5
మాన్సుల్‍క మోసిమ్ కెర్లిస్‍చి రిసొ తీర్పు
అల్లె, తుమ్ సొమ్సార్లు కో జలెకు, పాసి జెత తుమ్‍క లాయిత కస్టల్‍చి రిసొ తుమ్ ఏడుక దెర. తుమ్‍చి సొమ్సారుమ్ కువ గెచ్చ అస్సె, తుమ్‍చ పాలల్‍క నుస్సి కా గెల అస్సె, తుమ్‍చి బఙార్ సామన్, వెండి సామన్‍క చెద్ద కా గెల అస్సె. తూమ్ కి పాడ్ జతిస్‍క ఈంజ సామన్ ఎత్కి కువిలిసి చెద్ద కా గెలిసి రుజ్జు జయెదె. కిచ్చొ రుజ్జు మెలె, ఈంజ నాసెనుమ్ ఆగి డడ్డిల్ రితి తుమ్‍చి ఆఁగ్‍క కి కా గెలెదె. దస్సి, ఆకర్ దీసల్‍చి రిసొ ఈంజ సిచ్చ సంపాదన కెరన అస్సుస్. ఆకర్‍క దస్సి సిచ్చ జస్తె.
ఆదె, తుమ్‍చి బుఁయిచి పంటొ లాయిల కూలి మాన్సుల్‍చి కూలి డబ్బుల్ తుమ్ మోసిమ్ కెర తియన్లదు. జా కూలి డబ్బుల్ కేక్ గల తుమ్‍క నింద సంగితయ్. జా పంటొ లాయిలసచి ఏడుక ఎత్కిక ఏలుప కెర్తొ పరలోకుమ్‍చొ ప్రబు సూన అస్సె. ఈంజయ్ లోకుమ్‍తె సుక్కుమ్ తెన్ తుమ్‍చి పెట్టి ఇస్టుమ్ అయ్‍లి రితి జిఁయ అస్సుస్. ‘కండుక’ మెన తుమ్ బెయిలల్ గొర్రెల్ గట్రక కీసి బలుమ్ కెర్తసు గే, దస్సి, మొర్తి సిచ్చ కతి రిసొ తుమ్‍క తుమి బలుమ్ కెరన అస్సుస్! పాపుమ్, సత్తిమ్‍చ మాన్సుల్‍క నిందల్ కెర మార అస్సుస్. తుమ్‍క జేఁవ్ జబాబ్ నే దెతె తుక్లె అస్తి.
యేసు అన్నె జెతె ఎదక నిదానుమ్ తెన్ రకుక
జలె, బావుడ్లు, ప్రబు అన్నె జెతె ఎదక తుమ్ నిదానుమ్ తా రక. ఈందె, రయ్‍తు బి గల తిలె, తొలి పాని ఆకర్ పాని పెట పంటొ పికిత్ ఎదక, ఈంజ లోకుమ్‍చి జా విలువచి పంటొ లాయితి సమయుమ్ జెతె ఎదక బమ్మ నెంతె, జో రయ్‍తు రకెదె. తూమ్ కి దస్సి నిదానుమ్ తెన్ రక. నిజుమి, తుమ్‍చి ఆత్మతె డిట్టుమ్ జా. కిచ్చొక మెలె, ప్రబు అన్నె జెతికయ్ సమయుమ్ పాసి జా అస్సె.
ఎక్కిలొచి రిసొ అన్నెక్లొ నిందల్ ఉచర నాయ్, చి ప్రబు తుమ్‍కయ్ నిందల్ కెరుక తయె నాయ్. ఓదె, ఈంజ లోకుమ్‍చి గుమ్ముమ్ ఒత్తల్‍తొ మెలి రితి తీర్పు కెర్తొసొ జతొ జో ప్రబు టీఁవ, మాన్సుల్‍క పరిచ్చ కెర తీర్పు కెరుక మెనయ్ రకితయ్.
10 బావుడ్లు, బాదల్ ఓర్సుప జతిస్‍చి నిదానుమ్‍చి రిసొ తుమ్‍క రుజ్జు తంక మెలె, దేముడు ప్రబుచి నావ్ తెన్ జోచ కబుర్లు సూనయ్‍ల పూర్గుల్‍చి రిసొ తుమ్ ఉచర. జోవయించి నిదానుమ్ దెక, తూమ్ కి దస్సి నిదానుమ్ జా. 11 ఈందె, జోవయింతె కో నిదానుమ్ తా గెల గే, ‘జోవయింకయ్ చెంగిలి’ మెన సంగితసుమ్. * 5:11 యోబు పుస్తకుమ్ దెక.యోబు పూర్గుమ్‍చొ ఒగ్గర్ ఒగ్గర్ అల్లర్ సేడ్లె కి, జో నిదానుమ్ తా గెలిస్‍చి రిసొ సూన అస్సుస్. జో యోబు నిదానుమ్ తతికయ్, దేముడు జర్గు కెర్లిసి, కన్కారుమ్ దెకిలిసి, రచ్చించుప కెర్లిస్‍చి రిసొ సూన అస్సుస్, గెద. దస్సి, తూమ్ కి దేముడుచి దయ దెక అస్సుస్.
