పిలిప్పియుల్‍క రెగిడ్లి ఉత్రుమ్
బారిక్ జలొ పవులు పిలిప్పి పట్నుమ్‍చ సంగుమ్‍చక రెగిడ్లి ఉత్రుమ్
1
మొదొల్ కోడు
పిలిప్పి పట్నుమ్‍తెచ * 1:1 ‘క్రీస్తు’ మెలె, ‘తెద్రయిందె’ మెన పూర్గుమ్ ఎత్కి అదికారుమ్ తిలొ దేముడు యూదుల్‍క సంగ తిలొ దొర్కు జలొ రచ్చించుప కెర్తొసొ.క్రీస్తు జలొ యేసుక నంపజా జోచి సుద్ది జా జోచయ్ జా, జోచి తెడి తిల మాన్సుల్‍క, పడ్తొ తుమ్‍చ సేవ కెర్తొస్‍క చి జోచి తెడి సంగుమ్‍చి సేవ కెర్త అన్నె వెల్లెల మాన్సుల్‍క, యేసుక్రీస్తుచి సేవ కెర్త జోచ 1:1 నెంజిలె ‘గొతిమాన్సుల్ రిత’.గొత్తి మాన్సుల్ జల పవులు, అన్నె తిమోతి రెగిడ్లి ఉత్రుమ్.
అమ్‍క అబ్బొ జలొ దేముడు అన్నె ప్రబు జలొ యేసుక్రీస్తుచి దయ సేంతుమ్ తుమ్‍చి ఉప్పిరి తవుస్!
పిలిప్పియుల్‍చి రిసొ పవులుచి సర్ద
తుమ్‍చి రిసొ ఆఁవ్ కెఁయఁక ఉచర్లె కి, తుమ్‍చి రిసొ అంచి సర్ద ఆఁవ్ దేముడుక సంగితసి. తుమ్‍చి రిసొచి ఎత్కి అంచి ప్రార్దన పూర్తి సర్ద తెన్ కెర్తసి. కిచ్చొక ఒగ్గర్ సర్ద జతసి మెలె, తుమ్ నంపజలి 1:5 బారికుల్ 16:12-40.మొదొల్ తెంతొ, అప్పె ఎద కి తుమ్ అంచి తెన్ బెద, సుబుమ్ కబుర్ సూనయ్‍తిస్‍తె అంక § 1:5 పిలిప్పియుల్ 1:19 ప్రార్దన కెర తిల. 2:25-30 ఎపప్రొదితుక పవులుతె తోడు తెద్రవ తిల, చి 4:10-11 చి 14-18 డబ్బుల్ తెద్రవ తిల.తోడు అస్సుస్. దేముడు తుమ్‍చి పెట్టి మొదొల్ కెర్లి చెంగిల్ కామ్, యేసుక్రీస్తు ఈంజ లోకుమ్‍తె అన్నె ఉత్ర జెతి దీసి ఎదక, జో దేముడు అబ్బొసి జా కామ్ సొంత పూర్తి జర్గు కెరెదె మెన, అంక దయిరిమ్ అస్సె. తుమ్ ఎత్కిజిన్‍చి రిసొ ఆఁవ్ ఇసి ఉచరుక చెంగిల్. కిచ్చొక మెలె, తుమ్‍చి రిసొ అంక ఒగ్గర్ ప్రేమ, అంక దిలి దేముడుచి దయ తెన్ అంచి తెన్ తూమ్ బెద అస్సుస్. సుబుమ్ కబుర్‌చి రిసొ ఆఁవ్ * 1:7 పవులు రోమ్‍తె జేలి జలి పొది ఈంజ ఉత్రుమ్ రెగిడ్లొ మెన ఒగ్గర్‍జిన్ ఉచర్తతి. బారికుల్ 28:16, 30, 31 దెక. పిలిప్పియుల్ 4:22 దెక. కైసర్ రానొ రోమ్ పట్నుమ్‍తె తయెదె. పిలిప్పియుల్ 1:13 దెక. ప్రేతోరియచ అదికార్లు కి రోమ్‍తె తవుల. కైసరియ పట్నుమ్‍తె కి పవులు జేలి జా తిలొ; బారికుల్ 23:23-24:27. పిలిప్పితె కి; బారికుల్ 16:23, అన్నె యెరూసలేమ్‍తె; బారికుల్ 21:33…, గని పిలిప్పితె చి యెరూసలేమ్‍తె ఒగ్గర్ దీసల్ జేలి తయె నాయ్. ఎపెసుతె కి జేలి జా తిలన్ మెన సగుమ్‍జిన్ ఉచర్తతి, గని రుజ్జు నాయ్.జేలి జలి స్రెమతె కి, చి రిసొ జబాబుల్ దెతిస్‍తె కి, రుజ్జుల్ దెకయ్‍తిస్‍తె కి, తుమ్ ఎత్కిజిన్ ఆత్మతె అంచి తెన్ బెద తోడు అస్సుస్. క్రీస్తు జలొ యేసు అమ్‍క కెద్ది ప్రేమ దెకితయ్ గే, దస్సి ప్రేమ తెన్ తుమ్‍క ఆఁవ్ తెద్ది ఉచర్తె తత్తసి మెన, దేముడు సాచి అస్సె.
