యూదా రెగిడ్లి ఉత్రుమ్
బారిక్ జలొ యూదా రెగిడ్లి ఉత్రుమ్
1
దేముడు అబ్బొస్‍చి తెడి ప్రేమ తిల, * 1:1 నెంజిలె, యేసుక్రీస్తుచి సేవ కెర్తు మెన తుమ్ నాసెనుమ్ నే జతి రితి ఎత్కి అదికారుమ్ తిలొ దేముడు దెక తిల,….యేసుక్రీస్తుచి రచ్చనచి తెడి తిల, జేఁవ్ నిసాన బుకార్లసక యేసుక్రీస్తుక 1:1 నెంజిలె గొతిమాన్సు నెంజిలె గొత్తి సుదొ.సేవ కెర్తొసొ జలొ, యాకోబుచొ బావొస్ జలొ, యూదా రెగిడ్లి ఉత్రుమ్.
ప్రబుచి కన్కారుమ్, సేంతుమ్‍చి ప్రేమ అన్నె తుమ్‍క ఒగ్గర్ కలుగు జవుస్!
దేముడుక విరోదుమ్ జలిస్‍చి రిసొ జాగర్త తత్తి కోడు
ప్రేమ తిల బావుడ్లు, అంచి తుమ్‍చి రచ్చనచి రిసొ తుమ్‍క ఉత్రుమ్ రెగుడుక ఒగ్గర్ ఇస్టుమ్ జలయ్. గని, కిచ్చొచి రిసొ ముక్కిమ్‍క అప్పెయి రెగుడుక మెన అంక జానయ్ జలి మెలె, ఆము తూమ్ ప్రబుచి సుద్ది జా జోచయ్ జల మాన్సుల్‍క ముక్కిమ్‍క దిలి సుబుమ్ కబుర్ మొత్తుమ్‍చి నముకుమ్ పాడ్ నే జతి రితి తుమ్ దెక, వేర మాన్సుల్ వేర సికడ్లె ప్రబు అమ్‍క దిలి జా బోదచి రిసొ చెంగిల జబాబుల్ తుమ్ దాస. కిచ్చొక మెలె, “ఈంజ బోదనక జేఁవ్ నిదానుమ్ నెంజిలి రిసొ సిచ్చ జతు” మెన దేముడు ఒగ్గర్ అగ్గె తెంతొ రెగిడ్లస సగుమ్‍జిన్ తుమ్‍చి సంగుమ్‍తె ఉప్రమెన్సుక లుంకచోరు 1:4 పేతురు రెగిడ్లి 2 నంబర్ ఉత్రుమ్ 2:1చి కోడుతె ‘దస్సి జర్గు జయెదె’ మెన సంగిలన్. ఇన్నె, యూదా రెగిడ్లిస్‍తె ‘జర్గు జలి’ మెన దెకితసుమ్.బెద అస్తి. దేముడుక నేన్ల జోవయించి ఉప్పిరి విరోదుమ్ జల జేఁవ్ మాన్సుల్ కిచ్చొ కెర్తతి మెలె, § 1:4 పేతురు రెగిడ్లి 2 నంబర్ ఉత్రుమ్ 2:19 దెక.దేముడు అమ్‍క ఆగ్నల్ రితి తెంతొ విడ్దల్ కెర అస్సె, చి ఆమ్ కీసి ఇండిలెకి బాద నాయ్. అమ్ కిచ్చొ కెర్లె కి, జోచి దయక అమ్‍క రచ్చించుప కెరెదె మెన సంగ, దేముడుచి కోడు మార్సుప కెర్తతి, చి జోవయించి ఆఁగ్‍చ ఆసల్ ముద్దొ నే కెరంతె “దస్సి ముద్దొ కెరనుక నాయ్” మెన అన్నె మాన్సుల్‍క కి సికడ్తతి, చి అమ్‍చొ ఎత్కి ఎజొమాని, ఎక్కి ప్రబు జలొ యేసుక్రీస్తుక * 1:4 పేతురు రెగిడ్లి 2 నంబర్ ఉత్రుమ్ 2:1 దెక.దేముడు నెంజె మెన సంగిల్ రితి జా, జోచి మరియాద కడ్లి రితి ఇండితతి.
