2
దేముడుచి దయకయ్ క్రీస్తు తెన్ ఏలుప కెర్తిసి
తుమ్ కెర్ల తప్పుల్ పాపల్‍చి రిసొ తుమ్ మొర తతికయ్, తుమ్‍క జో, క్రీస్తు తెన్ జీవ్ కెర దిలన్. అగ్గె పాపుమ్ ఇండితె తా, ఈంజ లోకుమ్‍చి బుద్దిచ, ఈంజ ఉగుమ్‍చ కమొతె తుమ్ గెతె తిలదు. పాడ్ జల ఆత్మల్ బూతల్ గట్ర ఎత్కిక ఏలుప కెర్తొ సయ్‍తాన్‍చి పట్టి గెతె తిలదు. దేముడుచి కోడు కెరుక నెసిత ఎత్కిజిన్‍చి పెట్టి జో సయ్‍తాన్‍చి ఆత్మ జోవయించి కామ్ కెర్తయ్.
దేముడుచి కోడు కెరుక నెసిత ఎత్కిజిన్‍చి రితి ఆమ్ కి అగ్గె మొర తా, పాపుమ్‍చ ఆసల్ జితె తా, అమ్‍చి ఆఁగ్‍చి ఆసల్, అమ్‍చ సొంత వేర వేర బుద్దుల్‍చ ఆసల్ రితి ఇండితె తిలమ్‍చి రిసొ, లోకుమ్‍చ మాములుమ్ ఎత్కిజిన్ కీసి సొంత సెక్తిక దేముడు దెతి సిచ్చతె గెతి జెర్మున్ తెన్ అస్తి గే, ఆమ్ కి దస్సి తిలమ్. గని, దేముడు ఎదివాట్ కన్కారుమ్ దెకితొసొచి రిసొ, జోచి ఎదివాట్ ప్రేమ అమ్‍చి ఉప్పిరి తిఁయ, అమ్ కెర్ల పాపల్‍చి రిసొ, అమ్ ఆత్మక మొర్లస జలెకి, క్రీస్తు అన్నె జిలిస్ తెన్ అమ్‍క జియడ్లన్. పూర్తి జోచి దయచి రిసొ తుమ్ * 2:5 నెంజిలె, పాపుమ్ తెంతొ, తుమ్‍చి పాపుమ్‍చి రిసొచి సిచ్చ తెంతొ, ఆత్మమొర్ను తెంతొ.రచ్చించుప జలదు.
జలె, దేముడు అబ్బొసి క్రీస్తు యేసుక జియడ్లిస్ తెన్ అమ్‍క జియడ, జోచి పరలోకుమ్‍చి రాజిమ్‍తె కీసి వెగడ ఒత్త వెసడ్లన్. ఆమ్ జోచయ్ జలి రిసొ, అమ్‍క కి జా రాజిమ్‍తె వెగడ, అమ్‍క కి ఒత్త వెసడ్లి రితి కెర అస్సె. మెలె, ఆమ్ కి జో తెన్ జోచి 2:6 ఆకర్‍క పరలోకుమ్‍తె జోవయింతెన్ ఏలుప కెరుమ్‍దే. పరలోకుమ్ జోవయించి ఆత్మరాజిమ్, చి జా రాజిమ్‍తె అమ్ బెదయ్ జలి రితి జా బెద అస్సుమ్, చి అప్పె తెంతొ కి జోవయింతెన్ ఏలుప కెరుక దెర అస్సుమ్ మెనుక జయెదె. డీసయ్‍లిసి 5:10, 20:6 కి దెక.రాజిమ్‍తె ఏలుప కెర్తసుమ్. జో దేముడు కిచ్చొక అమ్‍క దస్సి దయ కెర అస్సె మెలె, యేసుక్రీస్తు కెర్లిస్ ఎత్కి తెన్ జో అమ్‍క ఎదివాటు దయ కెర్లిసి. పడ్తొ జెత ఉగల్‍తె పలితుమ్ దెర, జోవయించి దయ కెద్ది మొచ్చచి గే రుజ్జు దెకయెదె. జోచి దయ కెద్ది గే కో మీనుక నెతిర్తి.
