4
ప్రబుచి తెడి తుమ్ డిట్టుమ్ టీఁవ
అంక, ప్రేమ తిల బావుడ్లు, * 4:1 మెలె, ప్రబుచి తెడి తా, జోచి డిట్టుమ్‍క తుమీ డిట్టుమ్ టీఁవ.ప్రబుచి తెడి తుమ్ డిట్టుమ్ టీఁవ. తుమ్‍క ఆఁవ్ ప్రేమ అస్సి, తుమ్‍తె గెచ్చుక ఒగ్గర్ ఇస్టుమ్ జా అస్సి. తుమీ అంచి సర్ద, అంచి బవుమానుమ్.
తుమ్ జట్టి జలిసి ముల 4:2 మెలె, ‘జోవయించి తెడి అస్సుస్, చి జో కట్టు దెతొసొ. జాచి రిసొ తుమ్‍క కి జా కట్టు బుద్ది తంకయ్’.ప్రబుచి తెడి ఎక్కి కట్టు తా మెన, యువొదియక చి సుంటుకేక ఆఁవ్ బతిమాల్ప జా మెన సంగితసి. పడ్తొ తూయి, అంచి తెన్ ప్రబుచి కామ్‍తె బెద అంక సత్తిమ్ కెర్తొ బావొ, ఈంజేఁవ్ తేర్‍బోదల్‍క సేంతుమ్ కెరవు. అగ్గె తెంతొ అంచి తెన్ బెద ప్రబుచి సుబుమ్ కబుర్‌చి కామ్ కెరుక మెన స్రెమల్ సేడ అస్తి. అన్నె కచి తెన్ మెలె, క్లెమెంతు తెన్, చి ‘పరలోకుమ్‍తె గెచ్చుల’ మెన దేముడు కచ కచ నవ్వొ రెగిడ్లి జోచి పుస్తకుమ్‍తె నవ్వొ తిల మాన్సుల్ ఎత్కిజిన్ తెన్ కి తోడు కెరవు.
కెద్దొడి కి సర్దసంతోసుమ్ తెన్ ప్రార్దన కెర
కెద్దొడ్ తెదొడి 4:4 మెలె, ప్రబుచి తెడి అస్సుస్. జో సర్దసంతోసుమ్ దెతొసొ. జేఁక, జోవయించి సర్దసంతోసుమ్ నఙన జోవయించి సర్దసంతోసుమ్ తెంతొ! జోవయించి తెడి తిలె, దస్సి బుద్ది తంక తయెదె.ప్రబుచి తెడి తుమ్ సర్దసంతోసుమ్ తా. అన్నె సంగితసి. ‘సర్దసంతోసుమ్ తా’ మెంతసి. తుమ్ ఇసి మెత్తన తతిసి ఎత్కిజిన్ దెక చినితి రితి తుమ్ ఇండ. ప్రబు § 4:5 నెంజిలె, ‘అన్నె జెతిసి పాసి జా అస్సె’.పాసి జా అస్సె. కిచ్చొచి రిసొ కి తుమ్ చింత గలన నాయ్, గని కిచ్చొచి రిసొ కి ప్రార్దన కెర్తె తా తుమ్‍క కోర్‍ప జలిసి సంగ, జో దిలిసి ఎత్కిచ రిసొ తుమ్‍చి సర్ద సంగ, తుమ్‍చ ఆసల్ దేముడుకయ్ తుమ్ సంగ. దస్సి, అమ్ మాన్సుల్ * 4:7 నెంజిలె ‘అర్దుమ్ కెరనుక నెతిర్లి…’మీనుక నెతిర్లి దేముడుచి ఎదివాట్ సేంతుమ్, చి క్రీస్తు జలొ యేసుచి తెడి తా, జా సేంతుమ్ తుమ్‍చి పెట్టి తుమ్‍చి మెన్సుతె రకితె తయెదె.
ఆకర్‍క, బావుడ్లు, కిచ్చొ మెంతసి మెలె, సత్తిమ్ తిలిసి ఎత్కి, మరియాద తిల కమొ ఎత్కి, నాయిమ్ తిలిసి ఎత్కి, సుద్ది తిలిసి ఎత్కి, సూటి తిలిసి ఎత్కి, ‘చెంగిల్’ మెన ఎత్కిజిన్ సర్ద జతిసి ఎత్కి, కిచ్చొ జలెకి చెంగిల్‌చి, ‘చెంగిల్’ మెన దేముడు ఒప్పన్‍తిసి ఎత్కి, దసచయ్ ఎత్కిక ఉచర్తె తా, దస్సయ్ కమొ తుమ్ కెర్తె తా. అంచితె తుమ్ సికిలిసి, దెకిలిసి, సూన్లిసి, ‘సత్తిమ్’ మెన ఒప్పన్లిసి, జా ఎత్కి కెర, చి సేంతుమ్ దెతొ అమ్‍చొ దేముడు తుమ్‍చి తెన్ తయెదె.
తిలె కి నెంజిలె కి ప్రబు సేంతుమ్ దెతిసి
