పేతురు రెగిడ్లి మొదొల్‍చి ఉత్రుమ్
బారిక్ జలొ పేతురు రెగిడ్లి మొదొల్‍చి ఉత్రుమ్
1
యేసుక్రీస్తు బారికి జలొ పేతురు, పొంతు, గలతీయ, కప్పదొకియ, ఆసియా చి బితునియ ప్రదేసిమ్‍లుతె సొంత టాన్ నెంజిల వేర వేరతెచ తిల నంపజలస్‍క, రెగిడ్లి ఉత్రుమ్. యేసుక్రీస్తుచి ఇస్టుమ్ రితి తుమ్ ఇండుక మెన, జోచి సుఁవి జలి లొఁయిక తుమ్‍చి పాపుమ్ పుంచి జంక మెన, అబ్బొస్ జలొ దేముడు * 1:2 రోమియుల్ 8:29-30, ఎపెసు 1:5, 11-12 చి తీతు 1:1 దెక.అగ్గె తెంతొ ఉచర తుమ్‍క నిసాన అస్సె, చి దస్సి జతి సెక్తి తుమ్‍క తంక మెన, తుమ్ జోచయ్ మాన్సుల్ జంక మెన, తుమ్‍క దేముడుచి సుద్ది తిలి ఆత్మ సుద్ది కెర అస్సె. జలె, ప్రబుచి దయ, జోచి సేంతుమ్ తుమ్‍క కొత్కు నెంజితె తవుస్.
దేముడు దిలి రచ్చనచి రిసొచి దయిరిమ్
అమ్‍చొ ప్రబు జలొ యేసుక్రీస్తుచొ దేముడు అబ్బొస్‍క జొఒర! జోచి ఎదివాట్ దయక, అమ్‍క నొవర్ జెర్మవ అస్సె. యేసుక్రీస్తు మొర్ను తెంతొ అన్నె జీవ్ జా ఉట్లిస్‍చి రిసొ ఆమ్ కి అన్నె జీవ్ జా ఉట్ట పరలోకుమ్‍తె గెచ్చుమ్‍దే మెన జీవుమ్ తెన్ బెద తిలి ఆసతె అమ్‍క నొవి జెర్మున్‍చి రిసొ, నే గార్ జతి, కల్తి నెంజిలిసి పరలోకుమ్‍తె తుమ్‍క దేముడు దిలి వాట తుమ్‍క రకితయ్. ఆకర్ దీసల్‍క పూర్తి డీసుక తెయార్ తిలి రచ్చన తుమ్‍క నే పిట్టుక మెన, దేముడు ప్రబు జోచి సెక్తిక తుమ్‍చి నముకుమ్ వాట్ తుమ్‍క తోడ్ అస్సె.
ఆకర్ దీసల్‍చి రచ్చనచి రిసొ తుమ్ సర్ద తెన్ జతసు. గని రకుమ్ రకుమ్‍చ కస్టుమ్ తెన్ అప్పె ఇదిల్ కాలుమ్‍క తుమ్‍క దుకుమ్ జయెదె. జేఁవ్ అర్ల సేడ్తిస్‍తె కిచ్చొ లాబుమ్ మెలె, తుమ్‍చి నముకుమ్‍క సత్తిమ్‍చి గే నెంజె గె తుమ్ జేఁవ్ అర్ల సేడ్తిస్‍తె డీసెదె. బఙర్‍క ‘సత్తిమ్‍చి గే నెంజె గే’ మెన రుజ్జు తంక మెలె, జేఁవ్‍క ఆగితె పరిచ్చ కెరుల. బఙార్ జలె, విలువ జలెకి పాడ్ జతి వస్తువ. జలె, తుమ్‍చి నముకుమ్ బఙర్‍చి కంట ఒగ్గర్ విలువ, చి జా పరిచ్చ జలె, జీన్లె, యేసుక్రీస్తుచి పరలోకుమ్‍చి ఉజిడి గవురుమ్ పూర్తి డీస్తి ఆకర్ దీస్‍క జా తుమ్‍చి నముకుమ్‍క ‘సత్తిమ్‍చి’ మెన, జోచి పరలోకుమ్‍చి ఉజిడ్‍తె గవురుమ్‍తె తుమ్‍క జో వాట దెయెదె. జోక తుమ్ సొంత అంకివొ తెన్ నే దెకిలెకి, జోక ప్రేమయ్ అస్సుస్. జోక అప్పె దెకుక నెంజిలె కి, జోక నంపజా అస్సుస్, చి మాన్సు అర్దుమ్ కెరుక నెతిర్తి పరలోకుమ్‍చి ఎదివాట్ సర్దసంతోసుమ్ తుమ్‍చి పెట్టి బెరయ్ అస్సె. తుమ్‍చి జా నముకుమ్‍చి రిసొ, తుమ్‍చ ప్రానుమ్‍క రచ్చన తుమ్‍క దొర్కు జా అస్సె.
