ఎబ్రీయుల్‍క రెగిడ్లి ఉత్రుమ్* 1:0 ఈంజ ఉత్రుమ్ రెగిడ్లొసొ ఈంజ ఉత్రుమ్‍తె కిచ్చొ ముక్కిమ్ దెకయ్‍తయ్ మెలె, ఈంజయి లోకుమ్‍చ యూదుల్‍చి దేముడుచి గుడి, పరలోకుమ్‍క, మెలె ఎత్కి అదికారుమ్ తిలొ దేముడు తతి టాన్‌క ఎక్కి టాలి జతయ్, నీడయ్ జతయ్. దస్సి, యూదుల్ కెర్తి రితి సేవ కెర్త వెల్లెల పూజర్లుచి కామ్ యేసు పరలోకుమ్‍తె కెర్తి సేవక ఎక్కి టాలి జతయ్, నీడయ్ జతయ్. ‘యేసు జోవయింక నంపజలసచి పాపుమ్ గెచ్చవ, పరలోకుమ్‍తె దేముడు అబ్బొస్‍చి మొక్మె అమ్‍క తోడు తతి తెంతొ జా అగ్గెచి రితి నాయ్’ మెన ఈంజ ఉత్రుమ్‍తె రెగిడ్లిసి రుజ్జు దెకయ్‍తయ్.
ఎబ్రీయుల్‍క రెగిడ్లి ఉత్రుమ్
1
యేసుక్రీస్తు ఒగ్గర్ ముక్కిమ్
ఒగ్గర్ వేర వేర రగల్ తెన్ జోచ 1:1 దేముడుచ కబుర్లు సంగిలస మెలె, జా కామ్‍క కక్క జో నిసాన తయెదె గే, జోవయించి ఆత్మక జోవయించి చోండి పుట్టవ జోవయించ కబుర్లు సంగెదె. జోవయింతె సగుమ్‍జిన్‍చి అత్తి కి జోవయించ కొడొ రెగ్డయ్‍లన్, పూర్గుమ్ పొది.కబుర్లు సంగిలసచి అత్తి దేముడు అమ్‍చ పూర్గుల్‍క జా పొది జోచ కొడొ లట్టబ్లన్. గని, ఈంజ ఉగుమ్‍చి ఆకర్‍చ పొదులె, జోచొ సొంత పుత్తుస్‍చి అత్తి అమ్‍క జోచి 1:2 క్రీస్తు సంగిలిసి, జో బోదన కెర్లిసి, జో కెర్ల కమొ, జో ఇండిలి బుద్ది, జో మొర అన్నె జలిసి, జా ఎత్కితెయి ఎత్కి అదికారుమ్ తిలొ దేముడు జోవయించి అత్తి అమ్‍క జోవయించి కోడు సంగిల్ రితి జతయ్; జో ఎత్కి అదికారుమ్ తిలొ దేముడుచి కోడు జో యేసుక్రీస్తుయి, మెలి రితి. యోహాను 1:1-4, 14 దెక.కోడు లట్టబ అస్సె. ‘జోచి ఈంజ ఎత్కి’ మెనయ్, ఎత్కి కి జోక అక్కుసుదొ మెనయ్, దేముడు జో పుత్తుస్‍క నిసాన అదికారుమ్ దా అస్సె. జో పుత్తుస్‍చి అత్తి ఎత్కి లోకుమ్‍క జెర్మయ్‍లన్. జో పుత్తుస్‍తె దేముడుచి పరలోకుమ్‍చి ఉజిడి గవురుమ్ పూర్తి డీస్తయ్, చి నిజుమ్ దేముడు కీసొ అస్సె గే, పుత్తుసి కిచ్చొ నే పిట్తె § 1:3 కొలొస్సియుల్ 1:15-17, 19, చి 2:19 దెక.దస్సొయి అస్సె. జో పుత్తుసి జోచి సెక్తి కోడుకయ్ లోకుమ్‍లు ఎత్కి కి జొయ్యి ఏలుప కెర్తయ్. అన్నె, పాపల్ పుంచి జతి మాన్సుల్ సుద్ది జతి వాటు జో తెయార్ కెర తా, పరలోకుమ్‍తె దేముడుచి ఉజెతొ పక్క వెసిలన్. జో ఒత్త నే వెసితె అగ్గె, దూతల్‍చి కంట జోచి విలువ ఒగ్గర్ తిలిస్‍చి రుజ్జు అయ్‍లి. జోచి నావ్ జోవయించి నావ్‌చి కంట కెద్ది విలువ జతయ్ గే, తెద్ది వెల్లొ జో జా అస్సె.
