3
ప్రబుచి తెడి సర్ద తతిస్
అన్నె, ముక్కిమ్‍క బావుడ్లు, * 3:1 మెలె, ‘తుమ్ జోవయించి తెడి అస్సుస్ చి జో తెయి సర్దసంతోసుమ్ అస్సెచి రిసొ, సర్ద…’ప్రబుచి తెడి తుమ్ సర్దసంతోసుమ్ తా. తుమ్‍క ఈంజ ఎత్కి అన్నె రెగుడుక అంక బాద నాయ్, చి ఆత్మక తుమ్‍క చెంగిల్ జర్గు జయెదె.
సూనర్లు రిత ప్రబుక విరోదుమ్ జలసచి, చెంగిల్ కెర్తసుమ్ మెన, గార్ కెర్తతి రిసొ తుమ్ జాగర్త తెన్ తా. మాన్సుచి అఁగి చి జోవయించి గుర్తుచి 3:2 సగుమ్‍జిన్ నంపజలస జల యూదుల్, చి యూదుల్ నెంజిల నంపజలసతె గెతె తా, జోవయించి సున్నతిచి రిసొ బలవంతుమ్ కెర్తె తిల; జా సున్నతి కెర్లెకయ్ పాపుమ్ తెంతొ రచ్చించుప జంక జయెదె, పరలోకుమ్‍తె గెచ్చుక జయెదె; మెన సికడ్లి రితి.సున్నతిచి రిసొ జేఁవ్ బలవంతుమ్ కెర్తసచి రిసొ తుమ్ జాగర్త తెన్ తా. ముక్కిమ్‍క ప్రబుకయి కెర్తి సున్నతి కెరన్లస కొన్స మెలె, ఆము. కీసి మెలె, దేముడుచి సుద్ది తిలి ఆత్మచి సెక్తిక జోచి సేవ కెర్తె తా, ఆఁగుక కమొచి నంప నే కెర్తె, రచ్చించుప జంక జలె క్రీస్తుయి సాలు మెనయ్ ఎక్కి క్రీస్తు జలొ యేసుచి ఉప్పిరి అమ్‍చి నముకుమ్ తిఁయ, జోచి రిసొయి దయిరిమ్ తెన్ సర్ద తెన్ అస్సుమ్.
ఆఁగుక నంప కెర్తిస్‍చి రిసొ ఉచర్లె జలె, దస్సిచిక నంప కెరుక కామ్‍క జెతి జలె, అఁవ్వి పవులు ఒగ్గర్ దయిరిమ్ తంక జతి. ‘అఁగి జర్గు కెర్లిస్‍చి రిసొ అంక చెంగిలి’ మెన కో ఉచరంతతి గే, జోవయించి కంట అంకయ్ చెంగిల్ మెనుక జతి. మెలె, యూదుల్‍చ ఆగ్నల్ రితికయ్, ఆఁవ్ జెర్మ అట్టు పొదుల్‍క అంక జా గుర్తుచి సున్నతి కెర్ల. ఆఁవ్ 3:5 ‘ఇస్రాయేలుడు’ మెలె, యూదుడు, ‘ఎబ్రీయుల్’ మెలె ‘యూదుల్’.ఇస్రాయేలుడు, బెన్యామీను చి సెకుమ్‍తె జెర్మిలయ్, § 3:5 ‘ఇస్రాయేలుడు’ మెలె, యూదుడు, ‘ఎబ్రీయుల్’ మెలె ‘యూదుల్’.ఎబ్రీయుల్‍తె జెర్మ ఎబ్రీయుడు జా జిఁయ అస్సి. యూదుల్‍చ ఆగ్నల్ రితి కెర్తిస్‍క దెకిలె, * 3:5 ‘పరిసయ్యుడు’ మెలె, యూదుల్‍తె పరిసయ్యుల్‍కయ్ ఒగ్గర్ గ్యానుమ్ తయెదె, యూదుల్‍చ ఆగ్నల్ జెఁవ్వి ఒగ్గర్ నిదానుమ్ కెరుల, జేఁవ్ ఆగ్నల్‍చి రిసొ బలవంతుమ్ కెరుల, చి దూతల్, బూతల్, డుంబల్, ఆత్మల్‍క ‘అస్తి’ మెన నంప కెరుల, చి ‘మొర్లె అన్నెక్ లోకుమ్‍తె గెచ్చుమ్‍దే’ మెన నంప కెరుల.పరిసయ్యుడు జయిందె. అమ్ పరిసయ్యుల్ చి నిదానుమ్ రితి ఆఁవ్ కెర్తె తిలయ్. జా రితి అంచి ఒగ్గర్ నిదానుమ్ ఆఁవ్ కీసి నెరవెర్సుప కెర్తె తిలయ్ మెలె, నంపజలసక సిచ్చల్ కెర్తె తిలయ్. చి అమ్‍చ ఆగ్నల్‍చి పున్నిమ్‍చి రితి ఆఁవ్ కెర్తె తిలిస్‍క దెకిలె. పొరపాట్ నెంతె తిలయ్.
