2
యూదుల్ జతి గుర్తుచి తగు
ఒత్త తెంతొ అన్నెక్ చొద్ద వెర్సుల్ గెతికయ్, ఆఁవ్ తీతుక కడన బర్నబా తెన్ * 2:1 బారికుల్ 15:1-4.యెరూసలేమ్‍తె అన్నె గెలమ్. ‘గో’ మెన ప్రబుయి అంక జోచి ఇస్టుమ్ దెకయ్‍తికయ్ గెలయ్, చి ‘సుబుమ్ కబుర్’ మెన యూదుల్ నెంజిలసతె ఆఁవ్ కిచ్చొ ఎత్కి బోదన కెర్తె తత్తసి గే, యెరూసలేమ్‍తెచ సగుమ్‍జిన్ వెల్లొ మాన్సుల్‍చి మొక్మె 2:2 బారికుల్ 15:4, 12. ముక్కిమ్‍క పేతురుచి మొక్మె చి యాకోబుచి మొక్మె సంగిలన్. బారికుల్ 15:7, 13.సాచి సంగిలయ్. కచి కచి మొక్మె మెలె, ‘సత్తిమ్‍చ’ మెన తుమ్ నంపజలస జాన్‍తసచి మొక్మె. కిచ్చొక జోవయించి మొక్మె సంగిలయ్ మెలె, ఆఁవ్ సూనయ్‍తి సుబుమ్ కబుర్‍క ‘తప్పు నెంజె’ మెన జేఁవ్ రుజ్జు సంగుత్ మెన. నెంజిలె, జేఁవ్ రుజ్జు నే సంగిలె, సగుమ్‍జిన్ ఏక్ వేల అన్మానుమ్ తెన్ తత్త, చి అంచి కామ్ పాడ్ కెరుక ఉచర్త.
జలె, అంచి తెన్ తీతు ఒత్త తిలొ. గని, జో గ్రీసు దేసిమ్‍చొ జలెకి, యూదుడు జతి గుర్తుచి సున్నతి జో కెరనుక మెన జేఁవ్ సత్తిమ్‍చ వెల్లెల మాన్సుల్ బలవంతుమ్ కెర్తి నాయ్.
సత్తిమ్ నెంజిల నంపజలసక మాత్రుమ్, కో గే లుంకచోరు ఒత్త కడ ఆన తిల. జేఁవ్ కిచ్చొక ఒత్త పెసిల మెలె, అమ్‍చ యూదుల్‍చ పూర్గుల్‌చ ఆగ్నల్‍చి జా సున్నతి కెరంతి జాడు అమ్ నంపజలస నే వయితిసి దెకిలె, జేఁవ్ 2:4 యూదుల్ జతి గుర్తుచి సున్నతిచి రిసొచి కోడు. బారికుల్ 15:1, 5 దెక. జా సున్నతి కెరన్లె, యూదుల్‍చ ఆగ్నల్ ఎత్కి కి జేఁవ్ నిదానుమ్ కెరుక మెన బలవంతుమ్ కెరుక ఉచరుల. జాడ్లు అమ్ వయితి రితి అమ్‍క సికడుక మెన ఉచర తిల. జెఁవ్వి అమ్‍క అల్లర్ కెర్ల. గని, దేముడుచి దయచి రిసొచి క్రీస్తుచి తెడిచి రచ్చనచి రిసొచి సుబుమ్ కబుర్‌తె కిచ్చొ కారిమ్‍లు, యూదుల్‍చ ఆగ్నల్‍చి నే బెదయ్‍తె తుమ్‍క దస్సే దొర్కు జస్తె తవుస్ మెనయ్, ఎక్కి నిమ్సుమ్ కి జేఁవ్ సంగిలి కోడుక బియఁ, అమ్ సంగిలి సుబుమ్ కబుర్ మార్సుప కెరుమ్ నాయ్.
పడ్తొ ‘వెల్లెల మాన్సుల్’ మెన ఎత్కిజిన్ సంగితస కి ఆఁవ్ సంగితి సుబుమ్ కబుర్‌తె కిచ్చొ వేరచి బెదయ్‍తి నాయ్. జేఁవ్ వెల్లెల మాన్సుల్ జలెకి నెంజిలె కి అంక తేడ నాయ్; దేముడు తేడల్ దెకె నాయ్. జేఁవ్ వెల్లెల మాన్సుల్ మెలసతె కిచ్చొ నొవిచి సిక్కి నాయ్. § 2:7 నెంజిలె, ‘యూదుల్ జతి గుర్తుచి సున్నతి కెరన్లసతె’.