పిలేమోనుక రెగిడ్లి ఉత్రుమ్
బారిక్ జలొ పవులు పిలేమోనుక రెగిడ్లి ఉత్రుమ్
1
మొదొల్ కోడు
1-2 ప్రేమ తిలొ అమ్‍చి తెన్ ప్రబుచి కామ్‍తె బెదిలొ * 1:1-2 జో సొమ్సారి జా తిలొ, కిచ్చొగె, జోవయింక గొతిమాన్సు తిలొ; 10-16చి కొడొ. అన్నె, మాన్సుల్ గోత్ అయ్‍లె, జేఁవ్ తతా గదివొ జోవయించి గెరి తిల, బెర్తె; 22చి కోడు దెక. పిలేమోనుక, పడ్తొ అమ్‍చి బేని జలి అప్పియక, చి అమ్‍చి తెన్ చి కామ్ కెర్తొ 1:1-2 కొలొస్సియుల్ 4:17 దెక. కొలొస్సియ్‍చి సంగుమ్‍తె జో అర్కిప్పుక కి ప్రబుచి కామ్ కెరెదె, కిచ్చొగె.అర్కిప్పుక కి, పడ్తొ తుచి గెరి సబ కెర్తి సంగుమ్‍చ ఎత్కిక, క్రీస్తు జలొ యేసుచి సుబుమ్ కబుర్ ఆఁవ్ సూనయ్‍లి రిసొ ఆఁవ్ 1:1-2 రోమ్ పట్నుమ్‍తె జో జేలి జా తిలి పొది ఈంజ ఉత్రుమ్ రెగిడ్లొ, మెన ఒగ్గర్‍జిన్ ఉచర్తతి. బారికుల్ 28:16 దెక. నెంజిలె, కైసరియ పట్నుమ్‍తె, బారికుల్ 23:23-24:27, నెంజిలె ఎపెసు పట్నుమ్‍తె, గని ఎపెసుతె జో జేలి జలిస్‍క రుజ్జు నాయ్. పిలిప్పితె; బారికుల్ 16:23; చి యెరూసలేమ్‍తె; బారికుల్ 21:33; కి జేలి జా తిలన్, గని ఒగ్గర్ దీసల్ నాయ్.జేలి జలొ పవులు అమ్‍చొ బావొ జలొ తిమోతి తెన్ రెగిడ్లి ఉత్రుమ్.
అమ్‍క అబ్బొ జలొ దేముడుచి, ప్రబు జలొ యేసుక్రీస్తుచి దయ సేంతుమ్ తుమ్‍చి ఉప్పిరి తవుస్!
పిలేమోనుచి రిసొ పవులు సర్ద రెగిడ్లిసి
ఓ పిలేమోను, ప్రార్దన కెర్తె పొది తుక కెఁయఁక ఉచర్లె కి, అంచొ దేముడుక తుచి రిసొ అంచి సర్ద ఆఁవ్ సంగితసి. కిచ్చొక మెలె, ప్రబు జలొ యేసుక తుయి నంపజలిస్‍చి రిసొ, చి జోవయింక నంపజా సుద్ది జా జోచయ్ జల మాన్సుల్ ఎత్కిజిన్‍క తుయి ప్రేమ కెర్తె తతిస్‍చి రిసొ ఆఁవ్ సూన్‍తె తత్తసి. అన్నె మాన్సుల్ క్రీస్తుక నంపజతి రితి, జోచి ఉప్పిర్‍చి తుచి నముకుమ్‍తె తుయి జోవయింక బెదవంతసి. తుయి దస్సి జతిసి పలితుమ్ దెర్సు చి క్రీస్తుచి తెడి అమ్‍క దొర్కు జతి చెంగిల్ తిలిసి ఎత్కిచి రిసొ అర్దుమ్ కెరన జేఁవ్ అన్నె మాన్సుల్ కి దెరన్‍తు మెన కి ఆఁవ్ ప్రార్దన కెర్తసి.
అన్నె కిచ్చొచి రిసొ ఆఁవ్ ప్రార్దన కెర్తిస్‍తె అంచి సర్ద సంగితసి మెలె, బావొ, తుచి ప్రేమచి రిసొ అంక ఒగ్గర్ సర్దసంతోసుమ్ జా అస్సె. కిచ్చొక మెలె తుచి ప్రేమచి రిసొ ప్రబుచయ్ జల మాన్సుల్ ఎత్కిజిన్‍చి పెట్టిచి దయిరిమ్ తుయి అన్నె జియడ్లి రితి కెర అస్సిసి.
