గలతీయుల్‍క రెగిడ్లి ఉత్రుమ్
బారిక్ జలొ పవులు గలతీయు పట్నుమ్‍చ సంగుమ్‍చక రెగిడ్లి ఉత్రుమ్
1
మొదొల్ కోడు
1-2 కేన్ మాన్సు నిసాన తెద్రయ్‍లిసి నెంజె, కేన్ మాన్సు తెంతొ జలిసి నెంజె, యేసుక్రీస్తు, జోక అన్నె జియడ్లొ దేముడు అబ్బొసి తెన్ని, సొంత అంక నిసాన ‘అమ్‍చొ బారికి’ మెన యేసుక్రీస్తుచి సుబుమ్ కబుర్ కామ్ కెర్తి రిసొ జో దిలి అదికారుమ్ తెన్ బులితొ జోక బారికి జలొ పవులు, చి అంచి తెన్ తిల బావుడ్లు, గలతీయ ప్రదేసిమ్‍చ సంగుమ్‍ల్‍క రెగిడ్లి ఉత్రుమ్.
దేముడు అబ్బొస్‍చి అమ్‍చొ ప్రబు జలొ యేసుక్రీస్తుచి దయ సేంతుమ్ తుమ్‍చి ఉప్పిరి తవుస్! అమ్‍చ పాపల్ వయన గెచ్చయ్‍తి రిసొ, ఈంజ పాపుమ్‍చి ఉగుమ్‍చి సయ్‍తాన్‍చి తెంతొ అమ్‍క ములవుక మెన మెనయ్, అమ్‍చొ అబ్బొ జలొ దేముడుచి ఇస్టుమ్‍క, జో క్రీస్తు జోచి సొంత జీవు దా మొర గెలన్. జా కామ్‍చి రిసొ కెఁయఁక తెఁయఁక దేముడు అమ్‍చొ అబ్బొక జొఒర! * 1:5 తెద్దిలి మెన ఆమేన్ఆమేన్.
సత్తిమ్ బోద సంగితిస్‍చి రిసొచి కోడు
‘అంచ మాన్సుల్ జతు’ మెన క్రీస్తు కెర్లి దయ వాట్ తుమ్‍క బుకార్లొ దేముడుక తుమ్ గడియ నంపజలిస్ తెంతొ, తెద్ది బే బేగి ముల ‘సుబుమ్ కబుర్’ మెన వేర మాన్సుల్ సికడ్తిసి తుమ్ సూన్‍తసుచి రిసొ అంక ఆచారిమ్! జా వేర కోడుక ‘సుబుమ్ కబుర్’ మెనుక నెంజె, గని సగుమ్‍జిన్ క్రీస్తుచి రిసొచి సుబుమ్ కబుర్ 1:7 బారికుల్ 15:1, 5, 24 ‘అమ్‍చొ మోసే పూర్గుమ్‍చొచి రితి కెర యూదుల్ జతి గుర్తుచి సున్నతి కెరన్లెకయ్ పరలోకుమ్‍తె గెతి రచ్చన తుమ్‍క దొర్కు జయెదె’ మెన సిరియ ప్రదేసిమ్‍చి అంతియొకయతె కీసి సికడ తిల గే గలతీయుల్‍క కి మాన్సుల్ దస్సి సికడ తిల.మార్సుప కెరుక ఇస్టుమ్ జా, తుమ్‍క సిక్కు కెర్తతి. జలె, ఆమ్ కి, పరలోకుమ్‍చొ కేన్ జవుస్ దూత కి, ఆమ్ సూనయ్‍లి కంట వేరచి ‘సుబుమ్ కబుర్’ కో సికడ్లె, జోచి సిచ్చ వయన నాసెనుమ్‍తె గెతు. అమ్ అగ్గె సంగిల్ రితి, అప్పె ఆఁవ్ అన్నె దస్సి సంగితసి. తుమ్ తెదొడి నంపజలి చి కంట ‘సుబుమ్ కబుర్’ మెన కో తుమ్‍క కిచ్చొ వేరచి సికడ్లె, దేముడు దెతి జోచి సిచ్చ వయన నాసెనుమ్‍తె గెతు!
సుబుమ్ కబుర్ క్రీస్తుతెయ్ సికిలిసి
10 జలె, ‘వేరచి పోన. ఆఁవ్ సికడ్లిసి దె’ మెన, మాన్సుతె జవుస్, దేముడుతె జవుస్ గవురుమ్ ఆనన్‍తి రిసొయి ఆఁవ్ సంగితసి గే? మాన్సుల్‍క మెన్స వడంతి రిసొ ఇసి జతసి గే? నాయ్, మాన్సుల్‍క మెన్స వడనుక అప్పెక అంక ఆస తత్తి జలె, క్రీస్తుక 1:10 నెంజిలె ‘గొతిమాన్సు రితొ’ నెంజిలె ‘గొతి జలి రితి’.గొత్తి సుదొ రితొ జతయ్ నాయ్.
11 ముక్కిమ్‍క తుమ్ కిచ్చొ జానుక అస్సె మెలె, అంచి అత్తి సికడ్లి సుబుమ్ కబుర్ మాన్సు అఁవ్వి ఉచర్లిసి నెంజె. 12 ‘అమ్‍క దిలిసి’ మెన కేన్ మాన్సు సంగిలి బోదన సూన్లి వాట్ నాయ్, కేన్ మాన్సు అంక సికడ్లి వాట్ నాయ్, గని సుబుమ్ కబుర్ అంక కేన్ వాట్ అయ్‍లి మెలె, యేసుక్రీస్తు సొంతయ్ అంక డీస దెకయ్‍లన్.
