ఎపెసియుల్‍క రెగిడ్లి ఉత్రుమ్
బారిక్ జలొ పవులు ఎపెసు పట్నుమ్‍చ సంగుమ్‍చక రెగిడ్లి ఉత్రుమ్.
1
మొదొల్ కోడు
దేముడుచి సెలవ్‍చి రిసొ క్రీస్తు రచ్చించుప కెర్తొసొ జలొ యేసుచి సుబుమ్ కబుర్ కామ్ కెర్తి రిసొ, జో దిలి అదికారుమ్ తెన్ జోక బారికి జలొ ఆఁవ్ పవులు, * 1:1 బయ్‍బిల్ తొలితొ రెగిడ్ల సగుమ్ పుస్తకల్‍తె ఈంజ కోడుతె ఎపెసు పట్నుమ్‍తెచి కోడు తయె నాయ్.ఎపెసు పట్నుమ్‍తెచ 1:1 ‘క్రీస్తు’ మెలె ‘తెద్రయిందె’ మెన పూర్గుమ్ ఎత్కి అదికారుమ్ తిలొ దేముడు యూదుల్‍క సంగిలొ దొర్కు జలొ రచ్చించుప కెర్తొసొ.క్రీస్తు జలొ యేసుక నంపజా, సుద్ది జా జోచయ్ మాన్సుల్ జా, జోచి తెడి తా నిదానుమ్ జలసక, రెగిడ్లి ఉత్రుమ్.
అగ్గె తెంతొ దేముడు ఉచర్లి రచ్చన
అమ్‍క అబ్బొ జలొ దేముడుచి ప్రబు జలొ యేసుక్రీస్తుచి దయ, సేంతుమ్, తుమ్‍చి ఉప్పిరి తవుస్!
అమ్‍చొ ప్రబు జలొ యేసుక్రీస్తుక దేముడు జలొ అబ్బొస్ జలొ దేముడుక జెయ్యి! క్రీస్తుచి అత్తి జో అమ్‍క దయ కెర, 1:3 పరలోకుమ్‍తె అమ్‍క బెదితి కోడు, ఈంజ.జోచి రాజిమ్‍తె అమ్‍క బెదవ, ఆత్మవరల్ ఎత్కి అమ్‍క జో దా అస్సె. దస్సి, అమ్‍క, ‘క్రీస్తుచి తెడి జోచి పరలోకుమ్‍చి సుద్ది జా అంచి మొక్మె పున్నిమ్ జతు’ మెన, లోకుమ్ నే జెర్మితె అగ్గె తెంతొ జో అమ్‍క నిసాన్లన్.
అగ్గె తెంతొ, జోచి ప్రేమక ఉచర, జోచి సొంత ఇస్టుమ్‍క, ‘అంచొ పుత్తు జలొ యేసుక్రీస్తుచి తెడి జేఁవ్ కి అంచ పుత్తర్లు జవుల’ మెన, అమ్‍క వరుమ్ దిలన్. పూర్తి ప్రేమ జలొ పుత్తుస్‍చి అత్తి గవురుమ్ జలి జోచి ఎదివాట్ § 1:6 అమ్‍క ఎద్గరె పున్నిమ్ నెంజిలె కి జోచి ఎదివాట్ దయ, ఆరి, అమ్‍క దిలన్; దయ అమ్‍చి ఉప్పిరి జో తిలన్; జోచి నావ్ గవురుమ్ జవుస్!
జో యేసుయి సిలువతె జోచి లొఁయి గేడవ అమ్‍చి పాపుమ్ పుంచ, అమ్ కెర్ల పాపల్ చెమించుప కెర, అమ్‍క * 1:7 నెంజిలె ‘విడ్దల్ కెర అస్సె’, నెంజిలె ‘రచ్చించుప కెర అస్సె’.నెతొవ గెల అస్సె; జోచి ఎదివాట్ దయ అమ్‍చి ఉప్పిరి దేముడు అబ్బొసి తిలి రిసొ అమ్‍క 1:8 నెంజిలె ‘విడ్దల్ కెర అస్సె’, నెంజిలె ‘రచ్చించుప కెర అస్సె’.నెతొవ గెల అస్సె. ఎత్కి అర్దుమ్ చినుత్ బుద్ది తెన్ జో దేముడు అబ్బొసి అగ్గె తెంతొ ఉచర్లిసి మదెనె గుట్టు తిలి రితి జా తిలె కి, అమ్ సూన్‍తి రితి, జో అప్పె బార్ కెర అస్సె. 