10 తుమ్‍క దొర్కు జతి ఈంజ రచ్చనచి రిసొచ దేముడుచ కబుర్లు పూర్గుమ్ సంగిలస, ఈంజయి రచ్చనచి రిసొ ఒగ్గర్ పుసితె తిల. 11 కిచ్చొ పుసిల మెలె, “అమ్‍చి పెట్టి క్రీస్తుచి ఆత్మ సంగిల జో సేడుక తిల బాదల్ జో పడ్తొక గవురుమ్ జంక తిలిసి కేన్ సమయుమ్‍క జర్గు జంక, కీసి సమయుమ్‍క జర్గు జంక అస్సె?” మెన పుసిల. 12 దేముడు జోవయింక దెకయ్‍లన్. కిచ్చొ దెకయ్‍లన్ మెలె, జేఁవ్ జా కబుర్ సంగితి సేవ కెర్తిక జోవయించి రిసొ నాయ్, గని తుమ్‍చి రిసొయి మెన దేముడు జోక దెకయ్‍లన్ 1:12 మెలె, జేఁవ్ పూర్గుల్‍చి కాలుమ్ నాయ్, గని పడ్తొ అయ్‍లసచి కాలుమ్ యేసు బార్ జంక తిలి, చి ఎక్కి యూదుల్ నాయ్, గని యూదుల్ నెంజిలస కి యేసుచి తెడిచి రచ్చన నఙనుక ఈంజయి కాలుమ్ అవ్‍కాసుమ్ దొర్కు జలి. రోమియుల్ 11;11, 25, గలతీయుల్ 3:8, 9, 14, ఎపెసు 3:6, చి పేతురు రెగిడ్లి ఏక్ నంబర్ ఉత్రుమ్ 1:20 దెక.. జా సుబుమ్ కబుర్ తుమ్ రచ్చించుప జతిస్‍చి రిసొ, పరలోకుమ్ తెంతొ తెద్రయ్‍లి దేముడుచి సుద్ది తిలి ఆత్మచి తెడి, తుమ్‍క సుబుమ్ కబుర్ బోదన కెర్ల మాన్సుల్‍చి అత్తి జానయ్‍తెయ్. జా సుబుమ్ కబుర్‌తె తిలిసి ఎత్కి పూర్తి అర్దుమ్ కెరనుక పరలోకుమ్‍చ దూతల్ కి ఒగ్గర్ ఆస తెన్ అస్తి.
దేముడుచి సుద్దిచి రితి ఇండ
13 జలె, ప్రబు జలొ యేసుతెచి రచ్చన తుమ్‍కయ్ దొర్కు జలి రిసొ, తుమ్‍చ మెన్సు తుమ్ డిట్టుమ్ కెరన, నే మచ్చిల్ రితి, ముద్దొ కెరన, తెలివి తా, జో అన్నె ఉత్ర జా జోచి పరలోకుమ్‍చి ఉజిడి గవురుమ్ పూర్తి డీస్తి ఆకర్ దీసిచి రిసొ ఆస తా, తుమ్‍క దెతి దయచి రిసొ ఉచర, జా రచ్చన కచితుమ్ దొర్కు జతి రితి పూర్తి దయిరిమ్ జా, జయ్యి నముకుమ్ పూర్తి డిట్టుమ్ దెరన. 14 జో ప్రబుచి ఇస్టుమ్ నిదానుమ్ కెర్త బోదల్ జా, తుమ్ అగ్గె నేన్లి పొదిచ తిల ఆఁగ్‍చి గార్ ఆసల్ రితి తుమ్ ఇండ నాయ్. 15 తుమ్‍క నిసాన బుకార్లొసొ కీసి పూర్తి సుద్ది అస్సె గే, తూమ్ కి కిచ్చొ కామ్‍తె కి కెఁయఁక తెఁయఁక దస్సి సుద్ది తెన్ ఇండ. 16 దేముడుచి కొడొతె,
1:16 లేవీయకాండుమ్ 11:44-45, 19:2, 20:7.“ఆఁవ్ కీసి సుద్ది అస్సి గే,
తూమ్ కి ఇసి సుద్ది తంకయ్”
మెన రెగిడ్లన్.