జలె, తుమ్‍క “కెఁయఁక పఁవ్సుత్ నాయ్” మెన తుమ్‍క అమ్ అగ్గె పూర్తి సూనయ్‍లమ్. తెదొడి సూన్‍తదు జలె, జతి. గని తుమ్‍క అన్నె ఉచార కెరయిందె. ఐగుప్తు దేసిమ్ తెంతొ అమ్‍చ ప్రెజల్ జల ఇస్రాయేలుల్‍క రచ్చించుప కెర్లొ దేముడు పడ్తొ జేఁవ్ ప్రెజల్‍తెచ జోవయింక నంపనెంజిలసక 1:5 నిర్గమకాండుమ్ 32:1-28, 35, సంక్యాకాండుము 11:1, 14:29, 30, 35.మొర్తి సిచ్చ దిలన్.
అన్నె, జోవయింక దిలి కామ్, జోవయింక దిలి టాన్ ములిల 1:6 ఆదికాండుమ్ 6:1-7, పేతురు రెగిడ్లి 2 నంబర్ ఉత్రుమ్ 2:4. జేఁవ్ దూతల్ మాన్సుల్‍చ తేర్‍బోదల్ తెన్ లంజె జల.దేముడుచి దూతల్‍క దేముడు కిచ్చొ సిచ్చ దా అస్సె మెలె, ఎత్కిక తీర్పు కెర్తి ఆకర్ దీస్‍క, ముక్కిమ్ జలి దీసిక జేఁవ్ సిచ్చ జతె ఎదక, ఎట్టొచి కంట ఎట్టొ తిలిస్‍చి అందర్‍తె జేఁవ్ రకితి రితి, కో కెఁయఁక యిపుక నెతిర గొల్సుల్ తెన్ జో బంద దా అస్సె.
దస్సియి కి, అమ్‍క అన్నెక్ కామ్ జాగర్త దెకయ్‍తయ్. కేన్ మెలె, § 1:7 ఆదికాండుమ్ 18:20-29 చి పేతురు రెగిడ్లి 2 నంబర్ ఉత్రుమ్ 2:6 దెక.సొదొమ చి గొమొరా పట్నల్ చి జోవయించి సుట్టునంతచ పట్నల్‍చ మాన్సుల్ కి దేముడు సెలవ్ నే దిలి రితి వేరయ్ ఆసల్ జా, మున్సుబోదల్ తెన్ మున్సుబోదల్ సాని జతె తిల. అమ్‍క జాగర్త దెకయ్‍తి రిసొ జోవయించి సిచ్చ కిచ్చొ మెలె, ఆగితె సిచ్చ జల, చి కెఁయఁక నే విజితి ఆగితె జేఁవ్ సిచ్చ జవుల.
దస్సి, * 1:8 పేతురు రెగిడ్లి 2 నంబర్ ఉత్రుమ్ 2:10 దెక.తుమ్‍చి సంగుమ్‍తె బెదిల ఉప్రమెన్సుచి ఈంజేఁవ్ మాన్సుల్ కి, వెర్రి సివ్నల్ దెకిల్ రిత జా, లంజెకమొ కెర జోవయించి ఆఁగ్ గార్ కెరంతతి, దేముడుచి అదికారుమ్‍క బితి నాయ్, చి జో దేముడు కబుర్ తెద్రయ్‍ల పరలోకుమ్‍చి గవురుమ్‍చి ఉజిడ్‍చ దేముడుచ దూతల్‍క 1:8 పూర్గుమ్ ‘దేముడు దెతి సిచ్చ జర్గు కెరుక’ మెన మాన్సు రూపుమ్ జల దొగుల దూతల్ ఏక్ సుట్టు సొదొమ పట్నుమ్‍తె గెతికయ్, జా పట్నుమ్‍చ మున్సుబోదల్ జేఁవ్ దూతల్‍క లంజె కెర జోవయించి మరియాద కడుక ఉచర్ల. ఎత్కి అదికారుమ్ తిలొ దేముడు జోవయింక అడ్డు కెర గుడ్డి కెర్లన్. ఆదికాండుమ్ 18:20, 22, చి 19:1-11. యూదా ఈంజ ఉత్రుమ్ రెగిడ్ల పొదులె కి ప్రబుచ కబుర్లు సంగిల మాన్సుల్‍క పాపుమ్‍చ మాన్సుల్ దూసుప కెర్తె తిల, చి అగ్గెచి ఇన్నెక టాలి జతయ్.