2
ఎపెసు పట్నుమ్‍తెచ సంగుమ్‍చక చి ఉత్రుమ్
“ఎపెసు పట్నుమ్‍చ సంగుమ్‍చొ దూతక ఇసి మెన రెగుడు. * 2:1 1:20 దెక.సత్తు సుక్కల్ జోచి ఉజిల్ అత్తి దెరితొ, దివ్వొ తిత సత్తు బఙర్‍చ తంబల్‍చి నెడిమి బులితొసొ తుమ్‍క సంగిలిస్ కిచ్చొ మెలె, 2:2 దొన్నిచి తిన్ని నంబర్లు అద్యయల్‍తె ‘సత్తు సంగుమ్‍లుచ దూతల్‍క’ మెన ఎక్కెక్ కబుర్లు జోవయింక రెగ్డ అస్సె. ఎత్కి సంగుమ్‍చొ దూతక ఏక్ కబుర్. గ్రీకు బాస తెన్ ఈంజ ‘డీసయ్‍లిసి’ మెలి పుస్తకుమ్‍తె ఈంజేఁవ్ సత్తు కబుర్లు రెగిడ్లిస్‍తె ఎత్కి కబుర్‌తె ‘తుయి’, ‘తుచి’, ‘తుక’ మెల కొడొ రెగ్డ అస్సె. గని ఎత్కి సంగుమ్‍చొ దూత జోవయించి సగుమ్‍చ మాన్సుల్ మొత్తుమ్‍క టాలి రితి జయెదె మెన, తుక తుమ్, తుచిక తుమ్‍చి, తుకక ‘తుమ్‍క’ మెన రెగ్డ అస్సుమ్. దస్సి 2:2 కోడుతె తుచ కమొక ‘తుమ్‍చ కమొ’ మెన, 2:3 నంబర్ కోడుతె తుయి ఒగ్గర్ తెన్ నిదానుమ్ ఓర్సుప జా అన్మానుమ్ నే జలిస్‍క తుమ్ ఒగ్గర్ తెన్ నిదానుమ్ ఓర్సుప జా అన్మానుమ్ నే జలిసి మెన రెగ్డ అస్సుమ్. దొన్నిచి తిన్ని నంబర్లు అద్యయల్ మొత్తుమ్‍తె ఈంజ సొస్టుమ్ కెర అస్సుమ్.తుచి కమొ కీసచ గే, తుయి అంచి కామ్ కెర కెర ఓర్సుప జా నిదానుమ్ తతిసి ఆఁవ్ జాని. మెలె, పాపుమ్‍తె ఇండిత మాన్సుల్‍క తుయి సంగుమ్‍తె నే బెదవంతె, ‘క్రీస్తుచ బారికుల్ ఆమ్’ మెన అబద్దుమ్‍క సంగిత గార్ మాన్సుల్‍క పరిచ్చ కెర, ‘క్రీస్తుచ నెంజితి’ మెన తుమ్ రుజ్జు కెర్లిసి కి ఆఁవ్ జాని. అంచి నావ్‌చి రిసొ తుమ్ ఒగ్గర్ నిదానుమ్ తెన్ ఓర్సుప జా అన్మానుమ్ నే జలిసి ఆఁవ్ జాని.
“గని తుచి ఏక్ తప్పుచి రిసొ అంక కిచ్చొ బాద అస్సె మెలె, కిచ్చొ తీర్పు సంగుక అస్సె మెలె, అంచి రిసొచి తుచితె తిలి తొలితొచి ప్రేమ పఁవ్స ముల దిలదు. జాకయ్, అగ్గె కీసి అంక ఒగ్గర్ ప్రేమ కెర్తె తిలదు, అప్పె కీసి అస్సుస్ గే ఉచర. అప్పెచి తప్పు ఒప్పన పెట్టి దుకుమ్ జా, తుమ్ తొలితొ నంపజలి పొది ఇండిలి ప్రేమ కమొ అప్పె తెంతొ అన్నె ఇండ. నెంజిలె, జా తప్పు ఒప్పన చెంగిల్ జతి రితి తుమ్ మార్సుప నే జలె, తుమ్‍తె ఆఁవ్ జా కెర, తుమ్‍చి దీవుకంబుమ్ ఉర్ల వెంట గెలిందె. జలె తుమ్‍తె చెంగిల్ కామ్ ఏక్ అప్పెక అస్సె. కిచ్చొ మెలె, జేఁవ్ 2:6 ఏక్ వేల బిలామ్ సికడ్లిసి; మెలె, బొమ్మల్‍క దిలిసి కతిసిచి లంజె కమొతె బెదితిసి; జేఁవ్ నీకొలాయితులు సికడ్ల. 2:14, 15 దెక.‘నీకొలాయితులు’ మెలసచ కమొ దూర్ కెర్తసు. ఆఁవ్ కి ఎద్గరె నెసిత కమొ తూమ్ కి నెసితసు.
“జలె, సంగుమ్‍ల్‍క § 2:7 మెలె, దేముడు అబ్బొస్‍చి యేసుచి ఆత్మ.దేముడుచి సుద్ది తిలి ఆత్మ ఇన్నెతెన్ కిచ్చొ సంగితయ్ గే, కంగ్డొ తిలొసొ సూన్‍తు. కో అంచి పరిచ్చతె జీనుల గే, దేముడుచి పరలోకుమ్‍చి తోఁటతె తిలి జీవ్ దెతి రూక్‍చ పండ్లు కంక దెయిందె.
స్ముర్న పట్నుమ్‍చ సంగుమ్‍చక చి ఉత్రుమ్