ముక్కిమ్‍క కిచ్చొ అర్దుమ్ తుమ్ కెరన మెలె, తుమ్ సయ్‍తాన్‍చి రాజిమ్ తెంతొ రచ్చించుప జలిసి తుమ్ కిచ్చొ కెర్లిస్‍చి రిసొచి నెంజె; పూర్తి దేముడుచి దయచి రిసొచి కామ్ జా. పడ్తొ, జో దయ కెర్లిసి తుమ్ నంపజా నఙన్‍తికయ్, తుమ్‍క దొర్కు జలి. కేన్ మాన్సు కెర్ల కిచ్చొ కమొచి సెక్తిక జో మాన్సు రచ్చించుప జంక నెత్ర. నెంజిలె, జోవయించ సొంత కమొచి సెక్తిక రచ్చించుప జంక జతి జలె, మాన్సుల్ పులుక జతి. గని జోవయించి సొంత సెక్తిక కో నెతిర్తి, చి పులుక నెంజె. 10 అమ్ ఆత్మక జిలిసి జొయ్యి అమ్‍క నొవర్ జెర్మయ్‍లిసి. యేసుక్రీస్తుచి అత్తి దేముడు ఆత్మక అమ్‍క కిచ్చొక నొవర్ జెర్మయ్‍లొ మెలె, అమ్‍క ‘సత్తిమ్ ఇండుతు’ మెన, జో అగ్గె తెంతొ ఉచర్ల కమొ అమ్ నిదానుమ్ కెరుకయ్ మెనయ్ దస్సి కెర్లొ.
యూదుల్ నెంజిలస అప్పె పాసి జా అస్తి
11 జాకయ్, తుమ్ పఁవ్స నాయ్. కిచ్చొ మెలె, ఆఁగుక దెకిలె తుమ్ యూదుల్ నెంజిలస జస్తె. తుమ్ యూదుల్ నెంజిలసక యూదుల్ తిలస అగ్గె, ‘దేముడు దిలి అమ్‍చి గుర్తుచి సున్నతి కెరంతి నాయ్, చి ఆత్మక సుద్ది జతి నాయ్’ మెన, రితి ఆఁగి మాన్సులి కెర్తి జా గుర్తు కెర్సు నాయ్ చి రిసొ తుమ్‍క నిస్కారుమ్ దెకిత్ తిల. 12 జలె, తుమ్ కిచ్చొ పఁవ్స నాయ్. మెలె, జా పొది క్రీస్తుక దూరి తిలదు, పడ్తొ ‘అమ్‍చి ఇస్రాయేల్‍చ ప్రెజల్’ మెలి దేముడుచి రాజిమ్‍తె తుమ్ బెదుక నెంజిలిసి, అన్నె, జో దేముడు ప్రమానుమ్ కెర్ల తెదొడ్‍చ నే పెట్త సరిగచి కోడ్‍చ వరల్‍తె తుమ్‍క వాట తిలి నాయ్, చి జోచి రచ్చన తుమ్‍క నే దొర్కు జలి రిసొ, ఈంజ లోకుమ్‍తె దేముడు నెంజిలస జా తిల. 13 గని అప్పె, యేసుక్రీస్తు ఈంజ లోకుమ్‍చ చి పాపుమ్ వయ జోచి లొఁయి సువ దా జా పాపుమ్ పుంచిలిస్‍చి రిసొ, తుమ్ అగ్గె జోవయింక దూరి తిలసక దేముడుక జో యేసు పాసి కెర అస్సె.
