2
జాకయ్, దేముడు చెంగిల్ సుదొ మెన తుమ్ చక దెక తిలె, కుస్సిదుమ్ ఎత్కి, మోసిమ్‍బుద్ది ఎత్కి, మాయబుద్ది ఎత్కి, గోస జతిసి ఎత్కి, దూసుప కెర్తిసి, గోస లట్టబ్తిసి ఎత్కి తుమ్‍తె తెంతొ వెంట గెల. తుమ్‍చి రచ్చనతె వడ్డితి రిసొ, నొవర్ జెర్మిల బోదల్ రిత జా, కిచ్చొ వేరచి నే బెదిలి సత్తిమ్ తిలి దేముడుచి కోడు జలి ఆత్మయి దూదుక తుమ్ ఆస జా తంక. జాకయ్, జా దయచి రచ్చనతె తుమ్ డిట్టుమ్ జా తా.
మాన్సుల్ నెసిలొ గని దేముడుచి మొక్మె గవురుమ్ తిలొ విలువ జలొ జీవ్ తిలొ, జీవ్ దెతొ * 2:4 యేసుక్రీస్తుచి రిసొ సంగితయ్. లూకా 20:17-18, మత్తయి 21:42-44, మార్కు 12:10, రోమియుల్ 9:32-33.పత్రె తుమ్ జా. జోతె అయ్‍లె, తూమ్ కి జీవ్ తిల పత్రల్ రిత జా, ప్రబుచి ఆత్మతె గేర్ బెద బందితి రితి సుద్ది తిల పూజర్లు జా, దేముడుచి సేవతె బెద, జో యేసుక్రీస్తుచి తెడిచ దేముడు మెన్సితె ఆత్మ బలుల్ దెతస జస్తె. దేముడుచి కొడొతె
2:6 యెసయా 28:16.“ఈందె, సీయోను డొంగ్రుతె, ఏక్ పత్తుర్‍క టీఁవడ్తసి.
అంచి గేరుక బోడిపత్తుర్ జో జా, ఎత్కిక ఆదారుమ్ జయెదె.
జో ఆఁవ్ నిసాన్లొ గవురుమ్ కెర్లొ, అంక ఒగ్గర్ విలువ జలొసొ జయెదె.
జోవయింక కో నంపజవుల గే,
కచితుమ్ జేఁవ్ అంచి మొక్మె లాజ్ జంక నాయ్”
మెన రెగ్డ అస్సె. జాకయ్, తుమ్ నంపజలసక జో విలువ జతయ్. గని నంపనెంజిలసక జో కీసి జతయ్ మెలె, దేముడుచి అన్నెక్ కోడుతె అస్సె. కేన్ కోడు మెలె,
2:7 కీర్తనలు 118:22.“ ‘కామ్‍క నెంజె’ మెన § 2:7 ‘దేముడుచి గుడి బందిలస’ మెలె, జోవయింక నంప నే కెర్ల యూదుల్‍చ వెల్లెల మాన్సుల్. ఎత్కి అదికారుమ్ తిలొ దేముడుక బక్తి కెర్త యూదుల్‍క సికడ్తస, జేఁవ్, గని యేసుక ‘జొయ్యి ఎత్కి అదికారుమ్ తిలొ దేముడు తెద్రయ్‍లొ క్రీస్తు రచ్చించుప కెర్తొసొ’ మెన ఒప్పనుక నెసిల, మార్ల. మత్తయి 21:42-46 దెక.బందిలస
జో ఏక్ పత్తురు పిట్టవుక మెన ఉచర్లె కి,
జొయ్యి పత్తురు బోడిపత్తుర్ జఁయి అస్సె”
మెన రెగిడ్లిసి. అన్నెక్ కి,
* 2:8 యెసయా 8:14.“నంప నెంజిలస పిసిర్తొ పత్తురు జో జయెదె,
జోవయింక సేడయ్‍తొ సాప్ర జో జయెదె”
మెన రెగిడ్లిసి. ఈంజ కోడు కీసి నెరవెర్సుప జతయ్ మెలె, ‘జర్గు జయెదె’ మెన అగ్గె తెంతొ దేముడు సంగిలి రితి, జోవయించి కోడు నే సూన్లి రిసొ జేఁవ్ నే కెర్లి రిసొ వాట్ పిట్టవన్‍తతి. జయి జోవయించి తీర్పు.
గని తుమ్‍క, దేముడు కీసి దెకితయ్ మెలె, ‘ఆఁవ్ నిసాన్లి సెకుమ్‍చ’ మెన, ‘అంచి రాజిమ్‍చ 2:9 డీసయ్‍లిసి 1:6 దెక.పూజర్లు’ మెన, ‘అంచి సుద్ది తిల జాతి’ మెన, ‘అంచ సొంత ప్రెజల్’ మెనయ్ జో దెకితయ్. అందర్ తెంతొ తుమ్‍క బుకారా కెర, జోచి పరలోకుమ్‍చి ఉజిడ్‍తె గవురుమ్‍తె బెదయ్‍లొ యేసు ప్రబుచ ఒగ్గర్ వెల్లొ కమొచి రిసొ తుమ్ సాచి సూనవుక మెనయ్ తుమ్‍క దస్సి నిసాన అస్సె. 10 అగ్గె తూమ్ ‘దేముడుచ మాన్సుల్ ఆము’ మెననుక నెతిర్లదు, గని అప్పె దేముడుచ ప్రెజల్ జా అస్సుస్. అగ్గెయి తుమ్‍క కన్కారుమ్ దొర్కు జయె నాయ్, గని అప్పె దేముడు తుమ్‍క కన్కారుమ్ దెక రచ్చించుప కెర అస్సె.
