కొలొస్సియుల్‍క రెగిడ్లి ఉత్రుమ్
బారిక్ జలొ పవులు కొలొస్సి పట్నుమ్‍చ సంగుమ్‍చక పవులు రెగిడ్లి ఉత్రుమ్
1
మొదొల్ కోడు
కొలొస్సి పట్నుమ్‍తెచ క్రీస్తుక నంపజా జోచి సుద్ది జా జోచయ్ జల జోచి తెడి తా నిదానుమ్ జల బావుడ్లుక, దేముడుచి సెలవ్‍చి రిసొ * 1:2 ‘క్రీస్తు’ మెలె, ‘తెద్రయిందె’ మెన ఎత్కి అదికారుమ్ తిలొ దేముడు పూర్గుమ్ సంగిలొ దొర్కు జలొ రచ్చించుప కెర్తొసొ.క్రీస్తు జలొ యేసుచి రిసొచి సుబుమ్ కబుర్ కామ్ కెర్తి రిసొ జో దిలి అదికారుమ్ తెన్ జోచొ బారికి జలొ ఆఁవ్ పవులు, బావొ జలొ తిమోతి తెన్, రెగిడ్లి ఉత్రుమ్.
అమ్‍క అబ్బొ జలొ దేముడుచి దయ సేంతుమ్ తుమ్‍చి ఉప్పిరి తవుసు!
జేఁవ్ కొలొస్సి పట్నుమ్‍చచి రిసొ పవులు జోవయించి సర్ద సంగ ప్రార్దన కెర్తె తిలిస్‍చి కోడు
తుమ్‍చి రిసొ కెఁయ ప్రార్దన కెర్లె కి, అమ్‍చొ ప్రబు జలొ యేసుక్రీస్తుచొ అబ్బొస్ జలొ దేముడుక తుమ్‍చి రిసొ అమ్‍చి సర్ద సంగితసుమ్. కిచ్చొక మెలె, జో క్రీస్తు యేసుచి ఉప్పిరి తుమ్ నంపతిలిస్‍చి రిసొ, పడ్తొ జోచయ్ జల నంపజలస ఎత్కిజిన్‍క తుమ్ ప్రేమ కెర్తిస్‍చి రిసొ, అమ్ సూన అస్సుమ్. పరలోకుమ్‍తె తుమ్‍చి రిసొ తియఁ తిలిసి ఆసతె దెకితె తిలి రిసొ, తుమ్‍క పెట్టి తిలి నముకుమ్‍చి ప్రేమచి, రిసొ తుమ్ ఇసి జా అస్సుస్. జా ఆసతె దెకితె తిలిస్‍చి రిసొ తుమ్ సత్తిమ్‍చి 1:5 నెంజిలె ‘కోడుతె’.కబుర్‌తె, మెలె సుబుమ్ కబుర్‌తె, అగ్గె సూన్లదు. సుబుమ్ కబుర్ తుమ్‍క దొర్కు జా అయ్‍లి తెంతొ, ఎక్కి తుమ్‍కయ్ దొర్కు జలి మెన నాయ్. ఒండి లోకుమ్‍తె సూనయ్ జతయ్, చి కేనె సూనయ్ జలెకి, ఆత్మపలితుమ్ జెతయ్. దస్సి, తుమ్ తొలితొ సూన ప్రబుచి దయచి వరుమ్‍చి రిసొ పూర్తి అర్దుమ్ కెరన్లి దీసి తెంతొ, తుమ్‍తె కి సుబుమ్ కబుర్ ఆత్మపలితుమ్ జెతయ్. ప్రేమ జలొ అమ్‍చి తెన్ ప్రబుచొ సేవ కెర్తొసొ జలొ ఎపప్రా, జలె, ప్రబుచి ఈంజ సుబుమ్ కబుర్ సరిగా, కిచ్చొ వేరచి నే బెదయ్‍తె సికడ్తికయ్, పూర్తి అర్దుమ్ కెరన్లదు. అమ్ ఒత్త గెచ్చుక నెతిర్లి రిసొ జొయ్యి అమ్‍చి నావ్ తెన్ మెలి రితి, క్రీస్తుక నిదానుమ్ తిలొ సేవ కెర్తొసొ జా ఒత్త తుమ్‍క సుబుమ్ కబుర్ సూనవ సికడ అస్సె. పడ్తొ, ప్రబుచి ఆత్మ తుమ్‍చి పెట్టి దెతి తుమ్‍చి ప్రేమచి రిసొ జో ఎపప్రా అమ్‍క సంగ అస్సె.
జాకయ్, తుమ్‍చి నముకుమ్‍చి అన్నె నంపజలసక చి ఉప్పిర్‍చి తుమ్‍చి ప్రేమచి రిసొ, అమ్ సూన్లి దీసి తెంతొ, తుమ్‍చి రిసొ ప్రార్దన కెరుక ములుమ్ నాయ్. ఆత్మచి బుద్ది, ఆత్మతె గ్యానుమ్ ఎత్కి దేముడు తుమ్‍చి పెట్టి బెరవుసు, చి అమ్ జోచ మాన్సుల్ జా ఇండుక మెన జోచి ఇస్టుమ్ కిచ్చొ కిచ్చొ జతయ్ గే, తుమ్ పూర్తి జాన్‍తు మెనయ్ తుమ్‍చి రిసొ ప్రార్దన కెర్తసుమ్. 10 జోచి ఇస్టుమ్ జాన్లె, జోచి బుద్ది గ్యానుమ్ తెన్ తిలె, ప్రబుచి విలువ దెకయ్‍తి రితి తుమ్ ఇండితె. దస్సి, చెంగిల్ కమొ ఎత్కితె ఇండ పలితుమ్ దెర దెర, అగ్గెచి కంట దేముడుక రోజుక ఒగ్గర్ జాన జాన, జోచి ఇస్టుమ్ రితి ఇండ ఇండ, జోక పూర్తి సర్దసంతోసుమ్ కెర్తె. 