“పడ్తొ స్ముర్న పట్నుమ్‍చ సంగుమ్‍చొ దూతక ఇసి మెన రెగుడు.
“తొలితొ తిలొ, ఆకర్‍క తిలొ మొర అన్నె జీవ్ జలొసొ తుమ్‍క సంగిలిస్ కిచ్చొ మెలె, తుమ్ సేడ్త అల్లర్, తుమ్ బీద తిలిసి ఆఁవ్ జాని. బీద జలె కి, ఆత్మక సొమ్సారుమ్ జా అస్సుస్. పడ్తొ ‘యూదుల్ ఆమ్’ మెనన సత్తిమ్‍చ యూదుల్ నెంజిలస; సయ్‍తాన్‍చి సంగుమ్‍తె బెదితస జేఁవ్; జలె, తుమ్‍క దూసుప కెర్తిసి ఆఁవ్ జాని. 10 తుమ్ అప్పె సేడుక తిల అల్లర్‍చి రిసొ తుమ్ బియఁ నాయ్. ఈందె, తుమ్‍తె సగుమ్‍జిన్ పరిచ్చ జతి రితి, సయ్‍తాన్ జోక జేల్‍తె గలెదె, చి దెస్సు పొదుల్‍క అల్లర్ తెన్ తస్తె. మొరుక జలెకి తుమ్ నిదానుమ్ తా, చి తుమ్ జీన పరలోకుమ్‍తె తుమ్ కెఁయఁక తెఁయఁక జింక మెన బవుమానుమ్ దెయిందె.
11 “సంగుమ్‍ల్‍క అమ్‍చి దేముడుచి సుద్ది తిలి ఆత్మ ఇన్నెతెన్ కిచ్చొ సంగితయ్ గే, కంగ్డొ తిలొసొ సూన్‍తు. ఈంజ లోకుమ్‍తెచ అల్లర్‍తె కో అంచి ఆత్మసెక్తిక జీనుల గే, జా అన్నెక్ మొర్ను, సయ్‍తాన్‍తె సిచ్చ జతి మొర్ను, జోవయింక తయె నాయ్.
పెర్గము పట్నుమ్‍చ సంగుమ్‍చక చి ఉత్రుమ్
12 “పడ్తొ పెర్గము పట్నుమ్‍తెచ సంగుమ్‍చొ దూతక ఇసి మెన రెగుడు.
“దొన్ని పక్కలె వాండి కెర్లి కండా దెర్లొసొ తుమ్‍క సంగిలిస్ కిచ్చొ మెలె, 13 తుమ్ జితిసి కేనె గే జాని. కేనె మెలె, సయ్‍తాన్‍చి సింగాసనుమ్ తిలిస్‍తెయి. అంచి నావ్ డిట్టుమ్ దెరన్‍తసు, పడ్తొ అంక నిదానుమ్ నముకుమ్ తిలొ అంచి సాచి సంగితె తిలొ అంతిపయను బుల్తె తిలి పొది కి, తుమ్‍చి నెడిమి సయ్‍తాన్ జితిస్‍తె జో అంతిపయను జేఁవ్ మార్లె కి, అంచి రిసొచి తుమ్‍చి నముకుమ్ ఒప్పనుక ములుస్ నాయ్. 14 గని, తుమ్ కెర్త సగుమ్ తప్పుల్‍చి రిసొ అంక బాద, తీర్పు సంగుక అస్సె. కిచ్చొ మెలె, తుమ్‍చి తెన్ బెదిలస సగుమ్‍జిన్ బిలామ్ సికడ్లిసి సిక ‘చెంగిలి’ మెంతతి. అమ్‍చ ఇస్రాయేలులు దేముడుక సత్తిమ్ ఇండితిసి పిట్టయ్‍తి రితి, బొమ్మల్‍క దిలిసి కంక చి లంజె కమొతె బెదుక బాలాకుక * 2:14 సంక్యాకాండుము 22:1-35, 25:1-2, 31:16.బిలామ్ సికడ్లన్. 15 దస్సి, ‘నీకొలాయితులు’ మెలస సికడ్తిసి నంప కెర్తస సగుమ్‍జిన్ తుమ్‍తె అస్తి. 16 జాకయ్, తుమ్ తప్పు జలిసి ఒప్పన, పెట్టి దుకుమ్ జా, జా తప్పుల్ ముల. నెంజిలె, బే బేగి తుమ్‍తె జా కెర, అంచి చోండి తెంతొ బార్ జలి 2:16 ‘యేసుచి చోండి దెర్లి కడ్గుమ్’ మెలె, జో తీర్పు కెర్తి కోడు. ఎబ్రీయుల్ 4:12.కండా తెన్ జేఁవ్ మాన్సుల్‍చి ఉప్పిరి యుద్దుమ్ కెరిందె.
17 “సంగుమ్‍ల్‍క దేముడుచి సుద్ది తిలి ఆత్మ ఇన్నెతెన్ కిచ్చొ సంగితయ్ గే, కంగ్డొ తిలొసొ సూన్‍తు. ఈంజ లోకుమ్ సికడ్తిస్‍చి ఉప్పిరి కో జీనుల గే, లుంకిల్ రితి తిలి పరలోకుమ్ తెంతొ ఆఁవ్ సువితి ‘మన్నా’ మెలి అన్నిమ్ జోక దెయిందె, చి అన్నె కిచ్చొ దెయిందె మెలె, జోక ఎక్కెక్లక చొక్కిల పత్రల్ దెయిందె. జోతె ఎత్కి మాన్సుక జోచి పత్రె, జోక నొవి నావ్ రెగ్డ దెయిందె. కేన్ నావ్ కక్క దెయిందె గే, ఎక్కి జోకయ్ సొంత ఎర్కె జయెదె, గని అన్నె కక్కయ్ నాయ్.
