3
యేసుక్రీస్తుచి ఉప్పిర్‍చి నముకుమ్ సాలు
బుద్ది పిట్టవన్ల ఓ తుమ్ గలతీయుల్, తుమ్‍క కో ఇసి మోసిమ్ కెర అస్తి? యేసుక్రీస్తు సిలువతె మొర్లిసి తుమ్ సొంత దెకిల్ రితి జతి రితి తుమ్‍క సొస్టుమ్ దెకవ తిలయ్. మదెనె కీసి జా మోసిమ్ జలదు! తుమ్‍క ఎక్కి పుసిందె; దేముడుచి యేసుచి ఆత్మ తుమ్‍చి పెట్టి అయ్‍లిసి కిచ్చొచి రిసొ? ఆగ్నల్‍చ కమొచి రిసొ గే, యేసుక్రీస్తుచి రిసొచి సుబుమ్ కబుర్ సూన జోక నంపజలిస్‍చి రిసొయి గే? సుబుమ్ కబుర్ సూన నంపజలిస్‍చి రిసొయి గెద. తుమ్‍క ఎదిలి బుద్ది కి నాయ్ గే? ప్రబుచి ఆత్మకయ్ చెంగిల్ జంక దెర, మాన్సుచి సెక్తిచ కమొ తెన్ పూర్తి కెరనుక ఉచర్తసు గే? ప్రబు తుమ్‍చితె జర్గు కెర్లిసి ఎత్కి ఆరి గే? ఏక్ వేల జా ఆరి జర్గు జంక జతి జలె. జోచి ఆత్మ దా తుమ్‍తె జోచి అదికారుమ్ దెకయ్‍త వెల్లొ కమొ కెర్తొసొ, జలె, ఆగ్నల్‍చి రిసొ జెయిమ్ కెర్తయ్ గే, మాన్సుల్ జోవయించి సుబుమ్ కబుర్ సూన నంప కెర్లి రిసొయి జర్గు కెర్తయ్ గే, తుమ్ చెంగిల్ ఉచర. జోవయించి సుబుమ్ కబుర్ మాన్సు సూన నంప కెర్లి రిసొయి.
నముకుమ్ తితసకయ్ దేముడు ‘పున్నిమ్’ మెన దెకితయ్
దస్సి అమ్‍చొ పూర్గుమ్‍చొ అబ్రాహామ్‌చి రిసొ రెగ్డ అస్సె. కిచ్చొ మెన మెలె, “దేముడు ప్రబుచి కోడు జో నంప కెర్లన్‍చి రిసొ జోక ‘పున్నిమ్ జా అస్సె’ మెలి రితి జోచి దయక జో దెకిలొ” మెన రెగిడ్లిసి. జా కోడుతె కిచ్చొ రుజ్జు డీస్తయ్ మెలె, ప్రబుక నంపజతసయ్ అబ్రాహామ్‍చ పుత్తర్లు జవుల. దస్సికయ్, జోవయించి నముకుమ్‍చి రిసొ యూదుల్ నెంజిలసక దేముడు జోక ‘పున్నిమ్ జా అస్తి’ మెలి రితి దెకెదె మెనయ్ * 3:8 తెలుగు బైబిల్‍తె ధర్మశాస్త్రమ్ మెలె, మోసేచి అత్తి దేముడు రగ్డయ్‍లి ఆగ్నల్ మెన అమ్ జానుమ్. ఈంజ కొడొ ఎత్కి బైబిల్‍తె అగేచి పాఁచ్ పుస్తకుమ్‍తె రెగ్డయ్ జా అస్సె. ఈంజ దెకవుక మెన కుపియ బాసతె నొయి ప్రమానుమ్‍తె మోసే పూర్గుమ్‍చొచి అత్తి రెగిడ్లి దేముడుచ ఆగ్నల్ మెన రగ్డవ అస్సె.మోసే పూర్గుమ్‍చొచి అత్తి రెగిడ్లి దేముడుచ ఆగ్నల్‍తె అగ్గె తెంతొ రెగ్డ అస్సె. అగ్గెయి తెంతొ అబ్రాహామ్‍క సుబుమ్ కబుర్ సంగిలి కోడుతె,
3:8 ఆదికాండుమ్ 12:3, 18:18, 22:18.“తుచి వంసుమ్ వాట్ దేసిమ్‍లు ఎత్కిక చెంగిల్ వరుమ్ దొర్కు కెరిందె”
మెన జో దేముడు రెగిడ్లి కోడు. జలె, ఇన్నెతెన్ కిచ్చొ రుజ్జు జతయ్ మెలె, ప్రబుచి ఉప్పిరి నముకుమ్ తితస కో జవుల గే, ప్రబుచి ఉప్పిరి నముకుమ్ తిలొ అబ్రాహామ్ తెన్ జోవయింక కి ప్రబుచి దీవెన దొర్కు జతయ్.
క్రీస్తు జా సిచ్చ తెంతొ అమ్‍క విడ్దల్ కెర అస్సె
10 ‘ఆగ్నల్ రితితె అమ్‍చి రచ్చన’ మెన ఉచరంతస జలె, నాసెనుమ్ జతి, సిచ్చచి సాపెనతె దెర్ను సేడ అస్తి. కిచ్చొక మెలె, మోసే పూర్గుమ్‍చొచి అత్తి దేముడు రెగ్డయ్‍ల ఆగ్నల్ రెగిడ్లి రితి,
