3
ప్రబు మర్‌జి వాని దినం.
నాను ప్రేమిసినికిదెరా, తొలిత ఉండ్రి ఉత్రం రాస్త. మీరు ముందల్‌ నెస్తిమన్ని వనకాఙ్‌ ఎత్తు కిబిస్తెఙ్‌ ఏలు నాను మిఙి మరి ఉత్రం రాసిన. కల్తిసిల్లి మీ మన్సుదిఙ్‌ ఉసార్‌ కిబిస్తెఙ్‌ ఇజి యా రుండి ఉత్రమ్‌కు రాసిన. దేవుణు ప్రవక్తరు పూర్‌బకాలమ్‌దు వెహ్తి మాటెఙ్, మరి మా ప్రబుని రక్సిస్నికానాతి యేసుక్రీస్తు మీ అపొస్తుడుర్‌ సిత్తి ఆడ్రెఙ్‌ మిఙి ఎత్తు కిబిస్తెఙ్‌ ఇజి నాను ఆస ఆజిన.
ముకెలమాతి ఉండ్రి సఙతి మీరు అర్దం కిజి మండ్రు. ఇనిక ఇహిఙ, కడెఃవెరి రోస్కాఙ్‌ సెగొండార్‌ వెక్రిసికార్‌ వానార్. వారు వరి ఒడొఃల్ది సెఇ ఆసెఙ్‌ సొన్పిసి మంజినార్‌. వారు మిఙి లివాల్‌ కినార్‌. వారు ఇనిక వెహ్నర్‌ ఇహిఙ, “వాండ్రు వానన్‌ ఇజి ఒట్టు కితిత్తాన్‌గదె. ఎసెఙ్‌ వానన్‌లె? మా అనిగొగొర్‌ సాత సొహార్‌. గాని ఏలుదాక వాండ్రు వాదెఙ్‌ సిల్లె. యా లోకం పుట్తిబాణిఙ్‌ అసి విజు యా లెకెండ్‌ మనాద్‌, ఇని తేడ సిల్లెద్‌”, ఇజి వెహ్నర్. గాని పూర్‌బకాలమ్‌దు దేవుణు వన్ని మాటదాన్‌ ఆగాసమ్‌దిఙ్‌ బూమిదిఙ్‌ తయార్‌ కిత్తాన్‌. యా బూమి ఏరుబాణిఙ్‌ తయార్‌ ఆతాద్. ఏరు వెట తయార్‌ ఆతాద్ ఇజి నెస్తిమహికెఙ్‌ వారు పోస్తెఙె ఇజి సుడ్ఃజినార్‌. వన్ని మాటదాన్‌నె పెరిగడ్డ వాజి అయ ఏరుదాన్‌ అయావలె మహి లోకం విజు ముడుఃగితాదె పాడాతా సొహాద్‌. దేవుణు అయా మాటదానె ఏలు మని ఆగాసమ్‌దిఙ్‌ బూమిదిఙ్‌ సిసుదాన్‌ నాసనం కిదెఙ్‌ తీర్పు కిని రోజుదాక ఇట్తా మనాన్‌. దేవుణు వందిఙ్‌ బక్తిసిల్లి లోకుర్‌ అయావలె పాడాజి సొనార్‌.
నాను ప్రేమిసిని తంబెరుఙాండె, దిని వందిఙ్‌ పోస్మాట్. ప్రబు ఎద్రు ఉండ్రి రోజు వెయి పంటెఙ్‌ లెకెండ్‌ మనాద్. వెయి పంటెఙ్‌ ఉండ్రి రోజు లెకెండ్‌ మన్నె. ప్రబు ఒట్టు కితి లెకెండ్‌ మర్‌జి వాదెఙ్‌ ఆలస్యం ఆజినాద్ ఇజి సెగొండార్‌ ఒడ్ఃబిజినార్. గాని ఎయెర్‌బా పాడాఃజి సొన్‌ఎండ, విజేరె పాపమ్‌కు డిఃసి మన్సు మారిస్తెఙ్‌ ఇజి మీ వందిఙ్‌ ఓరిస్త మనాన్.