ఒట్టు నే గలనుక
12 ముక్కిమ్‍క, బావొ, పరలోకుమ్‍చి సాచి జవుస్, బుఁయిచి సాచి జవుస్, కిచ్చొచి సాచి జలెకి ఒట్టు గలన నాయ్. ‘నాయ్’ మెనుక జలె, ‘నాయ్’ మెన. ‘ఎఁ ఎఁ’ మెనుక జలె, ‘ఎఁ ఎఁ’ మెన. దస్సి, ఒట్టు నే గలంతె రితి సత్తిమి సంగ.
13 తుమ్‍తె కో కిచ్చొ జవుస్ అల్లర్ సేడ అస్సె జలె, ప్రార్దన కెర్సు. తుమ్‍చితె కక్క సర్ద అస్సె గే, ప్రబుచి గవురుమ్ గాయుసు. 14 తుమ్‍చితె కక్క జొర్జొ గే జబ్బు గే అస్సె జలె, ప్రబుక నంపజలసచి సంగుమ్‍చ వెల్లెల మాన్సుల్‍క బుకార్తు, చి జేఁవ్, ప్రబుచి నావ్ తెన్, జా బాద తిలొసొచి తేల్ సువ, జోచి రిసొ ప్రార్దన కెర్తు. 15 ప్రబుచి ఉప్పిర్‍చి నముకుమ్ తిలి ప్రార్దన, జా బాద తిలొసొక రచ్చించుప కెరెదె, చి ప్రబు జోక చెంగిల్ కెరెదె. అన్నె, జో బాద సేడ్లిసి కిచ్చొ జవుస్ జో కెర్లి పాపుమ్‍చి రిసొచి జలె, జా పాపుమ్ కి జోక చెమించుప జయెదె. 16 జాకయ్, తుమ్ కెర్ల పాపల్ ఎక్కిలొచి మొక్మె అన్నెక్లొ ఒప్పన, ఎక్కిలొచి రిసొ అన్నెక్లొ ప్రార్దన కెర, తుమ్‍చ బాదల్ ప్రబు చెంగిల్ కెర్తి రితి, తుమ్‍క జో చెంగిల్ దెతి రితి. ప్రబుక సత్తిమ్ నిదానుమ్ తిలొ మాన్సు ప్రార్దన కెర్లె, జా ప్రార్దన జలె కామ్ కెర్తయ్. 17  5:17 రానల్ మొదొల్ పుస్తకుమ్ 17:1, 18:41-45.ఏలీయా పూర్గుమ్‍చొ జలె, అమ్‍చొ రితొ మాములుమ్ మాన్సు, చి “పాని పెటుస్ నాయ్” మెన జా సుట్టు ఎక్కి మెన్సు తెన్ ప్రార్దన కెర్తికయ్, తిన్ని వెర్సుల్ సొవ్వు జొన్నొ పూర్తి జా దేసిమి పాని పెటె నాయ్. 18 తెదొడి అన్నె ప్రార్దన కెర్లన్, చి ఆగాసుమ్ తెంతొ పాని పెట్లి, చి ఈంజ బూలోకుమ్‍తె పలితుమ్ అన్నె దెర్లి.
19 బావుడ్లు, సత్తిమ్ ముల కో జలెకు పాపుమ్‍త ఉట్ట గెచ్చ తయెదె జలె, జోక కో సత్తిమ్ వాట్ అన్నె దెకవ ఆనుల గే, 20 జో కిచ్చొ జానుస్ మెలె, జో పాపుమ్ కెర్లొసొ పాపుమ్ వాటు అన్నె నే గెతి రితి జోక కో సత్తిమ్‍తె అన్నె కడ ఆనుల గే, మొర్నుతె జో మాన్సు నే గెతి రితి జోక రచ్చించుప కెర తమ్‍దె, చి జోచ ఒగ్గర్ పాపల్ చెమించుప జతి రితి అవ్‍కాసుమ్ దొర్కు కెర తయెదె.

*5:11 5:11 యోబు పుస్తకుమ్ దెక.

5:17 5:17 రానల్ మొదొల్ పుస్తకుమ్ 17:1, 18:41-45.