గని, జా ఎత్కితె అంక కిచ్చొ లాబుమ్ తిలి గే, క్రీస్తుకయ్ పూర్తి నిదానుమ్ జంక మెన, ఎక్కి జోచి ఉప్పిరి అంచి నముకుమ్ పూర్తి తింక మెనయ్, జా వేరచి ఎత్కిక ‘సంతోసుమ్’ మెన దెక, ముల అస్సి. నిజుమి ‘అంచొ ప్రబు జలొ రచ్చించుప కెర్తొసొ జలొ క్రీస్తు జలొ యేసుక జాన జో తెన్ ఇండితిసి ఎత్కిచి కంట చెంగిలి’ మెనయ్, వేరచి ఎత్కిక నస్టుమ్ మెన దెకితసి, క్రీస్తుచి రిసొచి అంచి ప్రేమచి రిసొ వేరచి ఎత్కి పిట్టవన అస్సి, వేరచి ఎత్కిక ఉస్టొ మెన దెకితసి. కిచ్చొక మెలె, ముక్కిమ్‍క క్రీస్తుయి అంక కావలె, జొయ్యి అంక లాబుమ్, చి జోచి తెడి తా, అంచి సొంత సెక్తిచి పున్నిమ్, మెలె ఆగ్నల్ రితి కెర్తి పున్నిమ్ తెన్ తయె నాయ్; కక్క దస్సిచి పున్నిమ్ దెయె నాయ్, గని అంక కిచ్చొ పున్నిమ్ తయెదె మెలె, క్రీస్తుక నంపజలి వాట్‍క దొర్కు జతి పున్నిమ్. మెలె, జోక కో నంపజా గెలె, ‘అంచొ క్రీస్తుచి పున్నిమ్ జోక’ మెన దేముడు జోచి సర్దక అమ్‍క దెకితయ్. 10 వేరచి ఎత్కి ముల ఆఁవ్ అన్నె కిచ్చొ ఆస జతసి మెలె, జోవయింక జానయ్ జో అన్నె జీవ్ జలి సెక్తిచి వరుమ్ నఙన, జా సెక్తిక జోవయింతెన్ ఇండుక పూర్తి అలవాట్ జా, జో సేడ్ల స్రెమల్‍తె బెద, జో మొర్లి పొది కీసి తిలొ గే, ఆఁవ్ కి దస్సి బుద్ది జంక, 11 చి దేముడు అబ్బొస్‍చి దయ తిలె, ఆఁవ్ మొర్లె, పరలోకుమ్‍తె గెచ్చిందె.
ప్రబు దెతి బవుమానుమ్ నఙన్‍తి రితి నిదానుమ్ నిగుక మెలి టాలి
12 ‘ప్రబు దెతి బవుమానుమ్ నఙన్‍తి రితి జీన్లయ్’ మెని నాయ్, ‘ఆఁవ్ పూర్తి పున్నిమ్ జా అస్సి’ మెని నాయ్, గని జోచొ సొంత మాన్సు జంక మెన క్రీస్తుయేసు అంక బెదవన అస్సె చి రిసొ, జా బవుమానుమ్ నఙనుక మెన ఆఁవ్ ఒగ్గర్ సెక్తి తెన్ నిగితసి. 13 బావుడ్లు, అంచి సెక్తికయ్ జీన అస్సి మెని నాయ్, గని ఎక్కి కిచ్చొ కెర్తసి మెలె, అగ్గెచి ఎత్కి పఁవ్స గెల కెర, పుర్రెతొ తిలి గురితె దొర్కు జతిసి నఙనుక మెన ఎక్కి ఆస జా, 14 యేసుక్రీస్తుచి నావ్ తెన్ దేముడు దెతి బవుమానుమ్ నఙనుక మెన, గురి దెక నిగితసి. 15 అమ్‍తె ఆత్మక కో వడ్డ అస్తి జలె, ఇసి బుద్ది తెన్ తమ. ‘పూర్తి పున్నిమ్ జలమ్’ మెన జవుస్, ‘జా గురితె నిగితి ఆస రితిసి నాయ్’ మెన జవుస్ తుమ్‍చితె కో ఏక్ వేల వేర ఉచర్లె, తుమ్‍క దేముడు దెకవ సికడెదె. 16 గని ముక్కిమ్‍క అప్పెక కిచ్చొ బుద్ది జో అమ్‍క సికడ అస్సె గే, జయ్యి నిదానుమ్ ఇండుమ.
17 బావుడ్లు, ఆఁవ్ కీసి ఇండితసి గే దెక తూమ్ కి ఇసి ఇండ, చి ఆమ్ ఇండితి రితి కో ఇండితతి గే దెక. 18 కిచ్చొ జాగర్త ఆఁవ్ సంగితసి మెలె, ఆఁవ్ అగ్గె తెంతొ తుమ్‍క సగుమ్‍జిన్‍చి రిసొ ఒగ్గర్ సంగ అస్సి, చి అప్పె కి ఏడ ఏడయ్ సంగితసి. కిచ్చొక మెలె, ‘పరలోకుమ్‍చి సుద్ది జా, జా సుద్ది రితి ఇండుతు’ మెనయ్, క్రీస్తు సిలువతె మొర జోవయింక రచ్చించుప కెర్లన్, గని జాచి ఉప్పిరి విరోదుమ్ కెర్లి రితి జేఁవ్ ఒగ్గర్‍జిన్ తప్పు బుద్దితె ఇండితతి. 19 జేఁవ్ నాసెనుమ్‍తె గెచ్చుల, జోవయించి పెట్టి జోవయింక దేముడు, జోవయించి పాపుమ్‍చి రిసొ జోవయింక సర్ద, ఈంజయ్ లోకుమ్‍తె తతిసి ఎత్కికయ్ జోవయింక ఆస.
20 గని, ఆమ్ జితి రాజిమ్ పరలోకుమీ, చి ఒత్త తెంతొ అన్నె జెతొ రచ్చించుప కెర్తొసొక, ప్రబు జలొ యేసుక్రీస్తుకయ్ అమ్ రకితసుమ్. 21 కీసి మెలె, ఎత్కి జోచి తెడి తిఁయ ఏలుప కెర్తి జోచి సెక్తికయ్ జో అమ్‍చి ఈంజ మాములుమ్ ఆఁగ్ మార్సుప కెర, పరలోకుమ్‍చి ఉజిడ్ తెన్ చి జోచి ఆఁగ్ ఈంజ జతి రితి తెదొడ్‍క మార్సుప కెరెదె.