10 గాని ప్రబు మర్‌జి వాని దినం తప్‌ఎండ వానాద్‌. ఒరెన్‌ డొఙారి ఎస్తివలె వానండ్రొ ఇజి నెస్‌ఏండ వాని లెకెండ్‌ వానాద్. నస్తివలె ఆగాసమ్‌దు దీడిఃజిని వలె సిల్లెండ ఆనె. ఆగాసమ్‌దు మని విజు, సిసుదాన్‌ వేనె సొనె. బూమి ముస్కు మనికెఙ్‌ విజు వేనె సొనె.
11 విజు యా లెకెండ్‌ పాడానె సొనె. అందెఙె మీరు దేవుణు వందిఙ్‌ కేట ఆతి లోకుర్‌ ఆజి దేవుణు వందిఙ్‌ బక్తిమన్ని లోకుర్‌ ఆజి బత్కిదు. 12 దేవుణు వాని రోజు వాదెఙ్‌ ఇజి మీరు ఎద్రు సుడ్ఃజినిదెర్. అయా దినం బేగినె వాదెఙ్‌ ఇజి మీరు గటిఙ పణి కిదు. అయ దినమ్‌దు ఆగాసమ్‌కు దని లొఇ మనికెఙ్‌ విజి సిసుదాన్‌ వేనె సొనె. అయ సిసు వేడిఃదిఙ్‌ విజు కర్‌ఙిజి సొనె. 13 గాని దేవుణు ఒట్టు కితి నని కొత్త ఆగాసమ్‌దిఙ్‌, కొత్త బూమిదిఙ్‌ మాటు ఎద్రు సుడ్ఃజినాట్. బానె విజు నీతి నజాయితి పూర్తి మంజినాద్‌లె.
14 అందెఙె నాను ప్రేమిసినికిదెరా, మీరు ఇని తపు సిల్లెండ, ఇని పాపమ్‌బా సిల్లెండ దేవుణు ఎద్రు నండొ కస్టబాడిఃజి మండ్రు. దేవుణు వెట నిపాతిదాన్‌ మండ్రు. ఎందనిఙ్‌ దేవుణు ఒట్టు కితి మన్ని దన్నిఙ్‌ మీరు ఏద్రు సుడ్ఃజినిదెర్‌. 15 యాక నెస్తు. దేవుణు మా వందిఙ్‌ ఎందనిఙ్‌ ఓరిస్త మనాన్‌. ఇహిఙ మాటు పాపం డిఃసి మన్సు మారిస్తెఙె ఇజి. మాటు ప్రేమిసిని అన్న పవులుబా దేవుణు సితి గెణమ్‌దాన్‌ వినుక వందిఙ్‌ రాస్త మనాన్. 16 పవులు రాస్తి విజు ఉతరమ్‌క లొఇ యా లెకెండ్‌నె రాస్త మనాన్. వన్కా లొఇ సెగం అర్దం కిదెఙ్‌ కస్టం ఆతికెఙ్. వనక వందిఙ్‌ నెస్‌ఇకార్‌, దేవుణు ముస్కు మన్ని నమకమ్‌దు ఇత్తాల్‌ ఆత్తాల్‌ దుఙ్‌నికార్‌ అయ మాటెఙ అర్దం మారిసినార్‌. మహి దేవుణు మాటెఙ లొఇ మన్ని సెగమ్‌కుబా మారిసినార్‌. దిన్ని వందిఙ్‌ వారు నాసనం ఆన సొనార్‌.
17 నాను ప్రేమిసినికిదెరా, మీరు యా సఙతిఙ్‌ ముఙాలె నెస్తి మనిదెర్. అందెఙె జాగర్త మండ్రు. దేవుణు రూలుఙ లొఙిఇకార్‌ వెహ్సిని తపు బోదెఙాణిఙ్‌ మొసెం కిబె ఆమాట్‌. ఎందనిఙ్‌ ఇహిఙ వరి బోదెఙ్‌ మీ స్తిరం ఆతి మన్సిఙ కద్లిస్నాద్‌. 18 గాని మీరు మా ప్రబు రక్సిస్నికాన్‌ ఆతి యేసు క్రీస్తు సిత్తి వన్ని దయా దర్మమ్‌దాన్‌, గెణమ్‌దాన్‌ నెగ్రెండ పిరిజి మండ్రు. వన్నిఙ్‌ ఏలుని, మరి ఎల్లకాలం గవ్‌రం కల్గిపిద్. ఆమెన్.