ప్రకటన పుస్తకుమ్
జర్గు జంక తిలిసి దేముడు బారిక్ జలొ యోహానుక డీసయ్‍లిసి
1
మొదొల్ కోడు
యేసుక్రీస్తు, జోచ సేవ కెర్తసక దెకవుక మెన బే బేగి జర్గు జంక తిలిసి దేముడు అబ్బొసి జోక దిలన్. బే బేగి జర్గు జంక తిలిసి జా ఎత్కి, జోచొ సేవ కెర్తొసొ యోహానుక జోచొ దూతచి అత్తి డీసవ దిలయ్. జలె, దేముడుచి ఈంజ కబుర్‌చి రిసొ, యేసుక్రీస్తు దెకయ్‍లి ఈంజ సాచిచి రిసొ, జా ఎత్కి దెకిలిస్‍చి రిసొ యోహాను ఇన్నె సాచి రెగిడ్తసి. జర్గు జంక తిలిస్‍చి ఈంజ కబుర్ అన్నె కో సదు కెరుల గే, ఇన్నెక కో సూన ఇన్నె సంగిల్ రితి కెరుల గే, జోక చెంగిలి. కిచ్చొక మెలె, ఈంజ జర్గు జంక దెర్తి సమయుమ్ పాసి జా జెతయ్.
ఆసియా ప్రదేసిమ్‍చ * 1:4 యూదుల్ తెన్, ‘సత్తు’ మెలి నంబర్‍క కిచ్చొ అర్దుమ్ మెలె, పూర్తి తిలిసి ఇన్నె దొన్నిచి తిన్ని నంబర్లు అద్యయల్‍తె ఏక్ సత్తు సంగుమ్‍లుచ నవ్వొ దెర జోవయింక ఎక్కెక్ కబుర్లు సంగెదె, గని ఏక్ వేల ఈంజ ‘సత్తు’ నంబర్ ఒండి లోకుమ్‍చ నంపజలసచ సంగుమ్‍లు మొత్తుమ్‍క కి ఏక్ టాలి జయెదె.సత్తు 1:4 ‘సంగుమ్’ మెలె, ఏక్‍తెచ నంపజలస మొత్తుమ్‍క ‘సంగుమ్’ మెనుక జతయ్. సంగుమ్‍ల్‍చక ఆఁవ్ యోహాను కిచ్చొ కబుర్ రెగిడ్తసి మెలె, కెఁయఁక తెఁయఁక తిలొసొ, తతొసొ, జెంక తిలొసొ తెంతొ, పడ్తొ జోచి సింగాసనుమ్‍చి పుర్రెతొ తతా 1:4 సత్తు ఆత్మల్ మెలె, ఎత్కి అదికారుమ్ తిలొ దేముడుచి సుద్ది తిలి ఆత్మక సంగితయ్. ఇన్నె సత్తు మెలె, పూర్తి తిలిస్‍చి అర్దుమ్ కి, పూర్తి సత్తిమ్ తిలిస్‍చి అర్దుమ్ కి తయెదె. పూర్తి సెక్తి తిలిస్‍చి అర్దుమ్ కి ఉచరుక జయెదె. పడ్తొ ఒండి లోకుమ్‍తె తిలిసి ప్రబుచి ఆత్మ దెకితిస్‍చి అర్దుమ్ కి ఉచరుక జయెదె; జెకర్యా 4:10.సత్తు ఆత్మల్ తెంతొ, పడ్తొ నంపజతి సాచి నిదానుమ్‍తె ఇండ, మొర అన్నె జీవ్ జతసక తొల్సుర్ జతొ, ఒండి లోకుమ్‍చ రానల్‍క ఏలుప కెర్తొ యేసుక్రీస్తు తెంతొ దయ, సేంతుమ్, తుమ్‍చి ఉప్పిరి తవుస్. యేసుక్రీస్తు అమ్‍క ప్రేమ కెర, జోచి మొర్నిచి అర్పితుమ్ జలి సొంత లొఁయి సువడ కెర, అమ్‍చ పాపల్‍చి సిచ్చ తెంతొ అమ్‍క విడ్దల్ కెర్లన్. జో అమ్‍క జోచొ దేముడు జలొ జోచొ అబ్బొస్‍చి రాజిమ్, పూజర్లు జతి రితి, సేవ కెరుక మెన జో జర్గు కెర అస్సె. జా ఎత్కిచి రిసొ జో యేసుక్రీస్తుక కెఁయఁక తెఁయఁక గవురుమ్ అదికారుమ్ తవుస్! § 1:6 ఎబ్రీ బాస తెన్ ఇన్నె ‘ఆమేన్’ మెనుల. జా కోడుచి అర్దుమ్ కిచ్చొ మెలె, ‘తెద్దిలి!’