తిమోతిక రెగిడ్లి దొన్నిచి ఉత్రుమ్
బారిక్ జలొ పవులు తిమోతిక రెగిడ్లి దొన్నిచి ఉత్రుమ్
1
మొదొల్ కోడు
1-2 ప్రేమ తిలొ అంక పుత్తు జలొ రితొ తిమోతిక, దేముడుచి సెలవ్‍చి రిసొ యేసుక్రీస్తుచి రిసొ సుబుమ్ కబుర్ కామ్ కెర్తి రిసొ జోచొ బారికి జలొ ఆఁవ్ పవులు రెగిడ్లి ఉత్రుమ్.
“అంచొ పుత్తు జలొ యేసుక్రీస్తుక కో నంపజవుల గే, జేఁవ్ పరలోకుమ్‍చి రాజిమ్‍తె బెద, మొర్లె అంచి తెన్ జింక ఆఁవ్ వరుమ్ దెతసి” మెన ప్రమానుమ్ కెలొ దేముడు అంక జోవయించి కామ్‍క నిసాన అదికారుమ్ దా అస్సె.
జలె, దేముడు అబ్బొస్‍చి అమ్‍క ప్రబు జలొ క్రీస్తు జలొ యేసుచి దయ కన్కారుమ్ సేంతుమ్ తుచి ఉప్పిరి తవుస్!
తిమోతి చి నముకుమ్‍చి రిసొ పవులు సర్ద జలిసి
దేముడుచి సేవ పొరపాట్ నెంతె సత్తిమ్ తెన్ ఆఁవ్ కెర్తసి మెన అంక దయిరిమ్. అంచ పూర్గుమ్‍చ కి జోకయ్ జొకర్తె తిల. ఆఁవ్ కెఁయ్య ప్రార్దన కెర్లె కి, తుక నే పఁవ్సితె, తుచి రిసొ జో దేముడుక అంచి సర్ద ఆఁవ్ సంగితసి. తుక అన్నె దెకుక కోర్‍ప జా, రాతి మెద్దెనె ఉచర్తె తత్తసి. తుక అన్నె దెకిలె, పూర్తి సర్ద జయిందె. తుయి ఏడ్లిసి ఆఁవ్ ఏద కెర్తసి, చి మాయ నెంజిలి తుచి నిదానుమ్‍చి నముకుమ్‍చి రిసొ ఉచర్లె, మంతిర్‍అప్పది జలి లోయి చి అయ్యద్ జలి యునీకే చి అగ్గె తెంతొ చి నముకుమ్ తిలిసి ఆఁవ్ ఏద కెర్తసి. జోవయించి ఎదిలి నముకుమ్ తుచి పెట్టి కి తయెదె. జాకయ్ తుక ఆఁవ్ అప్పె కిచ్చొ ఉచరవడ్తసి మెలె, జా సుట్టు ఆఁవ్ తుక బోడి చడ ప్రార్దన కెర్లిస్ తెన్ దేముడు తుచి పెట్తి దిలి వరుమ్ అన్నె ఒగ్గర్ పలితుమ్ దెర్తి రితి తుయి వాడిక కెర్తె తా. కిచ్చొక మెలె, జోవయించి ఆత్మ అమ్‍చి పెట్టి దిలిసి అమ్‍క బియ్యారల్ తత్తు మెన నాయ్, గని “అంచి పరలోకుమ్‍చి ఆత్మసెక్తి, అంచి ప్రేమ, అంచి తిరీంచి బుద్ది జోవయించి పెట్టి కామ్ కెర్తె తా పలితుమ్ దెర్సు”.