17 కక్కయ్ మొకమాటుమ్ నే దెకితొ, ఎత్కి మాన్సుక జేఁవ్ కెర్ల కమొ కొల్ది తీర్పు కెర ‘చెంగిల్’ గే ‘గార్’ గే సంగితొసొక ‘అబ్బొ’ మెన ఉంక్రయ్‍తసు జలె, ఈంజ తుమ్‍చి § 1:17 జేఁవ్ నంపజలస వేర వేరతె నంపజలస నెంజిలసతె జితె తిల, పడ్తొ ‘సొంత టాన్ నెంజిలిసి’ మెలస్‍క అన్నె కిచ్చొ అర్దుమ్ తయెదె మెలె, పరలోకుమీ నంపజలసచి సొంత టాన్ జయెదె, చి రిసొ బూలోకుమ్‍క ‘అమ్‍చి సొంత టాన్ నెంజె’ మెనుక జయెదె. కొరిందిల్‍క పవులు రెగిడ్లి దొన్ని నంబర్ ఉత్రుమ్ 5:1-2, పిిలిప్పియుల్ 3:20, ఎబ్రీయుల్ 11:9, 10, 13.సొంత టాన్ నెంజిలిస్‍తె తుమ్ గడియ జితె పొది జోవయించి మరియాద దెకయ్‍తి రితి జాగర్త తెన్ నిదానుమ్ ఇండ.
18 తుమ్‍చ పూర్గుల్ దిలి అగ్గెచి కామ్‍క నెంజిలి ఇండుక తెంతొ, తుమ్ విడ్దల్ జంక మెనయ్ దేముడు ప్రబు తుమ్‍క నెతొవన్లొ మెన జాన్సు. కీసి నెతొవన్లొ మెలె, వెండి గే బఙార్ గే దస పాడ్ జత పస్తువల్ దా గెనె నాయ్, 19 గని కిచ్చొ గార్ నెంజిలి కిచ్చొ మచ్చల్ సర్దల్ నెంజిలి గొర్రెక బలి దిలి రితి జోచొ పుత్తుస్ జలొ క్రీస్తుచి లొఁయి * 1:19 యోహాను 19:17-37, ముక్కిమ్‍క 34, 37. లూకా 22:44, మత్తయి 26:28, లూకా 22:30, యోహాను 6:53-56.సుఁవ దిలన్. 20 ఈంజ లోకుమ్ జెర్మిన్ నే జతె అగ్గె తెంతొ దేముడు అబ్బొసి “క్రీస్తు రచ్చించుప కెర్తొసొక తెద్రయిందె” మెన నిసాన్ల తిలన్, గని కెఁయ క్రీస్తు బార్ జలన్ మెలె, తుమ్‍చి రిసొయి ‘రచ్చించుప జతు’ మెనయ్ ఈంజ ఆకర్ సమయుమ్‍తెయ్ బార్ జలన్. 21 క్రీస్తుచి రచ్చన నఙన తా జోచి తెడి దేముడుచి ఉప్పిరి తుమ్‍చి నముకుమ్ తిఁయ అస్సుస్. “జో రచ్చించుప కెరెదె” మెన, జోచి ఉప్పిరి దయిరిమ్ జా అస్సుస్. మెలె, క్రీస్తుక జో మొర్ను తెంతొ జియడ గవురుమ్ కెర్లొచి రిసొ, తుమ్‍చి నముకుమ్ తుమ్‍చి దయిరిమ్ దేముడుచి ఉప్పిరి అస్సె.