3:10 ద్వితీయోపదేశ కాండుము 27:26.“మోసే పూర్గుమ్‍చొచి అత్తి దేముడు రెగ్డయ్‍ల ఆగ్నల్‍తె రెగ్డయ్‍లి ఎత్కి ఆగ్న కో పూర్తి నిదానుమ్ నే కెర్లె, నాసెనుమ్ జతి ఆఁవ్ దిలి సిచ్చతె గెచ్చుల”
మెన సెలవ్ రెగ్డ అస్సె. 11 జలె, కిచ్చొ రుజ్జు డీస్తయ్ మెలె, ఆగ్నల్ రితి కెర్తిసి జో దేముడుచి మొక్మె కేన్ మాన్సుచి పాపుమ్ పుంచె నాయ్, జోవయింక పున్నిమ్ దెయె నాయ్. కిచ్చొక మెలె, దేముడుచి కొడొతె § 3:11 హబక్కూకు 2:4.అన్నెక్‍తె కిచ్చొ రెగ్డ అస్సె మెలె,
* 3:11 ఈంజ కోడుచి అర్దుమ్ దీగు తెన్ సంగిలె, ఇసి జయెదె: ప్రబుచి ఉప్పిరి కో నముకుమ్ తివుల గే, జోవయించి నముకుమ్‍చి రిసొ జోవయించి పాపుమ్ పుంచ జోవయింకయ్ ‘పున్నిమ్’ మెలి రితి జో దెకెదె, చి రచ్చించుప జా జివుల.“కో పున్నిమ్ మాన్సుల్ జవుల గే, జెఁవ్వి నముకుమ్ జా జివుల”
మెన రెగ్డ అస్సె. 12 దేముడు మోసే తెన్ దిలి ఆగ్నల్ తెన్ తిలి నముకుమ్‍చి రిసొ నాయ్, గని జా ఆగ్నల్‍చి కో ఇండుల గే జేఁవ్ జివుల.
3:12 లేవీయకాండుమ్ 18:5.“జా ఆగ్నల్ రితి కో జలె పూర్తి నిదానుమ్ కెరుల గే,
జెఁవ్వి జేఁవ్ ఆగ్నల్‍చి సెక్తిక జివుల”
మెన రెగ్డ అస్సె. గని కోయి పూర్తి నిదానుమ్ కెరుక నెతిర్తి.
13 జలె, క్రీస్తు అమ్‍చి పాపుమ్‍చి రిసొచి సిచ్చ వయన, ఆగ్నల్ రితిచి జా సిచ్చచి సాపెన తెంతొ అమ్‍క నెతొవ కెర విడ్దల్ కెర అస్సె. అమ్‍చి పాపుమ్ జో వయిలి కోడుక కిచ్చొ రుజ్జు మెలె,
3:13 ద్వితీయోపదేశ కాండుము 21:23.“సిలువతె ఒడొయ్ జా మొర్తి సిచ్చ జతొ ఎత్కి మాన్సుచి సాపెన వయెదె”
మెన దేముడుచి కొడొతె రెగ్డ అస్సె. 14 జో అమ్‍చి పాపుమ్ కిచ్చొక వయిలన్ మెలె, అమ్‍చొ అబ్రాహామ్ పూర్గుమ్‍చొక దిలి రచ్చన వరుమ్ జో క్రీస్తు జలొ యేసుచి తెడి నముకుమ్ తెన్ యూదుల్ నెంజిలసక కి దొర్కు జవుస్ మెన, దేముడు సంగిలి ప్రమానుమ్ నెరవెర్సుప జవుస్ మెనయ్.
ఆగ్నల్ వాట్ నాయ్, గని దేముడుచి ప్రమానుమ్ వాట్ రచ్చన
15 ఓ బావుడ్లు, మాముల్ మాన్సుల్ తెన్ జర్గు జతిస్‍చి ఏక్ టాలి ఉచరుమ. కేన్ జవుస్ మాన్సుచి అత్తి దెతిసి § 3:15 అప్డప్రమానుమ్, సాచుల్‍చి మొక్మె జలి పిమ్మటి, కోయి వేర మాన్సు జా మార్సుప కెరుక జయె నాయ్. ‘కామ్‍క నెంజె’ మెనుక జయె నాయ్, కిచ్చొ వేరచి బెదవుక జయె నాయ్. 16 జలె, అబ్రాహామ్‍క చి జోచి సెకుమ్‍తె పడ్తొ జెర్ముక తిలొసొకయ్ దేముడు ప్రమానుమ్ కెర సంగిలన్. ఒగ్గర్‍జిన్‍క సంగితి రితి, “తుచి సెకుమ్‍తె జెర్ముక తిలసక” మెన జో రెగిడ్లిస్‍తె నాయ్. ఎక్కిలొయిచి రిసొ సంగితి రితి; “తుచి సెకుమ్‍తె జెర్ముక తిలొసొక” మెన రెగ్డ అస్సె. కచి రిసొ మెలె, క్రీస్తుచి రిసొయి.
17 జలె, ఆఁవ్ సంగితి అర్దుమ్ కిచ్చొ మెలె, అగ్గె అబ్రాహామ్‌చి మొక్మె దేముడు జేఁవ్ ప్రమానల్‍చి కోడు సంగ ముద్ర దిలన్. ఒత్త తెంతొ, చెత్తర్ పుంజొ ముప్పయ్ వెర్సుల్ గెలెకయ్ జో ఆగ్నల్ రితి దిలన్. జో అగ్గె సంగ తిలి ప్రమానుమ్‍క, కామ్‍క నెంజె రితి పడ్తొ అయ్‍ల ఆగ్నల్ మార్సుప కెరుక నెతిర్తి. 18 జలె, దేముడు దెతి వాట దొర్కు జతి వరుమ్ ఆగ్నల్ వాట్ జెతి జలె, జోచి ప్రమానుమ్ కామ్‍క నెంజితి, గని ప్రమానుమ్ వాట్‍కయ్ అబ్రాహామ్‍క జోచి దయ తెన్ వరుమ్ దిలన్.
