4
దేముడుచి దయచి రిసొ జోచ పుత్తర్లు
జలె, ఆఁవ్ కిచ్చొ మెంతసి మెలె, ఎజొమానిచొ పుత్తుసి బాల తతె, గొతిమాన్సుచి రితి దాకు జా అబ్బొస్‍చి తెడి తయెదె; అబ్బొస్‍చి ఆస్తి ఎత్కి జోచి ఆస్తి జయెదె మెలె కి. జా మదెనె, అబ్బొసి అగ్గె తెంతొ రెగిడ్లి దీసి ఎద, జో ఉబెడొ జోక దెకిత వెల్లెల మాన్సుల్‍చి, ఇండయ్‍తొసొచి, ముద్దొచి తెడి తయెదె. అమ్‍చి తెన్ కి దస్సి, ఆత్మక అమ్ బాలబోదల్ రిత తిలె పొది, మాములుమ్ ఈంజ లోకుమ్‍చి, బాలబోదల్ అర్దుమ్ కెరంతి ఎదిలి గ్యానుమ్‍క గొతిమాన్సుల్ రిత జా తిలమ్. గని కాలుమ్ బెర్తు జా అయ్‍లి పొది, దేముడు జోచొ సొంత పుత్తుస్‍క తేర్‍బోదచి పెట్టి జెర్మయ్‍లి రితి, ఆగ్నల్ రిత యూదుల్‍తె జెర్మయ్‍లి రితి ఈంజ లోకుమ్‍తె తెద్రయ్‍లన్. కిచ్చొక మెలె, ఆగ్నల్‍చి తెడి అమ్ తిలసక జా ఆగ్నల్ రితి పాపుమ్ వయడ్లిసి తెంతొ నెతొవ గెల ములయ్‍లొ మెనయ్, అమ్ ఎత్కిజిన్ నంపజలసక ‘అంచ పుత్తర్లు జతు’ మెనయ్, జో దేముడు అబ్బొసి జోచొ పుత్తుస్‍క తెద్రయ్‍లన్. పడ్తొ తుమ్‍క ‘జేఁవ్ కి నిజుమి జోవయించ పుత్తర్లు జల’ మెన అమ్ జాన్లి రిసొ, దేముడు జోచొ పుత్తుస్‍చి ఆత్మ అమ్‍చి పెట్టి తెద్రవ అస్సె, చి జా కోడు ఒప్పన్‍తి సర్దక ‘ఓ బ, ఓ బ’ మెన అమ్ జోక ఉంక్రయ్‍తసుమ్. దస్సి, దేముడుచి దయచి రిసొ, తుమ్ అప్పె తెంతొ అగ్గెచి రితి గొతిమాన్సుల్ నెంజుసు. జోచ పుత్తర్లు జా అస్సుస్, చి జోచ పుత్తర్లు జలదు మెలె, జోచి రాజిమ్‍తె తుమ్‍క వాట అస్సె.
గలతీయుల్‍క జాగర్త సంగిలిసి
అగ్గెయి, దేముడుక తుమ్ నేన్లి పొది, ‘దేముడ్లు’ మెన దేముడ్లు నెంజిలసక గొతిమాన్సుల్ రిత జా తిలదు. గని, అప్పె, తుమ్ దేముడు తెన్ బెదిలి తెంతొ, మెలె, జో తుమ్‍క కి బెదవన్లి తెంతొ, తుమ్ జోచ గొతిమాన్సుల్ రిత అన్నె జంక ఇస్టుమ్ జలి రితి జా, కిచ్చొక దస ఎద్గరె సెక్తి నెంజిల కమొతె అన్నె బెదిల్ రితి జంక దెర్తసు? 10 దీసిక, జోనుక, కాలుమ్‍క, వెర్సుక కిచ్చొ కారిమ్‍లు కెర్లె కామ్‍క జెయెదె మెన * 4:10 జేఁవ్ యూదుల్ నెంజిలసచ సిస్టల్‍తె దస ఆగ్నల్ తవుల, యూదుల్‍చి అలవాట్‍తె కి దస ఆగ్నల్ తిల మెనుక జయెదె. జేఁక, జేఁవ్ గలతీయుల్‍చ నంపజలస యూదుల్ జతి గుర్తుచి సున్నతి కెరంతిసి గట్రచ ఆగ్నల్‍క బిలె, జోవయించి అగ్గెచి రితచ ఆగ్నల్‍తె, మెలె, ఈంజ జా కెర్లె గార్ మెంత ఈంజ జా కెర్లె పున్నిమ్ మెంత ఆగ్నల్‍తె అన్నె దెర్ను సేడ్లి రితి జతయ్.జాడ్లు వయడ్త ఆగ్నల్‍తె తుమ్ అన్నె దెర్ను సేడ్తసు! 11 జాకయ్, ‘దస అల్లర్ తెంతొ విడ్దల్ జతు’ మెన తుమ్‍చి రిసొ ఆఁవ్ స్రెమ సేడ్లిసి ఎత్కి ఆరి పాడ్ జా గెతయ్ మెన ఆఁవ్ బితసి.
పవులుచి రిసొ గలతీయుల్ అన్మానుమ్