ఒనేసిముక పిలేమోనుతె అన్నె తెద్రయ్‍లిసి
జాకయ్, ఏక్ కామ్‍చి రిసొ తుక సంగుక అంక దయిరిమ్. జా కామ్ తుయి జర్గు కెరుక ముక్కిమ్‍చి రిసొ తుక ఆడ్ర దెంక కి క్రీస్తుచి తెడి అంక దయిరిమ్ అస్సె, గని అంచి ప్రేమక తుక ఆడ్ర దెయి నాయ్, గని ఆఁవ్, మంత్రొ మాన్సు, క్రీస్తు జలొ యేసుచి సుబుమ్ కబుర్ సూనయ్‍లి రిసొ జేలి జలొ పవులు, తుక ఆఁవ్ ప్రార్దన కెర్లి రితి బతిమాల్ప జా 10 కిచ్చొ నఙితసి మెలె, అన్నె పుత్తు రితొ జలొ ఒనేసిముచి రిసొ తుక ఆఁవ్ బతిమాల్ప జతసి. ఆఁవ్ జేలి జలి తెంతొ జోవయింక § 1:10 పవులు జోవయింక సికడ్తికయ్, కిచ్చొగె, జో ఒనేసిము క్రీస్తుక నంపజలొ, చి దస్సికయ్, చి జోవయించి ప్రేమకయ్, దస్సి సంగితయ్.అబ్బొసి రితొ జా అస్సి.
11 అగ్గె, మాత్రుమ్, జో * 1:11 కొలొస్సి పట్నుమ్‍చొ మాన్సు జయెదె. కొలొస్సియుల్ 4:8-9 దెక.ఒనేసిము తుక గొతిమాన్సు జలెకి, తుక 1:11 ‘ఒనేసిము’ మెలి నావ్‌క కిచ్చొ అర్దుమ్ తయెదె మెలె, ‘కామ్‍క జెతొసొ’. ఒగ్గర్‍జిన్ గొతిమాన్సుల్‍క, బెర్తె, జా నావ్ తిలి. జో అగ్గె కిచ్చొక కామ్‍క నెంజిలొ మెలె, జో ఉట్ట నిగ తిలి రిసొ; 15చి కోడు, చి ఏక్ వేల చోర తిలొ, 18-19చి కోడు.కామ్‍క నెంజిలొ. గని అప్పె, జలె, తుక కి అంక కి కచితుమ్ కామ్‍క జెయెదె. 12 జలె, అంచి సొంత జీవు తెద్రయ్‍లి రితి; తుచితె జోవయింక ఆఁవ్ అన్నె తెద్రయ్‍తసి. 13 సుబుమ్ కబుర్ ఆఁవ్ సూనయ్‍లి రిసొ ఆఁవ్ జేలి జలిస్‍తె జో అంక అన్నె తోడు తతి రితి, జోచి అత్తి తుయి అంక తోడు దిలి రితి, జోక ఇన్నె అన్నె సేంపు తియంతయ్, 14 గని, తుచి సెలవ్ నెంతె అన్నె తియంతయ్ జలె, తుక బలవంతుమ్ కెర్లి రితి జయెదె మెన, నెసిలయ్. తుచి ఇస్టుమ్‍క తుయి సొంత తెద్రయ్‍లె జలె, బాద తయె నాయ్.
15 తుచితె తెంతొ జో ఉట్ట నిగ గడియ వేరతె తిలిసి కిచ్చొక గే జర్గు జలి మెన ఆఁవ్ ఉచర్తిసి కిచ్చొ మెలె, జో అప్పె తెంతొ అగ్గెచి బుద్ది నెంతె తుక నిదానుమ్ తా ఒగ్గర్ దీసల్‍చి చెంగిల్ సేవ కెర్తి రిసొయి ఇసి జర్గు జంక ప్రబు సెలవ్ దిలన్. 16 అప్పె తెంతొ జో తుక రితొయి గొతిమాన్సు నెంజె. 