11 అన్నె కిచ్చొ మెన అమ్ ప్రార్దన కెర్తసుమ్ మెలె, జోచి పరలోకుమ్‍చి సెక్తిక తుమ్‍చి పెట్టి జోచి సెక్తి బెరవ డిట్టుమ్ కెర్సు, చి తుమ్‍చి పెట్టి జో దెతి సంతోసుమ్‍క తుమ్ ఎత్కి బాదల్ సేంతుమ్ తెన్ ఓర్సుప జా నిదానుమ్ తా. 12 ఎత్కిక అబ్బొ జలొ దేముడుక తుమ్‍చి సర్ద సంగితె. కిచ్చొక మెలె, జోచయ్ సుద్ది జల మాన్సుల్ ఎత్కిజిన్ తెన్ జోచి ఉజిడ్ రాజిమ్‍తెచి సొమ్సారుమ్‍తె అమ్‍క వాట సేడ్తి రితి జోవయించి దయక అమ్‍క విలువ దెక అస్సె. 13 మెలె, సయ్‍తాన్ ఏలుప కెర్తి అందర్‍రాజిమ్ తెంతొ అమ్‍క విడ్దల్ కెర, ప్రేమ తిలొ జోచొ సొంత పుత్తుస్‍చి రాజిమ్‍తె అమ్‍క జో అబ్బొస్ బెదవ అస్సె. 14 మెలె, జో పుత్తుస్‍తెయి అమ్‍చి రచ్చన. 1:14 ఈంజ ఉత్రుమ్ తొలితొ రెగిడ్ల సగుమ్ పుస్తకల్‍తె కిచ్చొ అస్సె మెలె, జోచి లొఁయి సువ, అమ్‍క నెతొవ గెల అస్సె, మెలె, అమ్‍చి పాపుమ్ చెమించుప కెర అస్సె.అమ్ కెర్ల పాపల్ జొయ్యి చెమించుప కెర, నెతొవ గెల అస్సె.
ఎత్కిక ఆదారుమ్ జలొసొ యేసుయి
15 యేసుతె అమ్, నే డీస్తొ దేముడుచి పోలిక డీస్తయ్. § 1:15 నెంజిలె, ‘జెర్మయ్‍లిసి ఎత్కిక’. గని జెర్మయ్‍లిసి జయె నాయ్, జో. దేముడీ జా జో ఎత్కిచి కంట అగ్గెయ్ తిలొ. యోహాను 1:1-2, 14.జెర్మున్ ఎత్కిక జో తొల్సుర్, జో వెల్లొ. 16 కిచ్చొక మెలె, ఎత్కి కి యేసు తెన్ జెర్మున్ జలి. కేనె తిలె కి, పరలోకుమ్‍తె తిలె కి, బూలోకుమ్‍తె తిలె కి, కేన్ లోకుమ్‍తె తిలె కి, నే డీస్తిసి జలెకి, డీస్తిసి జలెకి, కేన్ లోకుమ్‍చ సిఙాసనల్‍తె తిలస కి, ఏలుప కెర్తి సెక్తి అదికారుమ్ తిలస కి, అదికారుమ్ తిలిసి ఎత్కి, అదికారుల్ ఎత్కి, పరలోకుమ్‍చ జలెకి, బూలోకుమ్‍చ జలెకి, ఎత్కి కి జోచి అత్తి జెర్మయ్ జలి. జోచి రిసొయి జెర్మయ్ జలి. 17  * 1:17 ‘తొలితొచొ’ మెలె, జో తొలితొ తెంతొ అస్సె, చి జొయ్యి ముక్కిమ్‍చొ.ఎత్కిచి కంట తొలితొ తిలొ సుదొ జొయ్యి, ఎత్కిక ఆదారుమ్ జలొసొ జొయ్యి. జో నెంజిలె, జేఁవ్ తత్త నాయ్.
18 పడ్తొ, జోచి 1:18 ఎపెసు 1:22-23, 4:16.ఆఁగ్ జల నంపజలస బెదితిస్ మొత్తుమ్‍క జో బోడి, జో మొదొల్. మొర్నుక జీన జితసక జో తొల్సుర్. కిచ్చొక మెలె, కిచ్చొచి రిసొ కి జో వెల్లొ తంక. 19 క్రీస్తుచి పెట్టి పూర్తి తంక మెన, దేముడుచి ఇస్టుమ్ జలి. 20 పడ్తొ యేసుక్రీస్తు సిలువతె అర్పితుమ్ జా జోచి లొఁయి సుఁవిలి వాటు పాపుమ్ పుంచితిస్‍చి సెక్తిక 1:20 రోమియుల్ 8:20-23.బూలోకుమ్‍తె తిలిసి ఎత్కి, పరలోకుమ్‍తె తిలిసి ఎత్కి, కేన్ లోకుమ్‍తె తిలిసి ఎత్కి క్రీస్తుచి తెడి జేఁవ్ ఎత్కి జో తెన్ § 1:20 ఎపెసు 1:9-10.సేంతుమ్ జతి రితి అన్నె బెదవనుక మెన దేముడుచి సర్ద జలి.
యేసుచి అత్తి దేముడు బెదవన్లస