12 ఓ బావుడ్లు, తుమ్‍క ఆఁవ్ కిచ్చొ బతిమాల్ప జా సంగితసి మెలె, తూమ్ అంచి రితి జా. ఆఁవ్ కి తుమ్‍చొ రితొ జా అస్సి. 4:12 జో యూదుడు జెర్మిలెకి, జోవయింతెన్ బెద జోవయించి రితి జా తిలన్. జేఁక, జేఁవ్ జోవయింక దెక జోతె ఇదిల్ సికుక జయెదె.
ఆఁవ్ తుమ్‍చి తెన్ తిలి పొది, తుమ్ అంక కిచ్చొ పొరపాట్ కెర్సు నాయ్. 13 అంచి అఁగి ఏక్ బాద తిలి రిసొయ్, తుమ్‍తె తెదొడి తా సుబుమ్ కబుర్ సూనవుక అంక వాట్ అయ్‍లి మెన జాన్సు. 14 తెదొడి అంచి బాద తుమ్‍క అల్లర్ కెర్లె కి, అంక ఆఁసుస్ నాయ్, నిస్కారుమ్ దెకుస్ నాయ్, గని దేముడుచొ దూత ఎక్కిలొ జో, నెంజిలె ‘క్రీస్తుయేసు రితొ’ మెలి రితి అంక దెక, మరియాద కెర్లదు. 15 జలె, అంచి రిసొచి తుమ్‍చి తెదొడ్‍చి సర్ద అప్పె కేతె? తెదొడి అంచి బాద చి రిసొ, తెర్లె తుమ్‍చ సొంత అంకివొ కడ కెర అంక దెతదు మెన ఆఁవ్ సాచి సంగితసి. 16 దస్సి జలె, మదెనె “ఆగ్నల్ వయడ్తి జాడు వయ్‍తిస్‍తె తుమ్ అన్నె గెచ్చ పొరపాట్ జతసు” మెన తుమ్‍క ఆఁవ్ సత్తిమ్ సంగిలి రిసొ ‘తుమ్‍క విరోదుమ్ జా అస్సె’ మెన అంచి రిసొ ఉచర్తసు గే?
17 ఆగ్నల్‍క నంపజా బలవంతుమ్ కెర్తస, జలె, తుమ్‍క పులయ్‍తతి; గని బుద్ది నెంజిలి కామ్ ఉచరయ్ దస్సి కెర్తతి. మెలె, జోవయింకయ్ తుమ్ వెల్లొ మెన దెకుక జోవయించి ఆస, చి అంక తుమ్‍క దూరి కెరుక ఉచర అస్తి. 18 చెంగిల్ కామ్‍క, జలె, మాన్సు అమ్‍క మెన్సిలె చెంగిలి. అంక, జలె, ఎక్కి ఆఁవ్ తుమ్‍చి తెన్ తిలె పొది నాయ్, గని ఆఁవ్ ఉట్ట అయ్‍లె పొది కి సర్ద తెన్ దెకితదు, జలె, సర్ద జతయ్. 19 ఓ పుత్తర్లు, క్రీస్తు తుమ్ ఇండితి రితితె సరిగా డీస్తె ఎదక అన్నె అంక బోద పాయితి తేర్‍బోదచి రితి నొప్పి! 20 తుమ్‍చి తెన్ ఆఁవ్ అప్పె తంక జతి, జలె, తుమ్‍క ‘నాయ్, నిదానుమ్ అస్తి’ మెన ఆఁవ్ రుజ్జు దెకుక జతి, జలె, సర్ద జతయ్. మదెనె, తుమ్‍చి రిసొ కిచ్చొ కెరుక గే ఆఁవ్ నేన గెచ్చ అస్సి.
గొతిమాన్సు గొతి నెంజిల్ మాన్సు
21 దేముడు మోసే తెన్ దిలి ఆగ్నల్‍చి రితిచి తెడి తంక తుమ్ ఇస్టుమ్ జలస అంక జబాబ్ సంగ. దేముడు మోసే తెన్ దిలి ఆగ్నల్‍తె తిలిసి సూన్‍సు నాయ్ గే? 22 ఒత్త రెగిడ్లిసి ఏక్ కిచ్చొ మెలె, అబ్రాహామ్‍క దొగు పుత్తర్లు తిల. ఎక్కిలొ హాగరు మెలి గొతిమాన్సుచి పెట్టి జెర్మిలస్. అన్నెక్లొ, జలె, తేర్సి జలి సారాచి పెట్టి జెర్మిలన్. 23 జా గొతిమాన్సు జలి హాగరు చి పెట్టి జెర్మిలొసొ, జలె, 4:23 ఆదికాండుమ్ 16:1-5. సంతానుమ్ నెంజితికయ్, ‘అంచి గొతిమాన్సు హాగరు తెన్ సంతానుమ్ పాయి’ మెన సారా మున్సుస్ జలొ అబ్రాహామ్‍క సికడ్లన్, చి హాగరు పుత్తు పాయ సారాక నిస్కారుమ్ దెకుక దెర్లన్.మాన్సుచి ఇస్టుమ్‍కయ్ జెర్మిలన్. గని, తేర్సి జలి సారాచి పెట్టి జెర్మిలొసొ, జలె, దేముడు సంగిలి § 4:23 ఆదికాండుమ్ 17:15-19.ప్రమానుమ్‍చి రిసొ జెర్మిలన్.