13 అమ్‍చ యూదుల్‍చి రితి ఆఁవ్ అగ్గె కెర్తె తిలిసి, సంగుమ్‍లు ఎత్కిక ఆఁవ్ అగ్గె § 1:13 బారికుల్ 9:1-2.గట్టిఙ సిచ్చల్ కెర్తె తిలిసి సూన అస్సుస్. దేముడుచ జేఁవ్ సంగుమ్‍లు మొత్తుమ్‍క పూర్తి పాడ్ కెరుక ఆఁవ్ ఉచర్తె తిలయ్. 14 అన్నె, అమ్‍చ పూర్గుమ్‍చ దిలి రితి నెరవెర్సుప కెరుకయ్ మెన అంక ఒగ్గర్ ఒగ్గర్ ఆస తిలి, చి అమ్ యూదుల్‍చి గ్యానుమ్ అమ్ యూదుల్‍చ అలవాట్‍క దెకిలె, అమ్‍చ ప్రెజల్‍తెచ అంచి జతచ ఉబెడల్‍తె అఁవ్వి ఒగ్గర్ సిక తిలయ్.
15 గని కిచ్చొ జలి మెలె, ఆఁవ్ నే జెర్మితె అగ్గె తెంతొ అంక నిసాన్లొ జోచి దయక అంక బుకార్లొ దేముడు 16 అంక జోచొ దేముడు పుత్తుస్‍క * 1:16 దమస్కు పట్నుమ్‍తె పవులు గెతె తిలి వట్టె డీసయ్‍లన్. బారికుల్ 9:3-9.డీసయ్‍లన్; యూదుల్ నెంజిలసతె ఆఁవ్ గెచ్చ జో యేసుచి రిసొ సూనయ్‍తి రిసొయి మెన, జో అంక బుకార్తికయ్, మాన్సుక పుసి నాయ్. 17 అన్నె, అంచి కంట అగ్గె యేసు ప్రబుచ బారికుల్ జలసక పుసుక మెన యెరూసలేమ్‍తె గెచ్చి నాయ్, గని అరేబియ దేసిమ్‍చి బయిలు దేసిమి 1:17 ఏక్ వేల ప్రార్దన కెరుక చి జో మార్సుప జలిస్‍చి రిసొ చెంగిల్ ఉచరుక మెన ఒత్త గెలన్. ‘బారికుల్’ పుస్తకుమ్‍తె జో ఒత్త గెలిస్‍చి రిసొ సంగె నాయ్.ఉట్ట గెలయ్, చి 1:17 బారికుల్ 9:22, 23 మొదొల్.పడ్తొ దమస్కు పట్నుమ్‍తె అన్నె ఉట్ట అయ్‍లయ్.
యెరూసలేమ్‍తె పవులు గెచ్చ తిలిస్
18 ఒత్త తెంతొ, అగ్గె నాయ్, గని తిన్ని వెర్సుల్ గెతికయ్, ప్రబుక బారికి జలొ § 1:18 నెంజిలె ‘కేపా’ మెన, పేతురుక అరమయ్ బాస తెన్ సంగుల. ఈంజ ఉత్రుమ్ రెగిడ్ల తొలితొచ పుస్తకుమ్ సగుమ్‍తె ‘కేపా’ మెన రెగ్డ అస్తి.పేతురు తెన్ దస్సుల్ జంక మెన, * 1:18 బారికుల్ 9:26-29.యెరూసలేమ్‍తె గెలయ్, చి జో తెన్ పనర పొదుల్ తిలయ్. 19 గని ఒత్త తిలి పొది ప్రబుక బావొస్ జలొ యాకోబుక దెకిలయ్, గని ప్రబుచ అన్నె బారికుల్ తెన్ తెదొడి దస్సుల్ జయ్యి నాయ్. 20 ఈంజేఁవ్ ఆఁవ్ రెగిడ్త కొడొక ‘కిచ్చొ అబద్దుమ్ నెంజితి’ మెన, దేముడు సాచి జతయ్.
21 ఒత్త తెంతొ కేనె గెలయ్ మెలె, సిరియ చి 1:21 జో జెర్మిలి పట్నుమ్ తార్సు కిలికియ ప్రదేసిమి తిలి. తార్సుతె గెలిస్‍క బారికుల్ 9:30 దెక. జా ప్రాంతుమ్ జేఁవ్ అన్నె బారికుల్ తిలి యెరూసలేమ్‍క ఒగ్గర్ దూరి తయెదె.కిలికియ ప్రాంతుమ్‍లుతె గెలయ్. 22 తెదొడి ఎద కి యెరూసలేమ్‍తె నాయ్, గని 1:22 యెరూసలేమ్ యూదయ ప్రదేసిమ్‍తె అస్సె.యూదయ ప్రదేసిమ్‍తెచ అన్నె సంగుమ్‍లుచ నంపజలస్‍క అంక దెకిలె, అంక ‘జొయ్యి’ మెన నేన్‍తి. 23 తెదొడి ఎద అంక జేఁవ్ దెకుక నేతయ్, గని ‘అమ్‍క అగ్గె అల్లర్ కెర్తె తిలొసొ జో. అగ్గె పాడ్ కెరుక జో ఆస తిలి ప్రబుచి ఉప్పిర్‍చి నముకుమ్ జొయ్యి ఆజి బోదన కెర్తయ్’ మెన అంచి రిసొ సూన్ల, 24 అన్నె, అంచి రిసొ దేముడుక గవురుమ్ సంగితె తిల.

