6
బోదల్ అయ్యస్ అబ్బొస్
తుమ్ బాలబోదలు, * 6:1 మెలె ‘ప్రబుచి తెడి అస్సుస్‍చి జోవయించి ప్రేమబుద్ది తుమ్‍చి పెట్టి తిలె జోవయించి ప్రేమకయ్ అయ్యద్‍అబ్బొద్‍చి కోడు సూన్‍తె’. ప్రబుచి తెడి అయ్యస్‍అబ్బొస్‍చి కోడు సూన. ఈంజ ప్రబుచి ఇస్టుమ్. పూర్గుమ్ దేముడు రెగ్డయ్‍లి జా కోడు కిచ్చొ మెలె,
6:2 ద్వితీయోపదేశ కాండుము 5:16.“అయ్యస్అబ్బొస్‍క గవురుమ్ కెర.
ప్రమానుమ్ తెన్ ఆగ్నల్‍క ఈంజ తొలితొ చి.
మెలె, అయ్యద్‍అబ్బొద్‍క గవురుమ్ కెర్లె, తుమ్‍క చెంగిల్ తయెదె,
చి ఈంజ లోకుమ్‍తె ఒగ్గర్ దీసల్ జిస్తె”
మెన రెగ్డ అస్సె.
తుమ్ అబ్బదింసి, జలె, ఆరి తుమ్‍చ బోదల్‍క కోపుమ్ కెరవ నాయ్, గని ప్రబు దెతి బుద్ది తెన్ జోవయింక ముద్దొ కెర, ప్రబుచి ఎత్కి సికడ పోస.
సేవ కెర్తస ఎజొమాన్లు
కో గొతిమాన్సుల్ జలె, క్రీస్తుక గవురుమ్ కెర్తి రితి తుమ్‍చ పెట్టితె ఎజొమాన్లుక బియఁ, ఎక్కి నిదానుమ్ తా, జోవయించి కోడు రితి కెర. మాములుమ్ మాన్సుల్‍చి గవురుమ్ ఆనన్‍తి బుద్ది తిలి రితి, ఆరి డీసుకయ్ నిదానుమ్ తిలి రితి తుమ్ జా నాయ్. గని దేముడుచి ఇస్టుమ్ రితి కెర్తి రిసొయి తుమ్ 6:6 నెంజిలె ‘క్రీస్తుక గొత్తి మాన్సుల్ రిత తిలి రిసొ’, నెంజిలె ‘క్రీస్తుక గొతి రితి జలి రిసొ’.క్రీస్తుచ సేవ కెర్తస తిలి రిసొ, తుమ్‍చి పెట్టిచి ప్రేమ తెన్ కెర. మెలె, మాన్సుల్‍క మెన్స వడంతి రిసొ నాయ్, గని ప్రబుక సర్ద తెన్ సేవ కెర్తి రితి, తుమ్‍చ ఎజొమాన్లుచి సేవ తుమ్ సర్ద తెన్ కెర. కేన్ మాన్సు, గొతిమాన్సు జలెకి నెంజిలె కి, కిచ్చొ చెంగిల్‌చి కెర్లె కి, ప్రబు జోవయింక చెంగిల్ దెక బవుమానుమ్ దెయెదె మెన జాన్సు.
తుమ్ ఎజొమాన్లు, తుమ్‍చ గొతిమాన్సుల్‍క దస్సి ప్రేమ దెక, జోవయింక బియఁడ నాయ్. జోవయింక తుమ్‍క ఎజొమాని జతొ దేముడు పరలోకుమ్‍తె అస్సె, చి జో కక్క మొకమాటుమ్ దెకె నాయ్.
సయ్‍తానుక జీన్‍తి రిసొ ఆత్మ డిట్టుమ్ కెరనుక అస్సె
10 జలె, ఆకర్‍క కిచ్చొ మెన ఆఁవ్ రెగిడ్తసి మెలె, ప్రబుచి తెడి డిట్టుమ్ తా, జోచి ఆత్మసెక్తి దెరన ఇండ. 11 సయ్‍తానుక తుమ్ జీన్‍తి రితి, దేముడు దెతి కిచ్చొ నే లయితి ఇనుము సొక్క తుమ్ గలన. 12 కిచ్చొక మెలె, మాన్సుల్‍క మాన్సుల్ కెర్తి యుద్దుమ్ నెంజె, ఈంజ, గని కో కో యుద్దుమ్ కెర్తసచి ఉప్పిరి అమ్ జీనుక అస్సె మెలె, § 6:12 నెంజిలె, ‘అదికారుమ్ తిలిసి ఎత్కిచ ఉప్పిరి’.ఏలుప కెర్త గర్చ ఆత్మల్‍చి ఉప్పిరి, * 6:12 నెంజిలె, ‘అదికారుల్ ఎత్కిచి ఉప్పిరి’.జోవయించి తెడి ఏలుప కెర్త ఆత్మల్‍చి ఉప్పిరి, ఈంజ ఉగుమ్‍చి అందర్ తిలి సయ్‍తాన్‍చి రాజిమ్‍తె ఏలుప కెర్త ఒగ్గర్ గార్‍చి సెక్తిచి ఉప్పిరి, మాన్సుల్‍క పాడ్ కెర్త బూతల్‍చి ఉప్పిరి, మాయలోకుమ్‍చ సెక్తివొ ఎత్కిచి ఉప్పిరి అమ్ జీనుక అస్సె.