దూసుప కెర్తతి. 1:9 పేతురు రెగిడ్లి 2 నంబర్ ఉత్రుమ్ 2:11 దెక.గని మోసే పూర్గుమ్‍చొ § 1:9 ద్వితీయోపదేశ కాండుము 34:1-8.మొర్లిస్‍తె జోచి ఆఁగ్‍చి రిసొ వెల్లొ దూత జలొ మికాయేలుచి ఉప్పిరి సయ్‍తాన్ వాదన కెర్లి పొది, మికాయేలు సయ్‍తానుక దూసుప కెర్తి తీర్పు సంగుక అదికారుమ్ ఉచరనె నాయ్, గని ఎక్కి ఈంజ, “ప్రబుయి తుక తుచి తప్పుచి తీర్పు సంగుస్” మెలన్.
10 * 1:10 పేతురు రెగిడ్లి 2 నంబర్ ఉత్రుమ్ 2:12.అమ్ అప్పె సంగిత ఉప్రమెన్సుచ మాన్సుల్, మాత్రుమ్, జేఁవ్ అర్దుమ్ నే కెరన్లిసి కిచ్చొ జలెకి జేఁవ్‍క దూసుప కెర్తతి, అన్నె, జంతువుల్ రిత అర్దుమ్ నెంతె జోవయించి ఆఁగిచ ఆసల్ కీసి దస్సే జర్గు కెరంతతి గే మెన జేఁవ్ కి దస్సి, బుద్ది నెంతె, జోవయించి ఆఁగిచ ఆసల్ కెర కెర పాడ్ కెరంతతి. జా ఆస జర్గు కెరంతిసి జోవయింక సొంత పాడ్ కెర్తయ్. 11 అయ్యొ! జోవయించి సిచ్చ కెద్ది సిచ్చ! కిచ్చొక మెలె, 1:11 ఆదికాండుమ్ 4:1-16.బావొస్‍క మార్లొ కయీను పూర్గుమ్‍చొ గెలి వాట్ ఇండితతి, చి కిచ్చొ కిచ్చొ డబ్బుల్ లాబుమ్‍క ఆస జా, 1:11 పేతురు రెగిడ్లి 2 నంబర్ ఉత్రుమ్ 2:15 దెక. బిలామ్ ఎత్కి అదికారుమ్ తిలొ దేముడుచ కబుర్లు సంగితొసొ జలెకి, చెత్తర్ తప్పుల్ కెర్లొ. ఎత్కి అదికారుమ్ తిలొ దేముడుచి కోడు మార్సుప కెరుక ఉచర్లొ, ఎత్కి అదికారుమ్ తిలొ దేముడుక విరోదుమ్ తిల మాన్సుల్ “డబ్బుల్ దెమ్‍దె” మెంతికయ్, జా డబ్బుల్ ఆసకయ్ ఎత్కి అదికారుమ్ తిలొ దేముడుచి కోడు పిట్టవుక ఉచర్లొ, సంక్యాకాండుము 22:2-35, 31:16. పడ్తొ, బొమ్మల్‍క బలి దిలిసి ప్రెజల్ కంక సికడ్లొ, చి ప్రెజల్ లంజె జతి రితి సికడ్లొ, డీసయ్‍లిసి 2:14.బిలామ్ పూర్గుమ్‍చొ కెర్లి తప్పుతె జేఁవ్ కి జోవయించి బుద్ది వికంతతి, చి § 1:11 సంక్యాకాండుము 16:1-35.కోరహు పూర్గుమ్‍చొ కీసి మోసేచి దేముడు దిలి అదికారుమ్ పాడ్ కెరుక ఉచర్లొ గే, జేఁవ్ కి దస్సి, దేముడుచి కామ్ జోచి అదికారుమ్ పిట్టవుక ఉచర్తతి, చి కోరహు చి జోచి పచ్చెన గెల మాన్సుల్‍చి రితి నాసెనుమ్‍చి సిచ్చ జా * 1:11 కోరహుక చి జోవయించ సగుమ్‍జిన్ మాన్సుల్‍క బుఁయి గీడ గెలన్, చి జోవయించ అన్నె సగుమ్‍జిన్ మాన్సుల్ ఆగిక డడ్డయ్ గెల.మొరుల.