22 జలె, దేముడుచి సత్తిమ్ కోడు దెరన జా కోడ్ రితి ఇండుక ఒప్పన తుమ్‍చి ఆత్మక సుద్ది కెరన అస్సుస్, చి దస్సి జా తిలె, కిచ్చొ మాయ నెంతె తుమ్ ఏక్ బావొక అన్నెక్లొ ప్రేమ కెరుక జయెదె. జాకయ్, తుమ్‍చి పెట్టి పూర్తి నిదానుమ్ ఎక్కిలొక ఎక్కిలొ ప్రేమయ్ కెర. 23 తుమ్ నొవర్ జెర్మ అస్సుస్. జా నొవర్ జెర్మున్ జలిసి నాసెనుమ్ జతి బి గలిలిసి నెంజె, గని జీవ్ తిలి, కెఁయఁక కి తా గెతి దేముడుచి కోడు తెన్ ఈంజ జెర్మున్ తుమ్ జెర్మున్ జలదు. 24 దేముడుచి కోడుతె జో రెగ్డవ తిలి రితి,
1:24 యెసయా 40:6-8.“ఈంజ లోకుమ్‍చ మాన్సుల్ ఎత్కి చివ్వర్‍చి రితి జతతి,
జోవయించి గవురుమ్ చివ్వర్‍చ పుల్లొచి రితి జతయ్.
జా చివ్వర్ వాడుప జతయ్,
జేఁవ్‍చ పుల్లొ సుకా గెచ్చ గెస్ర గెతతి.
25 దేముడుచి కోడు, మాత్రుమ్,
కెఁయఁక తెఁయఁక తాఁ గెచ్చెదె”
జలె, జీవ్ దెతి తాఁ గెతి జోవయించి కోడు కిచ్చొ మెలె, తుమ్‍క బోదన కెర్లి సుబుమ్ కబుర్.

*1:2 1:2 రోమియుల్ 8:29-30, ఎపెసు 1:5, 11-12 చి తీతు 1:1 దెక.

1:12 1:12 మెలె, జేఁవ్ పూర్గుల్‍చి కాలుమ్ నాయ్, గని పడ్తొ అయ్‍లసచి కాలుమ్ యేసు బార్ జంక తిలి, చి ఎక్కి యూదుల్ నాయ్, గని యూదుల్ నెంజిలస కి యేసుచి తెడిచి రచ్చన నఙనుక ఈంజయి కాలుమ్ అవ్‍కాసుమ్ దొర్కు జలి. రోమియుల్ 11;11, 25, గలతీయుల్ 3:8, 9, 14, ఎపెసు 3:6, చి పేతురు రెగిడ్లి ఏక్ నంబర్ ఉత్రుమ్ 1:20 దెక.

1:16 1:16 లేవీయకాండుమ్ 11:44-45, 19:2, 20:7.

§1:17 1:17 జేఁవ్ నంపజలస వేర వేరతె నంపజలస నెంజిలసతె జితె తిల, పడ్తొ ‘సొంత టాన్ నెంజిలిసి’ మెలస్‍క అన్నె కిచ్చొ అర్దుమ్ తయెదె మెలె, పరలోకుమీ నంపజలసచి సొంత టాన్ జయెదె, చి రిసొ బూలోకుమ్‍క ‘అమ్‍చి సొంత టాన్ నెంజె’ మెనుక జయెదె. కొరిందిల్‍క పవులు రెగిడ్లి దొన్ని నంబర్ ఉత్రుమ్ 5:1-2, పిిలిప్పియుల్ 3:20, ఎబ్రీయుల్ 11:9, 10, 13.

*1:19 1:19 యోహాను 19:17-37, ముక్కిమ్‍క 34, 37. లూకా 22:44, మత్తయి 26:28, లూకా 22:30, యోహాను 6:53-56.

1:24 1:24 యెసయా 40:6-8.