5
తంబెరిఙాండె, ఎస్తివలె అక్కెఙ్‌ విజు జర్గినాద్‌లె ఇజి, ఆ గడిఃయ వందిఙ్‌నొ, ఆకెఙ్‌ ఎలాగ జర్గినె ఇని వందిఙ్‌నొ మాపు మిఙి రాస్తెఙ్‌ అవ్‌సరం సిల్లెద్‌.
ఎందనిఙ్‌ ఇహిఙ, ఎయెర్‌బా ఒడ్ఃబిఎండ మనివలె రెయ్క, డొఙ కిదెఙ్‌ డొఃఙారి ఎలాగ వానాండ్రొ, అయా లెకెండ్‌నె ప్రబు వాని దినంబా మంజినాద్‌ ఇజి మీరు బాగ నెసినిదెర్. “సమదనమ్‌దాన్‌ మనాప్, మఙి ఇని తియెల్‌ సిల్లె”, ఇజి లోకుర్‌ వర్గిజి మంజిని వలెనె, పొటాదు మన్ని బోదెలిదిఙ్‌ ఎలాగ ఏరు ఈబాని నొప్పి వానాదొ, అయలెకెండ్‌నె వెటనె నాసనం వరి ముస్కు వానాద్‌లె. అందెఙె ఎయెర్‌బా తప్రె ఆదెఙ్‌ అట్‌ఏర్.
తంబెరిఙాండె, ఇనికబా ఒడ్ఃబిఎండ మనివలె, ఒరెన్‌ డొఙారి లెకెండ్‌ అయా దినం మీ ముస్కు వాతిఙ్‌బా మీరు బమ్మ ఆఇదెర్. ఎందనిఙ్‌ ఇహిఙ, మీరు దిని వందిఙ్‌ నెస్‌ఏండ సీకటిదు బత్కిని కిదెర్‌ ఆఇదెర్. మీరు విజిదెరె జాయ్‌దు పుట్తి నని వరి లెకెండ్‌ మనిదెర్, వెడెదిఙ్‌ పుట్తి నని వరి లెకెండ్‌ మన్నిదెర్. మాటు రెయుదిఙ్‌ పుట్తి నని వరి లెకండ్‌ ఆఎట్. అందెఙె మాటు మహి వరి లెకెండ్‌ నిద్ర కిజి మన్‌ఏండ మా మన్సుదిఙ్‌ అడిఃజి తెలిదాన్‌ మంజినాట్. నిద్ర కినికార్‌ రెయు నిద్ర కిజినార్. ఉణిజి సోస్నికార్‌ రెయ్క సోసి మంజినార్. మాటు వేలెదిఙ్‌ పుట్తి నని వరి లెకెండ్‌ మనికాట్. అందెఙె మాటు మా మన్సుదిఙ్‌ అడ్డిఃజి, దేవుణు ముస్కు మని నమకమ్‌ని ప్రేమ, మఙి గుండెదిఙ్‌ అడు కిని ఉండ్రి ఇనుము సొక లెకెండ్‌ తొడుఃగినాట్. మరి దేవుణు మఙి రక్సిస్నాన్‌లె ఇజి వన్ని వందిఙ్‌ ఆసదాన్‌ ఎద్రు సుడ్ఃజి మంజినిక, మఙి బురాదిఙ్‌ అడు కిని ఇనుము టోపి లెకెండ్‌ తొడిఃగిజి మంజినాట్. ఎందనిఙ్‌ ఇహిఙ, మా ప్రబువాతి యేసుక్రీస్తు మఙి రక్సిస్తెఙ్‌ ఇజినె దేవుణు మఙి ఏర్‌పాటు కిత్తాన్‌. గాని వన్ని బాణిఙ్‌ వాని సిక్స వందిఙ్‌ అఏద్. 10 మాటు బత్కితి మహిఙ్‌బా, సాతి మహిఙ్‌బా, వాండ్రు మర్‌జి వానివలె వన్నివెట మఙి బత్కిస్తెఙ్‌నె యేసుక్రీస్తు మా వందిఙ్‌ సాతాన్. 11 అందెఙె మీరు ఏలు కిజిని లెకెండ్‌నె ఒరెన్‌ మరి ఒరెన్‌ వన్ని వెట దయ్‌రం వెహ్సి, ఒరెన్‌ వన్నిఙ్‌ దేవుణు ముస్కు మని నమ్మకమ్‌దు పిరిని లెకెండ్‌ సాయం కిజి మండ్రు.
