3
యూదుల్ నెంజిలసతె సుబుమ్ కబుర్ సూనవుక ప్రబు పవులుక తెద్రయ్‍లిసి
జలె, తుమ్ యూదుల్ నెంజిలసకయ్ సుబుమ్ కబుర్ ఆఁవ్ సూనవుక మెన యేసుక్రీస్తు అంక తెద్రయ్‍లొ. తుమ్‍క సూనయ్‍లి రిసొ, అంక, అమ్‍చ యూదుల్ * 3:1 రోమ్ పట్నుమ్‍తె జో జేలి జా తిలి పొది ఈంజ ఉత్రుమ్ పవులు రెగిడ్లొ, మెన ఒగ్గర్‍జిన్ ఉచర్తతి. బారికుల్ 28:16, 30, 31 దెక. కైసరియతె కి జేలి జా తిలొ; బారికుల్ 23:25, పిలిప్పితె కి; బారికుల్ 16:23, చి యెరూసలేమ్‍తె కి; బారికుల్ 21:33 జేలి జా తిలొ. ఎపెసుతె కి మెన సగుమ్‍జిన్ ఉచర్తతి, గని రుజ్జు నాయ్. పిలిప్పితె చి యెరూసలేమ్‍తె జేలి జలిసి తొక్కి దీసల్‍చి.జేలి కెరన అస్తి. తుమ్‍కయ్ ‘సుబుమ్ కబుర్ సూన నంపజా అంచి ఆత్మగేర్‍తె జేఁవ్ కి బెదుత్’ మెనయ్. దేముడు జోచి దయచి రిసొ అంచి అత్తి జా సుబుమ్ కబుర్ సూనయ్‍తి కామ్ సొర్ప కెర్లిస్‍చి రిసొ తుమ్ సూన అస్సుస్. పడ్తొ, జోచి జా గుట్టు జా తిలిసి ప్రబు సొంతయ్ అంక 3:3 బారికుల్ 9:3-6, 15, గలతీయుల్ 2:9 దెక.దెకయ్‍లన్ మెన కి, సూన అస్సుస్. 3:3 1:9, 10 చి 2:11-22 దెక.ఈంజ గుట్టుచి రిసొ ఇదిల్ కొట్రు సంగ ఈంజ ఉత్రుమ్‍తె అగ్గె రెగ్డ అస్సి. ఈంజ తుమ్ సదు కెర్లె, క్రీస్తుచి గుట్టు తిలిసిచి రిసొ ఆఁవ్ జాన్లిసి తుమ్ అర్దుమ్ కెరంతె.
జా గుట్టు, జలె, అగ్గెచ ఉగల్‍తె ఈంజ లోకుమ్‍చ మాన్సుల్‍క జాన్‍తి నాయ్. గని జోచి సుద్ది తిలి ఆత్ తెన్ దేముడుచి సుద్ది జల కబుర్లు సంగితసక, జోచి రిసొచ బారికుల్‍క, క్రీస్తు జా గుట్టు అప్పె జానవ అస్సె. జా గుట్టు కిచ్చొ మెలె, క్రీస్తుక నంపజల యూదుల్ నెంజిలస కి అమ్‍చి తెన్ దేముడు దెతి రచ్చన వాట నఙన్‍తి వాటు అయ్‍లిసి. సుబుమ్ కబుర్ సూనయ్‍లి తెంతొ, జేఁవ్ కి క్రీస్తుక నంపజా దేముడుచ పుత్తర్లు జా క్రీస్తుచి § 3:6 రోమియుల్ 12:4, 5, కొరిందిల్ 1 నంబర్ ఉత్రుమ్ 12 అద్యయిమ్, ముక్కిమ్‍క 12:12, చి ఎపెసు 1:23 దెక.ఆఁగ్ జతిస్‍తె బెద, క్రీస్తు జలొ యేసుచి తెడి జేఁవ్ తిలి రిసొ, దేముడు ప్రమానుమ్ కెర్లిసి ఎత్కితె జోవయింక కి వాట దొర్కు జా అస్సె.
అంచి పెట్టి కమొ కెర్తి జోచి ఆత్మసెక్తిచి రిసొ, దేముడు అంక దిలి జోచి దయక వరుమ్‍చి రిసొ ఆఁవ్ ఈంజయ్ సుబుమ్ కబుర్ సూనయ్‍తొ సేవ కెర్తొసొ జలయ్. జోచయ్ జల మాన్సుల్ మొత్తుమ్‍తె తొక్కి విలువచచి కంట ఆఁవ్ అన్నె తొక్కి విలువచొ జలెకి, జోచి దయక జో అంకయ్ దిలన్. క్రీస్తుతె దొర్కు జతి పరలోకుమ్‍చ సొమ్సారుమ్ కెద్ది గే, కేన్ మాన్సు పూర్తి అర్దుమ్ జంక నెతిర్లె కి, తుమ్ యూదుల్ నెంజిలసక ఆఁవ్ బోదన కెరుక మెనయ్, జో అంక నిసాన్లన్. అన్నె, తుమ్ యూదుల్ నెంజిలసక కి జో రచ్చన దొర్కు కెర్లిస్‍చి రిసొచి ఎత్కి జెర్మయ్‍లొ దేముడు అగ్గెచ ఉగల్‍తె లుంకడ్లి గుట్టు ఈంజ లోకుమ్ ఎత్కిచ అర్దుమ్ కెరంతి రితి ఆఁవ్ సూనవుక నిసాన్లన్. 