*1:5 1:5 తెద్దిలి మెన ఆమేన్

1:7 1:7 బారికుల్ 15:1, 5, 24 ‘అమ్‍చొ మోసే పూర్గుమ్‍చొచి రితి కెర యూదుల్ జతి గుర్తుచి సున్నతి కెరన్లెకయ్ పరలోకుమ్‍తె గెతి రచ్చన తుమ్‍క దొర్కు జయెదె’ మెన సిరియ ప్రదేసిమ్‍చి అంతియొకయతె కీసి సికడ తిల గే గలతీయుల్‍క కి మాన్సుల్ దస్సి సికడ తిల.

1:10 1:10 నెంజిలె ‘గొతిమాన్సు రితొ’ నెంజిలె ‘గొతి జలి రితి’.

§1:13 1:13 బారికుల్ 9:1-2.

*1:16 1:16 దమస్కు పట్నుమ్‍తె పవులు గెతె తిలి వట్టె డీసయ్‍లన్. బారికుల్ 9:3-9.

1:17 1:17 ఏక్ వేల ప్రార్దన కెరుక చి జో మార్సుప జలిస్‍చి రిసొ చెంగిల్ ఉచరుక మెన ఒత్త గెలన్. ‘బారికుల్’ పుస్తకుమ్‍తె జో ఒత్త గెలిస్‍చి రిసొ సంగె నాయ్.

1:17 1:17 బారికుల్ 9:22, 23 మొదొల్.

§1:18 1:18 నెంజిలె ‘కేపా’ మెన, పేతురుక అరమయ్ బాస తెన్ సంగుల. ఈంజ ఉత్రుమ్ రెగిడ్ల తొలితొచ పుస్తకుమ్ సగుమ్‍తె ‘కేపా’ మెన రెగ్డ అస్తి.

*1:18 1:18 బారికుల్ 9:26-29.

1:21 1:21 జో జెర్మిలి పట్నుమ్ తార్సు కిలికియ ప్రదేసిమి తిలి. తార్సుతె గెలిస్‍క బారికుల్ 9:30 దెక. జా ప్రాంతుమ్ జేఁవ్ అన్నె బారికుల్ తిలి యెరూసలేమ్‍క ఒగ్గర్ దూరి తయెదె.

1:22 1:22 యెరూసలేమ్ యూదయ ప్రదేసిమ్‍తె అస్సె.