6
ఎత్కిక చెంగిల్ కెర్తిస్‍చి
బావుడ్లు, తుమ్‍తె కేన్ మాన్సు కిచ్చొ పాపుమ్‍తె దెర్ను సేడ అస్సె జలె, జో అన్నె బుద్ది జతి రితి, తుమ్ ఆత్మ వడ్డిలస జోవయింక బమ్మ నే కెర్తి బుద్ది తెన్ జోవయింక చెంగిల్ వాటు దెకవ. పడ్తొ, తుమ్ సొంత పాపుమ్ నే సేడ్తి రితి, జాగర్త దెకన. ఎక్కిలొచ జాడ్లు అన్నెక్లొ వయితి రితి, ఎక్కిలొక ఎక్కిలొ తోడు తా. దస్సి కెర్లె, ప్రేమచి రిసొచి క్రీస్తు దిలి * 6:2 మత్తయి 22:37-40, మార్కు 12:28-31.ముక్కిమ్ ఆగ్న నెరవెర్సుప కెర్తె. కిచ్చొక మెలె, కో జలెకు ఆరిచొ జాఁ తా, జోక జొయ్యి నిసాన్లొ మాన్సు మెన ఉచరంతయ్ గే, జోక జొయ్యి మోసిమ్ కెరంతయ్. జాకయ్, ఎత్కి మాన్సు జోవయించి సొంత కామ్ పరిచ్చ కెరన్సు, చి అన్నె మాన్సుల్‍చ కమొచి రిసొ తీర్పు నే కెర్తె, సొంతయ్ కామ్ దెకన జాక ‘చెంగిల్’ గే ‘గార్’ గే చిననుక జయెదె, చి ‘చెంగిల్’ మెలె, జో సర్ద జంక జయెదె. కిచ్చొక మెలె, సొంత కామ్‍చి రిసొ ఎత్కి మాన్సుక జోచి పూచి.
ప్రబుచి కోడు సంగితొసొక సికితస, జోక తిలిస్ ఎత్కితె సికడ్తసక చెంగిల్ వాట దెంక అస్సె.
తుమ్ మోసిమ్ కెరన నాయ్. దేముడుక కొంకడ్లి రితి కెర్లె జీనుక నెంజె. కిచ్చొక మెలె, ఎత్కి మాన్సు కిచ్చొ రగుమ్ బి గలెదె గే, దస్సిచి పంటొ లాయెదె. సొంత ఆఁగ్‍చ ఆసల్ జర్గు కెరంతి రితి బి కో గలుల గే, జా దెర్తి పంటొ కిచ్చొ లాయిల మెలె, జోవయించి సొంత నాసెనుమ్. గని, దేముడుచి సుద్ది తిలి ఆత్మక చి బి కో గలుల గే, జా దెర్తి పంటొ కిచ్చొ లాయిల మెలె, పరలోకుమ్‍తె బెద కెఁయఁక తెఁయఁక చెంగిల్ జితిసి. అన్నె, చెంగిల్ కమొ కెరుక బద్దుకుమ్ జమ నాయ్. కిచ్చొక మెలె, చెంగిల్ కమొ కెరుక మదెనె అమ్‍చి మెన్సు నే బగిలె, జా చెంగిల్ పంటొ లాయుమ్‍దె. 10 జాకయ్, కేన్ వాటు అయ్‍లె, ఎత్కిజిన్ మాన్సుల్‍క చెంగిల్‌చి కెరుమ, తోడు కెర్తె తమ; ముక్కిమ్‍క, ప్రబుచి ఉప్పిరి నముకుమ్ తిలి రిసొ జోవయించి కుటుంబుమ్ జలసకయ్.
సున్నతిచి రిసొ బలవంతుమ్ కెర్తిసిచి రిసొ
11 కెద్ది వెల్లొ అలవాట్లు తెన్ ఆఁవ్ సొంత ఆతు తెన్ తుమ్‍క రెగిడ్తసి గే చిన.
12 ‘యూదుల్ జతి గుర్తుచి సున్నతి తుమ్ కెరన’ మెన తుమ్‍క బలవంతుమ్ కెర్తస కిచ్చొక దస్సి జతతి మెలె, జేఁచి గవురుమ్‍కయ్ కెర్తతి. ‘ఎక్కి క్రీస్తు సిలువతె మొర్లిస్‍తెయి అమ్‍చి రచ్చన’ మెన ఒప్పన్లెగిన, అన్నె మాన్సుల్ జేఁచి అల్లర్ కెరుల మెనయ్ బియఁ కెర, జేఁవ్ దస్సి కెర్తతి. 13 పడ్తొ, జేఁవ్ జా సున్నతి కెరన్లసయ్ కి యూదుల్‍చ ఆగ్నల్‍క నిదానుమ్ కెర్తి నాయ్, గని ‘జోవయింక కి అమ్మి మార్సుప కెర్లమ్’ మెన గవురుమ్ ఆననుక ఉచరయ్, తుమ్‍క ‘సున్నతి కెరంతు’ మెన బలవంతుమ్ కెర్తతి.
14 ఆఁవ్, జలె, ఎక్కిక పిట్టవ, కిచ్చొ వేరచిచి ఉప్పిరి గవురుమ్ ఉచరనుక నెసి. ఎక్కి అమ్‍చొ ప్రబు జలొ క్రీస్తు సిలువతె మొర్లిస్‍కయ్ గవురుమ్ ఉచర్తసి. జో మొర అంక పాపుమ్ తెంతొ రచ్చించుప కెర్లి రిసొ, ఈంజ లోకుమ్‍తె తిలిసి ఎత్కి అంక మొర్లి రితి జా అస్సె. ఆఁవ్ కి ఈంజ లోకుమ్‍తె తిలిస్‍కయ్ సిలువ గెలన అస్సి, చి అంచి ఉప్పిరి జా ఎత్కిక కిచ్చొ సెక్తి నాయ్, దస్సిచిక అంక ఆస నాయ్. 15 యూదుల్‍చి గుర్తుచి సున్నతి కెరన తిలె కి లాబుమ్ నాయ్. నే కెరన తిలె కి నస్టుమ్ నాయ్. కిచ్చొ ముక్కిమ్ మెలె, దేముడుచి సుద్ది తిలి ఆత్మ తెన్ నొవర్ జెర్మిలిసి. 16 యేసుక నంపజా నిజుమ్‍చ ఇస్రాయేలులు జల దేముడు నిసాన్ల జోచయ్ మాన్సుల్‍క, జోచి ఆత్మక జెర్మ జోచి ఆత్మ నే సెక్తిక ఇండిత మాన్సుల్‍కయ్ జో సేంతుమ్, కన్కారుమ్ దెకుస్.
17 జలె, ఈంజ తగుచి రిసొ అప్పె తెంతొ అన్నె కో అంక అల్లర్ కెర్తు నాయ్. అంచి సత్తిమ్‍క రుజ్జు కావలె మెలె, యేసుచి నావ్‌చి రిసొ ఆఁవ్ స్రెమల్ సేడ్ల మచ్చల్ అంచి అఁగి అస్తి.
18 తుమ్‍చి ఆత్మ తెన్ ప్రబు జలొ అమ్‍చొ యేసుక్రీస్తుచి దయ తా తుమ్‍క తోడు తవుసు, బావుడ్లు. ఆమేన్ 6:18 తెద్దిలి.

*6:2 6:2 మత్తయి 22:37-40, మార్కు 12:28-31.

6:18 6:18 తెద్దిలి