4
దేవుణుదిఙ్‌ ఇస్టమాతి లెకెండ్‌ బత్కిని వందిఙ్‌
తంబెరిఙాండె, దేవుణుదిఙ్‌ ఇస్టం ఆతివజ ఎలాగ బత్కిదెఙ్‌ ఇజి మాపు మిఙి నెస్పిస్త మనాప్. మీరు అయాలెకెండ్‌నె కిజినిదెర్. గాని అక్కర్‌దిఙ్, మాపు మిఙి యేసుప్రబు పేరుదాన్‌ గటిఙ సారిసి సారిసి వెహ్సినిక ఇనిక ఇహిఙ మీరు అయ లెకెండ్‌ మరి ఒదె నెగెణ్‌ కిజి మండ్రు. యేసుప్రబు బాణిఙ్‌ మఙి దొహ్‌క్తి అతికారమ్‌దాన్‌ మాపు మిఙి నెస్పిస్తికెఙ్‌ ఇనికెఙ్‌ ఇజి మీరు నెసినిదెర్.
మీరు దేవుణు వందిఙ్‌ ఒప్పజెప్సి వన్ని వందిఙ్‌ కేట ఆతికార్‌ ఆజి మండ్రెఙ్‌ ఇజినె దేవుణు ఇస్టమాజినాన్. మీరు రంకు బూలానిక ఆఎద్‌‌ ఇజినె దేవుణు కోరిజినాన్. అక్కాదె ఆఏండ దేవుణు మీ ఒడొఃల్‌దిఙ్‌ మని ఆసదిఙ్‌ సరి సిఏండ, ఒరెన్‌ సొంత ఒడొఃల్‌దిఙ్‌ ఇని పాపమ్‌దిఙ్‌ సొన్‌ఏండ ఎలాగ తగితి లెకెండ్‌ దేవుణుదిఙ్‌ ఇస్టమాతి వజ అడిదెఙ్‌ ఇజి మీరు ఒరెన్‌ ఒరెన్‌ నెస్తెఙ్‌ వలె. మీరు, దేవుణుదిఙ్‌ నెస్‌ఇ, దేవుణుదిఙ్‌ నమ్మిఇ వరిలెకెండ్‌, ఉత్‌పుత్‌ ఆజి మండ్రెఙ్‌ ఆఏద్‌. ఎయెన్‌బా, ఉత్‌పుత్‌ ఆజి, వన్ని వెట మన్ని నమ్మిత్తికానాతి ఒరెన్‌ తంబెరి ఆల్సి వెట, కూడ్‌జి మంజి, వన్నిఙ్‌ మొసెం కిదెఙ్‌ ఆఏద్‌. యా లెకెండ్‌ కిని వరిఙ్‌ దేవుణు సిక్స సీనాన్. దిన్ని వందిఙ్ ‌మాపు ముఙాల మీ వెట కసితం వెహ్తా మహప్. ఎందనిఙ్‌ ఇహిఙ. రంకు బూలాజి బత్కిదెఙ్‌ ఇజి దేవుణు మఙి కూక్తెఙ్‌ సిల్లెన్‌, గాని పాపం సిలి నెగ్గి బత్కు బత్కిదెఙ్‌ ఇజినె కూక్త మనాన్. అందెఙె యా బోదదిఙ్‌ నెక్సి పొక్నికాన్, లోకుదిఙ్‌ నెక్సి పొక్‌ఏన్‌ గాని దేవుణు ఆత్మదిఙ్‌ మిఙి సీజిని దేవుణుదిఙ్‌నె నెక్సి పొక్నికాన్‌ ఆజినాన్.