తుయత్తెర పట్నుమ్‍తెచ సంగుమ్‍చక చి ఉత్రుమ్
18 “పడ్తొ తుయత్తెర పట్నుమ్‍చ సంగుమ్‍చొ దూతక ఇసి మెన రెగుడు.
“ఆగి లగిత రిత అంకివొ తిలొ, దగదగాల్న మెర్సుప జతి కంచు డీస్త రిత చట్టొ తిలొ, దేముడుచొ పుత్తుసి తుమ్‍క సంగ తెద్రయ్‍త కొడొ ఈంజేఁవ్.
19 “తుమ్ కెర్త కమొ, తుమ్‍చి ప్రేమ, తుమ్‍చి నిదానుమ్‍చి నముకుమ్, తుమ్‍చి సేవ, బాదల్ ఓర్సుప జతి తుమ్‍చి నిదానుమ్, పడ్తొ తుమ్ తొలితొ నంపజలి కంట, తుమ్ అప్పె అన్నె ఒగ్గర్ చెంగిల కమొతె ఇండితిసి ఆఁవ్ జాని. 20 గని తుమ్‍చి రిసొ అంక కిచ్చొ బాద, కిచ్చొ తీర్పు సంగుక అస్సె మెలె, ‘దేముడుచ కబుర్లు సంగితిసి ఆఁవ్’ మెన ఆరి సంగుమ్‍తె తేర్‍బోద యెజెబెలు అంచ సేవ కెర్తసక పాపుమ్ సికడ్లెకి, తుమ్ తీర్పు నే సంగితె తుక్లె తత్తసు. అమ్‍చ సేవ కెర్తస లంజెతె గెతి రితి, బొమ్మల్‍క దిలిసి కతి రితి, జా సికడ్తయ్. 21 జాక ‘తప్పు ఒప్పన పెట్టి దుకుమ్ జా, జా పాపుమ్ ముల్సు’ మెన అగ్గెయ్ తెంతొ జాక అవ్‍కాసుమ్ దా అస్సి, గని జాచి లంజెచి రిసొ విసారుమ్ కి జయె నాయ్. 22 ఈందె, జాక జబ్బు తెద్రయిందె, చి జాచి తెన్ లంజె జతస ఎత్కిజిన్‍క గొప్ప అల్లర్ సేడయిందె. జాచ కమొ, జా కెర్లిస్‍చి రిసొ, జాచి దుకుమ్ జా నే ములిలెగిన, 23 పడ్తొ, జాచ బోదల్ జల జాచ కోడు సూన్లసక మొర్ను లయడిందె. దస్సి సిచ్చ కెర్లె, ఎత్కి సంగుమ్‍చ కిచ్చొ చినుల మెలె, ఎత్కి మాన్సుచి బుద్ది, ఎత్కి మాన్సుచి పెట్టి తిలిసి ఆఁవ్ దెకితిసి సికుల, చి తుమ్‍తె ఎత్కి మాన్సుచ కమొ ఎద తుమ్‍క తీర్పు జర్గు కెరిందె మెన చినుల.
24 “గని, తుమ్ తుయత్తెరచి నంపజలసతె కో జా వెర్రి సికితిస్‍తె బెదుస్ నాయ్, అన్నె ‘సయ్‍తాన్‍చి గుట్టు’ మెన జేఁవ్ సగుమ్‍జిన్ సికయ్‍తిసి కో సికుస్ నాయ్. తుమ్‍కయ్ కిచ్చొ మెంతసి మెలె, తుమ్‍క కిచ్చొ వేర జాడు వయడుక నెసి. 25 గని ఆఁవ్ అన్నె జెతె ఎదక తుమ్‍క తిలి ప్రేమ నిదానుమ్, ఆఁవ్ తుమ్‍క దిలి కిచ్చొ ఆస్తి జలెకి డిట్టుమ్ దెరన. 26 కో జీన ఆకర్ ఎద అంచ కమొ నిదానుమ్ ఇండుల గే, అంక నేన్ల మాన్సుల్‍చి ఉప్పిరి జోవయింక అదికారుమ్ దెయిందె. 27 జో నిదానుమ్ తిలస గొవుడుచి ఇనుముడండొ దెరన్లి రితి గేడివొ పుట్టయ్‍లి రితి కెర, అంక నేన్లసచి సెక్తి పాడ్ కెర్లి రితి కెర, జోవయింక ఏలుప కెరుల. దేముడు అబ్బొ కీసి అంకయ్ అదికారుమ్ దా అస్సె గే, దస్సి జో నిదానుమ్ తిలసకయ్ ఆఁవ్ అదికారుమ్ దెయిందె, 28 చి ముక్కిమ్ జలి పెందలెచి ఒగ్గర్ ఉజిడి దిలి 2:28 డీసయ్‍లిసి 22:16 దెక.సుక్కొ జోక దెయిందె.
29 “సంగుమ్‍ల్‍క అమ్‍చి దేముడుచి సుద్ది తిలి ఆత్మ కిచ్చొ సంగితయ్ గే, కంగ్డొ తిలొసొ సూన్‍తు.