13 జాకయ్, కేన్ సమయుమ్‍క సయ్‍తాన్‍చ జేఁవ్ సెక్తివొ అల్లర్ కెరుక ఉచరుల గే, దేముడు జా యుద్దుమ్‍క దిలి కిచ్చొ నే లయితి ‘ఇనుము సొక్క’ మెన టాలిక సంగితిస్ ఎత్కి తుమ్ గలన తెయార్ జా తా, చి జా యుద్దుమ్‍క టీఁవ్‍క తుమ్‍క సెక్తి తయెదె, చి జీన టీఁవ్‍తె. 14 కిచ్చొ నే లయితి జా కిచ్చొ కిచ్చొ తుమ్ గలన మెలె, సత్తిమ్ తుమ్‍క పట్క రితి జయెదె. ప్రబు దిలి పున్నిమ్ తుమ్‍క ఇనుము సొక్క జయెదె, 15 మాన్సుల్‍క దేముడు తెన్ బెదయ్‍తి సేంతుమ్ దెతిస్‍చి రిసొచి సుబుమ్ కబుర్ సూనయ్‍తి రిసొ తెయార్ జతిసి తుమ్‍క డిట్టుమ్‍చ జోడ్లు జయెదె. 16 పడ్తొ అన్నె, ప్రబుచి ఉప్పిర్‍చి నముకుమ్ తుమ్‍క డాలు జయెదె. జో గలన్లె, ఆగి లగిత సయ్‍తాన్ విందిత కండొ నే లయితి రితి నెతొవ విజయ్‍తె. 17 పడ్తొ, ప్రబు దెతి రచ్చన తుమ్‍చి బోడిక ఇనుము టోపి జయెదె. పడ్తొ ఎత్కి అదికారుమ్ తిలొ దేముడు రెగ్డయ్‍ల కొడొ జోచి ఆత్మచి కండా దస్సి తుమ్ గలన.
18 అన్నె, దేముడుచి సుద్ది తిలి ఆత్మసెక్తి తుమ్‍చి పెట్టి తోడు తా, కెద్దొడ్ కి ప్రార్దన కెర, ప్రబుచి తోడు నఙన్‍తె తా. ప్రార్దన కెర్తె తతి రిసొ తెలివి తెన్ తా, ఎక్కి నిదానుమ్ తా, దేముడుచి సుద్ది సుదల్ ఎత్కిచి రిసొ ‘చెంగిల్ తత్తు’ మెన తుమ్ ప్రార్దన కెర. 19 పడ్తొ, 6:19 చి రిసొయి ‘చి గుట్టు’ మెన సంగితయ్, నెంజిలె, యూదుల్ నెంజిలస కి పాపుమ్ తెంతొ రచ్చించుప జతి, ఎత్కి అదికారుమ్ తిలొ దేముడు తెన్ జేఁవ్ బెదితి వాటు అయ్‍లస్‍చి రిసొ సంగితయ్. 1:9-10, 3:1-6.చి గుట్టు ఆఁవ్ దయిరిమ్ తెన్ సుబుమ్ కబుర్ సూనయ్‍తి రితి ప్రబు అంక సెక్తి దెవుస్ మెన, అంచి రిసొ కి తుమ్ ప్రార్దన కెర్తె తా. 20 జా సుబుమ్ కబుర్ సూనయ్‍లి రిసొ ప్రబుచి అదికారుమ్ తెన్ తిలొ బారికి రితొ జా ఆఁవ్ ఇసి జేల్‍తె తా గొల్సుల్ తెన్ బందయ్ జా అస్సి. జలెకి, ప్రబుచి ఇస్టుమ్ కీసి తిలె ఆఁవ్ దయిరిమ్ తెన్ ఈంజ సుబుమ్ కబుర్ సూనయ్‍తి రితి జో ప్రబు సెక్తి దెవుస్ మెన, అంచి రిసొ తుమ్ ప్రార్దన కెర.
21 జలె, ఆఁవ్ కీసి అస్సి గే కిచ్చొ కెర్తసి గే తుమ్ జాన్‍తి రిసొ, ప్రేమ జలొ అమ్‍క బావొ జతొ, ప్రబుచి తెడి అంక తుమ్‍క సేవ నిదానుమ్ కెర్తొ తుకికు తుమ్‍క సంగెదె. 22 జాకయ్ జోక ఆఁవ్ తెద్రవ అస్సి. అమ్ కీసి సంతోసుమ్ గే తుమ్‍క జానవుక మెన, తుమ్‍చి పెట్టి తుమ్ దయిరిమ్ జతి రితి జో తుమ్‍క దయిరిమ్ సంగెదె.
ఆకర్ కోడు
23 దేముడు అబ్బొసి దెతి ప్రబు జలొ యేసుక్రీస్తు దెతి సేంతుమ్, ప్రేమ, నముకుమ్ ప్రబుచి తెడి తిల ఒత్తచ బావుడ్లు ఎత్కిక కలుగు జవుస్! 24 అమ్‍చొ ప్రబు జలొ యేసుక్రీస్తుక కో పూర్తి నే మొర్తి ప్రేమ కెర్తసు గే, జోచి దయ తుమ్‍చి ఉప్పిరి తవుసు!