జాకయ్, పూర్తి దయిరిమ్ తెన్ తా, అమ్‍చొ యేసుప్రబుచి రిసొచి సాచి సంగుక తుయి లాజ్ జా నాయ్, గని తుచి పెట్టి తిలి దేముడుచి సెక్తిక సుబుమ్ కబుర్ సూనయ్‍తి రిసొచి అల్లర్ తుయి కి ఓర్సుప జా. పడ్తొ, జోవయించి రిసొ ఆఁవ్ జేల్‍తె తిలిస్‍క లాజ్ జా నాయ్. ఈంజొ దేముడు అమ్‍క నిసాన సయ్‍తాన్‍చి రాజిమ్ తెంతొ రచ్చించుప కెర, జోవయించి సుద్ది అమ్ ఇండిత్ రితి అమ్‍క బుకారా అస్సె. అమ్‍క కిచ్చొ పున్నిమ్ అమ్ కెర్లిస్‍చి రిసొ నాయ్, గని “క్రీస్తు రచ్చించుప కెర్తొసొ జతొ యేసుచి అత్తి జోవయించి ఉప్పిరి అంచి దయ తియిఁదె” మెనయ్, కిచ్చొ నే జెర్మయ్‍లి అగ్గె తెంతొ సొంత * 1:9 రోమియుల్ 8:29-30, ఎపెసు1:5.ఇస్టుమ్ జా అమ్‍క జా వరుమ్ దిలన్. 10 అమ్‍చొ రచ్చించుప కెర్తొసొ జలొ యేసుక్రీస్తు ఈంజ లోకుమ్‍తె బార్ జలిసి తెన్ ఈంజ జో దిలి వరుమ్ రుజ్జు జా అస్సె. యేసుప్రబు మొర్నుచి ఉప్పిరి జీన పాడ్ కెర గెల కెర, పరలోకుమ్‍తె గెతి జీవ్, ‘పరలోకుమ్‍తె గెతి అవ్‍కాసుమ్ దొర్కు జయెదె’, ‘నాసెనుమ్‍తె గెచ్చుక పిట్టుక జయెదె’ మెన రుజ్జు దెకవ, జా రుజ్జు జలిస్‍చి రిసొచి సుబుమ్ కబుర్ అమ్‍క దొర్కు కెర అస్సె.
11 జలె, ఈంజ సుబుమ్ కబుర్ ఆఁవ్ సూనవ బోదన కెర్తి రిసొ జోవయించి బారికి జా బులుక మెన, ప్రబు అంక నిసాన అదికారుమ్ దిలన్. 12 ఈంజయి కామ్ ఆఁవ్ కెర్లి రిసొ ఆఁవ్ ఇస స్రెమల్ సేడ్తసి. గని అంక లాజ్ నాయ్. కిచ్చొక మెలె, ఆఁవ్ నంపజలొసొక జాని, చి 1:12 నెంజిలె, ‘అంచి అత్తి జో సొర్ప కెర్లిసి కిచ్చొ….’జోచి అత్తి ఆఁవ్ సొర్ప కెర్లిసి కిచ్చొ పాడ్ నే జతి రితి, లోకుమ్‍చ మాన్సుల్‍క తీర్పు కెర ఏలుప కెరుక మెన ప్రబు గవురుమ్ తెన్ అన్నె జెతికయ్ జా వెల్లి దీసి ఎదక జో దెకుక జోక సెక్తి అస్సె మెన అంక పూర్తి దయిరిమ్ అస్సె.
13 జలె, అంచితె తుయి సూన్ల బోదన కొడొ రితి యేసుక్రీస్తుచి తెడిచి నముకుమ్‍చి ప్రేమ తెన్ తుయి నంపజలస్‍క సికడుక ములు నాయ్. 14 దేముడుచి సుద్ది తిలి ఆత్మ అమ్‍చి పెట్టి సికడ్లొ ప్రబు తుచి అత్తి సొర్ప కెర దిలి సత్తిమ్ కిచ్చొ పాడ్ నే జతి రితి తుయి జాగర్త దెకితె తా.
15 ఆసియా ప్రదేసిమ్‍చ ఎత్కిజిన్ అంక ములిల మెన జాన్సి. జోవయింతె పుగెల్లు చి హెర్మొగెనే, గెద. 16 గని ఒనేసిపొరుక, జలె, జోవయించి గెర్‍చ ఎత్కిజిన్‍క ప్రబు కన్కారుమ్ దెకితె తవుస్. జో ఒగ్గర్ సుట్లు అంక ప్రేమ దెకవయ్ దయిరిమ్ కెర్లన్. ఆఁవ్ జేల్‍తె తిలిస్‍చి రిసొ జో లాజ్ జయె నాయ్. 17 జో ఇత్తల్ ఈంజ రోమ్ పట్నుమ్‍తె జా, సర్ద తెన్ అంక చజ జా తోడు దిలన్. 18 ‘యేసుప్రబు అన్నె ఉత్ర జా లోకుమ్‍చక తీర్పు కెర్తి జా వెల్లి దీసిక ఒనేసిపొరుచి ఉప్పిరి జో కన్కారుమ్ తితి రితి దేముడు వరుమ్ దెవుస్’ మెనయ్ అంచి ప్రార్దన ఎపెసుతె జో తోడ్ కెర్లిస్ ఎత్కి తుయి పూర్తి జాన్సి.

*1:9 1:9 రోమియుల్ 8:29-30, ఎపెసు1:5.

1:12 1:12 నెంజిలె, ‘అంచి అత్తి జో సొర్ప కెర్లిసి కిచ్చొ….’