2
క్రీస్తుచి రితి, దాక్ కెరన
జలె, క్రీస్తుతె తిలి పొది తుమ్‍క దయిరిమ్ దొర్కు జతయ్ మెలె, ప్రేమ తుమ్‍క పెల్లితయ్ మెలె, దేముడుచి సుద్ది తిలి ఆత్మ తుమ్‍చి పెట్టి అస్సె మెలె, తుమ్‍చి పెట్టి ముద్దుచి కన్కారుమ్ అస్సె జలె, ఎక్కి ఉద్దెసుమ్ తెన్, ఎక్కి ప్రేమ తెన్, పూర్తి ఎక్కి కట్టు తెన్, ఎక్కి మెన్సు తా, చి అంక పూర్తి సర్దసంతోసుమ్ కెర్తె. సొంత గార్ ఆసక, సొంత గవురుమ్‌క, తుమ్ కిచ్చొ కెర నాయ్, గని దాక్ కెరన, ఎక్కిలొక ఎక్కిలొ జోచి కంటె వేర మాన్సుల్‍క గవురుమ్ దెకిత్ తా. తుమ్‍తె ఎత్కి మాన్సు ఎక్కి సొంత దెకన నాయ్, గని, ఎక్కిలొచి రిసొ ఎక్కిలొ ‘చెంగిల్ జతు’ మెన తుమ్ వేర మాన్సుల్‍క కి చెంగిల్ దెక.
క్రీస్తుక తిలి జోచి తెడి దొర్కు జతి బుద్ది తుమ్‍చి పెట్టి తుమ్ తిఁయన.
కిచ్చొ నే జెర్మయ్‍లి అగ్గె తెంతొ కి
దేముడు తెన్ జో ఎక్కి జలెకి,
‘దేముడు’ మెనన గవురుమ్ ఆననుక ఉచరె నాయ్,
గని, జొయ్యి దాకు కెరన, మాన్సు జా జెర్మున్ జా,
గొత్తి సుదొ రితొ జలన్.
దస్సి, మాన్సు జా జెర్మున్ జా జో జోకయి దాకు కెరన
దేముడు అబ్బొస్‍చి సెలవ్ కోడు జర్గు కెర,
మాన్సు సేడ్తి మొర్నుతె సేడ్లన్;
సిలువతె మొర గెలొ.
జలె,
దేముడు అబ్బొస్‍చి సెలవ్ కోడు జర్గు కెర జో మొర్లి రిసొ,
దేముడు అబ్బొసి జోక ఎత్కిచి కంట వెల్లొ కెర
జోక ఎత్కి నవ్వొచి కంట వెల్లి నావ్ తిఁయ అస్సె.
10 ‘జో యేసుచి నావ్ సూన ఎత్కి మాన్సు
మొగ్రల్ టెక జోవయింక జొకర’ మెనయ్.
జేఁవ్ పరలోకుమ్‍తె తిలె కి, బూలోకుమ్‍తె తిలె కి,
పాతలలోకుమ్‍తె తిలె కి, కేనె తిలె కి
జోక జొకర్తు మెనయ్
దస్సి కెర అస్సె;
11 చి ‘యేసుక్రీస్తు ప్రబుయి’ మెన
ఎత్కి చోండి తెనె ఒప్పన్‍తు మెనయ్, చి
జోకయ్ గవురుమ్ జవుస్
దేముడు అబ్బొస్‍కయ్
గవురుమ్ జెయెదె, దస్సి కెర అస్సె.
బుద్ది ఇండితిస్‍తె ప్రబుచి సత్తిమ్‍చి రుజ్జు తుమ్ దెకవ