12 పడ్తొ, ప్రబుచి తెడిచి తుమ్‍చి ప్రేమ దెకయ్‍తి గుర్తుచి 1:12 పేతురు రెగిడ్లి 2 నంబర్ ఉత్రుమ్ 2:13.అన్నిమ్ కెర్తిస్‍తె జేఁవ్ ఉప్రమెన్సుచ మాన్సుల్ బెద, అన్నె మాన్సుల్‍క నాయ్, గని జోవయింక జెఁవ్వి దెకన, ఇస్టుమ్ అయ్‍లి రితి గమ్మత్ తెన్ కతిస్‍క, జేఁవ్ మరియాద నెంజిలిస్‍క ముర్కి మర్కల్ రిత జా, జా ప్రేమ దెకయ్‍తి గుర్తుచి అన్నిమ్‍చి విలువ కడ్తతి. అన్నె జేఁవ్, 1:12 పేతురు రెగిడ్లి 2 నంబర్ ఉత్రుమ్ 2:17 దెక.వాదు కెర్లె మబ్బు తిలె కి పాని నే జెతె కీసి ఉడ్డ గెతయ్, గే, జేఁవ్ కి దస్సి. జేఁవ్ కి జా మబ్బుచి రితి కామ్‍క నెంజితి. అన్నె, అంజూరుమ్ రూకు చెంగిల్ తిలె, చల్లి పొది పాసి అయ్‍లె పొది రూక్‍తె పండ్లు దెరుల, గని పంటొ లాయితి పొది పాసి అయ్‍లె కి, జేఁవ్ మాన్సుల్ కామ్‍క నెంజితొ రూకు రిత జా, చి § 1:12 మాములుమ్ మొర్ను కి తయెదె, ఆకర్‍చి మొర్ను కి తయెదె. ఆకర్‍చి మొర్ను మెలె, ప్రబుక విరోదుమ్ జలస వెల్లి ఆగి గొయ్‍తె సిచ్చ జతిసి, ఈంజ. డీసయ్‍లిసి 2:11, 20:6, 14 చి 21:8 దెక. మెలె, మొర్లొ రూకు రిత జా, పలితుమ్ దెర్తి నాయ్, చి జేఁవ్ పలితుమ్ దెర్లిస్‍చి రుజ్జు డీసిలి పడ్తొక ఉట్కి జా పూర్తి మొరుల.దొవ్వెర్ మొర్ల రిత జతతి. 13 అన్నె జేఁవ్, సముద్రుమ్‍తెచ వెర్రి కెర్టల్‍చ రిత జా, జోవయించి సొంత పాపుమ్‍చి పొగ్గుర్ ఉడ్డిత్ రితి కెర్తతి. అన్నె కీస జతతి మెలె, ఎక్కితె సొంత టాన్‍తె వాట్ పిట బుల్తె తిల సుక్కల్‍చ రిత తవుల, చి దేముడు దిలి జోవయించి సిచ్చ కిచ్చొ మెలె, * 1:13 పేతురు రెగిడ్లి 2 నంబర్ ఉత్రుమ్ 2:17.ఎత్కిచి కంట అందర్ తిలిస్‍తె గెచ్చుల.
14 తొలితొచొ మాన్సు ఆదాము ఎక్కిలొ తెంతొ హనోకు ఎద వర్స తెన్ సత్తు కుటుంబల్ జలి. హనోకు దేముడుచి సుద్ది తిలి ఆత్మ తెన్ ఇనాయంచి రిసొ ఇనెయి మెన సంగిలన్.
“ఆదె, జోవయించ పరలోకుమ్‍చ ఎతివాట్‍జిన్ దూతల్ ఎత్కి తెన్
15 ‘ఎత్కిక తీర్పు కెరుక, చి దేముడుక నేన్లస
నెసిలస ఎత్కిక,
జోచి మరియాద కడ్త జేఁవ్ కెర్ల పాపుమ్ కమొచి రిసొ
జోవయించి నేరిమ్ వయడుక,
చి జోవయించి రిసొ జేఁవ్ పాపుమ్‍లు సంగిల ఎత్కి కోపుమ్ కోడుచి నేరిమ్ వయడుక’ మెన