21 తుమ్ కొలొస్సియుల్‍కి అగ్గె జోక వేరయ్ మాన్సుల్ జా, తుమ్‍చ ఆత్మల్‍తె జోక విరోదుమ్ జా తిలి రిసొ వెర్రి వెర్రి కమొ కెర్తె తిలదు. 22 గని, జోచి ఆఁగ్ మొర్లిస్ తెన్ తుమ్‍చి పాపుమ్ వయ తుమ్‍క కి జో బెదవన అస్సె. కిచ్చొక మెలె, తుమ్ జోచి సుద్ది జా, జోచయ్ జా, తప్పు నెంతె, కిచ్చొ గర్చికి నెంతె జా, దేముడు అబ్బొస్‍చి మొక్మె జో తుమ్‍క టీఁవొ కెరెదె. 23 గని జా జర్గు జంక మెలె, తుమ్ ఆత్మక డిట్టుమ్ జా జొయ్యి పునాది జతిస్‍తె టీఁవ, * 1:23 27చి కోడు, చి 1:5చి కోడు దెక.‘పరలోకుమ్‍తె గెతి వాటు అమ్‍క దొర్కు జలి’ మెంతి దయిరిమ్ దెతి తుమ్ సూన్లి సుబుమ్ కబుర్ నే ముల్తె అన్మానుమ్ నే జతె, వేరతె నే గెతె, ప్రబుచి ఉప్పిర్‍చి నముకుమ్ తుమ్ నిదానుమ్ తంక. జెర్మయ్‍లిసి ఎత్కిక ఈంజ సుబుమ్ కబుర్ ఈంజ ఒండి లోకుమ్‍తె సూనయ్ జా అస్సె. ఆఁవ్ పవులు కి ఈంజ సుబుమ్ కబుర్ సూనయ్‍తి రిసొ, ప్రబుచొ సేవ కెర్తొసొ జా అస్సి.
24 ఆఁవ్ జలె, ‘తుమ్‍క లాబుమ్ దొర్కు జవుస్’ మెన ఆఁవ్ 1:24 జో జేలి జా తిలన్. 4:3, 10 దెక.అల్లర్ సేడ్లె కి, అంక సర్ద. కిచ్చొక మెలె, ఆఁవ్ ఇస అల్లర్ సేడ్తిసి కీసి జతయ్ మెలె, క్రీస్తు సేడ్ల అల్లర్‍తె ఆఁవ్ బెద ఒత్త సేంసిలిసి ఆఁవ్ ఓర్సుప జా కుట్టయ్‍లి రితి జతయ్. కిచ్చొక మెలె, జోచి ఆఁగ్ జల జోచయ్ సంగుమ్‍క ‘జోచి కబుర్ సూన్‍తు’ మెనయ్, ఆఁవ్ ఈంజేఁవ్ స్రెమల్ సేడ్తసి. 25 జోచయ్ జల మాన్సుల్ మొత్తుమ్‍క ఆఁవ్ ఈంజ 1:25 ఎపెసు 3:1-13.సేవ కెర్తి రిసొ ప్రబు అంక తెద్రవ అస్సె. దస్సి, తుమ్‍చి రిసొ కి, అంచి కోడు పూర్తి తుమ్ జానుక మెనయ్, జొయ్యి అంక తెద్రవ అస్సె. 26 జా కోడు కిచ్చొ జయెదె మెలె, ఉగల్‍చి ఉప్పిరి ఉగల్‍చ మాన్సుల్ నే సూన్‍తి రితి జో § 1:26 ఎపెసు 1:9, 3:3-4.లుంకడ తిలి గుట్టు. జా అగ్గె లుంకడ తిలె కి, అప్పెయి జోక నంపజల జోచయ్ జల మాన్సుల్‍క జో సూనవ అస్సె. 27 తుమ్‍తె తెద్రయిందె మెన యూదుల్‍క దేముడు సంగ తిలొ దొర్కు జలొ రచ్చించుప కెర్తొసొ జలొ క్రీస్తు, ఉజిడ్ తిలి గవురుమ్‍చి ఆస తుమ్ యూదుల్ నెంజిలసచి పెట్టి కి అస్సె. పరలోకుమ్‍తె గెతి వరుమ్‍చి దయిరిమ్ తుమ్‍కయ్ కి దొర్కు కెర అస్సె. జయ్యి కోడు జోచి గుట్టు జా తిలి. జా రచ్చన కెత్తిజిన్ యూదుల్ నెంజిలసక కెద్ది సొమ్సారుమ్ కెర్తయ్! కెద్ది వెల్లి కోడు, ఈంజ. జయ్యి గుట్టు జోచయ్ జల మాన్సుల్‍కయ్ జో జానవుక ఇస్టుమ్ జలొ!
28 జలె, ఆకర్‍క తీర్పు జంక మెన ఎత్కిజిన్ దేముడుచి మొక్మె టీఁవొ కెరుక మెన, క్రీస్తుక నంపజల మాన్సుల్ ఆత్మ తెన్ పూర్తి వడ్డిల మెలె, జోవయింతె ఎత్కి మాన్సు పూర్తి జా జోవయించి మొక్మె టీఁవొ జలె, అమ్ జోవయింక బవుమానుమ్ దిలి రితి జయెదె. జాకయ్, * 1:28 ఎపెసు 4:12-14.‘ఆత్మ తెన్ పూర్తి వడ్డుతు’ మెనయ్, క్రీస్తుచి రిసొ బాల వెల్లొ ఎత్కిజిన్‍క అమ్ సూనయ్‍తె తా, వేర బుద్దివొచి రిసొ జాగర్త సంగితసుమ్, జోచి రిసొచి గ్యానుమ్ ఎత్కి జోవయింక సికడ్తసుమ్. 29 జోక ఆత్మక పూర్తి వడ్డుత్! మెనయ్, అంచి పెట్టి జో మొచ్చ తెన్ దెతి జోచి ఎదివాట్ సెక్తి ఎత్కి తెన్ని, పూర్తి మెన్సు దా, జోచి కామ్ ఆఁవ్ కెర్తె తత్తసి.