1:16 నెంజిలె ‘తుయి కి జో కి కొలొస్సియుల్‍చి రిసొ ఆఁగ్‍క తుక బావొ జయెదె, గని అన్నె,….’అంక తుక జో గొతిమాన్సు జయెదె, గని అన్నె జో § 1:16 నెంజిలె ‘ప్రబుచి తెడి తుక ప్రేమ తిలొ….’ప్రబుక నంపజా, బుద్ది మార్సుప జా ఆత్మక తుక ప్రేమ తిలొ బావొ కి జా అస్సెచి, పూర్తి నిదానుమ్ తయెదె. ఇన్నె అంక దస్సి నిదానుమ్ తిలొ. అన్నె తుకయ్ కి దస్సి నిదానుమ్ తయెదె.
17 జాకయ్, ‘ప్రబుచి సుబుమ్ కబుర్ కామ్‍తె జో అంచి తెన్ బెద అస్సె’ మెన తుయి అంక ప్రేమ అస్సిస్ జలె, తుయి అంకయ్ కీసి బెదవంతె గే, జో ఒనేసిముక కి దస్సి బెదవను. 18 జో తుక కిచ్చొ నస్టుమ్ కెర తయెదె గే, జో తుక కిచ్చొ రునుమ్ జా అస్సె మెలె, ఆఁవ్వి పూచి జా తుక దెయిందె.
19 ఆఁవ్ పవులు, సొంత ఆతు తెన్ ఇసి మెన రెగిడ్తసి. ఆఁవ్ సొంత పూచి జా, ఒనేసిము తుక దెంక తిలిసి ఆఁవ్వి దా గెలిందె. తూయి, మాత్రుమ్, తుచి ఆత్మ తెన్ జెర్మున్‍చి రిసొ అంకయ్ రునుమ్ జలి రితి జా అస్సిసి, గని తుక సంగుక నెసి. 20 గని, బావొ, * 1:20 నెంజిలె ‘ప్రబుచి తెడి తుయి కి ఆఁవ్ కి అస్సుమ్, చి….’ప్రబుచి తెడి అంక ఇదిల్ జవుస్ లాబుమ్ తుచితె దొర్కు జతి రితి, దయ కెర, అంచి పెట్టి ఆఁవ్ సర్ద జతి రితి, ప్రేమచి రిసొ జో మాన్సుక తుయి చెమించుప కెరు. 21 ‘సంగిలి కోడు సూనెదె. నాయ్, అన్నెయ్ చెంగిల్ కెరెదె’ మెన తుచి రిసొ అంక దయిరిమ్‍చి రిసొ, ఆఁవ్ ఇసి మెన తుక కబుర్ రెగిడ్తసి.
22 మదెనె, అంచి రిసొ ఒత్త ఏక్ గది తెయార్ కెర. అంక ‘విడ్దల్ జా అమ్‍తె గోత్ జెవుస్’ మెన అంచి రిసొ ప్రార్దన కెర్తసు. జలె, తుమ్‍చ ప్రార్దనల్‍చి రిసొ ప్రబు అంక వాట్ దెవుస్ మెన అంచి ఆస.
ఆకర్ కోడు
23 క్రీస్తు జలొ యేసుచి తెడి అంచి తెన్ 1:23 జో ఎపప్రా నిజుమి జేలి జా తిలొ గే ఎక్కి జో పవులు తెన్ బెద జా బాద ఓర్సుప జలి రిసొ దస్సి మెన్‍తయ్ గే నేనుమ్.జేలి రితొ జలొ 1:23 జో ఎపప్రా కి కొలొస్సియుడు; కొలొస్సియుల్ 4:12; చి కొలొస్సితెచి సంగుమ్ మొదొల్ కెర తిలొ; కొలొస్సియుల్ 1:7.ఎపప్రా తుక జోచి ప్రేమ సంగ తెద్రయ్‍తయ్. 24 అన్నె కొన్స మెలె, అంచి తెన్ ప్రబుచి కామ్ కెర్తస మార్కు, అరిస్తార్కు, దేమా, చి లూకా, జోవయించి ప్రేమ కి సంగ తెద్రయ్‍తతి.
25 ప్రబు జలొ యేసుక్రీస్తుచి దయ తిలిసి ఎత్కి తుమ్‍చి ఆత్మతె తవుస్.