యూదుల్‍తె జో గెచ్చుక సుబుమ్ కబుర్ సాట్ప కెరుక మెన ప్రబు పేతురుక కీసి అదికారుమ్ దా అస్సె గే, దస్సి, * 2:7 ‘యూదుల్ జతి గుర్తుచి సున్నతి నే కెరన్లసతె’.యూదుల్ నెంజిలసతె ఆఁవ్ గెచ్చుక మెనయ్, ప్రబు తెద్రవ అస్సె మెన జేఁవ్ యెరూసలేమ్‍తెచ వెల్లెల మాన్సుల్ దెక ఒప్పన్ల. 2:8 నెంజిలె, ‘యూదుల్ జతి గుర్తుచి సున్నతి కెరన్లసతె’.యూదుల్ జలసతె పేతురుక తెద్రవ జోచి అత్తి కామ్ కెర్తొ ప్రబు, అంచి అత్తి యూదుల్ నెంజిలసతె కామ్ కెర్తయ్. జలె, జోచొ బారికి జతి ప్రబు అంక దిలి వరుమ్ జేఁవ్ వెల్లెల మాన్సుల్ చిన కెర, యూదుల్‍చ నంపజలస్‍క ముక్కిమ్ జలొ యాకోబు, 2:9 సగుమ్‍తె ‘కేపా’ మెన అరమయ్ బాస తెన్ చి జోవయించి నావ్ రెగ్డ అస్తి.పేతురు అన్నె యోహాను కిచ్చొ కెర్ల మెలె, § 2:9 బారికుల్ 15:22-35.బర్నబాక చి అంక ప్రేమ తెన్ ఆతు దెర జొకర, యూదుల్ నెంజిలసతె ఆమ్ గెచ్చుక మెన, * 2:9 నెంజిలె ‘యూదుల్ జతి గుర్తుచి సున్నతి కెరన్లసతె’.యూదుల్‍తె జేఁవ్ గెచ్చుక మెన, ఒప్పన్ల. 10 అమ్‍క ఎక్కి కామ్‍చి రిసొ బలవంతుమ్ కెర్ల. కిచ్చొ మెలె, యూదుల్‍తెచ బీద జల నంపజలసక ఆము చి యూదుల్ నెంజిల నంపజలసక నే పఁవ్సితె తోడు దెంక. జా కోడు, సర్ద తెన్ ఒప్పన్లయ్, దస్సి కెర్తసుమ్.
పేతురు తెన్ తేడల్ దెకిలిస్
11 గని 2:11 సగుమ్‍తె పేతురుక ‘కేపా’ మెన జోవయించి అన్నెక్ నావ్ రెగ్డ అస్తి.పేతురు జా సుట్టు అంతియొకయతె ఉట్ట అయ్‍లి పొది, జోక అడ్డు నెంతె ఎదార్దుమ్ తీర్పు సంగిలయ్. కిచ్చొక మెలె, జో పొరపాట్ జా తిలన్. 12 కీసి మెలె, ‘సున్నతి కెరనుక ముక్కిమ్’ మెంతస సగుమ్‍జిన్ యాకోబు తెంతొ నే ఉట్ట జెతె అగ్గె, యూదుల్ నెంజిలసతె జో పేతురు కంక అలవాట్ జా తిలన్. గని జేఁవ్ జెతికయ్, ‘యూదుల్ జతి గుర్తుచి సున్నతి కెరన్లెకయ్ రచ్చించుప జంక జయెదె’ మెంతి కోడు బియఁ కెర, గుంచ యూదుల్ నెంజిలసతె కంక ములిలన్. 13 ఒత్తచ యూదుల్ జల నంపజల ఎత్కిజిన్ కి జో తెన్ దస్సి గుంచ దొన్ని మెన్సుల్ ఇండిల, చి బర్నబా కి జోవయించి ఉప్రమెన్సుతె ఇదిల్ బెదిల్ రితి జలొ. 14 దస్సి కెర, ‘దేముడుచి దయకయ్ యేసుక్రీస్తు పాపుమ్ గెచ్చయ్‍లిస్‍చి రిసొయి రచ్చించుప జమ్‍దె’ మెన జోవయించి పెట్టి జాన్లె కి, ‘యూదుల్‍చ ఆగ్న కారిమ్‍లు ముక్కిమ్‍చి’ రితి జేఁవ్ ఇండిలె, సుబుమ్ కబుర్‌తె ముక్కిమ్ తిలిస్‍క అడ్డు కెర్లి రితి జతయ్. దస్సి జతతి మెన దెక కెర, జేఁవ్ ఎత్కిజిన్‍చి మొక్మె 2:14 సగుమ్‍తె పేతురుక ‘కేపా’ మెన జోచి అన్నెక్ నావ్ రెగ్డ అస్తి.పేతురుక కిచ్చొ మెలయ్ మెలె, “తుయి యూదుడు జెర్మ యూదుడు నెంజిలొ రితొ జిఁయ ఎత్కిజిన్ తెన్ బెదితసి జలె, యూదుల్ జతి రితి జేఁవ్ జంక మెన యూదుల్ నెంజిలసక తుయి కిచ్చొక బలవంతుమ్ కెర్తసు!” మెన గోల కెర్లయ్.
