5
యూదుల్ జతి గుర్తుచి సున్నతి రిసొ పవులు తీర్పు సంగిలిసి
అమ్‍క ‘ఆగ్నల్ ప్రమానుమ్‍చి గొతి సేవ తెంతొ విడ్దల్ జలి రితి ఇండుత్’ మెనయ్, క్రీస్తు అమ్‍క విడ్దల్ కెర అస్సె. జాకయ్, తుమ్ జోవయించి తెడి డిట్టుమ్ తా, ఆగ్నల్‍క గొతిమాన్సుల్ రిత జతిస్‍తె అన్నె దెర్ను సేడ నాయ్.
జలె, ఆఁవ్ పవులు తుమ్‍క కిచ్చొ మెంతసి మెలె, యూదుల్ జతి గుర్తుచి జా సున్నతి తుమ్ కెరన్లె, క్రీస్తుక విరోదుమ్ జలి రితి, చి క్రీస్తు ఆరి దొర్కు కెర్లి రచ్చనక తుమ్ నే విలువ దిలి రితి జయెదె. జా సున్నతి కెరనుక ఉచర్తొ ఎత్కి మాన్సుక ఆఁవ్ కిచ్చొ రుజ్జు సంగితసి మెలె, యూదుల్‍చ ఆగ్నల్‍చి ఎత్కి కోడు జో మాన్సు నిదానుమ్ కెరుక అస్సె, కెరుక ఒప్పన అస్సె. ‘యూదుల్‍చ ఆగ్నల్ వాట్ అమ్‍క పున్నిమ్ దొర్కు జయెదె, అమ్‍చి పాపుమ్ గెచ్చెదె’ మెన కో ఉచర్తసు జలె, తుమ్ క్రీస్తుక విరోదుమ్ జలి రితి జా ముల అస్సుస్. మెలె, జోచి దయ వాటు దొర్కు జలి రచ్చనచి తెడి తెంతొ ఎట్టొ సేడ అస్సుస్.
అమ్ ఎక్కి ప్రబుచి ఉప్పిరి నముకుమ్ తిఁయ, అమ్‍చి పెట్టి దిలి జోచి ఆత్మ తెన్, జొయ్యి అమ్‍చి పాపుమ్ పుంచ అస్సె, చి జోచి పున్నిమ్‍చి రిసొ దయిరిమ్ తెన్ రకితసుమ్. క్రీస్తుచి తెడి తిలె, యూదుల్‍చి గుర్తుచి సున్నతి కెరన తిలె లాబుమ్ నాయ్, నే కెరన్లె నస్టుమ్ నాయ్. జా కెరంతిస్‍తె నే కెరంతిస్‍తె కిచ్చొ నాయ్. గని కిచ్చొ కామ్‍క జెతయ్ మెలె, ఎక్కి క్రీస్తుకయ్ నంపజతిసి, చి ప్రేమ ఇండితిస్‍తె జా నముకుమ్ దెకయ్‍తిసి.
తుమ్ అగ్గెయి నముకుమ్‍తె ఇండితె తిలదు. ప్రబుచి దయ వాటుచి రచ్చనచి సత్తిమ్ తెన్ బెదితి రితి తుమ్ ఇండితిసి కో అడ్డు కెర్ల? జా సున్నతి కెరంతి ఆగ్నల్‍చి రితి అప్పె ఉచర్తి కామ్ తుమ్‍క బుకార్లొ క్రీస్తు సికడ్లిసి నెంజె. జాగర్త, పాకుమ్‍తె ఇదిలిదిల్ పులయ్‍తి పీట్ సేడ తిలె, ఒండి పాకుమ్ పుల గెచ్చెదె, గెద.
10 జలె, తుమ్‍క ‘అంచి కంట వేర ఉచర్తి నాయ్’ మెన, ప్రబుచి తెడి అంక దయిరిమ్. అన్నె, తుమ్‍క సిక్కు కెర్తొసొ, జో కొన్సొ జలెకి, జోచి పాపుమ్‍చి సిచ్చ జో వయెదె.
11 బావుడ్లు, ఆఁవ్ అప్పెక ‘యూదుల్‍చి గుర్తుచి సున్నతితె, యూదుల్ జతిస్‍తె రచ్చన’ మెన సికడ్తొసొ ఆఁవ్ జతయ్ జలె, కిచ్చొక జేఁవ్ అంక అల్లర్ కెర్తతి? ఆఁవ్ అప్పెక దస్సి సికడ్తయ్ జలె, ‘యేసు సిలువతె మొర్లిసి అమ్‍చి పాపుమ్ గెచ్చయ్‍తిస్‍క సాలు’ మెన ఆఁవ్ సంగుక నెంజితి, చి జోవయింక నొప్పి దెతయ్ నాయ్. 12 జలె, తుమ్‍క సిక్కు కెర్తస జోవయింక జెఁవ్వి ఒండి కుటవన గార్ కెరంతు, మెన అఁవ్ ఉచర్తసి!