12 జలె, బావుడ్లు, అగ్గె తెంతొ ఆఁవ్ తుమ్‍చి తెన్ తిలి పొది అంచి కోడు సూన్లదు. దస్సి అప్పె, ఆఁవ్ నెంజిలి పొది ఒగ్గర్ బియఁ దేముడు దిలి * 2:12 ‘రచ్చన’, ‘రచ్చించుప జతిసి’ మెన ఇన్నె సంగిలె, పాపుమ్ తెంతొ చి రచ్చనక సంగితసుమ్. అమ్ కెర్ల పాపల్‍చి రిసొ లయితి సిచ్చ తెంతొ సయ్‍తాన్‍చి రాజిమ్ తెంతొ అమ్‍క ఎత్కి అదికారుమ్ తిలొ దేముడు యేసుచి అత్తి రచ్చించుప కెర్లిసి.రచ్చన తెన్ బెదితి బుద్ది తుమ్ ఇండితె తా. 13 కిచ్చొక మెలె, జోచి ఇస్టుమ్ రితి కెర్తిస్‍క తుమ్ ఏక్ ఇస్టుమి జతి రితి నాయ్, గని తుమ్ జర్గు కెరుకయ్ మెన, తుమ్‍చి పెట్టి జో కామ్ కెర తుమ్‍క దేముడు సెక్తి దెతయ్. 14 తుమ్ మూర్కుమ్ జల వంక్డొ జల మాన్సుచి నెడ్‍మె పాపుమ్ నెంజిలస రిత, మచ్చల్ నెంజిలస, అన్నె నింద నే గల్తి రితి దేముడుచి పుత్తర్సులు జతి రితి తంక, ఆగాసుమ్‍తె జోచి ఉజిడి దెకయ్‍త సుక్కల్ రిత తుమ్ జస్తె. 15 కిచ్చొ కామ్ తిలె కి, తెడి తెడి నే బాద సేడ, నే అన్మానల్ జా ఎత్కి కమొ తుమ్ కెర. 16 పడ్తొ, జీవు దెతి సుబుమ్ కబుర్ తుమ్ 2:16 నెంజిలె ‘సూనయ్‍తె తా’.డిట్టుమ్ దెరన, చి క్రీస్తు అన్నె ఉత్ర జా ఈంజ లోకుమ్‍చక తీర్పు కెర్తి వెల్లి దీసిక, ‘అంచి స్రెమ, అంచి కామ్ ఆరి కామ్‍క జెతిసి నెంజె’ మెన దెక కెర, ఆఁవ్ సర్ద జయిందె. 17 తుమ్‍క క్రీస్తు ప్రబుక నంపజా నిదానుమ్ తెన్ జోచి సేవ కెర్తసి చి రిసొ ఆఁవ్ ఏక్ వేల సుఁవ దిలి బలి జతి రితి జంక జలెకి, తుమ్ ఎత్కిజిన్‍చి సర్దతె ఆఁవ్ బెదితసి. 18 తూమ్ కి ఇసి సర్ద తెన్ తా, అంచి సర్దతె బెద.
తిమోతిక జోవయింతె తెద్రవుక
19 తుమ్‍చి రిసొచి కబుర్ సూన్లె సర్ద జయిందె మెన, ప్రబు జలొ యేసు సెలవ్ దిలె తిమోతిక తుమ్‍తె బే బేగి తెద్రవుక మెన అఁవ్ ఆస జతసి. 20 తిమోతిక ముల అన్నె కో దస మాన్సుల్ అంక తోడు నాయ్. తుమ్‍క చెంగిల్ జతు మెన జొయ్యి పూర్తి నిదానుమ్ తయెదె. 21 జేఁవ్ తిల మాన్సుల్ జలె, యేసుక్రీస్తుచి కామ్ కెరుక పఁవ్సితె తా, ఎత్కిజిన్ జోవయించి సొంతయ్ లాబుమ్ దెకన్‍తతి. 22 గని తిమోతి చి నిదానుమ్ జాన్సు. అంక జో అబ్బొ మెన దెకిల్ రితి జా, పుత్తు రితొ జా, సుబుమ్ కబుర్‌చి రిసొ అంచి తెడి జో ప్రబుచి సేవ కెర్లిసి జాన్సు. 23 జాకయ్, ఆఁవ్ కీసి 2:23 ఏక్ వేల జో జేలి జలిస్‍క రకుమ్‍లు జతిస్‍క ఉచర్తయ్.జయిందె గే తుమ్ సూన్లె, బేగి జోక తుమ్‍తె తెద్రయిందె. 24 అన్నె, § 2:24 మెలె ‘ప్రబుచి తెడి ఆఁవ్ తిలి రిసొ’ అన్నె ‘ప్రబుచి ఒగ్గర్ సెక్తిచి రిసొ’.ప్రబుచి తెడి అంక కిచ్చొ నముకుమ్ మెలె, జో సెలవ్ దిలె, ఆఁవ్ కి సొంత జెంక వాట్ తయెదె మెన అఁవ్ ఉచర్తసి.