తంబెరిఙ నడిఃమి, ఒరెన్‌ వన్నిఙ్‌ మరి ఒరెన్‌ వన్ని వెట మన్ని ప్రేమ ఎలాగ మండ్రెఙ్‌ ఇజి, మాపు మిఙి ఏలు రాస్తెఙ్‌ అవ్‌సరం సిల్లెద్‌. ఒరెన్‌ మరి ఒరెన్‌ వన్నిఙ్‌ ఎలాగ ప్రేమిసి మండ్రెఙ్‌ ఇజి దేవుణునె మిఙి నెస్పిస్త మనాన్. 10 నిజమె మాసిదొనియ ప్రాంతమ్‌దు మనిక తంబెరిఙ విజేరిఙ్‌ మీరు ప్రేమిసినిదేర్. గాని మీరు మరి ఒదె ప్రేమిసి మండ్రెఙ్‌ ఇజి మాపు సారిసి సారిసి వెహ్సినాప్. 11 మాపు ముఙాల్‌లె మిఙి ఆడ్ర సిత్తిమహి లెకెండ్‌ సార్లిదాన్‌ బత్కిదెఙ్‌ ఆస ఆజి మండ్రు. మరి మీ కికాణిఙ్‌ మీ వందిఙ్‌ పణి కిజి మండ్రు మహివరి సఙతిఙ లొఇ బుర డుఃత్‌ఏండ, మీ పణిఙ్‌ సుడ్ఃజి మండ్రు. 12 నస్తివలె మీ బత్కు సడ్ఃజి నమ్మిఇకార్‌ మిఙి గవ్‌రం సీనార్. మరి మీరు, మహి వరి ముస్కు ఇనిదని వందిఙ్‌బా ఆదారం ఆఏండ మంజినిదెర్.
ప్రబు మర్‌జి వాని వందిఙ్‌
13 తంబెరిఙాండె, దేవుణు ముస్కు నమకం ఇట్తి సాతివరిఙ్‌ ఇనికా జర్గినాద్‌లె ఇజి మీరునెసి మండ్రెఙ్‌ ఇజి మాపు కోరిజినాప్. ఎందనిఙ్‌ ఇహిఙ దేవుణు ఎద్రు ఇని ఆస సిలి నమ్మిఇ వరి లెకెండ్‌ మీరు దుకం ఆఏండ మండ్రెఙ్‌ వలె ఇజి మాపు కోరిజినాప్. 14 యేసుప్రబు సాతండ్రె మర్‌జి నిఙితాన్‌ ఇజి మాటు నమ్మిజినాట్. అయలెకెండ్‌నె యేసుప్రబు ముస్కు నమ్మకం ఇడ్ఃజి సాతివరిఙ్‌బా దేవుణు యేసు వెట కూక్న తనాన్. 15 అందెఙె ప్రబు ఆతి యేసు వెహ్తి మని మాట అసి మాపు మిఙి దయ్‌రమ్‌దాన్‌ వెహ్సినిక ఇనిక ఇహిఙ, ఏలు బత్కిజిని మాటు, యేసు ప్రబు మర్‌జి వాని రోజు బత్కిజి మహిఙ్‌బా, ప్రబు ముస్కు నమకం ఇడ్ఃజి సాతి వరిఙ్‌ ఇంక ముఙాల వన్ని డగ్రు సొండ్రెఙ్‌ అట్‌ఏట్. వారె ముఙాల సొనార్లె. 16 ప్రబువాతి యేసుక్రీస్తు వన్ని గొప్ప పెరి జాటుదాన్‌ ఆడ్ర సీజి, విజు దాతారి ముస్కు నెయ్కి ఆతి దూత జాటుదాన్‌ని, దేవుణుది గొప్ప పెరి జోడుఃబంగ ఊక్ని జాటుదాన్‌ పరలోకమ్‌దాన్‌ డిఃగ్జి వానివలె, యేసుప్రబు ముస్కు నమకం ఇడ్ఃజి సాతికార్‌ ముఙాల నిఙ్‌నార్‌లె. 17 నస్తివలె బూమి ముస్కు బత్కిజిని మాటు యేసుప్రబుఙ్‌ దసుల్‌ ఆదెఙ్‌ ఆకాసమ్‌దు మని మొసొపుదు వరివెట పెరె ఆనాట్లె. అయాలెకెండ్‌ మాటు ప్రబు వెట ఎలాకాలం మంజినాట్లె. 18 అందెఙె మీరు యా మాటెఙాణిఙ్‌ ఒరెన్‌ మరి ఒరెన్‌ వన్ని వెట దయ్‌రం వెహ్సి మండ్రు.