అపొస్తుడు ఆతి పవులు తెస్సలోనిక పట్నమ్‌ది నమ్మిత్తి వరిఙ్‌ రాస్తి రుండి ఉత్రం
నెల్వ కిబిసినిక
ఇక్క అపొస్తుడు ఆతి పవులు దెసలోనిక పట్నమ్‌దు మహి దేవుణు సఙమ్‌ది వరిఙ్‌ రాస్తి మన్ని రుండి ఉత్రం. సీలాని తిమోతి ఇనికార్‌ దెసలోనిక పట్నమ్‌దు సొన్సి, అపొస్తుడు ఆతి పవులు రాస్తి ఉత్రం సీజి మర్జి వాత్తి వెనుక యా ఉత్రం రాసె ఆత మనాద్‌ ఇజి ఒడ్ఃబిజినార్‌.
యా ఉత్రమ్‌దు మొదొహి ఉత్రమ్‌దు మన్ని దన్నిఙ్‌ సమానమాతి మాటెఙ్‌ మన్నె. (ఉండ్రి దెస్సలోనిక నెల్వ కిబిసినిక సుడ్ఃదు). రుండి ఉత్రమ్‌కాఙ్‌, వాండ్రు కిత్తి సువార్త పణిదాన్‌ తయారాతి మన్ని సఙమ్‌కాఙ్‌ వన్ని మన్సుదు మన్ని బాద, పవులు తోరిసినాన్‌. తప్పు బోదదిఙ్‌, అబద్దం నెస్పిసిని వరిఙ్‌ లొఙిజి మన్‌ఎండ, గటిఙ నిల్సి మండ్రు ఇజి పవులు వరిఙ్‌ ఎత్తు కిబిసినాన్‌.
యేసుప్రబు మర్జి వాని వందిఙ్‌ యా ఉత్రమ్‌దు రాస్త మనాద్‌. (రుండి దెస్సలోనిక 1:9-10; 2:1-3). యేసుప్రబు సిలువాదు సాజి, మర్జి నిఙితి వెనుక ఇంజు ముంజు 17-20 పంటెఙ్‌ డాట్తి వెనుక పవులు ఇక్క రాస్తాన్‌ ఇజి విజెరె ఒడ్ఃబిజినార్‌ దేవుణు ముస్కు నమ్మకం ఇట్తి వరిఙ్‌ వాని కాలమ్‌దు ఇనిక ఆనాద్‌ ఇజి నెస్పిస్తెఙ్‌, మరి వారు నమకం డిఃస్‌ఏండ గటిఙ నిల్సిమండ్రెఙ్‌ ఇజి యా ఉత్రం రాస్తాన్‌.
1
బుబ్బాతి దేవుణుదిఙ్‌ని ప్రబు ఆతి యేసు క్రీస్తుఙ్‌ సెందితి మని దెసలోనిక పట్నమ్‌ది దేవుణు సఙమ్‌దిఙ్‌ పవులుని సిలువానుని తిమోతి రాసిని ఉత్రం. బుబ్బాతి దేవుణుని ప్రబు ఆతి యేసుక్రీస్తు,దయాదర్మమ్‌దాన్‌ మీరు నిపాతిదాన్‌ మండ్రెఙ్‌ సాయం కిపిర్‌.
తంబెరిఙాండె, మాపు ఎస్తివలెబా మీ వందిఙ్‌ దేవుణుదిఙ్‌ వందనమ్‌కు వెహ్సినె మండ్రెఙ్‌ వలె. అయ లెకెండ్‌ వెహ్సినిక, కిదెఙ్‌ మన్ని సరి ఆతి సఙతినె. ఎందనిఙ్‌ ఇహిఙ దేవుణు ముస్కు మని మీ నమకం మరి నండొ ఆజి పిరిసినాద్. ఒరెన్‌ వన్నిఙ్‌ మరి ఒరెన్‌ వన్ని వెట మని ప్రేమ మీరు విజిదెరె లొఇ మరి నండొ ఆజినాద్. అందెఙె మీరు, డిఃస్‌ఎండ హిమ్సెఙ్‌ ఓరిసిని వందిఙ్, స్రమెఙ్‌ ఓరిసి మహిఙ్‌బా దేవుణు ముస్కు మని నమకమ్‌దు మీరు ఎలాగ గటిఙ నిల్సి మంజినిదెర్‌ ఇజి మహి దేవుణు సఙమ్‌కాఙ్‌ మీ వందిఙ్‌ మాపు పొగ్‌డిఃజి వెహ్సినాప్.