ఎపప్రొదితుక జోతె తెద్రయ్‍లిస్‍చి
25 ఎపప్రొదితుక తుమ్‍తె తెద్రయ్‍లె చెంగిలి మెన ఆఁవ్ తెద్రయ్‍తసి. అంక జో బావొ జా అస్సె, అంచి తెన్ బెద సుబుమ్ కబుర్ కామ్ కెర అస్సె, అంచి తెన్ జా కామ్‍చి రిసొ బాదల్ ఓర్సుప జా అస్సె, తూమ్ జోచి అత్తి అంక తోడు కెర్లి రితి, తుమ్‍చి తెంతొ కబుర్ జా అంక తోడు కెర అస్సె. 26 కిచ్చొక జోవయింక తుమ్‍తె అన్నె తెద్రయ్‍తసి మెలె, ఒగ్గర్ దీసల్ జలి తుమ్‍క దెకె నాయ్ చి ఒగ్గర్ ఉచర్తయ్. పడ్తొ, జో జొర్జొ సేడ్లిస్‍చి రిసొ తుమ్ సూన్లిస్‍చి రిసొ చింత గలన తవుల మెన జో దుకుమ్ సేడ అస్సె. 27 నిజుమి, జో మొర్తి రితి జలె, గని దేముడు జోక కన్కారుమ్ రచ్చించుప కెర్లన్. జోకయ్ నాయ్ అంక దుకుమ్‍చి ఉప్పిరి దుకుమ్ నే కలుగు జతి రితి కన్కారుమ్ దెకయ్‍లొ. 28 జాకయ్, జోక అన్నె దెక తుమ్ సర్ద జతి రిసొ, జోక తుమ్‍తె బే బేగి తెద్రవుక ఆఁవ్ ఆస జా అస్సి. దస్సి, గెలొ మెలె తుమ్‍చి రిసొ ఆఁవ్ ఇసి బాద సేడుక నాయ్. 29 జాకయ్, * 2:29 మెలె, ‘ప్రబుచి తెడి తుమ్ తిలి రిసొ, అన్నె ప్రబు సొంత జోవయింక బెదవన అస్సెచి రిసొ పూర్తి….’ప్రబుచి తెడి ఒగ్గర్ సర్ద తెన్ జోక తుమ్ అన్నె బెదవన. అన్నె దస మాన్సుల్ ఎత్కిజిన్‍క తుమ్ గవురుమ్ దెక. 30 కిచ్చొక మెలె, అంచి రిసొ తుమ్ ఉచర కెరుక నెతిర్లి తోడు పూర్తి జర్గు కెరుకయ్ మెన, క్రీస్తుచి కామ్‍చి రిసొ తెదొడి జో మొర గెతొ.

*2:12 2:12 ‘రచ్చన’, ‘రచ్చించుప జతిసి’ మెన ఇన్నె సంగిలె, పాపుమ్ తెంతొ చి రచ్చనక సంగితసుమ్. అమ్ కెర్ల పాపల్‍చి రిసొ లయితి సిచ్చ తెంతొ సయ్‍తాన్‍చి రాజిమ్ తెంతొ అమ్‍క ఎత్కి అదికారుమ్ తిలొ దేముడు యేసుచి అత్తి రచ్చించుప కెర్లిసి.

2:16 2:16 నెంజిలె ‘సూనయ్‍తె తా’.

2:23 2:23 ఏక్ వేల జో జేలి జలిస్‍క రకుమ్‍లు జతిస్‍క ఉచర్తయ్.

§2:24 2:24 మెలె ‘ప్రబుచి తెడి ఆఁవ్ తిలి రిసొ’ అన్నె ‘ప్రబుచి ఒగ్గర్ సెక్తిచి రిసొ’.

*2:29 2:29 మెలె, ‘ప్రబుచి తెడి తుమ్ తిలి రిసొ, అన్నె ప్రబు సొంత జోవయింక బెదవన అస్సెచి రిసొ పూర్తి….’