*1:2 1:2 ‘క్రీస్తు’ మెలె, ‘తెద్రయిందె’ మెన ఎత్కి అదికారుమ్ తిలొ దేముడు పూర్గుమ్ సంగిలొ దొర్కు జలొ రచ్చించుప కెర్తొసొ.

1:5 1:5 నెంజిలె ‘కోడుతె’.

1:14 1:14 ఈంజ ఉత్రుమ్ తొలితొ రెగిడ్ల సగుమ్ పుస్తకల్‍తె కిచ్చొ అస్సె మెలె, జోచి లొఁయి సువ, అమ్‍క నెతొవ గెల అస్సె, మెలె, అమ్‍చి పాపుమ్ చెమించుప కెర అస్సె.

§1:15 1:15 నెంజిలె, ‘జెర్మయ్‍లిసి ఎత్కిక’. గని జెర్మయ్‍లిసి జయె నాయ్, జో. దేముడీ జా జో ఎత్కిచి కంట అగ్గెయ్ తిలొ. యోహాను 1:1-2, 14.

*1:17 1:17 ‘తొలితొచొ’ మెలె, జో తొలితొ తెంతొ అస్సె, చి జొయ్యి ముక్కిమ్‍చొ.

1:18 1:18 ఎపెసు 1:22-23, 4:16.

1:20 1:20 రోమియుల్ 8:20-23.

§1:20 1:20 ఎపెసు 1:9-10.

*1:23 1:23 27చి కోడు, చి 1:5చి కోడు దెక.

1:24 1:24 జో జేలి జా తిలన్. 4:3, 10 దెక.

1:25 1:25 ఎపెసు 3:1-13.

§1:26 1:26 ఎపెసు 1:9, 3:3-4.

*1:28 1:28 ఎపెసు 4:12-14.