10 కేన్ లోకుమ్‍చ * 3:10 నెంజిలె, ‘అదికారుమ్ తిలస, అదికారుల్ ఎత్కి కి’. ఇన్నె ‘అదికారుమ్ తిలస’, ‘అదికారుల్’ మెలె, ఆత్మల్ దూతల్ బూతల్‍చి అర్దుమ్ కెరనుక జయెదె. 1:21 దెక చి 1:21చి ఎట్టొచి కోడు దెక.ఆత్మల్ దూతల్ బూతల్, ఎత్కి కి, యేసుప్రబుక నంపజలస బెదిలిసి మొత్తుమ్‍క దెకిలె, దేముడుచి ఎదివాట్ సత్తిమ్ కెద్ది గే, కీసి నెరవెర్సుప జతయ్ గే, చినుతు మెనయ్, జొయ్యి అంక ఈంజ కామ్ దా అస్సె.
11 తుమ్ యూదుల్ నెంజిల నంపజలస కి జోచి ఆత్మగేర్‍తె బెదితిస్‍క ‘జర్గు కెరిందె’ మెన దేముడు అగ్గెయి తెంతొ ఉచర్లిసి అమ్‍చొ ప్రబు జలొ యేసుక్రీస్తుచి అత్తి 3:11 మెలె, యేసు అమ్‍చి పాపుమ్ వయ గెచ్చవ జీవ్ జా జోవయించి ఆత్మ దొర్కు కెర్లిస్ తెన్ని జర్గు కెర్లొ.జర్గు కెర్లొ. 12 ‘ఈంజొ యేసుక్రీస్తు అమ్‍చి పాపుమ్ గెచ్చయ్‍తి అర్పితుమ్ జలి రిసొ, అమ్ జోక నంపజలి రిసొ, లాజ్ నెంజితె దేముడుతె గెచ్చుమ్‍దే’ మెన అమ్‍క పూర్తి దయిరిమ్ అస్సె. 13 జాకయ్, తుమ్‍క ఆఁవ్ సుబుమ్ కబుర్ సూనయ్‍లి రిసొ ఆఁవ్ అప్పె జేలి జా స్రెమల్ సేడ్తిస్‍చి రిసొ తుమ్ బమ్మ జా అన్మానుమ్ జా నాయ్. తుమ్ యూదుల్ నెంజిలసకయ్ ‘చెంగిల్ జతు’ మెనయ్ ఇసి జలయ్. జాకయ్ తుమ్ సర్ద తెన్ తా.
పవులు ప్రార్దన కెర్లిసి
14 జలె, పరలోకుమ్‍తె కి బూలోకుమ్‍తె కి కేన్ కుటుంబుమ్‍చ జలెకి, దేముడు అబ్బొస్‍చి రిసొయి జేఁవ్ ఎత్కిక నావ్ అస్సె. 15 మొగ్రల్ టెక జోవయింక ఆఁవ్ కిచ్చొ మెన ప్రార్దన కెర్తసి మెలె, 16 జోచి 3:16 నెంజిలె ‘ఎదివాట్ సొమ్సారుమ్‍క’.ఎదివాట్ సత్తిమ్‍క, తుమ్‍చ ఆత్మల్‍తె జోచి ఆత్మ తా, తుమ్‍క పూర్తి డిట్టుమ్ కెర్సు మెన, 17 అన్నె, తుమ్‍చి నముకుమ్ తెన్ చి జోచి ఆత్మ తెన్ తుమ్‍చి పెట్టి క్రీస్తు జివుస్ మెన, ఆఁవ్ ప్రార్దన కెర్తసి. దస్సి, జోచి ప్రేమతె చెర్రొ గలిల్ రితి జస్తె, జోచి ప్రేమతె తుమ్ డిట్టుమ్ జస్తె, 18 చి ప్రబుచొ సుద్ది జలస ఎత్కిజిన్ తెన్ తుమ్‍క కిచ్చొ సెక్తి జెయెదె మెలె, జోచి ప్రేమ కెద్ది రూందు కెద్ది దీగు గే, తుమ్‍క అర్దుమ్ జెయెదె. 19 జలె కో జానుక నెతిరి క్రీస్తుచి ఎదివాట్ ప్రేమ తుమ్ జాన్‍తె, చి దేముడు తుమ్‍చి పెట్టి బెర, తుమ్‍క పూర్తి కెరెదె. జయ్యి ఎత్కి అంచి ఆస.
20 అప్పె, జలె, అమ్‍చొ దేముడుక ఒగ్గర్ ఒగ్గర్ గవురుమ్ కలుగు జవుస్! అమ్ నఙిల్ కంట, అమ్ ఉచర్లి కంట, ఒగ్గర్ చెంగిల్ కెరుక తెరితొసొ జో. కీసి మెలె, జోవయించి ఆత్మసెక్తి అమ్‍చి పెట్టి కామ్ కెర కెరయ్ అమ్‍క చెంగిల్ కెరెదె! 21 జాక, ఉగుమ్‍చి ఉప్పిరి ఉగుమ్‍క, కెఁయఁక తెఁయఁక నే పిట్తె, § 3:21 1:1చి ఎట్టొచి కోడు దెక.క్రీస్తు జలొ యేసుతె, చి జోచి ఆఁగ్ జల జోక నంపజలస మొత్తుమ్ ఇండితిస్‍తె దేముడుచి గవురుమ్ డీస్తె తవుసు! ఆమేన్.