*3:1 3:1 మెలె, ‘తుమ్ జోవయించి తెడి అస్సుస్ చి జో తెయి సర్దసంతోసుమ్ అస్సెచి రిసొ, సర్ద…’

3:2 3:2 సగుమ్‍జిన్ నంపజలస జల యూదుల్, చి యూదుల్ నెంజిల నంపజలసతె గెతె తా, జోవయించి సున్నతిచి రిసొ బలవంతుమ్ కెర్తె తిల; జా సున్నతి కెర్లెకయ్ పాపుమ్ తెంతొ రచ్చించుప జంక జయెదె, పరలోకుమ్‍తె గెచ్చుక జయెదె; మెన సికడ్లి రితి.

3:5 3:5 ‘ఇస్రాయేలుడు’ మెలె, యూదుడు, ‘ఎబ్రీయుల్’ మెలె ‘యూదుల్’.

§3:5 3:5 ‘ఇస్రాయేలుడు’ మెలె, యూదుడు, ‘ఎబ్రీయుల్’ మెలె ‘యూదుల్’.

*3:5 3:5 ‘పరిసయ్యుడు’ మెలె, యూదుల్‍తె పరిసయ్యుల్‍కయ్ ఒగ్గర్ గ్యానుమ్ తయెదె, యూదుల్‍చ ఆగ్నల్ జెఁవ్వి ఒగ్గర్ నిదానుమ్ కెరుల, జేఁవ్ ఆగ్నల్‍చి రిసొ బలవంతుమ్ కెరుల, చి దూతల్, బూతల్, డుంబల్, ఆత్మల్‍క ‘అస్తి’ మెన నంప కెరుల, చి ‘మొర్లె అన్నెక్ లోకుమ్‍తె గెచ్చుమ్‍దే’ మెన నంప కెరుల.