10 మెలె, క్రీస్తు జలొ రచ్చించుప కెర్తొసొక తెద్రవుక మెన, దేముడు ఉచర్ల దీసల్ బెర్తి కాలుమ్‍క జెయిమ్ కెరిందె మెన జో అగ్గె తెంతొ ఉచర్లిసి. కిచ్చొక క్రీస్తు జలొ రచ్చించుప కెర్తొసొక జో తెద్రవుక తిలి మెలె, పరలోకుమ్‍తె తిలిసి ఎత్కి కి, బూలోకుమ్‍తె తిలిసి ఎత్కి కి ఎత్కి కి జో క్రీస్తుచి తెడి ఎక్కి కట్టు జతి రితి బెదవుక.
11 జోచి సొంత ఇస్టుమ్‍క ఎత్కి జర్గు కెర్తొ దేముడు ‘చెంగిల్’ మెన కిచ్చొ ఉచర్తయ్ గే, జా ఎత్కి కచితుమ్ జర్గు జయెదె. ‘జర్గు జవుస్’ మెన అమ్‍చి రిసొ జో ఉచర్లిసి కి జో క్రీస్తుచి అత్తి జర్గు జలి. 12 కిచ్చొ మెలె, జో దేముడుచి గవురుమ్ ఈంజ లోకుమ్‍తె డీస్తి రితి అమ్ ఇండుక మెన, క్రీస్తుక నంపజా జోవయించి తెడి దయిరిమ్ జలసక అగ్గెయి తెంతొ జోవయించి సెలవ్, అగ్గెయి తెంతొ జా వరుమ్ దా అమ్‍క జొయ్యి నిసాన అస్సె.
13 సత్తిమ్ తిలి 1:13 నెంజిలె ‘కబుర్’.కోడు, మెలె తుమ్ యూదుల్ నెంజిలస కి రచ్చించుప జతి వరుమ్ దొర్కు జతి సుబుమ్ కబుర్ తూమ్ కి సూన నంపజా అయ్‍లి రిసొ, ‘జా వరుమ్ దిలి రుజ్జుక అంచ మాన్సుల్‍చి పెట్టి అంచి ఆత్మ దెయిందె’ మెన దేముడు ప్రమానుమ్ కెర తిలి జోచి సుద్ది తిలి ఆత్మ తుమ్‍చి పెట్టి కి దా తుమ్‍క ‘అంచయ్’ మెన జోచి ముద్ర దా అస్సె. 14 అమ్ నంపజలసక § 1:14 7 నంబర్‍చి ఎట్టొచి కోడు దెక.నెతొవ గెల అస్సి, చి పరలోకుమ్‍తె బెదితి వాట తుమ్‍క కచితుమ్ దొర్కు కెర అస్సి మెనయ్ జో ప్రమానుమ్ కెర్లిసి పూర్తి జర్గు జతె ఎదక ఈంజ బజాన్ జయెదె. ఈంజ ఎత్కిచి రిసొ జోచి గవురుమ్ డీసెదె.
పవులు ప్రార్దన కెర్లిసి
15 ఈంజ తుమ్‍క జోచి సుద్ది తిలి ఆత్మ దిలి వరుమ్‍చి రిసొ, ప్రబు జలొ యేసుచి ఉప్పిరి తుమ్ నముకుమ్ తిలి రిసొ, పడ్తొ జోచయ్ జల మాన్సుల్ ఎత్కిజిన్‍క తుమ్ ప్రేమ కెర్తిస్‍చి రిసొ అమ్ సూన్లి రిసొ, 16 ఆఁవ్ ప్రార్దన కెర్తె పొది తుమ్‍చి రిసొ అమ్‍చొ దేముడుక అంచి సర్ద సంగుక ములి నాయ్. 17 తుమ్‍చి రిసొ ఆఁవ్ కిచ్చొ ఆస జా ప్రార్దన కెర్తసి మెలె, అమ్‍చొ ప్రబు జలొ యేసుక్రీస్తుక దేముడు జలొ, పరలోకుమ్‍చి ఉజిడ్ జలొ అబ్బొస్ జలొ, గవురుమ్ తిలొ దేముడు, తుమ్‍చి పెట్టి జోచి ఆత్మ తా కామ్ కెర కెర, జోక తుమ్ పూర్తి జాన్‍తి రితి తుమ్‍క బుద్ది గ్యానుమ్ దెవుసు, దొర్కు జలిసి దెకవుసు. 