ప్రబు ఉత్ర అయ్‍లన్.”
16 ఉప్రమెన్సుచి అమ్ సంగిల మాన్సుల్ నిజుమి తిరీమ్ తిరీమ్ గోసల్ లట్టబ్తస, దేముడుచి ఉప్పిరి సేంతుమ్ నెంజ వేర వేరచి ఒగ్గర్‍క ఆస జతస, జోవయించ ఆసల్ రితి ఇస్టుమ్ అయ్‍లి రితి ఇండితస, బడాయ్ లట్టబ్తస, లాబుమ్‍క అన్నె మాన్సుల్‍క పులయ్‍తస జవుల.
సత్తిమ్‍చ నంపజలసక అన్నె జాగర్త సంగిలిసి
17 తూమ్, ప్రేమ తిల బావుడ్లు, తుమ్ కిచ్చొ ఉచార కెర మెలె, 1:17 పేతురు రెగిడ్లి 2 నంబర్ ఉత్రుమ్ 3:2 దెక.అమ్‍చొ ప్రబు జలొ యేసుక్రీస్తుచ బారికుల్ జోచి సెక్తిక సంగిలిసి. 18 జేఁవ్ జోవయించ బారికుల్ తుమ్‍క,
1:18 పేతురు రెగిడ్లి 2 నంబర్ ఉత్రుమ్ 3:3 దెక.“ఆకర్ దినాల్‍క సత్తిమ్‍చి ఉప్పిరి ఆఁస్తస బార్ జవుల.
దేముడుక విరోదుమ్ జల జోవయించి
పాపుమ్‍చ ఆసల్ రితి ఇండుల”
మెన తుమ్‍క సంగిల. 19 జేఁవ్ సంగిల్ రితి ఈంజేఁవ్వి మాన్సుల్ నంపజలసతె జట్లు కెరయ్‍తతి, దేముడుచి సుద్ది జోవయించి పెట్టి తయె నాయ్, చి జోవయించి సొంత ఆఁగుచ ఆసల్ రితి ఇండితతి.
20 గని తూమ్, ప్రేమ తిల బావుడ్లు, ప్రబుచి సత్తిమ్‍చి చి తుమ్‍చి నముకుమ్‍తె డిట్టుమ్ కెరన. దేముడుచి సుద్ది తిలి ఆత్మసెక్తిక ప్రార్దన కెర. 21 దేముడుచి ప్రేమ ఇండుక దెకన. పరలోకుమ్‍తె బెద కెఁయఁక తెఁయఁక జితి వరుమ్ అమ్‍చొ ప్రబు జలొ యేసుక్రీస్తు జర్గు కెర్తె ఎదక, జాక నిదానుమ్ రక. 22 పడ్తొ, సగుమ్‍జిన్ అన్మానుమ్ జా అస్తి. జోవయించి ఉప్పిరి కన్కారుమ్ జా, సత్తిమ్ దెకవ. 23 సగుమ్‍జిన్‍క ఆగి తెంతొ ఉర్లిల్ రితి సయ్‍తాన్‍చి తెంతొ రచ్చించుప కెర, పడ్తొ, సగుమ్‍జిన్‍క, జోవయించి పాపుమ్‍తె నే బెదితి రితి జాగర్త తా, బియఁ జోవయింక కన్కారుమ్ దెక.
ఆకర్ కోడు
24 జలె, తుమ్ పాపుమ్‍తె అన్నె నే సేడ్తి రితి తుమ్‍క రకుక తెర్లొ, జోవయించి పరలోకుమ్‍చి ఉజిడ్‍తె తుమ్ పొరపాట్ నెంతె సర్ద తెన్ జోచి మొక్మె టీఁవ్‍తి రితి దొర్కు జలిసి జెయిమ్ కెరుక తెర్లొ 25 ఎక్కిలొ దేముడు జలొ, అమ్‍చొ ప్రబు జలొ యేసుక్రీస్తుచి అత్తి అమ్‍క రచ్చించుప కెర్తొసొ జలొ దేముడుక పరలోకుమ్‍చి ఉజిడి, గవురుమ్, అదికారుమ్, సెక్తి, కిచ్చొ నెంజిలి అగ్గె తెంతొ తా, అప్పె కి, కెఁయఁక తెఁయఁక కి నే పిట్తె తవుస్! ఆమేన్!