యేసుకయ్ నంపజలిస్‍తెయి అమ్‍చి రచ్చన
15 జెర్మున్‍తె యూదుల్ జల ఆమ్, ఆగ్నల్ నేన్ల పాపుమ్ కెర్లస జల యూదుల్ నెంజిలస నెంజిలె కి, 16 యేసుక్రీస్తుక నంపజలెకయ్ అమ్‍చి పాపుమ్ పుంచి ‘జయెదె’ మెన జానుమ్. ‘పున్నిమ్ జా అస్తి’ మెలి రితి ప్రబు దెకితి వరుమ్ ఆగ్నల్ రితి ఇండితిస్‍తె కక్కయ్ దొర్కు జయె నాయ్ మెన అమ్ జాన, ఆగ్నల్‍చి ఉప్పిరి నముకుమ్ నే తితె, క్రీస్తుకయ్ అమ్ నంపజలె అమ్‍చి పాపుమ్ పుంచ అమ్‍క ‘పున్నిమ్ జా అస్తి’ మెలి రితి దేముడు దెకెదె మెన జానయ్, ఆమ్ కి క్రీస్తు జలొ యేసుక నంపజా అస్సుమ్. 17 యూదుల్ నెంజిలసక ‘అమ్‍చి ఆగ్నల్ రితి కెర్తి నాయ్ చి పాపుమ్ కెర్లస, జేఁవ్’ మెన అమ్‍చ యూదుల్ సంగితతి, గెద. జలె, ఎక్కి క్రీస్తుకయ్ అమ్ నంపజలె అమ్‍చి పాపుమ్ పుంచ అమ్‍క ‘పున్నిమ్ జా అస్తి’ మెలి రితి దేముడు దెకెదె, మెలె అమ్ యూదుల్‍చ నంపజలస ఆగ్నల్ రితి ములిలి రిసొ యూదుల్ నెంజిలస తెన్ ఆమ్ కి పాపుమ్ కెర్లస జతసుమ్ మెనుక జలె, క్రీస్తుక ‘జొయ్యి పాపుమ్ కెరయ్‍లొ’ మెనుక జతి. దస్సి మెన జోచి విలువ కడ్తిసి ఉచరుక పోన!
18 జలె, సేడ గెలిసి అన్నె ఆఁవ్ బందిలె అంక అఁవ్ పాపుమ్ కెర్లొసొ జయిందె గెద? 19 కిచ్చొక మెలె, ఆఁవ్ ఆగ్నల్ రితి అగ్గె ఇండ తా, ‘రచ్చనక కామ్‍క నెంజె’ మెన, ఆగ్నల్‍క నంప కెర్తి రితిచి తెడి జింక ములిలయ్. కిచ్చొక మెలె, దేముడుచి రిసొ జితసుమ్. 20 క్రీస్తు సిలువతె మొర్లిస్‍తె ఆఁవ్ బెద మొర అస్సి. § 2:20 నెంజిలె, ‘అప్పె ఆఁవ్వి జియి నాయ్, గని క్రీస్తుయి అంచి పెట్టి జితయ్‍చి రిసొ ఆఁవ్ జతసి’, అన్నె….అప్పె అంచి సొంత జీవు జియి నాయ్. క్రీస్తుచి రిసొ ఆఁవ్ జితసి, అన్నె, ఈంజ అఁగి ఆఁవ్ అప్పె జితిసి కిచ్చొ సెక్తిచి మెలె, అంక ప్రేమ కెర అంచి రిసొ జోక జొయ్యి అర్పితుమ్ జా జోచి జీవు దా రచ్చించుప కెర్లొ దేముడు పుత్తుస్‍చి ఉప్పిర్‍చి నముకుమ్‍కయ్ ఆఁవ్ జితసి. 21 దేముడు దయ కెర్లిస్‍క ‘సరిపుచుప జయె నాయ్’ మెలి రితి ఇండి నాయ్. కిచ్చొక మెలె, ఆగ్నల్ వాట్ తుమ్‍చి పాపుమ్ పుంచి జా పున్నిమ్ జంక జతి జలె, క్రీస్తు ఆరికయ్ మొర గెలన్.