18 తుమ్‍చ ఆత్మ అంకివొ దస్సి చెంగిల్ దెకిత్ రితి జలె, తుమ్ * 1:18 రోమియులు 8:18-25, కొలొస్సియుల్ 1:5 దెక.కిచ్చొ దయిరిమ్ జతి రితి జో తుమ్‍క నిసాన, దేముడుక నంపజలస తెన్ ‘తుమ్‍క దెయిందె’ మెన జో ప్రమానుమ్ కెర్లి పరలోకుమ్‍చి ఎదివాట్ సొమ్సారుమ్ వాట కీసిచి గే, కెద్ది విలువచి గే, 19 పడ్తొ, అమ్ నంపజలసచి పెట్టి జోచి కామ్ కెర్తి ఆత్మసెక్తి కెద్ది సెక్తి గే, జా ఎత్కి తుమ్ సికితె, జయ్యి అంచి ఆస.
యేసుక దేముడు అబ్బొసి అదికారుమ్ దిలిస్
20 క్రీస్తుతెయ్ జోచి జా ఎదివాట్ సెక్తి తిలిసి ముక్కిమ్‍క కత్తె నెరవెర్సుప కెర్లన్. జోచి సెక్తిచి రిసొచి జా కామ్ ఎత్కి కీసి ముక్కిమ్‍క జెయిమ్ కెర్లన్ మెలె, క్రీస్తుక అన్నె జియడ ఉట్టవ, పరలోకుమ్‍తె కడ నా, ఒత్త జోచి సొంత ఉజిల్ పక్కయ్ గవురుమ్ తెన్ వెసవాన అస్సె. 21 ఒత్త జోక అబ్బొసి కెద్ది గవురుమ్ దిలన్ మెలె, 1:21 జేఁవ్ పొదులె ఈంజేఁవ్ చెత్తర్ కొడొ ఎత్కి సగుమ్ సుట్లు దూతల్, బూతల్ ఆత్మల్ గట్రక సంగుల.కిచ్చొ అదికారుమ్ తిలిసి ఎత్కిచి ఉప్పిరి, ఎత్కి 1:21 జేఁవ్ పొదులె ఈంజేఁవ్ చెత్తర్ కొడొ ఎత్కి సగుమ్ సుట్లు దూతల్, బూతల్ ఆత్మల్ గట్రక సంగుల.అదికారుల్‍చి ఉప్పిరి, § 1:21 జేఁవ్ పొదులె ఈంజేఁవ్ చెత్తర్ కొడొ ఎత్కి సగుమ్ సుట్లు దూతల్, బూతల్ ఆత్మల్ గట్రక సంగుల.సెక్తివొచి ఉప్పిరి, * 1:21 జేఁవ్ పొదులె ఈంజేఁవ్ చెత్తర్ కొడొ ఎత్కి సగుమ్ సుట్లు దూతల్, బూతల్ ఆత్మల్ గట్రక సంగుల.ఏలుప కెర్తి ఎత్కి సెక్తి అదికారుమ్ తిలసచి ఉప్పిరి, జేఁవ్ మాయలోకుమ్‍చ జలెకి, కేన్ లోకుమ్‍చ జలెకి, కిచ్చొ నావ్ తిలిసి నే పిట్తె ఎత్కిచి ఉప్పిరి, ఈంజ ఉగుమ్‍తె జర్గు జతిస్‍చి ఉప్పిరి కి, జెతి ఉగుమ్‍తె జర్గు జతిస్‍చి ఉప్పిరి కి, జోక అబ్బొసి ఎత్కిచి ఉప్పిరి వెల్లొ కెర అస్సె. 22 జెర్మయ్‍లి ఎత్కి క్రీస్తుచి చట్టె అబ్బొసి తిఁయ, నంపజలసక కిచ్చొ కామ్‍చి రిసొ జలె కి, క్రీస్తు బోడి జతి రితి జో కెర అస్సె. 23 నంపజలస మొత్తుమ్‍క ‘క్రీస్తుచి ఆఁగ్’ మెనుక జయెదె. జోచి ఆఁగ్ పూర్తి జంక ఎత్కి పూర్తి కెర్తొసొ జొయ్యి.

