యోహాను రెగిడ్లి తిన్నిచి ఉత్రుమ్
బారిక్ జలొ యోహాను రెగిడ్లి తిన్నిచి ఉత్రుమ్
1
సత్తిమ్‍క ఆఁవ్ ప్రేమ తిలొ గాయుక ఆఁవ్ వెల్లొ జలొసొ రెగిడ్లి ఉత్రుమ్.
ప్రేమ తిలొ మింత, తుక చెంగిల్ తవుస్, మెన ఆఁవ్ ప్రార్దన కెర్తసి. తుచి ఆత్మతె చెంగిల్ అస్సిస్ మెన జాని.
కీసి మెలె, బావుడ్లు జల సగుమ్‍జిన్ అయ్‍లి పొది, తుయి సత్తిమ్ ఇండితిస్‍చి రిసొ సాచి సంగిల, చి ఒగ్గర్ సర్దసంతోసుమ్ జలయ్. ఎత్కిచి కంట అంక కిచ్చొ కోడు ఒగ్గర్ సర్ద కెర్తయ్ మెలె, అంచ బోదల్ సత్తిమ్ ఇండితిసి ఆఁవ్ సూన్లె, జయ్యి అంక ఒగ్గర్ సర్దసంతోసుమ్ కెర్తయ్. జాచి కంట అంక జీన్లి సర్ద నాయ్.
ప్రేమ తిలొ మింత, బావుడ్లుక తుయి కిచ్చొ తోడు కెర్లె, నిదానుమ్‍చి కామ్, జా, ముక్కిమ్‍క వేర తెంతొ అయ్‍లసక, జలె, ఇన్నెచి సంగుమ్‍చి మొక్మె తుచి ప్రేమచి రిసొ, ఇన్నె అయ్‍ల బావుడ్లు సంగ అస్తి. దేముడుచి సేవక బెదితి ప్రేమ తెన్ దస మాన్సుల్‍క మరియాద దెక జేఁవ్ గెతి వాట్‍క సరి జతి తోడ్ దాఁయి అన్నె తెద్రయ్‍లె, చెంగిలి. దస్సి కెర్తె తా. కిచ్చొక మెలె, ‘ప్రబుచి సేవకయ్’ మెన జేఁవ్ బార్ జా అస్తి, చి ఎత్కి అదికారుమ్ దేముడుక నంప నే జలసతె కిచ్చొయ్ తోడు నఙితి నాయ్. జాకయ్, అమ్ నంపజలసక కి దస మాన్సుల్‍క తోడు దెంక చెంగిలి. దస్సి కెర్లె, సత్తిమ్‍చి రిసొచి జోవయించి సేవతె ఆమ్ కి జోవయింతెన్ బెద తమ్‍దె.
తుమ్‍తెచి సంగుమ్‍క కిచ్చొగె రెగ్డి అస్సి గని దియొత్రెపె సొంత గవురుమ్ ఉచరన వెల్లొ మెనన, అంచి అదికారుమ్‍క ‘అస్సె’ మెన ఒప్పనె నాయ్. 10 జాకయ్, ఆఁవ్ తుమ్‍తె అయ్‍లె, జో అంచి రిసొ గర్చ కొడొ, ఆరిచ నిందల్‍చ కొడొ సంగితె తతిస్‍చి రిసొచి తీర్పు సంగుమ్‍దె. జా తప్పుచి కంట అన్నె కిచ్చొ తప్పు జో కెర్తయ్ మెలె, సత్తిమ్‍చ వేర తెంతొచ బావుడ్లుక మరియాద దెకె నాయ్, చి ‘మరియాద దెకుమ్‍దె’ మెన ఇస్టుమ్ జత అన్నె మాన్సుల్‍క పిట్టవ, సంగుమ్ తెంతొ ములయ్‍తయ్.
11 ప్రేమ తిలొ మింత, గర్చిక దెక తుయి సిక్కు నాయ్, గని చెంగిల్‍చిక దెక దస్సి ఇండు. కో సత్తిమ్ ఇండితయ్ గే, దేముడుచొ మాన్సు జతయ్. కో గర్చి బుద్ది ఇండితయ్ గే, దేముడుక * 1:11 యోహాను రెగిడ్లి 1 నంబర్ ఉత్రుమ్ 3:6 దెక.నే దెకిలొసొ మెలి రితి జతయ్. 12 దేమేత్రి చి రిసొ ఎత్కిజిన్ ‘చెంగిలొసొ’ మెన సాచి సంగితతి, జోచి సత్తిమ్ కి జోచి రిసొ సాచి జతయ్. ఆఁవ్ కి జోచి రిసొ ‘చెంగిలొచొ’ మెన సాచి సంగితసి, అన్నె, అంచి సాచిక ‘సత్తిమ్‍చి’ మెన తుయి జాన్సి.
13 తుక అన్నె ఒగ్గర్ రెగుడుక జతి, గని పుస్తకుమ్‍చి సిర్ర తెన్ రెగుడుక నెసి. 14 బే బేగి తుమ్‍తె జెంక ఉచర్తసి, చి అయ్‍లె, ఆఁవ్ తూయి ఎక్కిలొక ఎక్కిలొ దెక సొంత లట్టబుమ్‍దె.
15 తుక సేంతుమ్ తవుస్. తుచ అమ్‍చ గోతుసుదల్ తుక జోవయించి జొఒర సంగితతి. ఒత్తచ గోతుసుదల్ ఎత్కిజిన్‍క అంచి జొఒర సంగు.

*1:11 1:11 యోహాను రెగిడ్లి 1 నంబర్ ఉత్రుమ్ 3:6 దెక.