2
తప్పు బోద నెస్పిసిని వరిఙ్‌ వాని నాసనం.
గాని అయ కాలమ్‌దు లోకు నడిఃమి తప్పు బోద నెస్పిసినికార్‌బా మహార్‌. అయ వజనె మీ నడిఃమి తప్పు బోద నెస్పిసినికార్‌ వానార్‌. వారు ఇనిక కినార్‌ ఇహిఙ వన్ని సొంత పాణం సీజి కొటి ప్రబుఙ్‌ నెక్త పొక్నారె గొప్ప నాసనమ్‌దు ఒని ఆఇ బోదెఙ్‌ డాప్సి నెస్పిసినార్. అయావజనె వరిఙ్‌ వారె వెటనె వాని నాసనం తపె ఆజినార్. నండొండార్‌ వీరు నెస్పితి సిగు ఆని పణిఙ్‌ వెంజి ఆహె నడిఃనార్‌లె. వరి సెన పణిఙ్‌ సుడ్ఃజి క్రీస్తుఙ్‌ని వాండ్రు నెస్పిస్తి నిజమ్‌తి దన్ని వందిఙ్‌ లోకుర్‌ దూసిస్నార్లె. యా తప్పు బోద వెహ్నికార్‌ డబ్బుదిఙ్‌ గొప్ప ఆస ఆజి నిజం ఆఇ మాటెఙాణిఙ్‌ మిఙి మొసెం కినార్. వరిఙ్‌ ముందాల్‌నె తీర్పు సీదెఙ్‌ తయార్‌ ఆత మనాద్. వరిఙ్‌ నాసనం తపెఏండ వానాద్.
ఎలాగ ఇహిఙ, పాపం కితి దూతారిఙ్‌ డిఃస్‌ఎండ తీర్పు వాని దాక ఇడ్ఃదెఙ్‌ దేవుణు వరిఙ్‌ ఎలాకాలం సిసు మంజిని బాడిదు పోక్తాన్. సీకటి మని సాలం లొఇ తొహిస్త ఇట్తాన్. మరి, పూర్‌బకాలమ్‌దు పాపం కిజి మహి లోకాఙ సిక్స దాన్‌ తప్రిస్‌ఎండ, దేవుణు వరి ముస్కు పెరి గడ్డ తపిస్తాన్‌. గాని నీతినిజాయితి వందిఙ్‌ వెహ్సి మహి నోవాహుఙ్‌ని, వన్ని వెట మహి ఏడుగురుదిఙ్‌ గడ్డదాన్‌ తప్రిస్తాన్. మరి సొదొమ, గొమొర్ర ఇని పట్నమ్‌కాన్‌ మహికార్‌ పాపం కిజి మహిఙ్‌ దేవుణు వరిఙ్‌ తీర్పు సితండ్రె సిసుదాన్‌ అయ పట్నమ్‌కాఙ్‌ సుహ్తన్‌ దేవుణుదిఙ్‌ ఇస్టం ఆఇ లెకెండ్‌ సెఇ పణి కిని వరిఙ్‌ వాండ్రు ఇనిక కినాన్‌ ఇజి ఉండ్రి గుర్తు లెకెండ్‌ వరిఙ్‌ ఇడ్తాన్‌. నీతి నిజాయితిదాన్‌ పణి కితి లోతు వన్ని సురుల జర్గిజి మహి గొప్ప సిగ్గు ఆతి పాపం పణిఙ్‌ సుడ్ఃజి గొప్ప బాద ఆజి మహిఙ్‌ దేవుణు వన్నిఙ్‌ గెల్పిస్తాన్. ఎందనిఙ్‌ ఇహిఙ అయ నీతి మనికాన్‌ వరి గొప్ప సెఇ పణిఙ్‌ సుడ్ఃజి అక్కెఙ్‌ వెంజి రోజు వన్ని నెగ్గి మన్సుదాన్‌ గొప్ప బాద ఆజి మహాన్‌. దేవుణు ముస్కు బక్తి మన్ని వరిఙ్‌ వాని పరిసెఙాణిఙ్‌, వరిఙ్‌ గెల్పిస్తెఙ్‌ దేవుణు నెసినాన్‌. దేవుణు ఎద్రు నీతి నీజాయితి సిల్లెండ నడిఃని వరిఙ్‌ సిక్స సీజి తీర్పు దినమ్‌దాక ఇడ్దెఙ్‌బా నెసినాన్‌. 