*3:1 3:1 రోమ్ పట్నుమ్‍తె జో జేలి జా తిలి పొది ఈంజ ఉత్రుమ్ పవులు రెగిడ్లొ, మెన ఒగ్గర్‍జిన్ ఉచర్తతి. బారికుల్ 28:16, 30, 31 దెక. కైసరియతె కి జేలి జా తిలొ; బారికుల్ 23:25, పిలిప్పితె కి; బారికుల్ 16:23, చి యెరూసలేమ్‍తె కి; బారికుల్ 21:33 జేలి జా తిలొ. ఎపెసుతె కి మెన సగుమ్‍జిన్ ఉచర్తతి, గని రుజ్జు నాయ్. పిలిప్పితె చి యెరూసలేమ్‍తె జేలి జలిసి తొక్కి దీసల్‍చి.

3:3 3:3 బారికుల్ 9:3-6, 15, గలతీయుల్ 2:9 దెక.

3:3 3:3 1:9, 10 చి 2:11-22 దెక.

§3:6 3:6 రోమియుల్ 12:4, 5, కొరిందిల్ 1 నంబర్ ఉత్రుమ్ 12 అద్యయిమ్, ముక్కిమ్‍క 12:12, చి ఎపెసు 1:23 దెక.

*3:10 3:10 నెంజిలె, ‘అదికారుమ్ తిలస, అదికారుల్ ఎత్కి కి’. ఇన్నె ‘అదికారుమ్ తిలస’, ‘అదికారుల్’ మెలె, ఆత్మల్ దూతల్ బూతల్‍చి అర్దుమ్ కెరనుక జయెదె. 1:21 దెక చి 1:21చి ఎట్టొచి కోడు దెక.

3:11 3:11 మెలె, యేసు అమ్‍చి పాపుమ్ వయ గెచ్చవ జీవ్ జా జోవయించి ఆత్మ దొర్కు కెర్లిస్ తెన్ని జర్గు కెర్లొ.

3:16 3:16 నెంజిలె ‘ఎదివాట్ సొమ్సారుమ్‍క’.

§3:21 3:21 1:1చి ఎట్టొచి కోడు దెక.