ తా, క్రీస్తు సేడ్ల బాదల్ సొంత దెకిలొసొ జా, పడ్తొ తెదొడ్‍క రుజ్జు జా డీసుక తిలి పరలోకుమ్‍చి ఉజిడ్‍తె గవురుమ్‍తె బెదితొసొ జా, ఆఁవ్ తుమ్‍తెచ వెల్లొ మాన్సుక కిచ్చొ బతిమాల్ప జా సంగితసి మెలె, తూమ్ దెకితి వాట దేముడుచ మెండల్ జల నంపజలసక తుమ్ నిదానుమ్ దెకితె తా, తుమ్‍క కో బలవంతుమ్ కెర్తి రితి నాయ్, గని దేముడుచి ఇస్టుమ్ రితి పూర్తి మెన్సు దా జోవయింక సర్ద తెన్ దెకితె తా. డబ్బుల్ ఆసక నాయ్, గని సర్దబుద్ది తెన్ కెర్తె తా. పడ్తొ, జా మందతెచ మాన్సుల్‍క బియడ్తి రగుమ్ ఏలుప కెర నాయ్, గని జేఁవ్ కీసి సత్తిమ్ ఇండుక గే దెకిత్ రితి తూమ్ దస్సి సత్తిమ్ ఇండ దెకవ. తూమ్ దస్సి ఇండ వాట్ దెకయ్‍లదు మెలె, ఎత్కిచి కంట వెల్లొ గొవుడు జతొ క్రీస్తు ఆకర్ దీసిక ఎత్కిజిన్‍క డీస్తి పొదిక ప్రబుచి గవురుమ్ నే గెతి బవుమానుమ్ తుమ్ ఎత్కిజిన్‍క దొర్కు జయెదె.
పడ్తొ, సంగుమ్‍క దెకిత వెల్లెల మాన్సుల్‍చి తెడి తుమ్ అన్నె నంపజలస దాక్ కెరన, జేఁవ్ వెల్లెల మాన్సుల్‍చి కోడుక మరియాద కెర. తుమ్ ఎత్కిజిన్ సొంత గవురుమ్ నే ఉచరంతె, ఎక్కిలొచి మొక్మె ఎక్కిలొ దాక్ కెరన, ఎక్కిలొచి సేవ ఎక్కిలొ కెర. పూర్గుమ్ దేముడుచి కొడొతె రెగ్డయ్‍లి రితి,
* 5:5 సామెతల్ 3:34, యాకోబు 4:6.“సొంత గవురుమ్ ఉచరంతసక దేముడు దూరి కెర్తయ్,
గని కో దాక్ కెరనుల గే,
జోవయింకయ్ జోచి దయచి తోడు జో దెయెదె”
మెన రెగిడ్లి కోడు.
జాకయ్, ఎత్కిచి కంట సెక్తి తిలొ దేముడుచి అత్తి తుమ్‍చి బత్కు సొర్ప కెర దా జోచి తెడి దాక్ కెరన, చి జో ఒప్పన్లి సమయుమ్‍క గవురుమ్ తెన్ తుమ్‍క టీఁవడెదె. బాదల్ సేడ్తి తుమ్‍చి బయిమ్ ఎత్కి జో వయితి రితి తుమ్ సొర్ప కెర దాస. కిచ్చొక మెలె, తుమ్‍క ‘చెంగిల్ తత్తు’ మెన, తుమ్‍చ బాదల్ వయిక జో ఇస్టుమ్ జతయ్. మచ్చిల్ రితి బుద్ది నే జతె తుమ్ ముద్దొ కెరన, తెలివి తా జాగర్త తా. కిచ్చొక మెలె, తుమ్‍క నేరిమ్ వయడుక ఇస్టుమ్ జలొ సయ్‍తాన్ కక్క జలెకు గీడుక కోర్‍ప జా, ఒర్సితొ సింవుమ్‍చి రితి బులితె తత్తయ్. ఒండి లోకుమ్‍చ బావుడ్లు జల నంపజలస్‍క కి ఇస బాదల్ సేడుక అస్సె మెన జాన, తుమ్‍చి నముకుమ్ డిట్టుమ్ తా జో సయ్‍తాన్‍చి ఉప్పిరి జీనుక తుమ్ టీఁవ. 10 అన్నె, గడియ బాదల్ సేడ ఓర్సుప జలదు మెలె, క్రీస్తుచి నావ్ తెన్ తుమ్ జోచి కెఁయఁక తెఁయఁక తతి పరలోకుమ్‍చి ఉజిడ్‍తె గవురుమ్‍తె బెదుక మెన తుమ్‍క నిసాన బుకార్లొ ఎత్కి దయ కెర్తొ దేముడు సొంత తుమ్‍క పూర్తి కెర, డిట్టుమ్ కెర, జీన్‍తి సెక్తి దెయెదె. 11 జో కెఁయఁక తెఁయఁక ఏలుప కెర్సు! ఏలుప కెరెదె. జోక జొఒర! ఆమేన్.
ఆకర్ కోడు
12 ‘ఈంజ సుబుమ్ కబుర్ నిజుమి దేముడు దిలిసి’ మెన సాచి సంగ తుమ్‍క డిట్టుమ్ కెరుక మెన, జోక ‘నిదానుమ్ తిలొ బావొ’ మెన సిల్వానస్‍క నంపజా జోచి అత్తి తుమ్‍క ఈంజ ఉత్రుమ్ రెగ్డవ అస్సి. ప్రబు దిలి ఈంజ నిజుమ్ జలి దయతె తుమ్ డిట్టుమ్ టీఁవ.
13 దేముడు అమ్‍క తుమ్‍క కీసి నిసాన అస్సె గే, దస్సి ‘అంచయ్ మాన్సుల్ జతు’ మెనయ్ ఈంజ 5:13 ‘బబులోను’ మెలె, ఏక్ వేల రోమ్ పట్నుమ్‍క టాలి జతయ్. డీసయ్‍లిసి 17 అద్యయిమ్‍చి జా అద్యయుమ్‍తెచ కొడొచ ఎట్టొచ కొడొ దెక.బబులోను పట్నుమ్‍తె కి మాన్సుల్‍క నిసాన అస్సె. జో నిసాన్లిసి ఈంజ సంగుమ్‍చ కి తుమ్‍క జోవయించి జొఒర సంగితతి. అంక పుత్తు జలొ రితొ మార్కు జోచి జొఒర సంగితయ్. 14 ప్రబుచి ప్రేమక తుమ్ ఎక్కిలొక ఎక్కిలొ జొకర.
క్రీస్తుచి తెడిచ తుమ్ ఎత్కిజిన్‍క జోచి సేంతుమ్ తవుస్!

*5:5 5:5 సామెతల్ 3:34, యాకోబు 4:6.

5:13 5:13 ‘బబులోను’ మెలె, ఏక్ వేల రోమ్ పట్నుమ్‍క టాలి జతయ్. డీసయ్‍లిసి 17 అద్యయిమ్‍చి జా అద్యయుమ్‍తెచ కొడొచ ఎట్టొచ కొడొ దెక.