10 తుమ్ అప్పె అన్నెక్ సుట్టు అంచి రిసొ ఉచర్తసు మెన సూన తా ప్రబుచి తెడి ఒగ్గర్ సర్ద తెన్ అస్సి. అగ్గె తెంతొ కి అంచి రిసొ ఉచర్తె తిలదు, గని అంక తోడు దెంక తుమ్‍క అగ్గె వాటు తయె నాయ్. 11 అంక నెంజిలిస్‍చి రిసొ ఏడుక మెన సంగి నాయ్. కిచ్చొక మెలె, ఆఁవ్ కీసి జలెకి, అంక కిచ్చొ జలెకి, చింత నే గలంతె సేంతుమ్ తెన్ ఓర్సుప జంక మెన సిక అస్సి. 12 ఎక్కెక్ సుట్లు కొత్కుచి రిసొ బాదల్ సేడ అస్సి, ఇదిల్ ఒగ్గర్ తిలిస్‍చి రిసొ కి సర్ద జా అస్సి. దొన్ని కి జాని. కిచ్చొచి రిసొ కి, కిచ్చొ జలెకి, తిలె కంక నెంజిలె చువ్వె తంక, సొమ్సారుమ్ తిలె కి, కొత్కు తిలె కి, కీసి ఓర్సుప జంక గే ఆఁవ్ సిక అస్సి. 13 మెలె, క్రీస్తు అంక సెక్తి దెతె తత్తయ్‍చి రిసొ కిచ్చొ జలెకి కెరుక తెరి.
14 జలెకి, అంచి అప్పెచి బాదతె తుమ్ బెద తోడు దిలిసి చెంగిలి. 15 ఆఁవ్ సుబుమ్ కబుర్ సూనవుక దెర్లి మొదొల్‍క, ఆఁవ్ తుమ్‍చి మాసిదోనియ ప్రదేసిమ్ ములిలి పొది, ఎక్కి తుమి గని వేర సంగుమ్‍లుతె ఎక్కి కి తోడ్ దెతి నాయ్, ఎక్కిలొక ఎక్కిలొ తోడ్ దెతిస్‍తె అమ్‍చి తెన్ ఎక్కి తుమి బెదిలదు. 16 ఆఁవ్ దెస్సలొనీక పట్నుమ్‍తె తిలి పొది కి అన్నె అన్నె తోడు తెద్రయ్‍లదు. 17 జలె, తోడుకయ్ అంక ఆస నాయ్, గని అంచి ఆస కిచ్చొ మెలె, కిచ్చొచి రిసొ ఆఁవ్ సర్ద జతసి మెలె, తుమ్ తోడు దిలిసి తుమ్‍కయ్ లాబుమ్ దెతయ్.
18 నాయ్, గెద, అంక పూర్తి తోడు దా అస్సుస్. నాయ్, దొర్కు జలి కంట అన్నెయ్ తోడు ఈంజ. తుమ్ తెద్రయ్‍లి తోడు ఎత్కి ఎపప్రొదితు అంక దా అస్సె. జా తోడు దిలిసి కీసి జయెదె మెలె, దేముడుక చెంగిల్ దూపుమ్ డయిలి రితి, బలి దిలి రితి, జోక సర్ద కెరెదె. 19 జలె, తుమ్‍క కిచ్చొ కొత్కు గే, బాద గే అయ్‍లె కి, జోచి పరలోకుమ్‍చి సొమ్సారుమ్‍క దేముడు కవలుసుప జలిసి ఎత్కి క్రీస్తు జలొ 4:19 యేసుచి తెడి జేఁవ్ నంపజలస అస్తిచి రిసొ, చి జోవయించ వరల్ ఎత్కి యేసుచి అత్తి దెతయ్‍చి రిసొ ‘యేసుచి తెడి’ మెన రెగ్డ అస్సె.యేసుచి తెడి తుమ్‍క దొర్కు కెరెదె. 20 ఉగుమ్‍చి ఉప్పిరి ఉగుమ్‍క అమ్‍చొ దేముడు అమ్‍చొ అబ్బొక జెయ్యి! 4:20 ఈంజేఁవ్ పుస్తకుమ్ తొలితొ రెగిడ్లి గ్రీకు బాస తెన్ ‘తెద్దిలి’ మెలిస్‍క ‘ఆమేన్’ మెనుల.ఆమేన్.
21 క్రీస్తు జలొ యేసుచి తెడి తిలొ జోవయించి సుద్ది జలొ ఒత్తచొ ఎత్కి మాన్సుక తుమ్ అంచి ప్రేమ సంగ. అంచి తెన్ తిల బావుడ్లు కి తుమ్‍క జోవయించి ప్రేమ సంగ తెద్రయ్‍తతి. 22 జో ప్రబుచి సుద్ది జా జోచయ్ జల మాన్సుల్ ఎత్కి తుమ్ పిలిప్పి పట్నుమ్‍చక జోవయించి ప్రేమ సంగ తెద్రయ్‍తతి. ముక్కిమ్‍క కొన్స మెలె, § 4:22 నెంజిలె ‘వెల్లొ రానొతె’.కైసర్ రానొతె కామ్ కెర్త నంపజలసక సంగ.
23 ప్రబు జలొ యేసుక్రీస్తుచి దయ తుమ్‍చి ఆత్మ తెన్ తవుస్.