యూదుల్‍క యూదుల్ నెంజిలసక కి ఎక్కి రాజిమ్‍తె బెదయ్‍లిసి
14 ‘ఆమ్ యూదులి’ మెన, ‘తుమ్ యూదుల్ నెంజిలస’ మెన, అమ్ యూదుల్‍చి దేముడుచి గుడితె అమ్‍క తుమ్‍క 2:14 యూదుల్‍చి దేముడుచి గుడితె నిజుమి దస్సి అడ్డు కెర్తి కోట తిలి.అడ్డు కెర్తి ఆగ్నల్ తయెదె. జలె, క్రీస్తుయి మొర అమ్ దొన్ని జట్లుచక మదెనె జా అమ్‍క దొర్కు జలి సేంతుమ్ జొయ్యి జా, అమ్‍క తుమ్‍క అడ్డు తిలి విరోదుమ్ జొయ్యి సేడవ అస్సె. జలె, జో దస్సి సేంతుమ్ కెరవ, ఆము తూమ్ ఎక్కి జట్టుచ జతి రితి కెర అస్సె. 15 కీసి మెలె, పూర్గుమ్‍చ ఆగ్నల్‍క ఆడ్రల్‍క నంప కెర్తి రితి పోన, అప్పె తెంతొ కామ్‍క నెంజిలి, అగ్గె దొన్ని జట్లు జల అమ్ మాన్సుల్‍క సేంతుమ్ కెరయ్‍లి రితి, ‘అంచి తెడి ఎక్కి జట్టు జతు’ మెన, ఈంజ లోకుమ్‍చ చి పాపుమ్ జొయ్యి జోచి అఁగి వయన, అర్పితుమ్ జలన్. 16 ‘జేఁవ్ దొన్ని జట్లు తెంతొచ మాన్సుల్ అంక నంపజా ఎక్కి ఆఁగ్ జతి రితి దేముడు అబ్బొ తెన్ అన్నె బెదయ్ జతు’ మెన యేసు సిలువతె మొర్లి కామ్ తెన్ అమ్‍చి తుమ్‍చి అగ్గెచి విరోదుమ్ గెచ్చవ గెలన్. 17 అన్నె, తుమ్ దేముడుక దూరి తిలసక కి, దేముడుక పాసి రిత జల అమ్ యూదుల్‍క కి, జో సేంతుమ్ దెతిస్‍చి రిసొ బోదన కెరుక కి అయ్‍లన్. 18 మెలె, యేసుచి అత్తి తుమ్‍క కి అమ్‍క కి జోచి అబ్బొస్‍చి ఎక్కి ఆత్మ దొర్కు జా అస్సెచి రిసొ, తూమ్ కి ఆమ్ కి దేముడు అబ్బొస్ తెన్ బెద ఎక్కి జట్టు జంక వాట్ అయ్‍లి.
19 జలె, ఈంజ ఎత్కిచి రిసొ తుమ్ అప్పె వేర మాన్సుల్ నెంజుస్. తూమ్ కి దేముడుచి గేర్‍తె బెద, అమ్ నంపజలస్ తెన్ జోచయ్ మాన్సుల్ జా, తూమ్ కి దేముడుచి రాజిమ్‍చ జా అస్సుస్. 20 జోచి గేర్‍క పునాది కిచ్చొ జయెదె మెలె, సుబుమ్ కబుర్ సంగిత జోచ బారికుల్, చి జోచి ఆత్మసెక్తిక జోచ కబుర్లు సంగితస. జా కెర ఎత్కిక బోడిపత్తుర్ కొన్సొ మెలె, యేసుక్రీస్తు. 21 జా గేరు మొత్తుమ్ జోచి సెక్తిక బెద, ప్రబు తెన్ టీఁవ, దేముడుచి సుద్ది తిలి గుడి జతి రితి వడ్డితయ్. 22 దేముడు జితి జా దేముడుచి సుద్ది తిలి ఆత్మ గుడి జతిస్‍తె తూమ్ కి క్రీస్తుచి తెడి తా వాటల్ జా బెద బందుక అస్సుస్.

*2:5 2:5 నెంజిలె, పాపుమ్ తెంతొ, తుమ్‍చి పాపుమ్‍చి రిసొచి సిచ్చ తెంతొ, ఆత్మమొర్ను తెంతొ.

2:6 2:6 ఆకర్‍క పరలోకుమ్‍తె జోవయింతెన్ ఏలుప కెరుమ్‍దే. పరలోకుమ్ జోవయించి ఆత్మరాజిమ్, చి జా రాజిమ్‍తె అమ్ బెదయ్ జలి రితి జా బెద అస్సుమ్, చి అప్పె తెంతొ కి జోవయింతెన్ ఏలుప కెరుక దెర అస్సుమ్ మెనుక జయెదె. డీసయ్‍లిసి 5:10, 20:6 కి దెక.

2:14 2:14 యూదుల్‍చి దేముడుచి గుడితె నిజుమి దస్సి అడ్డు కెర్తి కోట తిలి.