11 ప్రేమ తిల బావుడ్లు, తుమ్‍క ఆఁవ్ కిచ్చొ బతిమాల్ప జా సంగితసి మెలె, తుమ్ గడియ తుమ్‍చి సొంత టాన్ నెంజిలిస్‍తె అస్సుస్. జలె, ఈంజ తుమ్‍చి సొంత 2:11 జేఁవ్ నంపజలస వేర వేరతె నంపజలస నెంజిలసతె జితె తిల, పడ్తొ ‘సొంత టాన్ నెంజిలిసి’ మెలిస్‍క అన్నె కిచ్చొ అర్దుమ్ తయెదె మెలె, పరలోకుమీ నంపజలసచి సొంత టాన్ జయెదె, చి రిసొ బూలోకుమ్‍క ‘అమ్‍చి సొంత టాన్ నెంజె’ మెనుక జయెదె. కొరిందిల్‍క పవులు రెగిడ్లి 2 నంబర్ ఉత్రుమ్ 5:1-2, పిిలిప్పియుల్ 3:20, ఎబ్రీయుల్ 11:9, 10, 13.టాన్ నెంజిలిస్‍తె తుమ్ జితె తా, తుమ్‍చి ఆత్మచి ఉప్పిరి యుద్దుమ్ కెర్త ఈంజ లోకుమ్‍చి ఆఁగుచ ఆసల్ జర్గు నే కెర్తి రితి, తుమ్ ముద్దొ కెరన. 12 దేముడుక నేన్ల యూదుల్ నెంజిల ఒత్తచ మాన్సుల్‍తె తా తుమ్ చెంగిల్ బుద్ది తెన్ ఇండ, చి జోవయింతె ఏక్ వేల కో గే తుమ్‍క ‘తప్పుల్ కెర్తస’ మెన దూసుప కెర్లె, తుమ్ సత్తిమ్ ఇండితిస్‍చి రుజ్జు జేఁవ్ దెకిలె, ప్రబు తీర్పు కెరుక జెతి దీసిక తుమ్‍చి రిసొ దేముడుక గవురుమ్ కెరుల.
అదికారుల్‍క మరియాద దెకుత్
13 ప్రబుచి మరియాద టీఁవడ్తి రిసొ, ఈంజ లోకుమ్‍చొ ఎత్కి అదికారిక తుమ్ మరియాద దెక. దేసిమ్‍క వెల్లొ జా ఏలుప కెర్తొసొక కి, 14 ‘నేరిమ్ కెర్తసక సిచ్చ కెర్తు’ మెన జవుస్ ‘చెంగిల్ కెర్త మాన్సుల్‍క బవుమానుమ్ దెతు’ మెన జవుస్ దేసిమ్‍క ఏలుప కెర్తొసొ తెద్రయ్‍ల అదికారుల్‍క కి తుమ్ మరియాద దెక. 15 కిచ్చొక మెలె, తుమ్ సత్తిమ్ ఇండితిస్ తెన్, నేన్ల మాన్సుల్‍చి వెర్రిక, తప్పు మెన తుమ్ రుజ్జు దెకవ ముద్దొ కెరుక దేముడుచి ఇస్టుమ్. 16 § 2:16 గలతీయుల్ 5:1.ఆగ్నల్‍క గొతిమాన్సుల్ జల రిత తుమ్ జియ నాయ్. దసచ నెంజుస్. గని ‘ఆగ్నల్‍చ గొతిమాన్సుల్ నెంజుమ్, చి ఇస్టుమ్ అయ్‍లి రితి జింక జయెదె’ మెన తుమ్ ఉచర నాయ్, దస్సి పాపుమ్‍తె గెచ్చ నాయ్. గని, దేముడుచ కామ్ కెర్తస, జోచయ్ గొతిమాన్సుల్ రిత జా, జోచి ఇస్టుమ్ రితి తుమ్ ఇండ. 17 ఎత్కిజిన్ మాన్సుల్‍క తుమ్ మరియాద దెక. బావుడ్లు జల నంపజలస్‍క ప్రేమ దెక. దేముడుక తుమ్ బియఁ. దేసిమ్‍క వెల్లొ రానొక గవురుమ్ కెర.
18 గొతిమాన్సుల్ కి జలెకి, తుమ్‍చ ఎజొమాన్లుక మరియాద దెక. * 2:18 ఎపెసు 6:5-10, కొలొస్సియుల్ 3:22-4:1.మెత్తన తా కన్కారుమ్ దెకిత ఎజొమాన్లు జేఁవ్ జలెకి, కన్కారుమ్ నేన్లస జేఁవ్ జలెకి జేఁవ్ సంగిలి కోడు కెర. 19 కిచ్చొక మెలె, తప్పు నే కెర్లె కి, కచి గే అత్తి తుమ్‍చితె కో అర్ల సేడ దేముడుచి గవురుమ్ టీఁవడ్తి రితి ఓర్సుప జలె, జో దేముడు జో మాన్సుక ‘చెంగిలొసొ చొ’ మెనెదె. 20 తుమ్ తప్పు కెర్లి రిసొ దెబ్బల్ కయ్‍లె పొది సేంతుమ్ తెన్ ఓర్సుప జలె, కిచ్చొ పున్నిమ్ నాయ్! గని, తుమ్ సత్తిమ్ కెర్లె కి సిచ్చ సేడ్లె సేంతుమ్ తెన్ ఓర్సుప జలె, దేముడు తుమ్‍క ‘చెంగిలచ’ మెన్‍తయ్. 21 దస్సి సేంతుమ్ తెన్ తుమ్ తంక మెనయ్ దేముడు తుమ్‍క బుకారయ్ అస్సె. కిచ్చొక మెలె, తుమ్‍చి పాపుమ్ గెస్సు మెనయ్ క్రీస్తు బాదల్ ఓర్సుప జా, తూమ్ కి జోచ అజ్జుల్‍తె ఇండుక మెలి కోడు తుమ్‍క జో వాట్ దెకవ అస్సె. 22 జో, జలె, కెఁయ్య కిచ్చొయ్ పాపుమ్ కెరె నాయ్. కిచ్చొయ్ మోసిమ్ కోడు లట్టబె నాయ్. 23 మాన్సుల్ జోక దూసుప కెర్లె, జోవయింక జో దూసుప నే కెర్తె తుక్లె తిలొ. జోక జేఁవ్ అర్ల కెర్లె కి, జోవయింక జో బియఁడె నాయ్, గని సత్తిమ్ తీర్పు కెర్తొ దేముడు అబ్బొస్‍చి అత్తి జోచి జీవ్ జో సొర్ప కెర దిలన్. 24 జో యేసు సొంత ఆమ్ కెర్ల పాపల్ జోచి ఆఁగి వయన, సిలువతె మొర్లన్. పాపుమ్ ముల అమ్‍చి సొంత ఆత్మక మొర్ల రిత జా సత్తిమ్ ఇండితి రితి అమ్ జింక మెనయ్. జో యేసు కయ్‍ల దెబ్బలు తుమ్‍క చెంగిల్ కెర అస్సె. 25 తుమ్ అగ్గెయి వాట్ పిట్టవన చెదుర్ప జల మెండల్‍చ రిత జా తిలదు, గని అప్పె తుమ్‍చ ఆత్మల్ రకితొ చెంగిలొ గొవుడుతె అన్నె బుల జా అస్సుస్.