తుమ్‍చి అప్పెచి ప్రేమ అన్నె ఒగ్గర్ జవుస్ మెన అంచి ప్రార్దన. ప్రబుచి రిసొచి గ్యానుమ్‍చి కిచ్చొ కిచ్చొ ఎత్కి అర్దుమ్ కెరంతి కిచ్చొ కిచ్చొ ఎత్కి చినితి బుద్ది జా ప్రేమతె ఒగ్గర్ జవుస్ మెన ప్రార్దన కెర్తసి. 10 ఆత్మక దస్సి వడ్డిలదు మెలె, చెంగిల్ తిలిస్‍క గార్ తిలిస్‍క నిసుక జాన, చెంగిల్‍చిక మెన ఇస్టుమ్ జస్తె, చి క్రీస్తు అన్నె ఉత్ర జా తీర్పు కెర్తి జా వెల్లి దీసి ఎదక తుమ్ ఎత్కిజిన్ ఎక్కి మెన్సు నిదానుమ్ జస్తె, చి తుమ్‍క ‘పొరపాట్ జల’ మెన కో సంగుక నెతిర్తి. 11 తుమ్ దస్సి ప్రేమ, ఆత్మచి గ్యానుమ్ జలె, యేసుక్రీస్తుతె దొర్కు జతి పున్నిమ్‍చి పూర్తి పలితుమ్ తుమ్‍చి పెట్టి దెర్తె తయెదె, చి దేముడుచి నావ్, జోచి గవురుమ్ టీఁవెదె.
పవులు జేలి జా చెంగిల్ పలితుమ్ దిలిసి
12 బావుడ్లు, తుమ్ కిచ్చొ జాననుక మెన అఁవ్ ఆస జతసి మెలె, అంక జర్గు జలి కస్టుమ్ ఆరి తయె నాయ్, గని సుబుమ్ కబుర్ సూనయ్‍తిస్‍క కామ్‍క జా అస్సె. 13 కీసి మెలె, క్రీస్తుక ఆఁవ్ నిదానుమ్ తిలి రిసొయి ఆఁవ్ జేలి జలిసి మెన వెల్లొ అదికారిచి గేర్ జలి అదికారుల్‍క, అన్నె ఎత్కిజిన్ జాన అస్తి. 14 పడ్తొ అన్నె, ఆఁవ్ జేలి జలి తెంతొ ఇన్నెచ నంపజలస 1:14 మెలె, ‘పవులు జేలి జలెకి ప్రబు జోవయింక తోడు అస్సె మెన రుజ్జుల్ దెక దయిరిమ్ జా….’ప్రబుచి తెడి ఒగ్గర్ దయిరిమ్ జా, బయిమ్ నెంతె దేముడుచి 1:14 నెంజిలె ‘సుబుమ్ కబుర్’, నెంజిలె ‘కబుర్’.కోడు ఒగ్గర్ దయిరిమ్ తెన్ సూనయ్‍తతి.
15 సగుమ్‍జిన్ జోవయించి పెట్టిచి అంచి ఉప్పిర్‍చి గోసక, కుస్సిదుమ్ ఉచర సుబుమ్ కబుర్ సూనయ్‍తతి, గని అన్నె సగుమ్‍జిన్ అమ్‍చి తెన్ సర్ద తెన్ తా సూనయ్‍తతి. 16 ఈంజేఁవ్ జలె, ప్రేమకయి సూనయ్‍తతి. చి సత్తిమ్ ఆఁవ్ రుజ్జు దెకయ్‍తి రిసొయి ఆఁవ్ ఇన్నె జేలి తెన్ తంక దేముడుచి సెలవ్ మెన ఈంజేఁవ్ జాన్‍తి. 17 జేఁవ్ గోసచ, జలె, వెల్లొ కెరనుక ఉచర గార్ ఆస తెన్ సుబుమ్ కబుర్ సూనయ్‍తతి. జోవయించి పెట్టి నిదానుమ్ తతి నాయ్, గని ఆఁవ్ జేలి జలొసొక అంక నొప్పి దెంక ఉచరయ్ సూనయ్‍తతి. 18 జలె, కిచ్చొ? జోవయించి పెట్టిచి బుద్ది మాయచి జలెకి, సత్తిమ్‍చి జలెకి, క్రీస్తుచి రిసొయి జేఁవ్ సాడుప కెర్తతి. జాచి రిసొ అంక ఒగ్గర్ సర్ద.