నీతి నిజాయ్తిదాన్‌ దేవుణు తీర్పు సిజినాన్‌ ఇని దనిఙ్‌ యాకెఙ్‌ విజు రుజుప్‌ ఆజినె. దేవుణు కిని ఏలుబడిఃదు మండ్రెఙ్‌ మిరు తగ్నికిదెర్‌ ఆజినిదెర్. దని వందిఙ్‌నె యా కస్టమ్‌కు విజు మీరు ఓరిసినిదెర్. 6-8 మా ప్రబు ఆతి యేసు నేగ్‌డిఃజిని సిసు కొనెఙాణిఙ్‌ వన్ని గొప్ప సత్తుమని దూతెఙ వెట పరలోకమ్‌దాన్‌ తోరె ఆనివలె, దేవుణుదిఙ్‌ నెస్‌ఇ వరిఙ్‌ని, మా ప్రబు ఆతి యేసు సువార్త మాటెఙ్‌ లొఙిఇ వరిఙ్‌ సిక్స సీనాన్‌లె. దేవుణు నీతి నిజాయ్తిమనికాన్. అందెఙె నస్తివలె మిఙి స్రమెఙ్‌ కితి వరిఙ్‌ స్రమెఙ్‌ మర్‌జి సీనాన్‌లె. స్రమెఙ్‌ ఓరిస్తిమని మిఙిని, మఙి రొంబిస్నాన్‌లె. నస్తివలె యేసుప్రబు సెఇ వరిఙ్‌ వన్ని ఎద్రుహన్, వన్ని గొప్ప సత్తుదాన్, వారు వన్ని డగ్రు మన్‌ఏండ దూరం కిజి ఎలాకాలం మంజిని నాసనమ్‌దాన్‌ సిక్స సీనాన్‌లె. 10 అయా రోజు, వన్నిఙ్‌ సెందితి వరివెట వన్ని గొప్ప జాయ్‌ తొరె ఆదెఙ్, మరి వన్నిఙ్‌ నమ్మిత్తికార్‌ విజేరె బమ్మ ఆని లెకెండ్‌ వరి నడిఃమి ప్రబు వానివలె మాపు వెహ్తి మా సాస్యమ్‌కు నమ్మిత్తికిదెర్‌ ఆతి మీరుబా వరి వెట మంజినిదెర్‌లె. 11 యాకా మా మన్సుదు మంజి, మిఙి వాండ్రు కూక్తి దనిఙ్‌ తగ్నికిదెర్‌ లెకెండ్‌ దేవుణు మిఙి సుడ్ఃదెఙ్‌ ఇజి, మరి మీ నెగ్గి ఉదెసమ్‌కు విజు, మరి మీరు వన్ని ముస్కు ఇడ్తి మని నమ్మకమ్‌దాన్‌ కిజిని విజు పణిఙ్‌ దేవుణు వన్ని సత్తుదాన్‌ పూర్తి కిదెఙ్‌ ఇజి మాపు మీ, వందిఙ్‌ ఎస్తివలెబా దేవుణుదిఙ్‌ పార్దనం కిజినాప్. 12 మా దేవుణు బాణిఙ్‌ని ప్రబు ఆతి యేసు క్రీస్తు బాణిఙ్‌ వాతి దయా దర్మమ్‌దాన్‌ యేసు ప్రబు పేరు మీ నడిఃమి గొప్ప పెరిక ఆదెఙ్, మరి మీరు వన్ని వెట కూడ్జి గొప్ప పేరు పొందితికిదెర్ ‌ఇజి తొరె ఆదెఙ్‌ ఇజి మాపు యా లెకెండ్‌ మీ వందిఙ్‌ దేవుణుదిఙ్‌ పార్దనం కిజినాప్.