పేతురు రాస్తి రుండి ఉత్రం
నెల్వ కిబిసినిక
యేసుప్రబుఙ్‌ అపొస్తుడు ఆతి పేతురు యా ఉత్రం రాస్తాన్‌. పేతురు వన్ని బత్కు అందిదెఙ్‌ డగ్రు ఆతివలె యాక రాస్తాన్‌ ఇజి బయ్‌బిల్‌ వందిఙ్‌ నెస్తికార్‌ వెహ్సినార్‌. క్రీస్తు సకం 68 దు క్రీస్తు లోకాఙ్‌ మాలెఙ్‌ కిత్తి నీరొ ఇని రోమ వరి పెరి రాజు పేతురుఙ్‌ సపిస్తాన్‌ ఇజిబా బయ్‌బిల్‌ వందిఙ్‌ నెస్తికార్‌ వెహ్సినార్‌. యా ఉత్రమ్‌దు ఇనికెఙ్‌ రాస్తాన్‌ ఇహిఙ, అయ కాలమ్‌దు సోత్తిమహి తప్పు బోద నెస్పిసిని వరి వందిఙ్‌ జాగర్త మండ్రు ఇజి వెహ్సినాన్‌. యేసుక్రీస్తు మర్‌జి రెఏన్‌ ఇజిబా వారు వెహ్సిని వందిఙ్‌ జాగర్త మండ్రు ఇజినాన్‌. దేవుణు కనికారమ్‌దాన్‌, గెణమ్‌దాన్‌ నెగ్రెండ పిరిదు ఇజి రాసినాన్‌.
1
యేసుక్రీస్తుఙ్‌ పణి కినికాన్‌ ఆతి, అపొస్తుడు ఆతి సిమొను పేతురు రాసిని ఉత్రం. దేవుణు దయా దర్మమ్‌దాన్‌, రక్సిస్నికానాతి యేసు క్రీస్తుఙ్‌ దయా దర్మమ్‌దాన్‌ గొ ప్పవిలవాతి నమకం మఙి దొహ్తద్. మఙి దొహ్‌క్తి లెకెండ్‌ అయ గొప్ప విలువాతి నమ్మకం దొహ్‌క్తి మన్ని వరిఙ్‌ యాక రాసిన. మిఙి దేవుణు దయాదర్మం, నిపాతి, నండొ వంతుఙ్‌ ఆజి మనీద్‌. ఎలాగ ఇహిఙ దేవుణుదిఙ్‌ నెసిని దన్నితాన్‌ వాని గెణమ్‌దాన్, ప్రబువాతి క్రీస్తుఙ్‌ నెసిని దన్నితాన్‌ వాని గెణమ్‌దు పిరిదు.
దేవుణు ఎర్లిస్తి లోకుర్‌ ఇజి రుజుప్‌ కిదెఙ్‌.
దేవుణు వన్ని గొప్ప జాయ్‌దాన్‌ నెగ్గి గుణమ్‌దాన్‌ మఙి వన్ని వందిఙ్‌ ఏర్పాటు కిత్తాన్‌. దేవుణు వన్ని గొప్ప సత్తుదాన్‌ మా బత్కుదిఙ్‌ కావల్‌స్తికెఙ్‌ విజు సితాన్. దేవుణుదిఙ్‌ బక్తి మన్ని మన్సు సిత్తాన్. యాకెఙ్‌ విజు దేవుణుదిఙ్‌ నెసిని దన్నితాన్‌నె మణి తొహ్‌క్తె. యా గొప్ప జాయ్‌దాన్‌ నెగ్గి గుణమ్‌దాన్‌ దేవుణు వన్ని ఒద్దె విలువాతి ఒట్టుఙ్‌ సిత మనాన్. ఎందనిఙ్‌ ఇహిఙ అయ ఒట్టుఙణిఙ్‌ దేవుణు గుణం కల్గిజి మండ్రెఙ్‌ అట్నాట్. యా లోకమ్‌దు సెన ఆసదాన్‌ మఙి సెఎణ్‌ కిని విజు వన్కా బాణిఙ్‌ తప్రె ఆదెఙ్‌ అట్నాట్‌.
5-7 అందెఙె మీరు నిని వన్కా వందిఙ్‌ అక్కెఙ్‌ దొహ్‌క్ని లెకెండ్‌ కస్టబాడిఃజి మండ్రు.ఇనికెఙ్‌ ఇహిఙ మీ నమకం వెట నెగ్గి గుణమ్‌కు కూడ్ఃప్తు. నెగ్గి గుణమ్‌కు వెట గెణం కూడ్ఃప్తు. గెణం వెట మన్సు అణసె ఆజి మంజిని గుణం కూడ్ఃప్తు. దన్ని వెట విజు దనిఙ్‌ ఓరిస్తెఙ్‌ మని బుద్ది కూడ్ఃప్తు. ఓరిసినిదని వెట దేవుణు వందిఙ్‌ బక్తిమని మన్సు కూడ్ఃప్తు. దేవుణు వందిఙ్‌ బక్తి మన్ని మన్సు వెట మహి నమ్మితి వరిఙ్‌ ప్రేమిసిని దన్ని వెట విజేరిఙ్‌ ప్రేమిసిని మన్సు కూడ్ఃప్తు. యా గుణమ్‌కు మీ బత్కుదు పిరిజి ఒద్దె నిండ్రిజి వాతిఙ యేసు క్రీస్తుఙ్‌ పుర్తి నెస్ని దనిఙ్‌ అక్కెఙ్‌ పణి కినె. బండెఙ్‌ ఆని వరి లెకెండ్‌ ఆఇదెర్లె. పణిదిఙ్‌ రెఇ వరి లెకెండ్‌ మన్‌ఇదెర్లె. యా గుణమ్‌కు కల్గిజి నిండ్రిజి మనికార్‌ గుడ్డి వరి లెకెండె, దూరమ్‌దు మనికెఙ్‌ తోరెఎండ ఆనె. ముందాల్‌ కితి పాపమ్‌కాణిఙ్‌ నొరె ఆతాప్‌ ఇజి పోసినార్.