. ‘జర్గు జవుస్!’ఆమేన్! ఈందె, మబ్బుల్ తెన్ జో పరలోకుమ్ తెంతొ అన్నె ఉత్ర జెయెదె, చి ఎత్కి అంకివొ జోక దెకుల. జోక మార్లస ఎత్కిజిన్ కి. అన్నె జోక అగ్గె మార తిలస్ జలె ‘బలే తప్పు కెర్లమ్’ మెన ఒండి లోకుమ్‍చ సెకుమ్‍లుచ మాన్సుల్ ఏడుకుడు జవుల. దస్సి జర్గు జవుస్! * 1:7 ఎబ్రీ బాస తెన్ ‘ఆమేన్!’ మెనుల. కుపియ బాస తెన్ తెదిలి మెన సవుల ఆమేన్!
కెఁయఁక తెఁయఁక తిలొసొ, తతొసొ, జెంక తిలొసొ, ఎత్కి అదికారుమ్ తిలొ ప్రబు జలొ దేముడు, జొయ్యి మొదొల్ జొయ్యి ఆకర్ మెన అర్దుమ్ జలి, “ఆఁవ్ అల్ఫా, ఆఁవ్ ఓమెగ” మెన సంగితయ్.
పత్మాస్ డిబ్బతె యోహాను తిలి పొది యేసుప్రబు డీసిలిసి
ఆఁవ్ తుమ్‍చొ బావొ జలొ యోహాను, జలె, యేసుచి తెడి తుమ్‍చి తెన్ ఈంజ కాలుమ్‍చ బాదల్ సేడ తుమ్‍చి తెన్ ఓర్సుప జతసుమ్. తుమ్‍చి తెన్ యేసుచి తెడి జోచి రాజిమ్‍తె, బెద ఏలుప కెర్తసుమ్. జలె, ఆఁవ్ యోహాను, దేముడు దిలి సుబుమ్ కబుర్, యేసుచి రిసొచి సాచి, సూనయ్‍తె తిలి రిసొ జేలి జా పత్మాస్ డిబ్బతె తిలయ్. 10 ఒత్త తిలె, ప్రబుచి బక్తి కెర్తి సెలవ్ కడన్లి దీసి, దేముడుచి జో యేసుప్రబుచి ఆత్మతె అంచి ఆత్మ తెన్ ఆఁవ్ బెరవ తిలి పొది, అంచి పడ్తొ, నప్పిర్‍మూరిచి అవాడ్ కీసి గట్టిఙ జయెదె గే, దస్సి ఏక్ ఒగ్గర్ అవాడ్ సూన్లయ్. 11 “తుయి అప్పె కిచ్చొ దెకితె గే, ఏక్ 1:11 నెంజిలె ‘వెల్లి పుస్తకుమ్’. జేఁవ్ పొదులె ఏక్ వెల్లి పుస్తకుమ్‍తె రెగ్డ, సదు కెర తిఁయ తతి పొది, సుట్టుప కెర తిఁయ తవుల.పుస్తకుమ్‍తె రెగ్డ, నంపజలసచ ఆఁవ్ సంగిత సత్తు సంగుమ్‍లుతె తెద్రవు. ఎపెసు, స్ముర్న, పెర్గము, తుయత్తెర, సార్దీస్, పిలదెల్పియ, అన్నె లవొదికయ పట్నుమ్‍తెచి సత్తు సంగుమ్‍లుతె తెద్రవు” మెన జా అవాడ్ అంక సంగిలన్.
డీసన్ సేడ్లిసి