యేసుక నంపజలస ప్రబుచి ఆత్మక ప్రేమతె ఇండుక
13 ‘ఆగ్నల్‍చి ప్రమానుమ్‍క గొతి సేవ తెంతొ విడ్దల్ జలి రితి ఇండుత్’ మెన ప్రబు తుమ్‍క బుకార్లన్, బావుడ్లు. గని ‘ఆగ్నల్‍చ గొతిమాన్సుల్ నెంజుమ్, చి ఆఁగ్‍క ఇస్టుమ్ అయ్‍లి రితి ఇండుక జయెదె’ మెన తుమ్ ఉచర నాయ్, గని ప్రబుచి ప్రేమ తెన్ తా, ఎక్కిలొక ఎక్కిలొ సేవ కెర్తె తా. 14 కిచ్చొక మెలె, దేముడు మోసే తెన్ దిలి ఆగ్నల్ ఎత్కి ఎక్కి ఈంజ కోడుతె బెదితయ్. కేన్ కోడుతె మెలె,
* 5:14 లేవీయకాండుమ్ 19:18, మత్తయి 19:19.“తుమ్‍కయ్ తూమ్ కెద్ది ప్రేమ కెరంతసు గే,
పక్కయ్‍చొక తుమ్ తెద్ది ప్రేమ కెరుకయ్”
మెన రెగిడ్లి కోడు. 15 గని తుమ్ కుస్సిదుమ్ తెన్ తా ఎక్కిలొక ఎక్కిలొ చప్ల చుప్లి రితి జతసు జలె, తుమ్ ఎత్కిజిన్ ఎక్కిలొచి అత్తి ఎక్కిలొ ఆత్మక నాసెనుమ్ నే జతి రితి జాగర్త తెన్ తా.
16 జలె, ఆఁవ్ కిచ్చొ సంగితసి మెలె, దేముడుచి సుద్ది తిలి ఆత్మచి సెక్తిక ఇండ, తుమ్‍చి ఆఁగ్‍చ ఆసల్ జర్గు కెర్తి రితి ఇండుక పోన. 17 కిచ్చొక మెలె, అమ్ మాన్సుల్‍చి ఆఁగుచ ఆసల్, దేముడుచి సుద్ది తిలి ఆత్మక విరోదుమ్ జతయ్, అన్నె, మాన్సుచి ఆఁగ్‍చ ఆసల్‍క జోచి ఆత్మచి ఇస్టుమ్‍క విరోదుమ్ జతయ్, చి రిసొ జేఁవ్ దొన్ని యుద్దుమ్ రితి కెరంతిస్‍తె తుమ్ నెడిమి సేడ, తుమ్ ఇస్టుమ్ జలిసి జర్గు కెరుక నెతుర్సు. 18 గని తుమ్ దేముడుచి సుద్ది తిలి ఆత్మచి సెక్తిక ఇండితసు జలె, దేముడు మోసే తెన్ దిలి ఆగ్నల్ తెడిచ మాన్సుల్ నెంజుస్.
19 జలె, మాన్సుచి ఆఁగ్‍చ ఆసల్ రితి ఇండితిస్‍తె ఇసచ తయెదె మెన కిచ్చొ కిచ్చొచి రిసొ ఎత్కిజిన్ చినుక జయెదె మెలె, లంజెకమొ, లంజెబుద్ది, ఆఁగ్‍చి ఆస ముద్దొ నే కెరంతిసి, 20 బొమ్మల్‍క జొకర్తసి. అన్నెక్ కిచ్చొ మెలె, మెంగిర్తిసి, దోసుమ్ గట్ర కెర్తిసి, గుర్మయ్ గట్ర వెసితిసి, దస్సిచి. పడ్తొ, విరోదుమ్, కొడొ జుజవ ఎక్కిలొక ఎక్కిలొ గగ్గొల్ జతిసి, గోసబుద్ది, కోపుమ్, గార్ ఆసల్, జట్లు జతిసి, ఎక్కిలొ ఉచర్తిస్‍చి ఉప్పిరి అన్నెక్లొ నిస్కారుమ్ ఉచర్తిసి, 21 గోసల్ కెర్తిసి, మచ్చితిసి, ‘సర్ద కెర్తసుమ్’ మెన వెట్కారుమ్ జతిసి, దస్స కమొ. దసచ పోన. ఆఁవ్ అగ్గె తెంతొ జాగర్త సంగిల్ రితి, అప్పె కి తుమ్‍క కిచ్చొ జాగర్త సంగితసి మెలె, దస కమొ కెర్తస జలె, దేముడుచి రాజిమ్‍తె జోవయింక కిచ్చొ వాట తయె నాయ్.
ప్రబుచి ఆత్మపలితుమ్ దెర్త కమొ
22 గని, దేముడుచి సుద్ది తిలి ఆత్మ అమ్‍చి పెట్టి తిలె, కిచ్చొ పలితుమ్ దెరెదె మెలె, ప్రేమ, సంతోసుమ్, సేంతుమ్, ఒగ్గర్ సేంతుమ్, దయ దర్ముమ్, చెంగిల్ బుద్ది, నముకుమ్, ఓర్సుప జా మెత్తన తతిబుద్ది, దర్ముమ్ నిదానుమ్ బుద్ది, 23 గవురుమ్ నే దెకన్‍తె అన్నె మాన్సుల్‍క మరియాద దెకితిసి, ముద్దొ కెరంతిసి. ఇసచక కేన్ ఆగ్న కి పోన మెనె నాయ్. 24 అన్నె, క్రీస్తు జలొ యేసుక నంపజా సొంత జల మాన్సుల్, జోవయించ ఆఁగ్‍చ పాపుమ్‍చి బుద్దిచి సొంత ఆసల్ క్రీస్తు మొర్లి సిలువతె గల ముల దా అస్తి.
25 దేముడుచి సుద్ది తిలి ఆత్మ తెన్ జీవ్ జా అస్సుమ్ జలె, జోచి ఆత్మసెక్తిక దస్సి ఇండుమ. 26 దస్సి, అమ్‍చి పెట్టి కిచ్చొ గవురుమ్ ఉచరనుక పోన. ఎక్కిలొక ఎక్కిలొ కోపల్ కెరవుక పోన, ఎక్కిలొచి ఉప్పిరి ఎక్కిలొ గోసల్ జంక పోన.

*5:14 5:14 లేవీయకాండుమ్ 19:18, మత్తయి 19:19.