*2:4 2:4 యేసుక్రీస్తుచి రిసొ సంగితయ్. లూకా 20:17-18, మత్తయి 21:42-44, మార్కు 12:10, రోమియుల్ 9:32-33.

2:6 2:6 యెసయా 28:16.

2:7 2:7 కీర్తనలు 118:22.

§2:7 2:7 ‘దేముడుచి గుడి బందిలస’ మెలె, జోవయింక నంప నే కెర్ల యూదుల్‍చ వెల్లెల మాన్సుల్. ఎత్కి అదికారుమ్ తిలొ దేముడుక బక్తి కెర్త యూదుల్‍క సికడ్తస, జేఁవ్, గని యేసుక ‘జొయ్యి ఎత్కి అదికారుమ్ తిలొ దేముడు తెద్రయ్‍లొ క్రీస్తు రచ్చించుప కెర్తొసొ’ మెన ఒప్పనుక నెసిల, మార్ల. మత్తయి 21:42-46 దెక.

*2:8 2:8 యెసయా 8:14.

2:9 2:9 డీసయ్‍లిసి 1:6 దెక.

2:11 2:11 జేఁవ్ నంపజలస వేర వేరతె నంపజలస నెంజిలసతె జితె తిల, పడ్తొ ‘సొంత టాన్ నెంజిలిసి’ మెలిస్‍క అన్నె కిచ్చొ అర్దుమ్ తయెదె మెలె, పరలోకుమీ నంపజలసచి సొంత టాన్ జయెదె, చి రిసొ బూలోకుమ్‍క ‘అమ్‍చి సొంత టాన్ నెంజె’ మెనుక జయెదె. కొరిందిల్‍క పవులు రెగిడ్లి 2 నంబర్ ఉత్రుమ్ 5:1-2, పిిలిప్పియుల్ 3:20, ఎబ్రీయుల్ 11:9, 10, 13.

§2:16 2:16 గలతీయుల్ 5:1.

*2:18 2:18 ఎపెసు 6:5-10, కొలొస్సియుల్ 3:22-4:1.