*4:1 4:1 మెలె, ప్రబుచి తెడి తా, జోచి డిట్టుమ్‍క తుమీ డిట్టుమ్ టీఁవ.

4:2 4:2 మెలె, ‘జోవయించి తెడి అస్సుస్, చి జో కట్టు దెతొసొ. జాచి రిసొ తుమ్‍క కి జా కట్టు బుద్ది తంకయ్’.

4:4 4:4 మెలె, ప్రబుచి తెడి అస్సుస్. జో సర్దసంతోసుమ్ దెతొసొ. జేఁక, జోవయించి సర్దసంతోసుమ్ నఙన జోవయించి సర్దసంతోసుమ్ తెంతొ! జోవయించి తెడి తిలె, దస్సి బుద్ది తంక తయెదె.

§4:5 4:5 నెంజిలె, ‘అన్నె జెతిసి పాసి జా అస్సె’.

*4:7 4:7 నెంజిలె ‘అర్దుమ్ కెరనుక నెతిర్లి…’

4:19 4:19 యేసుచి తెడి జేఁవ్ నంపజలస అస్తిచి రిసొ, చి జోవయించ వరల్ ఎత్కి యేసుచి అత్తి దెతయ్‍చి రిసొ ‘యేసుచి తెడి’ మెన రెగ్డ అస్సె.

4:20 4:20 ఈంజేఁవ్ పుస్తకుమ్ తొలితొ రెగిడ్లి గ్రీకు బాస తెన్ ‘తెద్దిలి’ మెలిస్‍క ‘ఆమేన్’ మెనుల.

§4:22 4:22 నెంజిలె ‘వెల్లొ రానొతె’.