కిచ్చొక జో ఇదిలి వెల్లొ జా అస్సె మెన జానుమ్ మెలె, దేముడుచి కోడుతె రెగ్డయ్‍లి రితి, కేన్ దూతక;
* 1:5 కీర్తనలు 2:7“తుయి అంచొ సొంత పుత్తు,
తుక ఆజి ఆఁవ్ జెర్మయ్‍లయ్ అస్సి.”
మెన దేముడు కెఁయ్య సంగిలన్ గె? నాయ్ గెద, కేన్ దూతక జో దస్సి సంగె నాయ్. నెంజిలె,
1:5 సమూయేలు దొన్నిచి పుస్తకుమ్ 7:14.“జోక అబ్బొసి జయిందె, చి
జో అంక పుత్తు జయెదె”
మెన కేన్ దూతక కెఁయ్య సంగిలన్ గె? జోవయింక దస్సి సంగె నాయ్. పడ్తొ, అన్నె, జో తొల్సుర్ జతొ క్రీస్తుక ఈంజ లోకుమ్‍తె దేముడు జెర్మయ్‍లి పొది,
1:6 ద్వితీయోపదేశ కాండుము 32:43, కీర్తనలు 97:7.“ఆఁవ్ దేముడుచ దూతల్ ఎత్కి
జోకయ్ బక్తి కెర్తు!”
మెలన్. పడ్తొ దూతల్‍చి రిసొ కిచ్చొ మెన్‍తయ్ మెలె,
§ 1:7 కీర్తనలు 104:4.“జో జోచ దూతల్‍క వాదుల్ రిత,
జోచ సేవ కెర్తసక ఆగివొ లగితి రిత
జో జర్గు కెర్తయ్.”
మెన సంగితయ్. గని జోచొ సొంత పుత్తుసి రిసొ కిచ్చొ మెన్‍తయ్ మెలె,
* 1:8 కీర్తనలు 45:6-7.“ఓ దేముడు, తుచి సిఙాసనుమ్ కెఁయఁక తెఁయఁక తతిసి,
నీతి మెలొ రానొచి డండొ తెన్ తుయి ఏలుప కెర్తసి.
నీతిచి ఉప్పిరి ప్రేమ తా, గని అబద్దుమ్ ఎద్గరె నెస అస్సిస్.
జాకయ్ తుయి అన్నె తుచి తెన్ తిలి ఎత్కి జీవుల్‍చి కంట వెల్లొ జంక మెన
దేముడు, తుచొ దేముడు,
తుచి ఉప్పిరి పూర్తి సర్దసంతోసుమ్ జా
తుక నిసాన అదికారుమ్ దా,
తుచి బోడితె జోచి తేల్ సువ దా అస్సె.”
10 దేముడు అన్నె కిచ్చొ మెన్‍తయ్ మెలె,
1:10 కీర్తనలు 102:25-27.“తుయి, ప్రబు, కిచ్చొ నెంజిలి పొది బూలోకుమ్ జెర్మయ్‍లది, చి
ఆగాసుమ్ తిలిసి ఎత్కి తుచి అత్తిచి కమొ.
11 బూలోకుమ్ ఆగాసుమ్ జలె, పాడ్ జయెదె
గని తుయి తిఁయొఁ జా తస్తె.
పాలల్‍చ రిత జేఁవ్ పోర్న జా పాడ్ జవుల,
12 చి డుప్పటిక కీసి మడ్త కెరుక జయెదె గే,
దస్సి జాక తుయి మడ్త కెర్తె, చి మార్సుప జయెదె.
గని తుయి కీసి అస్సిస్ గే, దస్సి తాఁ జస్తె,
కెఁయఁక తెఁయఁక తాఁ జస్తె”
మెన దేముడు పుత్తుస్‍క సంగితయ్, గని,
13  1:13 కీర్తనలు 110:1, మత్తయి 22:44, ఎబ్రీయుల్ 10:13.“జలె తుచ విరోదుమ్ సుదల్‍క
తుచి సుఁదితి పొద్రొ జేఁవ్ జతి రితి ఆఁవ్ జర్గు కెర్తె ఎదక,
అంచి ఉజిల్ పక్క తుయి వెస తా” మెన
కేన్ దూతక కెఁయ్య జవుకు సంగిలయ్ గె? 14 జేఁవ్ దూతల్ కిచ్చొ జవుల మెలె, రచ్చన దొర్కు జత ప్రబుచ మాన్సుల్‍క ‘చెంగిల్ తత్తు’ మెనయ్ జోవయింక దెకిత దేముడుచి సేవ కెర్త జీవుల్ మెన దేముడు జోవయింక జా సేవ దా అస్సె. జేఁవ్ జోచి సేవ కెర్తసయ్.