*2:1 2:1 బారికుల్ 15:1-4.

2:2 2:2 బారికుల్ 15:4, 12. ముక్కిమ్‍క పేతురుచి మొక్మె చి యాకోబుచి మొక్మె సంగిలన్. బారికుల్ 15:7, 13.

2:4 2:4 యూదుల్ జతి గుర్తుచి సున్నతిచి రిసొచి కోడు. బారికుల్ 15:1, 5 దెక. జా సున్నతి కెరన్లె, యూదుల్‍చ ఆగ్నల్ ఎత్కి కి జేఁవ్ నిదానుమ్ కెరుక మెన బలవంతుమ్ కెరుక ఉచరుల.

§2:7 2:7 నెంజిలె, ‘యూదుల్ జతి గుర్తుచి సున్నతి కెరన్లసతె’.

*2:7 2:7 ‘యూదుల్ జతి గుర్తుచి సున్నతి నే కెరన్లసతె’.

2:8 2:8 నెంజిలె, ‘యూదుల్ జతి గుర్తుచి సున్నతి కెరన్లసతె’.

2:9 2:9 సగుమ్‍తె ‘కేపా’ మెన అరమయ్ బాస తెన్ చి జోవయించి నావ్ రెగ్డ అస్తి.

§2:9 2:9 బారికుల్ 15:22-35.

*2:9 2:9 నెంజిలె ‘యూదుల్ జతి గుర్తుచి సున్నతి కెరన్లసతె’.

2:11 2:11 సగుమ్‍తె పేతురుక ‘కేపా’ మెన జోవయించి అన్నెక్ నావ్ రెగ్డ అస్తి.

2:14 2:14 సగుమ్‍తె పేతురుక ‘కేపా’ మెన జోచి అన్నెక్ నావ్ రెగ్డ అస్తి.

§2:20 2:20 నెంజిలె, ‘అప్పె ఆఁవ్వి జియి నాయ్, గని క్రీస్తుయి అంచి పెట్టి జితయ్‍చి రిసొ ఆఁవ్ జతసి’, అన్నె….