5
ప్రబుచి ప్రేమతె తుమ్ ఇండ
దేముడుచ ప్రేమ తిల బోదల్ తుమ్ అప్పె జలి రిసొ, జో కీసి కెర్తయ్ గే దెక, తూమ్ కి దస్సి కెర, చి క్రీస్తు కీసి అమ్‍క ప్రేమ తా దేముడు అబ్బొస్‍క దెతి దొర్కు జలి చెంగిల్ వాసెన తిలి అర్పితుమ్ జా, అమ్‍చి పాపుమ్ పుంచితి రిసొ జోచి సొంత జీవ్ దా మొర గెలన్ గే, తూమ్ కి దస్సి ప్రేమతె ఇండ.
లంజెకమొచి రిసొచ కొడొ జలెకు, లంజెబుద్దిచి రిసొచ కొడొ జలెకు, అన్నె మాన్సుల్‍చి ఆస్తిక ఆస జత కమొచి రిసొచ కొడొ జలెకు తుమ్ లట్టబా కి నాయ్. దసచచి రిసొ ప్రబుచ సుద్ది జల మాన్సుల్ లట్టబుక కి బెదె నాయ్. తుమ్ లట్టబ్తిస్‍తె వెట్కారుమ్‍చ కొడొ పోన, కామ్‍క నెంజిత కొడొ పోన, వెర్రి కొడొ పోన; దసచ సూటి నాయ్. దసచ ఎత్కి పోన, గని దేముడు కెర్లి దయచి రిసొ జోక తుమ్‍చి సర్ద సంగిత కొడొయ్ లట్టబ. కేన్ కోడు ఏక్ తుమ్ కచితుమ్ దెరన మెలె, కేన్ లంజె ఇండితొసొ, లంజెబుద్ది సికడ్తొసొ, అన్నె మాన్సుల్‍చి ఆస్తిచి ఆసక జితొసొ కో జలెకు, జోవయించి ఆస జోవయింక దేముడు రితి జా, దేముడుక ‘జో అమ్‍క నాయ్’ మెలి రితి విరోదుమ్ కెర్లి రితి జతయ్, గెద; కో దస బుద్దివొచ జలె, క్రీస్తుచి దేముడు అబ్బొస్‍చి రాజిమ్‍తె జోవయింక కేన్ వాట కి దొర్కు జయె నాయ్.
ఉజిడ్‍బుద్దితె తుమ్ ఇండ
కామ్‍క నెంజిత కొడొ లట్టబ దస పాపుమ్ కమొచి రిసొ కో తుమ్‍క మోసిమ్ కెర్తి రితి తుమ్ దెర్ను సేడ నాయ్. దస పాపల్‍చి రిసొ జోచి కోడు నే సూన్‍త మాన్సుల్‍క దేముడు జోచి కోపుమ్‍చి సిచ్చ దెయెదె. జాకయ్ దస కమొతె తుమ్ బెద నాయ్. కిచ్చొక మెలె, తుమ్ అగ్గె అందర్‍బుద్దితె ఇండిలదు, గని అప్పె * 5:8 నెంజిలె ప్రబుచి తెడి అస్సుస్ చి జోవయించి ఉజిడి జా అస్సుస్.ప్రబుచి తెడి ఉజిడ్ జా అస్సుస్. ఉజిడ్‍చ బోదల్ రితి ఇండ. కిచ్చొక మెలె, ఉజిడ్‍చి పలితుమ్ దెర్తిసి కిచ్చొతె చినుక జయెదె మెలె, చెంగిల్ తిలిసి ఎత్కితె, పొరపాట్ నెంతె తిలిస్ ఎత్కితె, సత్తిమ్ తిలిస్ ఎత్కితె. 10 పడ్తొ, కిచ్చొ ఎత్కిక చెంగిల్ మెన ప్రబు మెనెదె గే, తుమ్ అజ్జ కెరన.
11 అందర్‍బుద్దిచ కమొతె తుమ్ ఎద్గరె బెద నాయ్. దస్స కమొ కిచ్చొ చెంగిల్ పలితుమ్ దెర్తి నాయ్. అన్నె మాన్సుల్ దస్సచతె దెర్ను నే సేడ్తి రితి, ఉజిడ్‍చి పాసిక దస్స కమొ ఆన, జోవయింక ‘పాపుమ్‍చ’ మెన రుజ్జుల్ దెకవ. 12 జేఁవ్ మాన్సుల్ గుట్టు తెన్ కెర్తె కమొచి రిసొ సంగుక కి లాజు. 13 గని, కిచ్చొ జలెకు అందర్ తిలిసి ఉజిడ్‍క పాసి అయ్‍లె, జాక ‘జా పాపుమ్‍చి’ మెన, రుజ్జు డీస్తయ్. కిచ్చొక మెలె, జా ఉజిడి ఒత్తయ్ దెకయ్ జా దెకయ్‍తయ్. 14 అమ్ ఒప్పన్‍తి కోడు ఏక్ ఇన్నె బెదితయ్. కేన్ కోడు మెలె,
“ఓ నిజిలొసొ, తెలివి జా ఉట్టు!