10 సెఇ ఆలోసనమ్‌దాన్‌ పుట్తి ఒడొఃల్‌ వందిఙ్‌ మన్ని సెఇ ఆసెఙ్‌ వందిఙ్‌ బత్కిజి దేవుణు అతికారమ్‌దిఙ్‌ లొఙిఎండ దన్నిఙ్‌ నెక్సిపొక్ని వరిఙ్‌ సిక్స సీదెఙ్‌ దేవుణు ఇడ్త మనాన్‌. యా తప్పు బోద నెస్పిసినికార్‌ గొప్ప గర్ర ఆజి ఇనిక కిదెఙ్‌బా తయార్‌ ఆనికార్‌. వరి సొంత ఇస్టమ్‌దాన్‌ విజు కినార్‌. గొప్ప బమ్మ ఆతి వనక వందిఙ్‌ సెఇకెఙ్‌ వెహ్తెఙ్‌బా తియెల్‌ ఆఇకార్‌ వీరు. 11 దేవుణు దూతార్‌ గొప్ప సత్తు మనికారె ఇహిఙ్‌బా దేవుణు ముందాల్‌ వినక వందిఙ్‌ వరిఙ్‌ దూసిస్‌ఎర్. 12 గాని యా తప్పు బోద నెస్పిసినికార్‌, వారు నెస్‌ఇ వన్కా వందిఙ్‌బా దూసలాడ్నార్‌. వారు బుద్ది కిదెఙ్‌ ఆట్‌ఇ మూర్కతం మన్ని జంతుఙ్‌ లెకెండె ఆలోసనం కిదెఙ్‌ ఆట్‌ఏర్‌. వేట కినికార్‌ వనకాఙ్‌ అసి సప్ని లెకెండ్‌ వీరుబా ముర్‌కతం మన్ని అడవి జంతుఙ్‌ లెకెండ్‌ పాడాన సొనార్‌. 13 వారు కిజిని నాసనమ్‌దిఙ్‌ వరిఙ్‌ మర్‌జి నాసనం వాజినాద్. ఒడొఃల్‌ ఆస వందిఙ్‌ సిగు ఆని ఇని పణిబా కిదెఙ్‌ సర్ద ఆజి వేడెఃకానె అయా సెఇ ఆసెఙ్‌ సొన్పిసినార్‌. మీరు కిజిని ప్రేమ విందుఙ లొఇ వారుబా కూడ్జి మజినార్. వారు మన్సు రుఙ్‌ని లెకెండ్‌ ఉణిజి తింజి ఒడొఃల్‌దిఙ్‌ సుకం కిబిసినార్‌. తెలాని పాతాదు మని మస సిగు తపిస్ని లెకెండ్‌ వీరుబా సిగు తపిసినార్. 14 బోదెకాఙ్‌ సుడ్ఃజి వనక వెట పాపం కిదెఙ్‌ ఇజి ఆస ఆజి మంజినార్. పాపం కిదెఙ్‌ మని ఆస ఎసెఙ్‌బా డిఃస్‌ఎర్‌. ఇతాల్‌ అతాల్‌ మన్సు మన్ని వరిఙ్‌ వారు ఆసెఙ్‌ తోరిసి ఆఇసరి నడిఃపిసినార్‌. వరి వందిఙె లాబం తప్పె ఆదెఙ్‌ సుడ్ఃజి మంజినార్‌. దేవుణు వరిఙ్‌ సిక్స సీనాన్‌. 