*2:1 2:1 1:20 దెక.

2:2 2:2 దొన్నిచి తిన్ని నంబర్లు అద్యయల్‍తె ‘సత్తు సంగుమ్‍లుచ దూతల్‍క’ మెన ఎక్కెక్ కబుర్లు జోవయింక రెగ్డ అస్సె. ఎత్కి సంగుమ్‍చొ దూతక ఏక్ కబుర్. గ్రీకు బాస తెన్ ఈంజ ‘డీసయ్‍లిసి’ మెలి పుస్తకుమ్‍తె ఈంజేఁవ్ సత్తు కబుర్లు రెగిడ్లిస్‍తె ఎత్కి కబుర్‌తె ‘తుయి’, ‘తుచి’, ‘తుక’ మెల కొడొ రెగ్డ అస్సె. గని ఎత్కి సంగుమ్‍చొ దూత జోవయించి సగుమ్‍చ మాన్సుల్ మొత్తుమ్‍క టాలి రితి జయెదె మెన, తుక తుమ్, తుచిక తుమ్‍చి, తుకక ‘తుమ్‍క’ మెన రెగ్డ అస్సుమ్. దస్సి 2:2 కోడుతె తుచ కమొక ‘తుమ్‍చ కమొ’ మెన, 2:3 నంబర్ కోడుతె తుయి ఒగ్గర్ తెన్ నిదానుమ్ ఓర్సుప జా అన్మానుమ్ నే జలిస్‍క తుమ్ ఒగ్గర్ తెన్ నిదానుమ్ ఓర్సుప జా అన్మానుమ్ నే జలిసి మెన రెగ్డ అస్సుమ్. దొన్నిచి తిన్ని నంబర్లు అద్యయల్ మొత్తుమ్‍తె ఈంజ సొస్టుమ్ కెర అస్సుమ్.

2:6 2:6 ఏక్ వేల బిలామ్ సికడ్లిసి; మెలె, బొమ్మల్‍క దిలిసి కతిసిచి లంజె కమొతె బెదితిసి; జేఁవ్ నీకొలాయితులు సికడ్ల. 2:14, 15 దెక.

§2:7 2:7 మెలె, దేముడు అబ్బొస్‍చి యేసుచి ఆత్మ.

*2:14 2:14 సంక్యాకాండుము 22:1-35, 25:1-2, 31:16.

2:16 2:16 ‘యేసుచి చోండి దెర్లి కడ్గుమ్’ మెలె, జో తీర్పు కెర్తి కోడు. ఎబ్రీయుల్ 4:12.

2:28 2:28 డీసయ్‍లిసి 22:16 దెక.