10 అందెఙె నా తంబెరుఙాండె, దేవుణు మిఙి ఎర్లిసి, వన్ని లోకుర్‌ ఇజి కూక్సి ఎర్లిస్తాన్. మీరు అక్క ఒదె నెగ్రెండ రుజుప్‌ కిదెఙ్. నిన్ని పణిఙ్‌ కినికిదెఙ్‌ ఇహిఙ ఎస్తవలెబా జార్‌జి అర్‌ఎండ నిల్నిదెర్. 11 యా లెకెండ్‌ మా ప్రబుని, మఙి రక్సిస్నికాన్‌ ఆతి యేసుక్రీస్తు ఎల్లకాలం మంజిని రాజెమ్‌దు మఙి గొప్ప మర్యాద సీజి కూడ్ఃప్ని వలె, మఙి సీని అవకాసం తక్కు ఆఏద్‌.
ప్రవక్తరు దేవుణు మాటెఙ్‌ వెహ్తార్‌.
12 అహిఙ, ఏలు మీరు అస్తిమని దేవుణు వందిఙ్‌ నిజమాతి యా సఙతిఙ్‌ మీరు బాగ నెసి కద్లిఎడ నిల్సి నిదెర్‌ గాని, మిఙి నాను యా సఙతిఙ వందిఙ్‌ ఎస్తివలెబ ఎత్తు కిబిస్తెఙ్‌ తయార్‌ ఆజి మంజిన. 13 నాను సాని దాక యా సఙతిఙ వందిఙ్‌ మిఙి మరి మరి ఎత్తు కిబిస్తెఙ్‌ నా బాజిత ఇజి నాను ఒడ్ఃబిజిన. 14 ఎందనిఙ్‌ ఇహిఙ, మా ప్రబు ఆతి యేసుక్రీస్తు నఙి వెహ్తి లకెండ్‌ నాను యా బత్కు బెగినె డిఃసి సొండ్రెఙ్‌ వలె ఇజి నెస్న. 15 మరి నాను సాతి సొహి వెనుక మీరు ఎస్తివలెబా యా సఙతిఙ్‌ ఎత్తుకిజి మంజిని వందిఙ్‌ నాను నండొ పణికిన.
16 ఎలాగ ఇహిఙ, మా ప్రబువాతి యేసు క్రీస్తుఙ్‌ మని గొప్ప సత్తు వందిఙ్, వాండ్రు మర్‌జి వాని వందిఙ్‌ మిఙి నెస్పిస్తి వలె, అక్క ఉండ్రి కత సాస్‌తరం వలె అక్క ఉండ్రి కత సాస్‌తరం వెహ్తి లెకెండ్‌ ఆఏద్‌. గాని వాండ్రు ఎస్సొ గొప్ప పెరికాన్‌ ఇజి మాపు కణకాణిఙ్‌ సుడ్ఃతాపె, అక్కాదె మిఙి వెహ్తప్. 17 ఎలాగ ఇహిఙ, గొప్ప మెరిస్తి జాయ్‌ కల్గితి మహిమ నిండ్రితి మహి బాణిఙ్‌ ఉండ్రి జాటు వాతాద్. ఇనిక ఇహిఙ, “వీండ్రు నాను నా నండొ ప్రేమిసిని మరిన్. విన్ని ముస్కు నాను సర్ద ఆజిన. అయా మాటెఙ్‌ బుబ్బాతి దేవుణు బాణిఙ్‌ వాతివలె మరిసి ఆతి యేసుఙ్‌ గొప్ప పేరు, మహిమ కల్గితాద్. 18 మాపు వన్ని వెట అయా పరిసుదం ఆతి గొరొణ్‌ ముస్కు మహివలె ఆగాసమ్‌దాన్‌ వాతి యా జాటు మాపె విహప్.
19 మరి, ఒద్దె నిజమాతి మాటెఙ్, ఇహిఙ ప్రవక్తరు వెహ్తి మాటెఙ్‌ మఙి మన్నె. అక్కెఙ్‌ మీరు జాగర్త విండ్రెఙ్. ఉండ్రి కస్తిమని దీవ జాయిదాన్‌ సీకటిదు మనికెఙ్‌ సుడ్ఃదెఙ్‌ అట్నాట్. అయాలెకండ్‌నె ప్రవక్తరు వెహ్తి మాటెఙ్‌ జాయ్‌ వానిదాక మీ గర్బమ్‌దు ఇడ్ఃదు. కోడిఃజామ్‌దు తోరె ఆని జాయ్‌ ఆని సుక్క మీ గర్బమ్‌దు సోనాద్.
20 విజు వన్కాఙ్‌ ఇంక ముకెలం మీరు నెస్నిక ఇనిక ఇహిఙ, ప్రవక్తరు రాస్తి మని మాటదు ఉండ్రి మాటబా వరి సొంత ఆలోసనమ్‌దాన్‌ వెహ్తి లెకెండ్‌ వెహ్‌ఎతార్. 21 దేవుణు మాటెఙ్‌ లోకు వన్నిఙ్‌ ఇస్టం ఆతి వజ వెహ్తికెఙ్‌ ఆఉ. గాని దేవుణు ఆత్మ సత్తుదానె దేవుణు మాటెఙ్‌ లోకుర్‌ వెహ్తార్‌.