*1:1-2 1:1-2 జో సొమ్సారి జా తిలొ, కిచ్చొగె, జోవయింక గొతిమాన్సు తిలొ; 10-16చి కొడొ. అన్నె, మాన్సుల్ గోత్ అయ్‍లె, జేఁవ్ తతా గదివొ జోవయించి గెరి తిల, బెర్తె; 22చి కోడు దెక.

1:1-2 1:1-2 కొలొస్సియుల్ 4:17 దెక. కొలొస్సియ్‍చి సంగుమ్‍తె జో అర్కిప్పుక కి ప్రబుచి కామ్ కెరెదె, కిచ్చొగె.

1:1-2 1:1-2 రోమ్ పట్నుమ్‍తె జో జేలి జా తిలి పొది ఈంజ ఉత్రుమ్ రెగిడ్లొ, మెన ఒగ్గర్‍జిన్ ఉచర్తతి. బారికుల్ 28:16 దెక. నెంజిలె, కైసరియ పట్నుమ్‍తె, బారికుల్ 23:23-24:27, నెంజిలె ఎపెసు పట్నుమ్‍తె, గని ఎపెసుతె జో జేలి జలిస్‍క రుజ్జు నాయ్. పిలిప్పితె; బారికుల్ 16:23; చి యెరూసలేమ్‍తె; బారికుల్ 21:33; కి జేలి జా తిలన్, గని ఒగ్గర్ దీసల్ నాయ్.

§1:10 1:10 పవులు జోవయింక సికడ్తికయ్, కిచ్చొగె, జో ఒనేసిము క్రీస్తుక నంపజలొ, చి దస్సికయ్, చి జోవయించి ప్రేమకయ్, దస్సి సంగితయ్.

*1:11 1:11 కొలొస్సి పట్నుమ్‍చొ మాన్సు జయెదె. కొలొస్సియుల్ 4:8-9 దెక.

1:11 1:11 ‘ఒనేసిము’ మెలి నావ్‌క కిచ్చొ అర్దుమ్ తయెదె మెలె, ‘కామ్‍క జెతొసొ’. ఒగ్గర్‍జిన్ గొతిమాన్సుల్‍క, బెర్తె, జా నావ్ తిలి. జో అగ్గె కిచ్చొక కామ్‍క నెంజిలొ మెలె, జో ఉట్ట నిగ తిలి రిసొ; 15చి కోడు, చి ఏక్ వేల చోర తిలొ, 18-19చి కోడు.

1:16 1:16 నెంజిలె ‘తుయి కి జో కి కొలొస్సియుల్‍చి రిసొ ఆఁగ్‍క తుక బావొ జయెదె, గని అన్నె,….’

§1:16 1:16 నెంజిలె ‘ప్రబుచి తెడి తుక ప్రేమ తిలొ….’

*1:20 1:20 నెంజిలె ‘ప్రబుచి తెడి తుయి కి ఆఁవ్ కి అస్సుమ్, చి….’

1:23 1:23 జో ఎపప్రా నిజుమి జేలి జా తిలొ గే ఎక్కి జో పవులు తెన్ బెద జా బాద ఓర్సుప జలి రిసొ దస్సి మెన్‍తయ్ గే నేనుమ్.

1:23 1:23 జో ఎపప్రా కి కొలొస్సియుడు; కొలొస్సియుల్ 4:12; చి కొలొస్సితెచి సంగుమ్ మొదొల్ కెర తిలొ; కొలొస్సియుల్ 1:7.