మొర తిలొసొ, జీవ్ జా ఉట్టు,
చి క్రీస్తు తుక జోచి ఉజిడి దెకయెదె”
మెలిసి.
15 తుమ్ కీసి ఇండితె గే చెంగిల్ ఉచర, జాగర్త తెన్ తా. బుద్ది నెంజిలసచి రితి తుమ్ ఇండ నాయ్, గని చెంగిల్ బుద్దితె ఇండ. 16 కిచ్చొ కిచ్చొ చెంగిల కమొ కెరుక వాట్ అయ్‍లె, తెలివి తెన్, జా వాట్ అడ్డు నే కెర్తి రితి, నే పిట్టయ్‍తె, చెంగిల్ పలితుమ్ దెర్తి రితి జేఁవ్ కమొ తుమ్ కెర. కిచ్చొక మెలె, ఈంజ కాలుమ్ ఒగ్గర్ పాపుమ్‍చి, చి చెంగిల కమొక కెద్ది సమయుమ్ తయెదె గే, నేనుమ్. 17 జాకయ్, బుద్ది నేన్ల మాన్సుల్ రిత తుమ్ జా నాయ్, గని కిచ్చొ బుద్ది తుమ్ ఇండుక ప్రబుచి ఇస్టుమ్ అస్సె గే, తుమ్ అర్దుమ్ కెరన.
18 తుమ్ సూరు పియ మచ్చ నాయ్. కిచ్చొక మెలె, జా చెంగిల్‍చిక పాడ్ కెర నాసెనుమ్ కెర్తిసి. గని దేముడుచి సుద్ది తిలి ఆత్మ తుమ్‍చి పెట్టి వేర జతయ్. 19 ఎక్కిలొ తెన్ ఎక్కిలొ ప్రబుచి గవురుమ్ సంగిత కిచ్చొ కిచ్చొ రగల్ గనుమ్‍లు గాయితె తా. జేఁవ్ గనుమ్‍లుతె కిచ్చొ ఏక్ రగుమ్ తుమ్ గాయ మెలె, కీర్తనలు. తుమ్‍చి పెట్టి పూర్తి సర్ద తెన్ ప్రబుచి గవురుమ్ సంగిత గనుమ్‍లు, బజెన తెన్ కి గాయితె తా, 20 కెఁయఁక కి, కిచ్చొ జలె కి, కిచ్చొచి రిసొ కి ‘జొయ్యి దిలొ’ మెన, అమ్‍చొ ప్రబు జలొ యేసుక్రీస్తుచి నావ్ తెన్ అబ్బొస్ జలొ దేముడుక తుమ్‍చి సర్ద తుమ్ సంగితె తా.
తెర్నిమున్సు ప్రేమ దెకితిస్
21 క్రీస్తుక మరియాద దెకితి రితి, తుమ్ ఎక్కిలొక ఎక్కిలొ పోటి నే కెర్తె, ఎక్కిలొతె ఎక్కిలొ దాక్ కెరన, ఎక్కిలొక ఎక్కిలొ సేవ కెర్తె తా. 22 తుమ్ తేర్‍బోదల్ తుమ్‍చ మున్సర్‍లుచి తెడి తా, దాక్ కెరన జోవయించి కోడు సూన, ప్రబుకయ్ గవురుమ్ కెర్లి రితి అంపొ జా తంక. 23 కిచ్చొక మెలె, క్రీస్తుక నంపజలస మొత్తుమ్ జోచి 5:23 1:23, 4:4 దెక.ఆఁగ్ జతసుమ్. జా ఆఁగ్‍క జో క్రీస్తు బోడి. జా ఆఁగ్‍క జో సొంత రచ్చించుప కెర్తొసొ జయెదె. దస్సి కి, తేర్సిక మున్సుసి బోడి జయెదె. 24 జోచి ఆఁగ్ జత నంపజలస మొత్తుమ్ క్రీస్తుచి తెడి అస్సుమ్, గెద. దస్సి, ఎత్కిచి రిసొ తేర్సి మున్సుస్‍చి తెడి అస్సె, జోవయించి కోడు సూనుక అస్సె.