*^ 1:0 ఈంజ ఉత్రుమ్ రెగిడ్లొసొ ఈంజ ఉత్రుమ్‍తె కిచ్చొ ముక్కిమ్ దెకయ్‍తయ్ మెలె, ఈంజయి లోకుమ్‍చ యూదుల్‍చి దేముడుచి గుడి, పరలోకుమ్‍క, మెలె ఎత్కి అదికారుమ్ తిలొ దేముడు తతి టాన్‌క ఎక్కి టాలి జతయ్, నీడయ్ జతయ్. దస్సి, యూదుల్ కెర్తి రితి సేవ కెర్త వెల్లెల పూజర్లుచి కామ్ యేసు పరలోకుమ్‍తె కెర్తి సేవక ఎక్కి టాలి జతయ్, నీడయ్ జతయ్. ‘యేసు జోవయింక నంపజలసచి పాపుమ్ గెచ్చవ, పరలోకుమ్‍తె దేముడు అబ్బొస్‍చి మొక్మె అమ్‍క తోడు తతి తెంతొ జా అగ్గెచి రితి నాయ్’ మెన ఈంజ ఉత్రుమ్‍తె రెగిడ్లిసి రుజ్జు దెకయ్‍తయ్.

1:1 1:1 దేముడుచ కబుర్లు సంగిలస మెలె, జా కామ్‍క కక్క జో నిసాన తయెదె గే, జోవయించి ఆత్మక జోవయించి చోండి పుట్టవ జోవయించ కబుర్లు సంగెదె. జోవయింతె సగుమ్‍జిన్‍చి అత్తి కి జోవయించ కొడొ రెగ్డయ్‍లన్, పూర్గుమ్ పొది.

1:2 1:2 క్రీస్తు సంగిలిసి, జో బోదన కెర్లిసి, జో కెర్ల కమొ, జో ఇండిలి బుద్ది, జో మొర అన్నె జలిసి, జా ఎత్కితెయి ఎత్కి అదికారుమ్ తిలొ దేముడు జోవయించి అత్తి అమ్‍క జోవయించి కోడు సంగిల్ రితి జతయ్; జో ఎత్కి అదికారుమ్ తిలొ దేముడుచి కోడు జో యేసుక్రీస్తుయి, మెలి రితి. యోహాను 1:1-4, 14 దెక.

§1:3 1:3 కొలొస్సియుల్ 1:15-17, 19, చి 2:19 దెక.

*1:5 1:5 కీర్తనలు 2:7

1:5 1:5 సమూయేలు దొన్నిచి పుస్తకుమ్ 7:14.

1:6 1:6 ద్వితీయోపదేశ కాండుము 32:43, కీర్తనలు 97:7.

§1:7 1:7 కీర్తనలు 104:4.

*1:8 1:8 కీర్తనలు 45:6-7.

1:10 1:10 కీర్తనలు 102:25-27.

1:13 1:13 కీర్తనలు 110:1, మత్తయి 22:44, ఎబ్రీయుల్ 10:13.