యోహను రాస్తి మొదోహి ఉత్రం
నెల్వ కిబిసినిక
యేసు క్రీస్తు అపొస్తుడు ఆతి యోహను యా ఉత్రం రాస్తాన్. వాండ్రు యా ఉత్రం యేసుప్రబుఙ్‌ నమ్మితి వరిఙ్‌ రాస్తాన్. యేసుప్రబు సాజి నిఙితి వెనుక అరువయ్‌ పంటెఙ్‌ డాట్తాద్. యోహను డొక్ర ఆత మహాన్‌. మహి సిసూర్‌ విజేరె సాత సొహార్‌. అయావలె బానె మహి సంగమ్‌కాఙ్‌ యోహను నడిఃపిసిని వన్ని లెకెండ్‌ మహాన్‌.
1
బత్కు ఆతి మాట
దేవుణు మాట ఆతి వన్ని వందిఙ్, నాను మిఙి రాసిన. వాండ్రు దేవుణు వెట అతు సిల్లి బత్కుకు సినికాన్‌. వాండ్రు యా లోకం పుట్‌ఎండ ముఙాల్‌ మహాన్‌. గాని వాండ్రు యా లోకమ్‌దు వాతిఙ్‌ మాపు వన్నిఙ్‌ వెహాప్‌. మాపు వన్నిఙ్‌ సుడ్ఃతాప్‌. మాపు వన్నిఙ్‌ బెస్తామహాప్‌. మా కికాణిఙ్‌ వన్నిఙ్‌ ముట్తమహాప్‌. అయాక మిఙి నెస్‌పిసినాప్‌. బత్కు సీని వినిఙ్‌ దేవుణు మా నడిఃమి పోక్తాన్. మాపు వన్నిఙ్‌ సుడ్ఃతాప్. మాపు సుడ్ఃతిఙ్‌ వన్నివందిఙ్‌ మిఙి నిజం వెహ్సినాప్. బత్కు సీని వాండ్రు ఎల్లకాలం మంజి బత్కు ఇజి మిఙి నెస్పిస్నాప్. వాండ్రు ముందాహన్‌ అసి బుబ ఆతి దేవుణుబాన్‌ మహాన్‌. ఏలు వన్నిఙ్‌ దేవుణు మఙి తోరిస్తాన్. మాపు సుడ్ఃతి వన్ని వందిఙ్, వెహివన్ని వందిఙ్‌ మిఙిబా వెహ్సినాప్. ఎందనిఙ్‌ ఇహిఙ మీరు వన్నిఙ్‌ నమ్మిదెఙ్. ఆహె మా బాన్‌ కూడ్జి మండ్రెఙ్‌ ఇజి. మాపు బుబ్బ ఆతి దేవుణు వెట, మరిన్‌ ఆతి యేసు క్రీస్తు వెట కూడిఃత మనాప్. మీరుబా ఆహె కూడిఃతిఙ మా సర్‌ద పూర్తి ఆనాద్‌లె. అందెఙె మాపు ఇకెఙ్‌ రాసినాప్.
జాయ్‌దు నడిఃనిక
అహిఙ యేసు క్రీస్తు మఙి వెహ్తి మాటెఙ్‌ ఏలు మిఙి వెహ్సినాప్. యాకదె మాట. అక ఇనిక ఇహిఙ దేవుణు జాయి లెకెండ్‌ మనాన్. పూర్తి నెగ్గికాన్‌. వన్ని లొ సికాటి అస్‌ల సిల్లెద్‌. ఇని కల్‌తిబ సిల్లెద్‌. అందెఙె మాటు దేవుణు వెట కూడిఃత మనాట్‌ ఇజి వెహ్సి మా లొఇ సీకాటి మని లెకెండ్‌ బత్కితిఙ మాటు అబద్దం వర్‌గిజినికాట్. దేవుణు నెస్‌పిస్తి నిజమాతి సరిదు నడిఃనికాట్‌ ఆఎట్. గాని దేవుణు విజు దన్ని లొఇ జాయ్‌ తొరిసిని లెకెండ్‌ మాటు విజు పణిఙ లొఇ జాయ్‌ తొరిస్తిఙ, మాటు నమ్మితి వరి వెట కూడ్జి మంజినాట్‌. మరి దేవుణు మరిసి ఆతి యేసుప్రబు నల్ల, మాటు కిజిని విజు పాపమ్‌కాణిఙ్‌ మఙి సుబరం కిజినాద్‌. మాటు ఇని తపుబా కినికాట్‌ ఆఎట్‌ ఇజి వెహ్తిఙ మఙి మాటె మోసెం కెబె ఆజినాట్. ఎందనిఙ్‌ ఇహిఙ దేవుణు నెస్‌పిస్తి వన్ని నిజమాతి మాట వజ మాటు కిదెఙ్‌ సిల్లె. గాని మాటు తపు కితాట్‌ ఇజి దేవుణుబాన్‌ ఒప్పుకొటిఙ దేవుణు మా లొఇ మని సెఇకెఙ్‌ విజు లాగ్జి పొక్నాండ్రె సుబరం కినాన్. ఎందనిఙ్‌ ఇహిఙ సెమిస్న ఇజి దేవుణు మాట వెహ్త మనాన్. వాండ్రు నమ్మిదెఙ్‌ తగ్నికాన్‌. నాయం మనికాన్‌. వెహ్తి వజ కినికాన్‌. 10 మాటు తప్పు కిఇకాట్‌ ఇజి వెహ్తిఙ దేవుణు అబద్దం వెహ్నికాన్‌ ఇజి మాటు వెహ్సినాట్‌. మాటు ఆహె వెహ్తిఙ దేవుణు వెహ్తి మాట అస్నికాట్‌ ఆఎట్‌. ఎందనిఙ్‌ ఇహిఙ విజెరె లోకుర్‌ పాపం కిత్తార్‌‌ ఇజి దేవుణు వెహ్త మనాన్‌గదె.