మొర్లె చెంగిల్ గే జిలె చెంగిల్ గే
19 పడ్తొ, అన్నె కిచ్చొ సర్ద కచితుమ్ జయిందె మెలె, తుమ్ ప్రార్దన కెర్లి రిసొ, యేసుక్రీస్తుచి ఆత్మ అంక తోడు తిలి రిసొ, ఈంజేఁవ్ బాదల్ ఎత్కితె రచ్చించుప జయిందె మెన జాని. 20 కీసి మెలె, ఆఁవ్ ఓడుప జయి నాయ్, గని ఆఁవ్ పూర్తి దయిరిమ్ తయిందె, చి అప్పె కి కెఁయఁక కి, ఆఁవ్ జిలె కి మొర్లె కి, అంచి అఁగి క్రీస్తుచి గవురుమ్ డీసెదె మెన అంచి ఆస, అంచి దయిరిమ్. 21 కిచ్చొక మెలె, ఈంజ అఁగి ఆఁవ్ జిలె, క్రీస్తుచి రిసొయి జితసి, జోచి కామ్ కెర్తి రిసొయి జితసి. ఆఁవ్ మొర్లె, జోతె గెచ్చిందె, చి అంకయ్ లాబుమ్. 22 ఆఁవ్ ఈంజయ్ అఁగి జింక జలె, క్రీస్తుచి కామ్‍క జెయిందె. గని జితిస్‍తె మొర్తిస్‍తె కేన్ నిసాన్‍దె గే, నేని. 23 ఈంజేఁవ్ దొన్ని మెన్సుల్ తా ఆఁవ్ అల్లర్ జతసి. అంచి సొంత ఇస్టుమ్ కేన్ మెలె, మొర క్రీస్తుతెయ్ గెచ్చుక; ఈంజ లోకుమ్‍తె ఆఁవ్ తతి కంట అంక జయ్యి లాబుమ్. 24 గని తుమ్‍చి రిసొ ఆఁవ్ ఈంజ అఁగి జిలె చెంగిలి. జాకయ్ జయ్యి ముక్కిమ్. 25 ఈంజ కోడు నిజుమ్ మెనయ్, తుమ్ ఆత్మక అన్నె వడ్డితి రితి క్రీస్తుచి తెడి నముకుమ్ తెన్ తుమ్ సర్దసంతోసుమ్ తతి రితి, ఇసి తా తుమ్‍చి తెన్ తయిందె మెన ఆఁవ్ కచితుమ్ జాని. 26 దస్సి, తుమ్‍చితె ఆఁవ్ అన్నె అయ్‍లె, యేసుక్రీస్తుచి తెడి అంచి రిసొ తుమ్‍క ఒగ్గర్ సర్ద జస్తె.
క్రీస్తుచి తెడి ఎక్కి నిదానుమ్ తా
27 క్రీస్తుచి సుబుమ్ కబుర్‍క గవురుమ్ కెర్తి రితి ముక్కిమ్‍క బుద్ది ఇండ, చి తుమ్‍క సొంత దెకిత్ రితి ఆఁవ్ తుమ్‍తె అయ్‍లె కి, నాయ్ మెలె నెత్ర వేరతె తిలె కి, తుమ్‍క ‘ఎక్కి ఆత్మ నిదానుమ్ తా డిట్టుమ్ టీఁవ, సుబుమ్ కబుర్‌చి సత్తిమ్ వేర మాన్సు నంప కెర్తి రితి ఎక్కి మెన్సు, ఎక్కి కట్టు తెన్ బెద, 28 కిచ్చొచి రిసొ కి విరోదుమ్ సుదల్‍క నే బితె క్రీస్తుచి పచ్చెనచి కామ్ కెర్తతి’ మెన తుమ్‍చి రిసొ సూనిందె. తుమ్‍చి నిదానుమ్ తుమ్‍చ విరోదుమ్ సుదల్‍క కిచ్చొ రుజ్జు దెకయెదె మెలె, జేఁవ్ నాసెనుమ్ జతిసి, అన్నె తూమ్ రచ్చన జతిసి. కిచ్చొక మెలె, దేముడు సొంత ఇసి జర్గు కెర్తయ్. 29 మెలె, క్రీస్తుచి నావ్ గవురుమ్ జతి రిసొ తుమ్ జోక నంప కెరుక మెన, గని అన్నె కిచ్చొ మెలె, అల్లర్ సేడ ఓర్సుప జా జీనుక మెన, దేముడు తుమ్‍క వరుమ్ దా అస్సె. 30 కిచ్చొక మెలె, తుమ్ అంచితె దెకిలి రితి, అంక తిలిసి మెన అప్పె తుమ్ సూన్లి రితి అల్లర్ తుమ్‍క కి అస్సె.