25 తుమ్ మున్సుబోదల్ తుమ్‍చ తెర్దివొక ప్రేమ కెర్తె తా. కిచ్చొక మెలె, క్రీస్తుచి ఆఁగ్ జత నంపజలస సంగుమ్‍క ‘చెంగిల్ జతు’ మెన, బోడి జలొ క్రీస్తు జోచి జీవ్ దిలన్. 26 కిచ్చొక మెలె, 5:26 నెంజిలె, ‘బాప్తిసుమ్‍క చి జోవయించి కోడుక జేఁక పూర్తి సుద్ది కెర జా జోచి జా గెతి రితి కెర్తి రిసొ’.పాని సువ సుద్ది కెర్తి రితి, జా ఆఁగ్‍క జోచి కోడు తెన్ దోవితి రితి కెర, జా ఆఁగ్ జోచి జా గెతి రితి, పూర్తి సుద్ది కెర్తి రిసొ దస్సి కెర్లన్. 27 కిచ్చొక మెలె, జోచి ఆఁగ్ జత అమ్, నంపజలస మొత్తుమ్ జోక పూర్తి సూటి తిలి తెర్ని జతి రితి, జొయ్యి గవురుమ్ తెన్ ఆనన్‍తి రిసొ, జా పూర్తి సూటి జతిసి కీసి మెలె, కిచ్చొ ఆత్మ మచ్చల్ సర్దల్, దస్సచ కిచ్చొయ్ నెంతె, జా పూర్తి ప్రబుచి, పూర్తి పొరపాట్ నెంజ, సుద్ది సూటి జతిసి.
28 జలె, జోచి ఆఁగ్ జల నంపజలస సంగుమ్‍క ప్రబు కీసి ప్రేమ కెర సుద్ది కెర్తయ్ గే, మున్సుసి కీసి జోవయించి ఆఁగ్‍క జొయ్యి కీసి ప్రేమ కెరెదె గే, జో దస్సి జోవయించి తేర్సిక ప్రేమ దెకుకయ్. కో తేర్సిక ప్రేమ కెర్తయ్ గే, జోకయ్ జొయ్యి ప్రేమ కెరన్లి రితి జతయ్. 29 కేన్ మాన్సుల్ కి జోచి సొంత ఆఁగుక కెఁయ విరోదుమ్ జతి నాయ్. నాయ్, గెద. పోసనుల, చెంగిల్ దెకనుల. దస్సి, క్రీస్తు జోచి ఆఁగ్ జత నంపజలస మొత్తుమ్ బెదిలిస్‍క పోస్తయ్, దెకితయ్. 30 అమ్ జోచి సొంత ఆఁగ్ జలి రిసొ. 31 దేముడుచి కోడుతె రెగ్డయ్‍లిస్ కీసి అస్సె మెలె,
§ 5:31 ఆదికాండుమ్ 2:24.“జాకయ్, మున్సుబోద, అయ్యస్అబ్బొస్‍క ముల, తెర్ని ఆన,
జా తెన్ ఎక్కి నిదానుమ్ జయెదె, చి జేఁవ్ దొగుతెర ఎక్కి ఆఁగ్ జా గెచ్చుల”
మెన రెగ్డ అస్సె.
32 క్రీస్తుక నంపజలస మొత్తుమ్ బెద జోచి ఆఁగ్ జతిస్‍క పెండ్లి జా చెంగిల్ దెకితి ఈంజ టాలిచి అర్దుమ్ వెల్లి. 33 గని మాములుమ్ తెర్నిమున్సు చి అర్దుమ్ కి ఉచరుక జయెదె. మెలె, తుమ్‍చి తెచ మున్సుబోదల్ కో జలెకి, తేర్సివొక ప్రేమ దెకుత్. పడ్తొ, తేర్సి మున్సుస్‍క మరియాద దెకుక అస్సె.

*5:8 5:8 నెంజిలె ప్రబుచి తెడి అస్సుస్ చి జోవయించి ఉజిడి జా అస్సుస్.

5:23 5:23 1:23, 4:4 దెక.

5:26 5:26 నెంజిలె, ‘బాప్తిసుమ్‍క చి జోవయించి కోడుక జేఁక పూర్తి సుద్ది కెర జా జోచి జా గెతి రితి కెర్తి రిసొ’.

§5:31 5:31 ఆదికాండుమ్ 2:24.