12 తెదొడి అంక జా కోడు సంగిలి అవాడ్ తిలొసొక దెకుక మెన, ఆఁవ్ పసిల్‍లె, సత్తు దివ్వొ తిత బఙర్‍క తెయార్ కెర్ల తంబల్ దెకిలయ్. 13 జేఁవ్ తంబల్‍చి నెడ్‍మె ఎక్కిలొ టీఁవొజ తిలొ. జో కీసొ తిలొ మెలె, 1:13 దానియేలు 7:13, 14.మాన్సు జా జెర్మిలొ రితొ డీస, చట్టె పాఁవితి దిగిల్ లాల్‍చి గలన తా, గుండె బఙర్‍చి పట్క § 1:13 యూదుల్‍చి అలవాట్ తెన్ దసొ దిగిల్ పాలుమ్ చి బఙార్ రగుమ్ పట్క ఎత్కి అదికారుమ్ తిలొ దేముడుక ఎత్కిక వెల్లొ పూజరి జలొ కేన్ జవుస్ మాన్సు గలన బందన తయెదె. ఇన్నె, యేసుక ‘జో ముక్కిమ్ జలొ పూజరి’ మెన ఈంజ టాలి రుజ్జు దెకయ్‍తయ్.బందన తిలొ. 14 జోచి * 1:14 దానియేలు 7:9.బోడిచి సెండి, పూర్తి చొక్కిలి ఊలుచి ఎదిలి, మంచుచి ఎదిలి చొకు తయెదె. జోచ అంకివొ, ఆగివొ లగిలి రితి తిల. 15 జోచ చట్టొ, ఆగితె డడ్డ దగదగాల్న మెర్సుప జతి కంచుచి రితి తిల. జోచి అవాడ్, వెల్లి బూరుమ్‍చి పాని సూఁయి జతి అవాడ్‍చి రితి బడబడాల్న జయెదె. 16 జోచొ ఉజిల్ అత్తి సత్తు సుక్కల దెర తిలన్, చి జోచి చోండి తెంతొ దొన్ని పక్కలె వాండి తిలి కండా బార్ జతె తిలి, చి జోచి మొకొమ్, పొద్దు పూర్తి సత్తు తెన్ ఉజిడి లగితె పొది కీసి తయెదె గే, దస్సి జలె.
17 జోక దెకిల్ బేగి, మొర్లొ రితొ జా జోచి చట్టె సేడ గెలయ్. గని జోచొ ఉజిల్ ఆతు తెన్ అంక చడ, అంక కిచ్చొ మెలన్ మెలె, “తుయ్ బి నాయ్. ఆఁవ్ తొలితొచొ కి ఆకర్‍చొ కి. 18 ఆఁవ్ జీవ్ తిలొసొ జీవ్ దెతొసొ. ఆఁవ్ మొర్లయ్, గని అన్నె జీవ్ జా కెఁయఁక తెఁయఁక జివ్వి తయిందె, అన్నె మొర్నుక చి మొర్లస్‍క రకితి టాన్‍కచి 1:18 మెలె, మాన్సు ఒత్త తంక, నెంజిలె విడ్దల్ జా పరలోకుమ్‍తె నెంజిలె ఆగి గొయితె గెచ్చుక సెలవ్ దెతి సెక్తి కచి మెలె, యేసుచి.తాలుమ్ అంచి అత్తి అస్సె. 19 జాకయ్ తుయి కిచ్చొ అప్పె దెకితసి గే, రెగుడు. అప్పెచి కి పడ్తొక జర్గు జంక తిలిసి కి. 20 పడ్తొ అంచొ ఉజిల్ అత్తి తిల సత్తు సుక్కల్, చి బఙర్‍క తెయార్ కెర్ల సత్తు దీవుకంబల్‍చి అర్దుమ్, సత్తు సుక్కల్ సత్తు సంగుమ్‍లుచ దూతల్ జవుల, చి సత్తు దీవుకంబల్, జేఁవ్ సత్తు సంగుమ్‍లుయి జవుల” మెలన్.