19 దస్సి జలె, ఆగ్నల్ రితి కిచ్చొ కామ్‍క జెతయ్? కిచ్చొ మెలె, రచ్చన వరుమ్‍చి దేముడు సంగిలి ప్రమానుమ్ నెరవెర్సుప కెర్తొ జెర్ముక తిలొసొ నే అయ్‍లి మదెనె కామ్‍క అయ్‍లి; మాన్సుల్‍చి బుద్దిక ‘పాపుమ్‍చి’ మెన రుజ్జుల్ దెకయ్‍తె తతి రిసొ అయ్‍లి. పడ్తొ, మదెనె జతొ మాన్సు జలొ మోసేచి అత్తి దూతల్ జేఁవ్ ఆగ్నల్ దిల. 20 జలె, ఆగ్నల్ దిలిస్‍తె దూతల్, మోసే, మదెనె జల, గని అగ్గె తెంతొ చి ప్రమానుమ్ సంగిలిసి జలె, దేముడు, సొంత, కోయి మదెనె నే జతె జా ప్రమానుమ్ దిలొ, దేముడు ఎక్కిలొ.
21 జలె, దేముడుచ ప్రమానల్‍క జో దిల జేఁవ్ ఆగ్నల్ విరోదుమ్ అస్తి గే? నాయ్. * 3:21 నెంజిలె జీవు దెతి సెక్తిచి ఆగ్న….పరలోకుమ్‍తె అమ్ బెదితి రచ్చన దెతి సెక్తిచి ఆగ్న జో దెతొ జలె, అమ్ పున్నిమ్ జతి రచ్చన నిజుమి ఆగ్నల్ వాటీ దొర్కు జతి. 22 గని దేముడుచి కొడొ సదు కెర్లె కిచ్చొ రుజ్జు డీస్తయ్ మెలె, ఎత్కి కి పాపుమ్‍తె దెర్ను సేడయి అస్తి; జేలి జలి రితి; చి ఎత్కి జోవయించి సిచ్చ వయుక అస్సె. కో యేసుక్రీస్తుక నంపజవుల గే, జా పాపుమ్ జా సిచ్చ తెంతొ జెఁవ్వి రచ్చించుప జా మెన దేముడు ప్రమానుమ్ సంగ తిలొ.
23 జలె, యేసుక నంపజతి వాటు నే జెతె అగ్గె, ఆగ్నలీ అమ్‍క ముద్దొ కెర్తె తిల. యేసుక నంపజా రచ్చించుప జతి జా వాట్ డీసిల్ ఎదక ఆగ్నలీ అమ్‍క జేలి కెర తిల. 24 దస్సి, క్రీస్తు అయ్‍లి సమయుమ్ ఎద ఆగ్నల్ అమ్‍క ఇండయ్‍తొసొ జలి రితి జా, అమ్‍క ముద్దొ కెర్తె తిల; జో అయ్‍లె, జోచి ఉప్పిరి అమ్‍చి నముకుమ్ తిలె, దేముడుచి ఆసచి రిసొ జా నముకుమ్ వాట్‍కయ్ అమ్‍క పున్నిమ్ దొర్కు జవుస్. 25 గని, యేసుచి ఉప్పిర్‍చి నముకుమ్ వాటు దొర్కు జలి తెంతొ, జా ఇండయ్‍తొసొ జతి ఆగ్నల్‍చి ముద్దొతె అమ్ నాయ్. 26 కిచ్చొక మెలె, 3:26 ‘క్రీస్తు’ మెలె, పూర్గుమ్ తెంతొ ‘తెద్రయిందె’ మెన ఎత్కి అదికారుమ్ తిలొ దేముడు సంగిలొ దొర్కు జలొ రచ్చించుప కెర్తొసొ.క్రీస్తు జలొ యేసుచి ఉప్పిర్‍చి తుమ్‍చి నముకుమ్‍చి రిసొయి, జోవయించి తెడి తుమ్ ఎత్కిజిన్ దేముడుచ పుత్తర్సులు జలదు. 27 మెలె, క్రీస్తుచ సొంత మాన్సుల్ జతి గుర్తుక తుమ్‍తె కో బాప్తిసుమ్ నఙన అస్సుస్ గే, నొవ పాలల్ గలన్లి రితి క్రీస్తుక గలన అస్సుస్. 28 దస్సికయ్, తుమ్‍చితె ‘యూదుడు’ మెన, ‘గ్రీసుడు’ మెన, ‘గొతిమాన్సు’ మెన, ‘గొతి నెంజిలొ మాన్సు’ మెన, ‘మున్సుబోద’ మెన, ‘తేర్‍బోద’ మెన, తేడల్ నాయ్. కిచ్చొక మెలె, తుమ్ ఎత్కిజిన్ క్రీస్తు జలొ యేసుచి తెడి ఎక్కి జా అస్సుస్. 29 తుమ్ క్రీస్తుచ మాన్సుల్ జలదు మెలె, ‘ఒగ్గర్‍జిన్ తుచ పుత్తర్లు రిత జవుల’ మెన దేముడు అబ్రాహామ్‍క సంగిలస తూమ్ జా అస్సుస్, జో అబ్రాహామ్‌చి వాట తుమ్‍కయ్ కి సేడ్తయ్.