24 ఈంజ మత్తెలి, జలె, అమ్‍క టాలి దెకయ్‍తయ్. ఈంజేఁవ్ దొగుల తేర్‍బోదల్‍క దెకిలె, దేముడు సంగిల దొన్ని ప్రమానుమ్‍చి రితి జతయ్. ఏక్ ప్రమానుమ్ జో సీనాయి డొంగుర్‍తె ఆగ్నల్ దిలిస్‍చి ప్రమానుమ్. అన్నెక్ ప్రమానుమ్, హాగరు మెలి జా గొతిమాన్సుచి రితి జా, గొతి జత మాన్సుల్ పాయితయ్. 25 అరేబియ దేసిమ్‍చి సీనాయి డొంగుర్‍తె దిలి ఆగ్నల్‍క టాలి జతయ్. జలె, అప్పె ఈంజ లోకుమ్‍చి యెరూసలేమ్ పట్నుమ్‍క కి టాలి జయెదె. కీసి మెలె, యెరూసలేమ్ పట్నుమ్, యూదుల్ జల జేఁవ్‍చ బోదల్ తెన్, ఆగ్నల్‍క గొతి జా అస్సె. 26 గని సారా టాలి జలి పరలోకుమ్ తిలి యెరూసలేమ్ పట్నుమ్, జలె, గొతి జలిసి నెంజె. యేసుప్రబుక నంపజలసక జయ్యి అయ్య. 27 సారాక చి హాగరుక జర్గు జలిస్‍చి రిసొ దేముడుచి కొడొతె రెగిడ్లి రితి,
* 4:27 యెసయా పుస్తకుమ్ 54:1. 4:27 సారా.గొడ్డు జలి తేర్‍బోద, తుయి సర్ద జా!
4:27 సారా.నొప్పుల్ నే జలి తేర్‍బోద, తుచి సర్దక కేక్ గలు!
కిచ్చొక మెలె, § 4:27 హాగరు.మున్సుస్ తెన్ అగ్గె తెంతొ బోద పాయిలి గొతిమాన్సుచి కంట,
జా గొతిమాన్సు నిస్కారుమ్ దెకిలి అగ్గె బోదల్ నెంజిలి * 4:27 సారా.తేర్‍బోదక
అన్నె ఒగ్గర్‍జిన్ 4:27 యేసుక్రీస్తుక నంపజలొ ఎత్కి మాన్సు ఆత్మక అబ్రాహామ్‌చి గొతి నెంజిలి సంతానుమ్ జవుల. జోవయించి రిసొ ‘ఒగ్గర్‍జిన్ పుత్తర్సులు’ మెన పవులు ఇన్నె సంగితయ్.పుత్తర్సులు జెర్మ అస్తి.”
28 అబ్రాహామ్‌చి తేర్సి జతి సారాక “తుచి పెట్టి అబ్రాహామ్‍క సంతానుమ్ దెయిందె” మెన దేముడు సంగ తిలన్. జా ప్రమానుమ్‍క జెర్మిలొసొ ఇస్సాకు. జలె, బావుడ్లు, ఇస్సాకుచి రితి, అమ్ యేసుక నంపజలస ప్రమానుమ్‍చి రిసొచ బోదల్ జలమ్. 29 జలె, జా పొది, దేముడుచి సుద్ది తిలి ఆత్మచి ఇస్టుమ్‍క జో జెర్మయ్‍లొ ఇస్సాకుక, మాన్సుచి ఇస్టుమ్‍క జెర్మిలొ హాగరు చి పెట్టిచొ ఇష్మాయేల్ అల్లర్ కెర్తె తిలన్. అప్పె కి, ఆగ్నల్ రితి గొతి జలి రితి జా ఆగ్నల్‍చి రితి సేవ కెర్తస జా గొతి ప్రమానుమ్ తెంతొ విడ్దల్ జల నంపజలసక అల్లర్ కెర్తతి. 30 గని, దేముడుచి కొడొతె రెగ్డయ్‍లిసి కిచ్చొ మెలె,
4:30 ఆదికాండుమ్ 21:10.“గొతిమాన్సుక చి జేఁవ్ తెన్ జేఁవ్‍చొ పుత్తుస్‍క ఉదడ గెలు.
కిచ్చొక మెలె, గొతి నెంజిలి మాన్సుచొ § 4:30 యేసుచి ఉప్పిరి నముకుమ్ తిలసకచి టాలి.పుత్తుస్‍క దొర్కు జతి వరుమ్‍తె
గొతి తిలి మాన్సుచొ * 4:30 ఆగ్నల్‍చి ఉప్పిరి నముకుమ్ తిఁయ ఆగ్నల్‍క గొతిమాన్సుల్‍క చి టాలి.పుత్తుస్‍క వాట నాయ్”
మెన రెగిడ్లి కోడు. 31 జలె, బావుడ్లు, అమ్ యేసుచి ఉప్పిరి నముకుమ్ తిలస గొతిమాన్సుల్‍చ బోదల్ నెంజుమ్. గొతి నెంజిలి మాన్సుల్‍చ ఆము.