12 తంబెరిఙాండె, యేసుప్రబు బాణిఙ్‌ మన్ని అతికారమ్‌దాన్‌ మిఙి నెస్పిసి, బుది వెహ్సి, మీ నడిఃమి కస్టబాడిఃజి దేవుణు పణి కిని వరిఙ్‌ గవ్‌రం సీదు ఇజి మిఙి బతిమాల్‌జినాప్. 13 వారు కిజిని పణి వందిఙ్‌ వరిఙ్‌ నండొ ప్రేమిసి గవ్‌రం సీజి మండ్రు. ఒరెన్‌ మరి ఒరెన్‌ వన్ని వెట నిపాతిదాన్‌ బత్కిజి మండ్రు. 14 తంబెరిఙాండె, మాపు మిఙి వెహ్సినిక ఇనిక ఇహిఙ, బదకమ్‌దాన్‌ మని వరిఙ్‌ మీరు బుద్ది వెహ్తు. విసారం అస్తి మనివరిఙ్‌ దయ్‌రం వెహ్సి మండ్రు. దేవుణు ముస్కు మని నమకమ్‌దు పిరిదెఙ్‌ అట్‌ఇ వరిఙ్‌ సాయం కిజి మండ్రు. విజేరె వెట ఓరిసి మండ్రు. 15 ఎయెన్‌బా వన్ని వెట మరి ఒరెన్‌ కితి సెఇ పణిదిఙ్‌ మర్జి సెఇ పణిఙ్‌ కిఏండ సుడ్ఃదు. ఎస్తివలెబా ఒరెన్‌ మరి ఒరెన్‌ వన్ని వెట కనికారమ్‌దాన్‌ మండ్రు. లోకుర్‌ విజెరె వెటబా కనికారమ్‌దాన్‌ మండ్రు.
16 ఎస్తివలెబా సర్దదాన్‌ మండ్రు. 17 డిస్‌ఏండ పార్దనం కిజి మండ్రు. 18 ఎలాగ మర్తి సమయమ్‌దుబా విజు దనిఙ్‌ దేవుణుదిఙ్‌ వందనమ్‌కు వెహ్సి మండ్రు. యేసుక్రీస్తుఙ్‌ నమ్మిత్తి మని మీరు యాలెకెండ్‌ మండ్రెఙ్‌ ఇజినె దేవుణు కొరిజినాన్.
19 మీ లొఇ మని దేవుణు ఆత్మదిఙ్‌ నప్మాట్. 20 దేవుణు బాణిఙ్‌ వాతి దేవుణు ప్రవక్తరు వెహ్తి మాటెఙ నెక్సి పొక్మాట్. 21 విజు వనకాఙ్‌ పరిస కిజి నెగ్గి దనిఙ్‌ డగ్రు కిదు. 22 సెఇ విజు వన్కాఙ్‌ దూరం కిదు.
23 నిపాతిదిఙ్‌ ప్రబువాతి దేవుణునె మిఙి పూర్తి నెగ్గికార్‌ కిపిన్. మా ప్రబువాతి యేసుక్రీస్తు వానిదాక వన్ని ఎద్రు మీ దేవుణు ఆత్మాని, మీ పాణం, ఒడొఃల్‌ విజు ఇని నిందెఙ్‌ సిల్లెండ దేవుణు కాపాడ్ఃజి మనీన్‌ ఇజి నాను పార్దనం కిజిన. 24 మిఙి కూక్తి మని దేవుణు నమ్మకమాతికాన్‌. అందెఙె వాండ్రు వెహ్తి లెకెండ్‌నె కినాన్.
25 తంబెరిఙాండె, మా వందిఙ్‌ పార్దనం కిదు. 26 పూర్తి నెగ్గి మన్సుదాన్‌ పొంపిజి ముద్దు కిజి తంబెరిఙ్‌ విజెరిఙ్‌ వందనమ్‌కు వెహ్తు. 27 తంబెరిఙ్‌ విజేరిఙ్‌ యా ఉత్రం సద్‌వీజి వెన్‌పిస్తెఙ్‌ ఇజి ప్రబువాతి యేసుక్రీస్తు పేరుదాన్‌ మిఙి బతిమాలిజిన. 28 మా ప్రబువాతి యేసుక్రీస్తు దయాదర్మం మీ వెట మనీద్.