5
పెద్దెలుఙ వందిఙ్‌ వెహ్సిని మాటెఙ్‌.
క్రీస్తు కస్టమ్‌కు ఓరిస్తిక నాను సుడ్ఃత. క్రీస్తు ఎసొ గొప్ప పెరికాన్‌ ఇజి తోరిసి గొప్ప జాయ్‌దాన్‌ మర్‌జి వానివలె నానుబా వన్ని జాయ్‌దు మంజినాలె.అందెఙె, మీ లెకెండ్‌ ఒరెన్‌ పెద్దెలి ఆతి నాను పెద్దెలుఙు ఆతి మిఙి దటిసి వెహ్సిన. గొర్రెఙ్‌ అడినికాన్‌ గొర్రెఙ నెగ్రెండ సూణి వజ మీ అడిగి మన్ని దేవుణు లోకాఙ్‌ నెగ్రెండ నడిఃప్తు. బల్మి కిత్తిఙ్‌ ఆఏద్‌. పూర్తి మన్సుదాన్‌ కిదు. దేవుణు ఇస్టమ్‌దు కూడిఃతి లెకెండ్‌ సుడ్ఃదు. ఇనికదొ లాబం వానాద్‌ ఇజి ఆస ఆజి సుడ్ఃమాట్‌. గాని నెగ్గి మన్సుదాన్‌ సుడ్ఃదు. మీ అడ్గి మని లోకాఙ్‌ ముస్కు గర్రదాన్‌ ఏలుబడిః కినిక ఆఎద్. మీ నెగ్గి గుణమ్‌కు సుడ్ఃజి వారుబా అయాలెకెండ్‌ నడిఃని వజ మండ్రు. అహిఙ గొర్రెఙ్‌ అడిని వరి లొఇ పెరి గవుడుయెన్‌ ఆతికాన్‌ తోరె ఆనివలె ఎసెఙ్‌బా పాడాఃజి సొన్‌ఇ మెరిసిని టోపి మిఙి దొహ్‌క్నాద్.
అయ వజనె ఇజిరికిదెరా, మీరుబా పెద్దెల్‌ఙ లొఙిజి మండ్రు. ఒరెన్‌ మరి ఒరెన్‌ వెట తగిజి మండ్రు. ఎందనిఙ్‌ ఇహిఙ “గర్ర ఆని వరిఙ్‌ దేవుణు ఎద్రిసినాన్. గాని తగె ఆతి మని వరిఙ్‌ వన్ని దయా దర్మం సీజినాన్”, అందెఙె దేవుణు, సరియాతి టయ్‌ముదు మిఙి పెరికాన్‌ కిదెఙ్‌ ఇజి వన్ని గొప్ప సత్తుమని అతికారమ్‌దిఙ్‌ తగె ఆజి మండ్రు. మీ విసారమ్‌కు విజు దేవుణు ముస్కు పొక్తు. ఎందనిఙ్‌ ఇహిఙ దేవుణు మిఙి విజు సీదెఙ్‌ సుడ్ఃజినాన్.
మీ మన్సుదు అణసె ఆజి మండ్రు. నెగ్గి బుద్ది కల్గిజి తెలిదాన్‌ మండ్రు. ఆక్కర్సిని ఉండ్రి పెరి నొరెస్‌ లెకెండ్‌ మిఙి విరోదమాతి సయ్తాన్‌ ఎయెరిఙ్‌ డిఃఙ్‌దెఙ ఇజి రెబాజి బూలాజినాన్. మీ నమకమ్‌దిఙ్‌ గటిఙ అసి సయ్తానుఙ్‌ ఎద్రిసి మండ్రు. విజు లోకమ్‌దు మని నమ్మిత్తికార్‌ నిన్ని కస్టమ్‌కాణ్‌ బాద ఆజినార్‌ ఇజి నెసి మండ్రు. 10 గొప్ప దయా దర్మం మన్ని దేవుణు, క్రీస్తు వెట ఎలాకాలం మంజిని జాయ్‌దు మంజిని వందిఙ్‌ మిఙి కూక్తాన్‌. మాటు క్రీస్తు వెట కూడిఃతిఙ్‌ యాక జర్గిజినాద్‌. సెగం కాలం మీరు కస్టమ్‌కు ఓరిస్తి వెనిక దేవుణు మిఙి విజు దన్ని లొఇ పూర్తి ఆతికార్‌ కద్లిఏండ, సత్తుదాన్‌ నిల్‌ప్నాన్‌. 11 వన్నిఙె అంతు సిల్లెండ ఎలాకాలం గొప్ప సత్తు మనీద్‌. ఆమెన్.
12 దేవుణు గొప్ప ప్రేమ కిజి తోరిస్తి నిజమాతి దయాదర్మమ్‌దు గటిఙ నిల్సి మండ్రు, ఇజి నాను రాసిన. వెహ్సిన. అయ క్రుపాదు గటిఙ నిల్సి మండ్రు ఇజి నాను బతిమాల్జిన. యాక నాను బాగ నమకమ్‌ ఇడ్తి సిల్వాను దిన్ని వందిఙ్‌ నాను సాసి వెహ్సిన. యాక నాను బాగ నమకం ఇడ్తి సిల్వాను ఇని వన్ని కియుదాన్‌ రాస్పిసిన.
13 మీ లెకెండ్‌ బబులోను పట్నమ్‌దు దేవుణు ఏర్పాటు కిత్తి సఙమ్‌దికార్‌ మిఙి వందనమ్‌కు వెహ్సినార్. నఙి మరిన్‌ లెకెండ్‌ మని మార్కు మిఙి వందనమ్‌కు వెహ్సినాన్. 14 క్రీస్తు ప్రేమదాన్‌ ఒరెన్‌ మరిఒరెన్‌ వన్నిఙ్‌ ముదు కిజి వందనమ్‌కు వెహ్తు. క్రీస్తుబాన్‌ కూడిఃతి మిఙి విజెరిఙ్‌ సమదనం మనీద్.