*1:1 1:1 నెంజిలె, యేసుక్రీస్తుచి సేవ కెర్తు మెన తుమ్ నాసెనుమ్ నే జతి రితి ఎత్కి అదికారుమ్ తిలొ దేముడు దెక తిల,….

1:1 1:1 నెంజిలె గొతిమాన్సు నెంజిలె గొత్తి సుదొ.

1:4 1:4 పేతురు రెగిడ్లి 2 నంబర్ ఉత్రుమ్ 2:1చి కోడుతె ‘దస్సి జర్గు జయెదె’ మెన సంగిలన్. ఇన్నె, యూదా రెగిడ్లిస్‍తె ‘జర్గు జలి’ మెన దెకితసుమ్.

§1:4 1:4 పేతురు రెగిడ్లి 2 నంబర్ ఉత్రుమ్ 2:19 దెక.

*1:4 1:4 పేతురు రెగిడ్లి 2 నంబర్ ఉత్రుమ్ 2:1 దెక.

1:5 1:5 నిర్గమకాండుమ్ 32:1-28, 35, సంక్యాకాండుము 11:1, 14:29, 30, 35.

1:6 1:6 ఆదికాండుమ్ 6:1-7, పేతురు రెగిడ్లి 2 నంబర్ ఉత్రుమ్ 2:4. జేఁవ్ దూతల్ మాన్సుల్‍చ తేర్‍బోదల్ తెన్ లంజె జల.

§1:7 1:7 ఆదికాండుమ్ 18:20-29 చి పేతురు రెగిడ్లి 2 నంబర్ ఉత్రుమ్ 2:6 దెక.

*1:8 1:8 పేతురు రెగిడ్లి 2 నంబర్ ఉత్రుమ్ 2:10 దెక.