*1:1 1:1 ‘క్రీస్తు’ మెలె, ‘తెద్రయిందె’ మెన పూర్గుమ్ ఎత్కి అదికారుమ్ తిలొ దేముడు యూదుల్‍క సంగ తిలొ దొర్కు జలొ రచ్చించుప కెర్తొసొ.

1:1 1:1 నెంజిలె ‘గొతిమాన్సుల్ రిత’.

1:5 1:5 బారికుల్ 16:12-40.

§1:5 1:5 పిలిప్పియుల్ 1:19 ప్రార్దన కెర తిల. 2:25-30 ఎపప్రొదితుక పవులుతె తోడు తెద్రవ తిల, చి 4:10-11 చి 14-18 డబ్బుల్ తెద్రవ తిల.

*1:7 1:7 పవులు రోమ్‍తె జేలి జలి పొది ఈంజ ఉత్రుమ్ రెగిడ్లొ మెన ఒగ్గర్‍జిన్ ఉచర్తతి. బారికుల్ 28:16, 30, 31 దెక. పిలిప్పియుల్ 4:22 దెక. కైసర్ రానొ రోమ్ పట్నుమ్‍తె తయెదె. పిలిప్పియుల్ 1:13 దెక. ప్రేతోరియచ అదికార్లు కి రోమ్‍తె తవుల. కైసరియ పట్నుమ్‍తె కి పవులు జేలి జా తిలొ; బారికుల్ 23:23-24:27. పిలిప్పితె కి; బారికుల్ 16:23, అన్నె యెరూసలేమ్‍తె; బారికుల్ 21:33…, గని పిలిప్పితె చి యెరూసలేమ్‍తె ఒగ్గర్ దీసల్ జేలి తయె నాయ్. ఎపెసుతె కి జేలి జా తిలన్ మెన సగుమ్‍జిన్ ఉచర్తతి, గని రుజ్జు నాయ్.

1:14 1:14 మెలె, ‘పవులు జేలి జలెకి ప్రబు జోవయింక తోడు అస్సె మెన రుజ్జుల్ దెక దయిరిమ్ జా….’

1:14 1:14 నెంజిలె ‘సుబుమ్ కబుర్’, నెంజిలె ‘కబుర్’.