*4:10 4:10 జేఁవ్ యూదుల్ నెంజిలసచ సిస్టల్‍తె దస ఆగ్నల్ తవుల, యూదుల్‍చి అలవాట్‍తె కి దస ఆగ్నల్ తిల మెనుక జయెదె. జేఁక, జేఁవ్ గలతీయుల్‍చ నంపజలస యూదుల్ జతి గుర్తుచి సున్నతి కెరంతిసి గట్రచ ఆగ్నల్‍క బిలె, జోవయించి అగ్గెచి రితచ ఆగ్నల్‍తె, మెలె, ఈంజ జా కెర్లె గార్ మెంత ఈంజ జా కెర్లె పున్నిమ్ మెంత ఆగ్నల్‍తె అన్నె దెర్ను సేడ్లి రితి జతయ్.

4:12 4:12 జో యూదుడు జెర్మిలెకి, జోవయింతెన్ బెద జోవయించి రితి జా తిలన్. జేఁక, జేఁవ్ జోవయింక దెక జోతె ఇదిల్ సికుక జయెదె.

4:23 4:23 ఆదికాండుమ్ 16:1-5. సంతానుమ్ నెంజితికయ్, ‘అంచి గొతిమాన్సు హాగరు తెన్ సంతానుమ్ పాయి’ మెన సారా మున్సుస్ జలొ అబ్రాహామ్‍క సికడ్లన్, చి హాగరు పుత్తు పాయ సారాక నిస్కారుమ్ దెకుక దెర్లన్.

§4:23 4:23 ఆదికాండుమ్ 17:15-19.

*4:27 4:27 యెసయా పుస్తకుమ్ 54:1.

4:27 4:27 సారా.

4:27 4:27 సారా.

§4:27 4:27 హాగరు.

*4:27 4:27 సారా.

4:27 4:27 యేసుక్రీస్తుక నంపజలొ ఎత్కి మాన్సు ఆత్మక అబ్రాహామ్‌చి గొతి నెంజిలి సంతానుమ్ జవుల. జోవయించి రిసొ ‘ఒగ్గర్‍జిన్ పుత్తర్సులు’ మెన పవులు ఇన్నె సంగితయ్.

4:30 4:30 ఆదికాండుమ్ 21:10.

§4:30 4:30 యేసుచి ఉప్పిరి నముకుమ్ తిలసకచి టాలి.

*4:30 4:30 ఆగ్నల్‍చి ఉప్పిరి నముకుమ్ తిఁయ ఆగ్నల్‍క గొతిమాన్సుల్‍క చి టాలి.