*3:8 3:8 తెలుగు బైబిల్‍తె ధర్మశాస్త్రమ్ మెలె, మోసేచి అత్తి దేముడు రగ్డయ్‍లి ఆగ్నల్ మెన అమ్ జానుమ్. ఈంజ కొడొ ఎత్కి బైబిల్‍తె అగేచి పాఁచ్ పుస్తకుమ్‍తె రెగ్డయ్ జా అస్సె. ఈంజ దెకవుక మెన కుపియ బాసతె నొయి ప్రమానుమ్‍తె మోసే పూర్గుమ్‍చొచి అత్తి రెగిడ్లి దేముడుచ ఆగ్నల్ మెన రగ్డవ అస్సె.

3:8 3:8 ఆదికాండుమ్ 12:3, 18:18, 22:18.

3:10 3:10 ద్వితీయోపదేశ కాండుము 27:26.

§3:11 3:11 హబక్కూకు 2:4.

*3:11 3:11 ఈంజ కోడుచి అర్దుమ్ దీగు తెన్ సంగిలె, ఇసి జయెదె: ప్రబుచి ఉప్పిరి కో నముకుమ్ తివుల గే, జోవయించి నముకుమ్‍చి రిసొ జోవయించి పాపుమ్ పుంచ జోవయింకయ్ ‘పున్నిమ్’ మెలి రితి జో దెకెదె, చి రచ్చించుప జా జివుల.

3:12 3:12 లేవీయకాండుమ్ 18:5.

3:13 3:13 ద్వితీయోపదేశ కాండుము 21:23.

§3:15 3:15 అప్డ

*3:21 3:21 నెంజిలె జీవు దెతి సెక్తిచి ఆగ్న….

3:26 3:26 ‘క్రీస్తు’ మెలె, పూర్గుమ్ తెంతొ ‘తెద్రయిందె’ మెన ఎత్కి అదికారుమ్ తిలొ దేముడు సంగిలొ దొర్కు జలొ రచ్చించుప కెర్తొసొ.