*6:1 6:1 మెలె ‘ప్రబుచి తెడి అస్సుస్‍చి జోవయించి ప్రేమబుద్ది తుమ్‍చి పెట్టి తిలె జోవయించి ప్రేమకయ్ అయ్యద్‍అబ్బొద్‍చి కోడు సూన్‍తె’.

6:2 6:2 ద్వితీయోపదేశ కాండుము 5:16.

6:6 6:6 నెంజిలె ‘క్రీస్తుక గొత్తి మాన్సుల్ రిత తిలి రిసొ’, నెంజిలె ‘క్రీస్తుక గొతి రితి జలి రిసొ’.

§6:12 6:12 నెంజిలె, ‘అదికారుమ్ తిలిసి ఎత్కిచ ఉప్పిరి’.

*6:12 6:12 నెంజిలె, ‘అదికారుల్ ఎత్కిచి ఉప్పిరి’.

6:19 6:19 చి రిసొయి ‘చి గుట్టు’ మెన సంగితయ్, నెంజిలె, యూదుల్ నెంజిలస కి పాపుమ్ తెంతొ రచ్చించుప జతి, ఎత్కి అదికారుమ్ తిలొ దేముడు తెన్ జేఁవ్ బెదితి వాటు అయ్‍లస్‍చి రిసొ సంగితయ్. 1:9-10, 3:1-6.