1:8 1:8 పూర్గుమ్ ‘దేముడు దెతి సిచ్చ జర్గు కెరుక’ మెన మాన్సు రూపుమ్ జల దొగుల దూతల్ ఏక్ సుట్టు సొదొమ పట్నుమ్‍తె గెతికయ్, జా పట్నుమ్‍చ మున్సుబోదల్ జేఁవ్ దూతల్‍క లంజె కెర జోవయించి మరియాద కడుక ఉచర్ల. ఎత్కి అదికారుమ్ తిలొ దేముడు జోవయింక అడ్డు కెర గుడ్డి కెర్లన్. ఆదికాండుమ్ 18:20, 22, చి 19:1-11. యూదా ఈంజ ఉత్రుమ్ రెగిడ్ల పొదులె కి ప్రబుచ కబుర్లు సంగిల మాన్సుల్‍క పాపుమ్‍చ మాన్సుల్ దూసుప కెర్తె తిల, చి అగ్గెచి ఇన్నెక టాలి జతయ్.

1:9 1:9 పేతురు రెగిడ్లి 2 నంబర్ ఉత్రుమ్ 2:11 దెక.

§1:9 1:9 ద్వితీయోపదేశ కాండుము 34:1-8.

*1:10 1:10 పేతురు రెగిడ్లి 2 నంబర్ ఉత్రుమ్ 2:12.

1:11 1:11 ఆదికాండుమ్ 4:1-16.

1:11 1:11 పేతురు రెగిడ్లి 2 నంబర్ ఉత్రుమ్ 2:15 దెక. బిలామ్ ఎత్కి అదికారుమ్ తిలొ దేముడుచ కబుర్లు సంగితొసొ జలెకి, చెత్తర్ తప్పుల్ కెర్లొ. ఎత్కి అదికారుమ్ తిలొ దేముడుచి కోడు మార్సుప కెరుక ఉచర్లొ, ఎత్కి అదికారుమ్ తిలొ దేముడుక విరోదుమ్ తిల మాన్సుల్ “డబ్బుల్ దెమ్‍దె” మెంతికయ్, జా డబ్బుల్ ఆసకయ్ ఎత్కి అదికారుమ్ తిలొ దేముడుచి కోడు పిట్టవుక ఉచర్లొ, సంక్యాకాండుము 22:2-35, 31:16. పడ్తొ, బొమ్మల్‍క బలి దిలిసి ప్రెజల్ కంక సికడ్లొ, చి ప్రెజల్ లంజె జతి రితి సికడ్లొ, డీసయ్‍లిసి 2:14.

§1:11 1:11 సంక్యాకాండుము 16:1-35.

*1:11 1:11 కోరహుక చి జోవయించ సగుమ్‍జిన్ మాన్సుల్‍క బుఁయి గీడ గెలన్, చి జోవయించ అన్నె సగుమ్‍జిన్ మాన్సుల్ ఆగిక డడ్డయ్ గెల.

1:12 1:12 పేతురు రెగిడ్లి 2 నంబర్ ఉత్రుమ్ 2:13.

1:12 1:12 పేతురు రెగిడ్లి 2 నంబర్ ఉత్రుమ్ 2:17 దెక.

§1:12 1:12 మాములుమ్ మొర్ను కి తయెదె, ఆకర్‍చి మొర్ను కి తయెదె. ఆకర్‍చి మొర్ను మెలె, ప్రబుక విరోదుమ్ జలస వెల్లి ఆగి గొయ్‍తె సిచ్చ జతిసి, ఈంజ. డీసయ్‍లిసి 2:11, 20:6, 14 చి 21:8 దెక. మెలె, మొర్లొ రూకు రిత జా, పలితుమ్ దెర్తి నాయ్, చి జేఁవ్ పలితుమ్ దెర్లిస్‍చి రుజ్జు డీసిలి పడ్తొక ఉట్కి జా పూర్తి మొరుల.

*1:13 1:13 పేతురు రెగిడ్లి 2 నంబర్ ఉత్రుమ్ 2:17.

1:17 1:17 పేతురు రెగిడ్లి 2 నంబర్ ఉత్రుమ్ 3:2 దెక.

1:18 1:18 పేతురు రెగిడ్లి 2 నంబర్ ఉత్రుమ్ 3:3 దెక.