*1:4 1:4 యూదుల్ తెన్, ‘సత్తు’ మెలి నంబర్‍క కిచ్చొ అర్దుమ్ మెలె, పూర్తి తిలిసి ఇన్నె దొన్నిచి తిన్ని నంబర్లు అద్యయల్‍తె ఏక్ సత్తు సంగుమ్‍లుచ నవ్వొ దెర జోవయింక ఎక్కెక్ కబుర్లు సంగెదె, గని ఏక్ వేల ఈంజ ‘సత్తు’ నంబర్ ఒండి లోకుమ్‍చ నంపజలసచ సంగుమ్‍లు మొత్తుమ్‍క కి ఏక్ టాలి జయెదె.

1:4 1:4 ‘సంగుమ్’ మెలె, ఏక్‍తెచ నంపజలస మొత్తుమ్‍క ‘సంగుమ్’ మెనుక జతయ్.

1:4 1:4 సత్తు ఆత్మల్ మెలె, ఎత్కి అదికారుమ్ తిలొ దేముడుచి సుద్ది తిలి ఆత్మక సంగితయ్. ఇన్నె సత్తు మెలె, పూర్తి తిలిస్‍చి అర్దుమ్ కి, పూర్తి సత్తిమ్ తిలిస్‍చి అర్దుమ్ కి తయెదె. పూర్తి సెక్తి తిలిస్‍చి అర్దుమ్ కి ఉచరుక జయెదె. పడ్తొ ఒండి లోకుమ్‍తె తిలిసి ప్రబుచి ఆత్మ దెకితిస్‍చి అర్దుమ్ కి ఉచరుక జయెదె; జెకర్యా 4:10.

§1:6 1:6 ఎబ్రీ బాస తెన్ ఇన్నె ‘ఆమేన్’ మెనుల. జా కోడుచి అర్దుమ్ కిచ్చొ మెలె, ‘తెద్దిలి!’. ‘జర్గు జవుస్!’

*1:7 1:7 ఎబ్రీ బాస తెన్ ‘ఆమేన్!’ మెనుల. కుపియ బాస తెన్ తెదిలి మెన సవుల

1:11 1:11 నెంజిలె ‘వెల్లి పుస్తకుమ్’. జేఁవ్ పొదులె ఏక్ వెల్లి పుస్తకుమ్‍తె రెగ్డ, సదు కెర తిఁయ తతి పొది, సుట్టుప కెర తిఁయ తవుల.

1:13 1:13 దానియేలు 7:13, 14.

§1:13 1:13 యూదుల్‍చి అలవాట్ తెన్ దసొ దిగిల్ పాలుమ్ చి బఙార్ రగుమ్ పట్క ఎత్కి అదికారుమ్ తిలొ దేముడుక ఎత్కిక వెల్లొ పూజరి జలొ కేన్ జవుస్ మాన్సు గలన బందన తయెదె. ఇన్నె, యేసుక ‘జో ముక్కిమ్ జలొ పూజరి’ మెన ఈంజ టాలి రుజ్జు దెకయ్‍తయ్.

*1:14 1:14 దానియేలు 7:9.

1:18 1:18 మెలె, మాన్సు ఒత్త తంక, నెంజిలె విడ్దల్ జా పరలోకుమ్‍తె నెంజిలె ఆగి గొయితె గెచ్చుక సెలవ్ దెతి సెక్తి కచి మెలె, యేసుచి.