15 వారు సరిఆతి బత్కు బత్కిఎండ, బెయొరి ఇని వన్ని పొటదికాన్‌ బిలాము ఇని వన్ని లెకెండ్‌ ఆత మనార్‌. ఎలాగ ఇహిఙ తప్పు కిత్తి వందిఙ్‌ దొహ్‌క్తి డబ్బు వందిఙ్‌ ఆజి బిలాము సరి తప్త సొహన్‌. 16 గాని అయ బిలాము కితి సెఇ పణిదిఙ్‌ వాని గాడ్ఃదె అడ్డు కితాద్. మాటెఙ్‌ నెసి అయ గాడ్ఃదె లోకు లెకెండ వర్గిజి బిలాము ఇని ప్రవక్త ఒడిఃబితి వెరి పణిదిఙ్‌ అడ్డు కితాద్. 17 నిని బోద కినికార్‌ ఏరు సిలి ఊట లెకెండె, సుర గాలి ఎగ్రిసి ఒని మొసొప్‌ లెకెండె విరి వందిఙ్‌ గొప్ప సీకటి మని బాడ్డి దేవుణు తయార్‌ కిత మనాన్‌. 18 ఎందనిఙ్‌ ఇహిఙ యా తప్పు బోద నెస్పిసినికార్‌ పణిదిఙ్‌ రెఇ బడాయ్‌ మాటెఙ్‌ వర్గిజి అయ మాటెఙాణిఙ్‌ వరి ఒడొఃల్‌ ఆసెఙ్‌ సొన్పిస్తెఙ్‌ సుడ్ఃజినార్‌. తపు సరి నడిఃని వరి లొఇహాన్‌‌ ఏలె తప్రె ఆతి లోకాఙ్‌, వీరు మరి తప్పు సరి నడిఃపిసినార్. 19 ఇని దని అడ్గిబా మన్‌ఎండ పూర్తి విడుదల మన్నిబాన్‌ ఒనాప్‌ ఇజి వీరు వెహ్సి మంజినార్‌. గాని వీరె నాసనం తపిసిని పాపమ్‌దిఙ్‌ తొహె ఆత మనార్‌. ఎందనిఙ్‌ ఇహిఙ ఒరెన్‌ ఇని దనిఙ్‌ గెల్‌స్తెఙ్‌ అట్‌ఎండ మంజినాండ్రొ, దనిఙె వెటిపణి మణిసి వజ అడిఃగి మంజినాన్. 20 మా ప్రబుని, రక్సిస్నికాన్‌ ఆతి యేసు క్రీస్తుఙ్‌ బాగ నెస్తి వెనుక, యా లోకమ్‌ది సెఇ వన్కాణిఙ్‌ తప్రె ఆతి వెనుక, మరి అర్తిఙ అకెఙ్‌ వన్నిఙ్‌ అడిగి ఇట్తిఙ వారు ముందాల ఆతిమహి దన్నిఙ్‌ ఇంక ఒద్దె సెఇకార్‌ ఆనార్‌. 21 దేవుణు బాణిఙ్‌ వాతి ఆడ్ర వరిఙ్‌ ఒపజెపె ఆతి వెనుక అక్క తప్సి సొహర్‌. ఆహె తప్సిసొని దన్నిఙ్‌ ఇంక అయ నీతి నిజాయితి మన్ని సరి వందిఙ్‌ నెస్‌ఎండ మంజినిక ఇహిఙానె వరిఙ్‌ నెగ్గెత మహాద్‌ మరి 22 “నుకుడిః అది కక్తిక మరి మర్‌జి తింజినాద్”, “ఏరుదాన్‌ నొరె ఆతి పండ్రి మరి బుర్దదు నూడ్బాదెఙ్‌ సొన్సినాద్”, ఇజి వెహ్తి మని మాటెఙ్‌ తప్పు సరిదు మహ్తి సొహి విరి వందిఙ్‌ నిజం‌ ఆజినాద్.