*1:1 1:1 బయ్‍బిల్ తొలితొ రెగిడ్ల సగుమ్ పుస్తకల్‍తె ఈంజ కోడుతె ఎపెసు పట్నుమ్‍తెచి కోడు తయె నాయ్.

1:1 1:1 ‘క్రీస్తు’ మెలె ‘తెద్రయిందె’ మెన పూర్గుమ్ ఎత్కి అదికారుమ్ తిలొ దేముడు యూదుల్‍క సంగిలొ దొర్కు జలొ రచ్చించుప కెర్తొసొ.

1:3 1:3 పరలోకుమ్‍తె అమ్‍క బెదితి కోడు, ఈంజ.

§1:6 1:6 అమ్‍క ఎద్గరె పున్నిమ్ నెంజిలె కి జోచి ఎదివాట్ దయ, ఆరి, అమ్‍క దిలన్;

*1:7 1:7 నెంజిలె ‘విడ్దల్ కెర అస్సె’, నెంజిలె ‘రచ్చించుప కెర అస్సె’.

1:8 1:8 నెంజిలె ‘విడ్దల్ కెర అస్సె’, నెంజిలె ‘రచ్చించుప కెర అస్సె’.

1:13 1:13 నెంజిలె ‘కబుర్’.

§1:14 1:14 7 నంబర్‍చి ఎట్టొచి కోడు దెక.

*1:18 1:18 రోమియులు 8:18-25, కొలొస్సియుల్ 1:5 దెక.

1:21 1:21 జేఁవ్ పొదులె ఈంజేఁవ్ చెత్తర్ కొడొ ఎత్కి సగుమ్ సుట్లు దూతల్, బూతల్ ఆత్మల్ గట్రక సంగుల.

1:21 1:21 జేఁవ్ పొదులె ఈంజేఁవ్ చెత్తర్ కొడొ ఎత్కి సగుమ్ సుట్లు దూతల్, బూతల్ ఆత్మల్ గట్రక సంగుల.

§1:21 1:21 జేఁవ్ పొదులె ఈంజేఁవ్ చెత్తర్ కొడొ ఎత్కి సగుమ్ సుట్లు దూతల్, బూతల్ ఆత్మల్ గట్రక సంగుల.

*1:21 1:21 జేఁవ్ పొదులె ఈంజేఁవ్ చెత్తర్ కొడొ ఎత్కి సగుమ్ సుట్లు దూతల్, బూతల్ ఆత్మల్ గట్రక సంగుల.